I j I l a I I h B 4 September 1890, IV S. jaargang. I VV oensdug 2 ,e ■t de post 6 tr. A.tin.inc’-i! ;0 ceuti:ii>*ii per rege|.J)e gi’oote letters bit blad verschijnt den Woensdag, on middel ijk i udig gehad herstellen. ’i Strijden ja, is somtijds lasjig, H I Jan maakte nu eene soort van inventaris op, dat wil-xiggen, hij oaderzecht wat de verdronkene kapitein m da anderen, die met hem waren vei dronken, bezeten h id den, en stelde daarbij de waarde van alles te boek» wat eraan handelswaren in ’t schip aanwezig was, om het gemeenschappelijk vermogen te loeren kennen. Daarop zeilden zij op goed geluk de kust van Afrika te ge- :noet, en bereikten deze zonder verdere on gevallen. Jk zal u niet ophouden met de beschrij ving van hel keep, n der slaven en de gru welen, die gedurende de reis aan de onge lukkige slachtoffers der wreedheid en h.ib zucht werd' n gepleegd, zeide kapitein Ver- stofk, en evennrn van al die jiren, ge durende welke Jan mot zijne handlangers dezen gruwz.iïnen mensclhmhaudel onge- sföord en altijd i-e de beste cy A-ensl-m- Ilij besprak ook de militaire kwestie en i wetsontwerp op den persoonlijken dienst. Naar men echter verzekert zal dal ontwerp door de meerderheid der Staden Generaal verworpen worden, het geen wei den val van het tegenwoordig ministerie voor gevolg zou kuhnen heb ben. VEURNAARS. (Wijze de Blauwvoet). Veurnaars, ’t vaandel opgeheven, Alle vrees van kant gesteld Zouden wij als lafaards beven, Als ’t ons lieve Veurne geldt Neen Wij mogen ons verioonen 't Hoofd omhoog, het hert vol moed. Vreezen wij geen geuzenzonen, Want wij sn ijden voor liet goed Noo t meer, zoudt ge u mogen toonen ’t Hoofd omhoog, het hert vol moed; Njcit meer, waart gij weerde zonen Van het oude Vlaamsche bloed Natuurlijk ’t Adcertenlie-blad spreekt daarvan niet; maar wat min natuurlijk is, en onverstaanbaar, ‘t is dal hel li- betaal orgaan nog eens, noch van verre huge de plechtige opening plaats van de zitting der Staten Generaal, De minister van koloniën, baron Markay, sptak eene soort van troonrede uit waarin bij de buitenlandscbe aangelegenheden en den toestand der kolomen besprak. vroeg de hoogdringendheid voor het 1 gemoed vreest niet dep strijd icnn.iwp.-n nr. isi,Mannen, mannen, blijft standvastig, j Wie u bijlen wildebijt En dan zult ge u mogen toonen 'l Hoofd omhoog, bet he.t vol moed, Zoo als fiere vlaamsche zonen Alfijd strijdend voor hel goed! Mochten wij van hert en zinnen, Èóus zijn, Veurnaars, ëéns en steik, Lieve Veurne steeds beminnen, Heilig, heilig is ons werk En dan mogen wij ons toonen ’t Hoofd omhoog, het hert vol moed, Als ons Veurne’s ware zonen Sterk gewapend voor bet goed 2 Tl DE STRANDLOOPER. Een verhaal uit de duinen der Noordzee, noon W. O. Van Hmtx. 14’ vervolg. L'*vcn voor leven! scheetiwde hij, en bi.iv loos van toorn, pakte hjj in eene vlaag van woede den kapitein om hel lijf, en t'lingerde hem over boord, zoodat hjj rug gelings in zee slot He. Bravo! Inulden de matroozen, en wierpen z;ch op u_ - K'is van den kapitein,den hoogbootsman en der. stuurman, Binnen weinige oogcnblikken lagen ook deze beide in zee. Ie vergeefs beloofden zij alles, en smeek ten, om weder aan booid te worden opge ■•omen; met hoonend gelach wees men hen De Annoneeii voor Belyie (ter uitzondering der Vlunnderen^ en ’tbuitenland worden ,ll,,ir Orricr: nl-:l)riiL..:iiÉ. d<«1^1 enaxivaat, 46, t& Brussel. ,\bn schrijtlin bij BüNHOMMB-JtikCKAtSis 1iiruhKer ti-ig. i< Za..i .'..m... n.-iiaal. 4. u- Veurne, en iji de Posifcaulooren. Verti riLiii eii v-u den ijzxrc 4 Crlobcr tot ‘4 Jaovcmher 3 13o liberale partij van Veurne in haren négligé. Hadden wij gelijk of niet woensdag laatst, als wij schreven dal daar alles ’1 onderste boven ligt? |)e vergadering van woensdag avond I jn de liberale associatie, was er het treffendste bewijs van. i Dat was ‘t kotje binst de zitting, dat was ’1 leventje al weggaan, en later dan Schelden, schreeuwen, uitschreien, .verwijlen, op de talel buisseiieu, enz., enz, /•■n ontwapenden den tweeden stuurman 3 stelden hem in verzekerde bewaring- Daarna kwami-n 7jj op bel del; bij elkan >)>■- der, (n overlaeddcri Jan met lofredenen over zijne heldendaad. Ib t scfi.p, de gelden m goedeien van den kapite.n zijn thans ons eigendom, rie pen zij. Komt, iaat cm mi gemcene zaken maken en d n slavenhandel voor eigene rekening voeren. Wij kceren niet meer óp S nt Thomas terug, maar zeilen onze vracht op Cuba of Trinitad af. Als wij dkn allen ijjk genoeg zijn, scheiden wij er uit, deelen ons goed en gaan er ecus recht vrolijk van leven. Jan, gij moet onze kapitein ziju! uiaen ue matroozen, en J Jk heb geen versland van slavênlian- do toesnellende har.dlan- d 1, zeide deze. Dal leert gij wel, was het antwoord. Maar van de sluurmans-kunst en het voeren van een schip weet ik ook niets, hernam hij. Daarvoor hebben wij den tweeden 1 stuurman. Wij zullen hem in hel leven d ’,.?n Z“K ze in de golven wegzinken, i laten, als hij ons trouw zweert, en wij ge- toen de woede van Jan bedaard was, en ven hem hel zelfde aindeel in de winst als Z3R wat fiJj begonnen bad, ging hem ens allen, jen et-ne rilling over hel lijf. De matroo- Jan zag zich nu ten eenen male een nieuw leven, eene hoogst gewichtige betrekking en hel uiizioht op ontzettende voordeelen ge- en zonder verdere overweging, ver- D.iiiteiiSaiidHche Politiek* Oproor in Zwitserland. liet kanton Tessino, is dezer dagen oproer uitgeborsien;de oproerlingen hadden het wettig gouvernement o:n- 'rrgewotpen en een voorloopig gouver- '•ement 111 de plaats gesteld; de leden von den S.aatstraat waren aangehouden in de gevangenis geworpen en een fi'Jiiucr, M. Bossi, was in den oploop gedood. Zooals men weet, is ZwitseiHand sa- (neiigi'Hi id mi een aantal kantons, die •edei hun afzonderlijk gouvernement hebben en al te zauien onder .‘iel booger hi’S.uur en de bescherming staan van den Bondsiaad en van liet Bondsgou- vernenm.' t. Hit laatste uil, de lijding van den op- .s and lertionu ii hebbende, heeft eenen Bomhkoininissatis, den kolonel Kunzli •(^zonden, die. verge/ ld van de noodige Loepen, te BcilinzGi.a, hootdstad van lessino, :.s a ingekoiiieri. Hij heeft twee dagen noudig gehad om de tust volko men te herstellen. Het voorloopig góuve nement der opstandelingen is ont hulden en het voiig gouveinemettl, ''auivan de leden uit de gevangenis tvei'len gehaald, opnieuw aangesteld. be beietigeling van den opstand zou stellig zooveel lijd niet yeviaagd hebben indien de Bondsraad het zonderling denkbeeld met g •'oueii kommissaris at te vaardigen dezelfde politieke nezindbeid der opstan delingen. In Fortugaa! Zl1 hei maar scheef. De Cories zijn over «■enige dagen bijeengeroepen geweest ö,n te beraadslagen over het verdrag Maaibij Poilugaal een deel zijner Alri- aaaiisciie leziumgen aan Engeland afslaat bil traktaat heelt onder de Por- "Jgtesche bevolking groot misnoegen verwekt. Onlusten deden zich voor te Lissabon en te Opor-o. De politie moest in deze twee steden tusschenkomen, om le beletten dat ei ge wanordelijkheden plaats grepen. Hel gevolg daarvan is dat de beide kamers, nauwelijks vereenigd zijnde, bet kabinetshoofd, minister Serpa l’i uentel verklaarde dal de ministers bun ontslag hadden genomen, doch hij verzekerde levens den wetgevers, dal zij zouden aanblijven om de zaken te regelen toi dat een nieuw kabinet gevormd was. He koning aanveetdde liet ontslag, zeggende dat bij met spijt zulke bekwa me mannen zag aftieden. be goedkeuring van Lel verdrag door de Cortes schijnt hoegenaamd niet zeker. Men verzekert dal de meerderheid der beide kamers die genegen is het ver drag, mits zekere wijzigingen, goed te keuren, dan nog maar heel flati wij ;s is. Ei heeischt een gevoelen van misnoe gen onder de leden der meerderheid van de beide kameis, en de progressisten vuren dit misnoegen aan. Nieuwe onlusten zijn te Lissabon uit gebroken. Eene politiewacht, werd don derdag avortd, terwijl zij zich naar haren post begaf, op de Dom Pcdro- plaats, uitgejouwd door cenige benden. He agenten wilde 1 de luststoorders aan- - houden, doch werden omhaald op steen gekregen bad daaitoc 1 worpP;L ^n antwoordden met revolver- hls at ie vaardigen vau De oproermakers vluchtten in een kofiibuis, dal vol volk was. De munici- pale wacht achtervolgde ben. Vuurscho ten weiden uit (le rangen der troepen gelost en kwetsten verscheidene per sonen van uif het kufïiuuis, 48 aanhou dingen zijn geda in. In Holland. Dinsdag morgend had le ’s Graven- BI Zij die God en plicht verachten, Onrust zaaien in het land,, De ondergang van ’t volk'betrachten, Dat zij vkegen door de mand, Wij, wij durven ons vertoonen ’t Hoofd omhoog, het hert vol moed. Vreezen hier geen geuzenzonen, En wij strijden voor het goed 1 Wist ge eens, Veurnaars, welke ellende, 't Lieve Veurne teist’ren zou, Viel ’1 in d’haud der geuzenbende t Ware toen le laat berouw I eenigde hij zich met hunne plannen. ming gedreven heeft, boe wonderlijk en on- Ouk de stuurman moest z.ch daar naar begrijpelijk dit laatste moge schijnen Ik schikken wdde bij zijn even niet verhezen, 1 moet echter opmerkzaam maken, dat in de Mcrgelyk deed hij dit ook van harte, daar zaken van Jan een ömkeer plaats vond do.r hij met veel beter was dan de oproerlingen, den ootl )g, die toenmaals in Europa uit en zich thans meer voordeelen belootde dan brak. Deze was oo-ziak, dat vele encelschc hjj lot heden h id mogen ontvangen. f kapers op frans.che schepen in de Anti- nn OOHA CAA.I lische zee j.lcLt raa.lktèll, Jan was torn juist met oe;e lijke lading slaven op de kust van Cuba aangeland b-u had goede zaken gedaan, maar toch was deze ha del, in weerwil zijner w.nslgevemi- heid, niet ten volle genoeg voor de toorac- locze hebzucht, die zich van zijne nu ge heel verdorvene ziel meester gem iakl cn alle bater gevoel n zijn gemo “d uitgebluscht had. De re's was Ie ver en duurde te lan de moeiten en gevaren, d laraan verbonden waren te groo'. Somtijds was de slaven ma: kt te zeer overvoerd en de prijs daar door gedrukt, en bovendien verlangden allen nu eenmaal naar afwisseling. Zoo juichte de bende dan met geestdrift het voorstel toe, om v.m de tijdsomstandighe- iïm gebruik te maken eij op .zeeroof uil le gaan.. Wortjt voortgezei).. Dal was 't kotje binst de zitting, dat in de Cspéiui^ce! p. -. OBBCHI 12 i ,2 o I 42 5 45 8 <1 9 »9 11 <6 5 00 a 14 3 23 5 .9 5 5 42 5 51 O 06 5 31 6 b( 7 to 7 IG 7 2I - Duinkerk* (vtrl<«tk) Glip title Adtiikej-ke Veurne Avecuppellti (Joslkri ke Diimude Ecssett Zi'iitn Ifiii.dzncihe Üoi trniai cq Licht er vt ide Gunt Brussel (aank 47 0 i'J 7 Gö 7 I5 IO .9 7 22 - 7 ó'.i 7 42 Iü5O 7 48 7 55 8 Ol 8 la 1052 22 Ii 03 7,52 0 54 r 45 .0 55 GJ I ió ill lie Bai..kei ke O 1'0 10 -G cl (vcrlrck) •«•ler.tl.le *-' ‘t> man “tiarm,. H!ll "'«I»,,,). u lkcLx Platte Ui i.r '••ihkri ke r,,yvhh- C.u tiï'niirci^ icrii Oostende, 4 30 8 tl 10 31, I 14, 4 55. 5 18, 7 18 Oo a--i.de-Co> fein»><*q, 5 53. 8 03, 12 26 4 22, 6 15. 8 13 C-.rt ni-Up 17 01 9 10 1 31 5 29 7 5) IJpei-C .r eini 2-1 7 I 9 57 i s 66’6 20 I. chl-ivelde nour Koilrijk', 5 12, 8 21 Q 48. 11 óG, I 27, j 411, 7 27, 9 5(1 Jyociijk naar' I i;';.tui yi-litn .-n Brugge.8 915 11 V2 12 54. I 2), 4 25, 6 II. '1 00 u:.ai-Koitr'jk, 7 40, 9 00 10 1)5 1'1 uil :2 40 5 05, fi 42 1 06 11 48,2 55, 4 24.5 .32 5 f8 8 55 9 al J w w D’tmkcike paar Parijs én Duibketjie (yerii10 41 Ahix-lilt 2 A’dieiiQ 3«> Partus (naiikfnnst). -5 ’d :iVo1.<1b 1*3 ijs (verli k) 7 O buiiikerkefAm- k). 12 |3 Nieqporl 1) ^triilde-G» ut Nien|»«»t t In -Dtxnr.de, la OG 1 - 6 4 2J B*xn;u ir-Nirujiorl 2 35 5 53 8 21 Ui'.t# G 35 8 42 9 59 II 25 >Kwr«. 6 v5 4 oi 9 56 45 Ousteudi'-llnissel. 5 30, 6 20.7 40. Pdi'ijs naar Duii.kirkx. 8 Vl II 25 I I 05 9 14 L-i. V 7 06 7 01 74i c=go-o§o 1047 5 08 4 47 11 25 3 49 ;>.24 12 05 4 IG 6 0/ 12 15 4 24 6 16 12 22 4 31 G 24 1x50 159 6 52 12 43 4 53 6 '<1 1 49 4 59 0 55 12 a6 5 06 7 00 I 12 5 12 7.6 1 12 5 28 7 16 50 5 39 7 ;>5 5 15 7 05 9 20 5 21 8 25 10 55 - -w-r*. nwnrwmrn ■iin —II IIJURI* 1 If mriF-'Trn f C »7 3 00 5 58 7 45 j 38 4 U) 0 00 7 56 90)-142 519746 857 9 10-2 00 553 8 00 9 15 <j a2 06 - 81G 9 21 9 .72 11 8 11 9 ïfl 7 2’ 9 34 2 18 8 18 955 7 40 0 43 - 7 F»’ 9 54 7 5(1 O 02 - 8 07 10 11 - 8 .9 10 25 - - 26 16 51 - nok 85, 1118 2 96 2 II 2 18 2 38 2 46 - - 3 15 340 -- 4 07 t x-CT ju in— VCTWCT 3 00 I42 5 19 7 46 2 00 5 33 8 00 8 1.6 8 11 8 18 2 27 5 51 8 ïfi 9 42 8 57 9 51 8 45 - 2f5 6 12 8 52 10 05 10 17 a 10 59 n r 1 I 08

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1890 | | pagina 1