T T :V 36. de graanmarkt. Inschrijvingsprijs^ 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen iO centimen per regel.De groote letter? stand te Genua. De koning neemt dit Woensdag Septembejr 40" itsargang. ^HltenlaiidHche Politiek. De toestand in Europa. Aan het Sedanleesl dat laatst in ge- Wsj. De stichting van den boerenbondstaat de liberate drukpers in T geheel niet aan. De eene gazet houdt er den spot meê, terwijl andere denken dat deze bond de verspreiding der liberale denkbeelden op den builen zal verbind-reiin een woord, de liberalen van allen deesem zijn het eens om den bond te bevechten. Maar dal is toch niet te ver wondeien, want altijd zijn ze ook T akkoord ge- z I wa r til hij eerst laat in den avond, doch volkomen hersteld, ontwaakte. Ongetwijfeld is het stille, vrome en werk zame leven der broedergemeente of der Hernhutters u bekend, mijnheer, zeide ka pitein Verstolk. Het huisgezin, dat hier op St. Thomas woonde, was van den Rijn at komstig, b bouwde zijne akkers met goeden uitslag en had hel z ch lol cm heiligen nicht gesteld, jaarlijks een zwarten slaat te Koopen en hem de viijheid te schenken. Dan onderrichten zij hem in hel christendom en lieten hem bij zich arbeiden, opdat hij door vlij', orde cn gespaarzlamheid, iels vot zich zelven zou kunnen verdienen. Gewoon lijk bleven deze zwarten inde nabuuischap, cn schaften z!ch dan veelal cm g akkerland aan. om zich en de hunnen te onderhou den, terwijl de goede bin ders hen daarin mei raad en daad bijsiond n. In h t huis zelf henschie eii.e stille be dnjv’gheid, en g-‘< n zoi.d g woord, vel min eene ot.icine daad, werd g du'd. De dag was er verdeeld tussjicn arbeid en g bed. Tol we> kd ijitze In f ’e voor de mmsch n, bovenal voor lijdenden m ongclukk g. n, J «dele gastvrienden niet laagei tot las'i wilde Boerenbond. Den 20 Juli zijn te Leuven een groot getal grondeigenaars, landbouwers en vrienden uit de provinciën Antwerpen, vlnamsch Brabant! en Limburg bijeenge komen om de eerste gtendslagen te leggen van eenen boerenbond tol hulp en bescherming van den landbouw. In deze vergadering is een voorlopig komiteit gekozen en besloten plaatselij ke vergaderingen te beroepen om overal trek 1° Op den landbouw, is te zeggen op aller wat de stoffelijke belangen der landbouwers betreft. (lel landbouwonderwijs, de gezament- lijke aankoop van meststoffen, beesten voeder, zaai- en plantgoed en van zekere landbouwwei klu’gcn, de stich-ing van plaatselijke spaar-en kredietinstellingen, de onderlinge verzekering van hei vee, de simenwerkende melkei ijen en andere spaarzame instellingen. Er kan ook ge zorgd worden voor de vriendelijke ver effening van geseb Hen en kqstelooze rechtsraadpleging. 2° Op de (Hsschenkomst der wetge ving, in alle zaken waar zij invloed kan uitoefenen-op den landbouw cn den grondeigendom. 3“ Eindelijk op de herstelling van den landbouw, als maatschappelijkcn stand, als gilde of vereeniging van landbouwers en eigenaars op cliristene grondbegin sels gesteund. Wij keuren de inrichting van den boerenbond goed, en wenschm eene deigelijke inlichting voor West Vlaan deren te zien lot stand komen, ot liever dal de bond zich over geheel het vlaam- sche land uitbreidde. gen, welke hij bad ontvangen. Les excuses soul failes pour s’en tervir, maar gelooven, hel kost ons toch niets. Frankrijk. Over ruim een jaar bestond er in Frankiijk een groote beweging. Genei aal Boulanger, nu omzeggens velgelen, was de hoofdman dien men aan ’t roer van ’t land wilde brengen. Hij was onder steund door al wie van de Republiek niet te vreden was. Radikalen, Bonapar- tisten, koninsgezincen Die samenhang was niet zuiver daaronder schu 1 le veel list en persoonlijke heerscbzuchl. Boulanger eerst en vooral wist te du ken cn te bedriegen om aanhangers le win nen, Dat al komt nu uit in den Figaro, eene gazette van Parijs, die in eene reeks artikelen getiteld Les coulisses du Boulangisme het Boulangism van bachien de schermen gezien vele perso- naadjen in een oneerlijk daglicht voor ste'!. Deze veropenbaringen zijn de ge- nadeklop voor Boulanger en de zijnen. bil blad vc 'otlU'U j "■"Gp. lle ’•Urr.e "«‘••kerk. zijn, trachtte hij naar de st.id S’. Thomas, de hcofn’stad des eilands te vertiekken, ton einde aldaar onder dak te komen. Het wei nige geld, dat hem wis overgebleven, had hij bij de schipbreuk in zijnen zak gehou den. Hel bedroeg niet veel, maar was eveal- wel genoeg om hem eemgen tijd van het noodigste te voorzien. In de stad St. Thomas vond hij de groot ste bediijvigheid. Daar heersch e in h.-’del en allerlei andere zaken veel d vkb', o >k in de hei beigeii n dri ikha zen e ng hel er lus'ig toe, en dit bracht hem weê ji, zijn oude do m, dat hij gedtninde zijn v blijf op Sinl Jacobs pLn’.a mij - geheel v g.-t.-n was. N mwelijks h id hij er weder kennis mede m andermaal in hem boven en vceide h m hoe 1 niger hoe meer ia eene levenswijze terug, waar spel en drank de hoofdzakon - '“i en speel ie gelukkig, en was alles vei g :mn. w, t zoo weldadig op zijn gemo iklevtn had ge- weikt. Hij wees de hand Gods, die hem (Woidt vooi (gezel). DE STRANDLOOPER. Son verhaal uit de duinen der Noordzee, door W. O. Van Horn. oSo-oSo 12’ vervolg. T' en evenwel de oudste der beide roan- Tl<n hel lichaam nauwkeurig had ondei- zccht, reide hij Isaak, de Heer hoeft ons niet alleen gered cn voor schade bewaard; Hij wil ous m.'g grooler zege scli> nken door ons tot redders van eenin ongelukkige te roepen. Ga spoedig cn haal een weinig wijn, opdat "ij de,n verongelukten kunnen helpen. De jopgste der beide mannen snelde heen <n kwam weldra terug. 7ij gaven cn dren- kolingeonen teug wijn m den mond en pongden hem door wiiiven te v. i warmen. 1 wee bedienden, die th.ns waren lege- Hield, Irachten eone diaagbiar, waan-p tnen |p tn legde, cn vervolgens naar h t ’'traste huis en in 't bed droog. Wel.lra openbaarden zich ontwijfelbare teckenen vin het teiugk-eren le levin, en daarop vit-1 d>? ongelukkige in ceuen die pe n slaap, I waren zij immer bereid, en dit ondervond ook Jan bij hen vooral, want zij trokken, zich zijner bermhartig aan. Onder de liefdevolle verpleging zijner gastheeren herstelde bij al spoedig. Da schokken, die zijn gemoed h>d doorgestaan, het verlies van zijn onrechtmatig verkregen goed hadden daarbij een’ invloed achterge laten, 4ie zich (hans begon te openbaren, en everi'zecr was dit hel geval met zijne wonderbare redding uit da schipbreuk, ter wijl allen, die met h <m op het schip waicn, jn de brand.ng hunnen dood hadden gc- 1 vonden. III. De brave planter, in huis alleen bekend onder den doopnaam Jacob, zat soms bij i ...un Kennis me den herst-llende aan zijne leg» rslede; bij gemrakl, of d<‘ou ie lich'zintiigheid kw. wees hem da.i op de reduende hand God-, en zeide hoe dit bewijs zijner gmade hem hoe l inger hoe meer ia >ot berouw en tot terugkeer opwekte. Bil l drong door n zijn binnenste en zijn beter zij'1. Hij speelde gevoel begon teonlwikcn; maar de arbe'd,' wéinige dagen later Je lichamelijke inspanning, deze schrikten hem immer »f. Oud r Iml voorwendsel, dal l ij zijne nog redden wild»1, van z.ch. Humbert reeds van over eenigen tijd parochiale hoerengilden tot hel besluit had genomen, zich bij het brengen. te water laten der Sardegna te Spezzia i Volgens de standregels hebben hot ^del rruuii,,c''ai “7 “"“7 r' Ie doen veiiegenwooidigen door den doel en de middelen van den bond be- otntscliland gevierd vverJ, knoopt hertog van Genua. De koning neemt dit - aver r vol£ende bespiegelingen bes(lJlt uit hoofde jer Vti|e uitnoodigin- Hr net drieverbond en de Fransch- >--»-- 1 u?si9Che verstandhouding. IJ ;’t eerste wil de vrede; de tweede zegf de Eianschman. Wij zullen het dus p‘i voor oogmerk de gevolgen van ef'3n, die Rusland nu even nadeelig '°0r zijne inacht als voor die van Frank- 'hk aanziet, weder in vraag te stellen. ,>ze landefl zouden om hel geding te ‘■^openen, slech's bel oogenblik al- 'vapliten, waarop de voorbereidselen van Rusland gunsch vol'ooid zouden zijn, l,e|£een, volgens zekere berekeningen, |pfien 1894 zoude gebeuren. I'uitschland is desnoods sterk genoeg orn te wachten. Maar zullen Italië en Oostenrijk nog lang de altijdaangroeien- de militaire lasten dragen kunnen? De Standard twijfelt er aan. Italië en Frankrijk. Sedert hel afzeggen van het Fransch- ïtaliaanscb handelsverdrag, heerscht er eene b tendi. e verkoeling lusschen de twee gouverneinen en. Nu wilde hei Fransch gouvernement eene toenadering bewerken en besloot zijn eskader naar Spezzia te zenden, al waar de koning van Italië zou verschij nen om er het te water laten van het nieuw oorlogschip Sardegna bij te wonen. Doeb zoolaast lal mimter Crispi niet vi rnomm wat Frankrijk van zin war, ol de n is van den Koning naai Spezzia weid algezegd. Frankiijk neemt dat kwalijk en nu zoekt men naar alle soorten van uitvluch-.- stls, om het niet verschijnen van den honing te Spezzia uil te leggen. I'e !b,o ma deelt mede, dat koning weest om de boeren le verachten en hen de langste spotternijen en beledigingen naar het hoofd le slingeren. Men weet Lei genoeg, de buitenlieden en boeren- zijn in de oogen der liberalen wel te verslaan als er gcene kiezing op handen is dommerikke", pijpekoppen, ploe gen die in God gelooven, zedelooze He den, bedriegers, enz. U.l den stiijl der liberalen blijkt overvloedig dat de buitenlieden van do liberalen niels mogen verwachten. Ook zijn wij verzekerd dal de buiten kiezers van ’s Heerwillems, Oos'.er-en Westerpoorl het zich bij de aanstaande gemeentekiezirig zullen herinneren, en mei hunne vrienden en vocrsian Iers, de katholieken, zullen meehelpen, om de liberale kandidaten, hunne bespotters, beleedigers en lasteraars, naar de maan le zenden! En T zal meer dan verdiend zijn 1! Jubilé van Sint Joseph's Genootschap. Dal katholiek volk is een onverdra gelijk cn kwaadmakers volk, als het een kern begint ze zouden enlwie doon griji zi i De eene feeste verle’dt de andere niet. Hel festival met zijne dertig gilden dreunt nog in onze oore, zijn lange stoet speek oog in onze inbeelding, en nu, maandag laatst was het nog ee is lees e, de jubi'é van St. Joseph’s ge nootschap! ’t Was eerst v< or al hei volk, ten prolij een voordeele van geheel de stad van Veurne; en nu T is voor de jonkheid, voor het bloeiende en strij dende volk en dat al met bel schoonste wté.e van de wereld dal ons Deere maken kan, en dal al mei den besten uitslag! En dat eti zou geen politieke zijn? allé, allé, ge 1 un wel gaan pei- rschijnt den Woensdag, onmiddelijk na u. -- volgens plaatsruimte. Rechlcilijke eerherstellingen 1 fr. Een .V lu cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor lielgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office DEPüBi.rciTfc, Maqdalenastraat, 46. te Rrussel. M» n schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de PusiKaniooren. Vertrekuren wnn den ijzerenweg. i »luli tot fill Septemhea* 1S9O. 6 (0 10 47 CE533CM5 5 58 ■mrani .iriiw Uur ml iCTig-jr, 1 06 1 13 8 57 9 15 6 35 <i St 7 lu 7 16 7 21 7 28 7 40 7 KI 2 44 6 16 01 II -1'5 'i i 05 9 44 en 7 06 7 01 745 9 48 Duinkeile (vertrek) Ghyveltle Adinkn ke Veurne Avecappellc Ooslkerke Dixmucte Bessen Zarren llandxueme Cortemarcq Lichlervtlde Gent D-uinkeikc naar Parijs en ’b twin kerke (verte.) 1Ü 4! Alieeht 2 A Miens 35 Parijs (aankomst). 5 25 r.vonda Paiijs (veilt ek) 7 tU Buiukerke(Aat.k). 12 13 Nieuporl Dixmnde-Gcnt Nieuport (stad)«Dixmude, 12 06 1 56 4 21 Dixmu le-Nieuport 2 35 5 53 8 21 5 oo 5 14 5 33 5 29 5 36 5 42 5 51 6 06 - 7 32 9 34 Brussel (sank 8 46 0 55 508 5 00 346 537 4 IG 6 07 12 15 1 57 4 24 6 II) !i50 2.3 439 6 32 7« 1243 229 453 6 47 5 06 7 00 7 47 5 12 7 16 j 12 2 49 5 28 7 16 8 0 1 1 50 2 59 S 3IJ 7 55 ,5 4 05 7 05 9 20 524 524 823 10 5» 1K0 ;rsv'‘ Cortemarcq naai Oostende, 4 50 8 I 10 49, I 14, 4 55, 5 I8, 7 1» Oostei.dc-Co'teniaicq, 5 55, 8 03, 12 23 4 22, 6 15, 8 13 Cort m-Upu-7 01 9 10 151 5 29 7 39 9 15 IJper-C'irii’in 1 20 7 18 9 57 13 15 356 02; Lich tervclde naar Korhijk, 5 12 8 9 45, 11 36, 1 27, 5 40, 7 -'7, 9 3 Korhijk naai- l.ichhr velde n Orugye. O'! 11 0-2, 12 35, 1 20,4 25, 6 41, '05 Brugge waar Korhijk, 7 40, 9 00 10 O’ 11 00 12 40 5 05, 6 42 Oostende-Brussel. 5 50. 6 20. 7 40, 4 06 11 48,2 55. 4 24.5 52 58 8 35 9 15 nMBMn—p— 5 45 8 11 9 19 11 CO e morg 8 00 I 13 Veurne Puinkerke. 0 00 9 16 9 50 Parijs naar Duinkerke *ts 112 or g 6 35 8 42 9 30 11 25 mor<. 6 v5 4 01 9^6 12 45 300 7 15 1104 11 58 4 69 6 00 7 56 1 42 5 19 7 46 2 00 5 52 8 00 806 921 8 11 9 26 8 18 9 35 2 27 551826 942 8 37 9 51 8 45 255 612 85i 1005 10 17 10 39 n. 11 08 6 17 9 53 9<»1 12.9 9 16 12 22 9 22- 9 27- 9 34 - 9 43 12 47 9 54 12 58 7 59 10 02 8 07 10 11 8 19 10 25 8 26 10 51 nok 8 57 II 18 in weiTi7HE8HEW***—11 11 2 06 2 11 2 18 2 38 2 46 3 15 3 40 4 07 7 02 7 .0 7 18 731 7 40 753 8 15 9 25 6 52 11 25 7 65 12 05 7 15 1- 7 50 7 48 1249 7 55 12 56 8 61 102 8 10 a 22

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1890 | | pagina 1