B :i7. Nr k li,schiijvingb|\rijs- 5 1,11 ^ad verschijnt den Woensdag. onmiddelijk M> n ijn geen DE STfiANELOOPER* een pisio>l Hclyie ter ttilwnderiny blj JiOKHOMM E- na d<‘ graanmarkt. I volgens plaatsruimte. Rechlei lijke eer lie Aimoncen vvmr Uelyie ter ttilwnderitiy dcr I'ttiiini.tit n ei> K YCKASi lYS. voori, uiv -«.W». .-vv, isofrrn onbe- j lerge pi ijzen, of wel voor koralen, bjjlcr, ,Jc?d gcyotl den c nm deugniet lol den grwceien, poeier en lood en al zulke zak-n j meer, en hier geven ze er goed geld voor, p Ik zelf, g ng hij voor', ben slavenhandelaar, t n V |- *- Fill n,t po d'g zijrren zich mei om, een <--t>- n~-... i sPn1. Daarenboven was de kapitein bijna! Voor die veertien leei lingen waren er vijf meesteressen, en de school kostte jaarlijks 10 duizei.d 440 frank 21 cenli- men waarvan de slaat Couvin 3262 Ir. goeste van de grooie Veuii.esche 60 ct. moest betalen. Hel overige was J 'J:- 1 len Jaste van den Staal, 'l is ie zeggen van de lastenbeialcrs. Daarenboven zijn de lokalen ontoe reikend en ongezond, en indien de school behouden werd, moesten er Zegepraal van het katholiek onderwijs. ■''I chls vijl of zes viije ^■■dóivvij -.gc. i cliicu van l.„: i.. Ü<i4ili k,e terrein scheen. Do geldkas De geldkas Oi'inione, een •dat in (ie eerste iwee ■’ioaiiiicel jaar de ontvangsten I - I '•inde van I cl j mr. Voegt daarbij een te ••o» i van 40 millioen dal reeds bestaat f'i de l a iaanders zuilen ICO millioen te ‘•f|H viiidcn in hu ne kas. Arm land! ziel men h:er 1 goed geen profijt bij en brengt. n<iltcnlaiulsclic Politiek. Einde van hot Boulangtsmus. he veropenbaringen nopens tiet Bou- angismus worden voortgezei in den H- JJjru, Bene der mei kweet digsie is dal ,Ou‘anger in betrekking zon geweest 21j" met Jen graaf van Parij®, dal hij ’Misgeld zou ler zijner beschikking ont- 'apgen hebben om le werken lot her- ^hing van den koning. M. Diumond, ^schrijver van la France juive, zou, van z,inen kant, ook verklaard hebben aan e.enen opsteller van den X/.V Siècle, dat e graat van Parijs eenen brief in bezit ,ee*l van Boulanger, waarin deze laatste l(;|n voorenstelt van hel koningdom ''lèp in ie richten mils Jrie voorwaar- !,r| i eene iaar'ijksdie ier.1 voor h im Vlltl -00,000 Ir., den titel van hertog en 'L'n stal van maarschalk. Woensdag deed M. Meymetx in dc i Boulangismus ofschoon zij ujtslag af van den l’ijzo»dere voor kdd zö'nder°ie ïelïen en was deonder^ lingen aaister I je mi(lde>baie delbaar onderwijs, bel land nemen ,n v- Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars: met do post 6 fr. Aiin.mom £0 cenliimm per regel.De grooie .’etters ihersl.'Hingen 1 fr. Een Nr 15 cent. - Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. bet 00. ’lliudetiltiiul worden ontvangen door het Office DF.Puni.minï, ^aadalenatiravi. 46. ie llruxxel ar^Movimi -..--mi ------- bwiti t-rerr»iri»wi-._i i. uwsiiwaaa .■rnkker uitgever. Zwarte. Nonnenslraat. 4. te Veurne, en in de i'osikahu.orcn. altijd beschonken, en mishandelde in dien tot de vreeselijkste slavernij te ver- lot stand ieder, die het niet naar zijnen zin maakte. Jan stond met hem op e<nfn goeden voet, maar gelijk wel le vermoeden was, kon deze verstandhouding niet immer blij ven, en zoo g-beuide hel op zekeren dag, dat Jan den kapitein in gramschap tegen hem brach’. Woedend over de tegenspraak, waartoe J in zich durfde vermeten, greep j:1n iiieikie echter spoedig genoeg op, dat hij deze bij de keel en slingerde hem zoo- tmnr.i i v..„ L-, ii.Tc. danig legen d m m ist d it Jan blijde mocht altijd van "op zijn, al hij ir go«d afkwam, 1 I Ik h b reeds aangem.rkt, mijnheer, De matroozen ipr k kapit-in Vi rs'olk, na eene poos te lubben sul gestaan, dat J;n zelf ook gena kal was om zondei hndschoemn aan ie pa i, k i n Z ed'nd v.an toorn sprong h j op, en zijne dieigende g'bareti spelden ouhiil. Dn kapitein zag dit, zoo drenken als hij v-as, u,t zijnen gordel grijpend' Er zit geen leven meer iu Maar l dort! Er zil leven in de liberale partij, in dc i ma noeuvres, dicht bij de wedding, léven en woelig leven ondereen! ’t Is onzeggelijk welke harrewar, wel- ke boel er onder dal volkske heerschi! Ambitie tegenover malkander, schel den en verwijten, waren atkeer, verfoei ing’. Zulk een, wilt op de l’.jste niet staan, met zulk ee« anderen; achter eenen derden zou men spuigen, en men spant te gaar met tien, met vijftien om hem te beletten van op de lijsie 'e komen, enz. En bij die mannen gelijk a'tijd, cher- chez la femme o O ’t vrouwvolk speelt daar eene rolle in Niet alleenlijk uit ambitie of gril, maar uil ander oorzaken, die niel recht streeks de politieke aangaan, maar die van eenen meer bijzonderen, ge heimen en huise'ijken aard zijn De jalousie te rechte of ten onrechte, de geest van wraakneming, de gewonde herten, de gekwe.sie liefde van nu of eertijds, de haat.... En mei weet hoe een vrouwenhert kan Onthouden en haten.... En zulke mannen zonden wil'en ge zapig vreedzaam ei vaderlijk Veurne bestieren Vreedzaam en vaderlijk En zij zijn, voor ’t meeste deel, hun eigen will geen meester Ziet daar de oorzaak, om de welke zij zwijgen in ’l Advertentie blad, Alles ligl over strink Er is nog eene andere o rrzaak veel van die mannen zijn benauwd, O ze zweelen er bij benauwd van de penne, benauwd van 't schrijven in de gazetu n, of andere schriften, rn ze peizen hoe langer dat 'l stille blijft, hoe min wij zullen krijgen op ons luggenbrood Zij zijn er welmiê: in plaatse van alle dage, zij zullen dan alle ure eenen lepel kiijgen I Alzoo komt hol dat die grooie schreeu- I wers van eersiijds nu armeilkruisen tol den doodslaap toe in hunne ga zelle ’K weel wel waar hunne weinige hope nog ligt 'l Is te zien indien zij zullen gelukken in hunre pogingen om een nieuw slachtoffer met hen in den zak te steken Maar 't is ons al gelijk, 't en I zal algelijk niet balen 1 l Schijnt dal zij gedurig de bankeren- jaa rgarig. hunner ouders en betrekkingen ontscheurt, o.n ze t koopen als eene baal katoen. Het schip was geheel voor ’l bekende doel ingerieh', en nut twaalf matriozm, een uiw a sei djir menschhi id, bemand. Ik be hoef ui Is ie zeggen van de manier, van leven aan boord van een slavenhaler. Hel g;ng alles boven, wat ruwheid en zede loosheid sléchts kunnen ui'denken. er aan boord toch eene som Ivan kiijgs- lucht was. De kapitein was altijd van top lot teen gewapend, pn zoo de b éde slum - I lieden en de hoogbootsman I gehoorzaamd.n alleen, omdat zij de wreed- h-ud van den kapitein vreesden. Zij haalt n he.n met hart en zie1, want hij wi»?o> gieiig, dat hij bun nuiwmij;,». gono' g lo c-i n ga', en de fraaie beloften die hij hun gemaakt had, niet e<n; voor de helft un uiivoer bricht. •-... r- -- - -jr- - De mondvoorraad aan boord was ook zoo schoot hij dat op Jan af. Hel schut misl. gering, dat. wanneer h n in volle zee doch eer de kcpile n zijn tweede pistool tegenwind of' windstilte mocht overvallen, kon vat'en, wasjan als een l ger op hem elbndige hongersnood voor de deur aangevlogen. t I (Wordt voortgezei}. verhaal uit de duinen der Noordzee, noon W. o. Van Horn. j c-So-oS^s 13* vervolg. zoekt sein', en •fi’uirttn diijft. Zoo kwam cok Jan is aan lpg mol iemand, die hel bijzonder op he 11 R-'munt had. f nil ,hJ'1 ccn prua je liet di ze persoon z:ch i 0V'r de »1' makkf ijksle ear zt kriste un- 1 noudig, <n bil !h ■n "fsl ^nd*c fo'Hiin temaken. i(A,‘s 'D aan geen do rfm.in’s d, ur v,,e meer, daar de vries hem som- beild; deen ue siavrii..»..., 11 kioop, dat yij.| g?ed form n in hel klimmende welspiekendheid net ,n *°ch wi I eins den rug zou kun j op le lossen; hij beloof c he 1 Oc*tCer(n m lol rampzaligheid bren- lijk loon, <n bij de iwetd m de winst, en brac I Old) kende trok hem Ier zij loon flnis- tijl;0. ”etu *n< dal dit middel om S| h i W0|,d' n niets and» rs was dan dc na“d'l in (bbenhout. ^1, ir p Jan, die dm zin niet vu-- die er cp w<lken meu in West ludie aan deze r. rek morgen naar de kust van Go ne Evcniwel heb ik een bekwamen rnedeh Iper i daarvoor h b ik u reeds in ge- dach'e uiig'‘k'p'.' Jan huiverde aanvankelijk bij het denk bei ld; dcch de slavenhandela; r wist met l alle bezwaren hem e» n aanzien i dc iweide reis ceii zekrr a.iiidctl in de winst, en bracht he' zoo vr, dal Jan in ph ats van <p do planta.i' j> van wcldo ner Jacob trrirg te keerrn. ;t den slavenhandelaar in-ch-a-pte den gruwelijkslen h.iird» l .c b ginnen, d:e tr’rp d- n aardbodem bestaat handel i in dc ongelukkijen, die men am de a'men deel aan de jaarlijkscbe prijskampen met de talrijke atheneums en gemeente- collegien van het gobeele land, en telkens komen de katholieke gestichten eervol uil den strijd. Dil jaar is de uitslag der verschillige wedstrijden een echte zegepraal voor de vier mededingende collegien onzer provincie. Woensdag hebben wij den uitslag van eenige prijskampen medegedeeld. Daar in hebben onze lezers gezien dat builen den eereprijs in de natuurlijke weten schappen, door een leerling der Rhe- lorikaklas van 't collegie van I’operinghe behaald, ook de eerste prijs in de Rhe torika en de 2* prijs in de 2* lalijnsche klas voor de latijnsche thema en ver taling zijn toegewezen geweest aan twee leerlingen van ’i collegie van Thielt, en dat er aan de geestelijke gestichen nog talrijke andere onderscheidingen zijn ten deele getalen. Daarbij bepalen zich de zegepralen van"i katholiek onderwijs nog nie'. De Jlonileur van donderdag kondigt den 1.^.. en wedstrijd voor vlaamsche taal, lusschen de leei- .,..h„.i van Rhetor ika en Poësis. In Rtielorika wordt de eerste plaats I»? 1 behaald door ’t gepatroneerd collegie ?0u p. b?.' beweert .1. Mermeix, van Q|JCe|. je g en 3. CCI.Volle mledingen ;|an ti 1 001 1 ,eil'-,nirl 1 1 door ’t collegie van Tnieli; de 4* in ver- 114P‘,;d 'i>n Parijs hebben oen j( e|jn„ (joof je co||e^jen yanSl Truiden 1 In poësis bekomen de geestelijke gc- ‘P T i.„cl slichten de volgende onderscheidingen Os als konmg, f.cm daa. toe hel best p -js cn acces3it) co||^iefevan I Thick. 2‘accessit, in veideeling, col- legien van Thielt en Kortrijk; Peer volle melding, collegie van St. Tiui- den; 2’id.,collegie van Herer.lhals; 4" id., in verdeeling lüsschen een leerling van hei collegie van Hercnthals, en lus- t-eben twee loei lingen van Thielt. de 1 belangi ijke rol kennen, door d Ui-ès in '1 Boulangismus ■•'fltój ":,s®r de ziel van, c.„. de schaduw bleef; zij gaf haar laarster tusschen den graaf van "''JS en Boulanger. toulangef door de hertogin d'L’.ès ^ÖH^collegm verf. E',UI‘ “,"J” np" J, K|aren, dal hij niets andeis verlangde ,7 |Jf*'deCiidiachi lusscheiialleFianscben !Je 1 d.lt de nionatcliie, met den graaf van 1.^. I v o van de vernieti- iiu h.ia. ’1 onderwijs, omdat een ko klaarlijk dat gestolen ninklijk besluit van l deibaie mei.-jesschool i afg< schaft. Deze school is geslicht geweest in 1881 onder hel ministerie Van Hum- becck, en heelt volgens het verslag van den algemeenen opziener van het mid- j nooit meer dan diep de veertien leei lingen geleld. uitdrukking bn dt. Is dal dan op andere plaatsen zoo duur, en wat doel men er in ht Ik kan wel zien, zeide hij, dat gij hier o-n nieuweling zijl. Onder bbenhout ver staan wij de zwarte slaven. Zie, ging l.ij voort, die koopen wc in Afrika voor zeer indien moesten nieuwe zalen gebouwd worden, hetgeen een nuttelooze uitgave voor de stad en eene oprechte geldverspilling zou ge weest zijn. Het gouvernement heeft dus wel ge daan dat nutteloos en kostelijk geslicht af te schaffen. En terwijl de liberale ga zetten bun deuntje van vernietiging van t onderwijs zingen, zullen de on derwijzeressen eentraitement de ma tante genieten. Als de liberalen aan die school zoo veel honden gelijk zij wel schreeuwen, dat zij ze ovet nemen en zelf de jaarlijk- sche onkosten atdiagen, niemand zal hel hun beletten. Maar dat zullen zij niet zij snijden liever riemen uil een andermans vel. De liberale partij van Veurne in haren négligé.j Over eenige weken, over eenige maanden, 't Advertentie blcdje wasaltc- tne’.s poerdul, juist gelijk een cuirassier die opirekl naar de groote mat oeuvres! Het schoot vier en vlamme, het schot mde en spande zijne spieren, en T ledieigde, 't bedreigde onze katholieke stadhuisf eeren niet met eenen paiasol, maar mei eene bloedige verpleiterende wraak in de aanstaande kiezing van October! Over drie weken nog, ter gelegenheid van de feesten schreef hel, dat de ver- ontweerdigdef!!!) burgers uil oorzaak van weinig winsl voor de neringdoe- ners(!!!) zich zouden herinneren en het welhaast zouden bewijzen! Over veertien dagen, het schreef van strijden, altijd strijden, en hel deed met tranen in de oogen eenen oproep, zeggende Men moet de onverschil ligheid afleggen, anders zal het eeuwig armenkruisen een doodslaap worden! Eilaas, die doodslaap is er zater dag laatst! Hel Ailrcrti’ntie bladje rept woordje van de kiezing, noch van verre, noch van bij Woensdag 17 Scph mber Ï800. in [talio. slaat er kale en drooge. liberaal orgaan, zegt maanden van hel UUOI...VV j.....n i meer dan 10 millioen onder de verwachting zijn. ■tuill oeii min zijn da:: men vóórzag op liet uycrnietiging van ’t onderwijs. De liberale gazellen mei hunne oude zaag ging van 5 September de mid- van Couvin heeft n •V lllllllVVIl V««vw. -- - ^'■'>el bei alzoo vooi igi.an, dal zal er 60 i.,- KM II ui,., —j ---- .MmjpM,#,. ri ai ngnea—i woow—■■■■■4 11 ■■—I *'E> - lüll ■C.IJUlf" MUCU "1 "Ul“ ■UCU, uv - komen wéér af 1 ■■■■■■iiiii 1 uimr 11 J-u— 1.- l .tt

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1890 | | pagina 1