rn 11 I I t s fl- 111 I Sil i p B .X- bil blad verschijnt den Woensdag. onmiddelijk KANDIDATEN DEK KATHQUiEKS VEREENIGING VAN VEURNE, vijandig zijn. ,i Vergadering in den Katholieken Krfofl. deze overeen! o nst te dce:i strekken tot hei algemeen welzijn. be bovenstaan de voorschriften behelzen den regel, waarnaar alle katholiek zijo openbaar leven moet schikken. Immers, overal waar de Kerk niet verbiedt aan de open bare zaken deel ie nemen, moet men mannen ondersteunen van erkende rechtschapenheid, die beloven de ka tholieke zaak te zullen vooi staan, en om geene reden ware het toegelaten den voorkeur te geven aan mannen die den godsdienst vijandig zijn. Uil deze bovenstaande woorden van onzen heiligen Vader den Paus, den ei gen stadhouder van Christus op de aarde, die ons in den naam van God onze plich ten voorschrijft, zal ieder kiezer zien wat hij in de aanstaande kiezing te doen heelt, en aan welke mannen bij zijne stem moet geven. Om geene reden, zegt de Paus, is hel toegelaten zijne stem te geven aan mannen die dm godsdienst Vornsdii» B October 40' jaar ,ang. inj gar een algemeen overzicht over het beslier der uittredende leden, en zei dat er onmiddelijk zou overgegaan zijn lol het voorstellen der kandidaten. Op den voorstel van M. Van Hee, die in koiie woorden het wijs en vadei lijk beslier der uittredende gemeenteraads leden afschetste, en loonde hoe wel zij voor de belangen van stad gezorgd hadden. wierden de zes uittredende leden met eenparig en algemeen hand geklap tol kandidaten uitgeroep^. Deze kandidaten zijn de heeren Edmund. Grave Bleue, gje Haene S>mdël, Eïc ifleesier Charles Elcspot BSiïjihïwl >’il August. Dan nam M. de Burgemer-s’er, onder I de dojider.ei!de toejuichingen der leden, bel wooid^n gaf ons oen uiigebreid ver slag van bet zesjarig katholiek beheer, welk wij bij plaatsgebiek maar onvolle dig kunnen mededcelen. Eerst spiak bij Plichten van alle christene menschen in zake van kiezing. Uittreksel uit den omzendbrief van Z. II. >’aux Leo XII1, in date van 10 Jauieuri 1890. Zondag avond waren de leden van het I Bewarend Verbond bijeengeroepen tot j bet voorstellen der kandidaten voor de aanslaande gemeentekiezing. Talrijk en geestdriftig waien zij toe- gekomen, om de vergadering bij te over de kwestie van T lager onderwijs, dat nu, mei de aangeuomene scholen lot iedereen’s voldoening is ingericht, en dat, spij’s de libe-a'.en die altijd gereed zijn om te roepen dat de katholieken legen bet ondei wijs zijn, veel bloeiendeü is en een groot getal leerlingen meer beva dan Jen tijde yarj hei liberaal be- i stier, j Eene andere kwestie waarmede de Ii3 beralen dikwijls voor den dag komen, I 'i is de kwestie van den tram. De heef Burgemeester heeft ons klaar bewezen dat de tram, verre van onze stad in lasten te helpen, metier tijd voor Veurne cent jaarliikscb inkomen zal bezorgen. Dan somde bij eene reeks openbars l werken op die tot versiering van Veurne en het nul der bewoners gedaan werdén binst bun ze jarig beslie>. Onder andere I noemde hij De hoofdwacht hersteld; tioitoirs of voetpaden geleid in de bij» zonderste straten van stad; bet stadhui» opgesierd en voltooid, met liet bijhou wen van den bretéqne; zandstraten aan- 1 gelegd en voltrokken en openbare we gen veibeicrd; tram VeurnoNieuport en Veurne-Yper; stadswandeling versieid 1 en beplant; herstellingswerken aan ons Paviiioéii, een waar ptonkjuweel van hou wkunde. En al die werken hebben aan den ne- ringdoener en den werkman leefte rt» werk gegeven, en onze stad zoo schoon veisieid dat de vieemdelingen die ze komen bezoeken, hunne verwondering uitdiukken over stat prachlgebouwen, en zeggen dat in geheel Belgie geen eeu steedje is dat Veurne kan evenaren. Wal de openbare feesten aangaatj daarin ook is ons katholiek bestier niet te kort gebleven. Om maar de bijzonder ste aan te halen inhuldiging van dea .12.™, v«v* UIHIICIVIO, ULZUCA VB Ru den koning; jaarlijksche kermis op Beweslerpoori; officieel bezoek van dea beer gouverneur; de jubiléprocessie; da Hanssens-feesien en T luilserlijk festival waarvan iedereen moet bekennen dat nog nooit van menschen geheugen zulks schoone feesten in Veurne gegeven wier den, Mijnheer de Burgemeester gaf ons de verzekering dat, indien de stemming ons gunstig is, gelijk wij bet verho pen, het katholiek beslier den ingesle- gen weg zoude voortzetten en van langs om meer werken voor hel welzijn en iüj. hel belang van onze dierbare stad. Daar het lot der Staten voornatne- u|jk afhangt van de gesteltenis dergeoen !Jle aan noold van de regeering staan, kar> de Kerk noch hare bescherming, Noch hare gt nst verleeaen aan mannen Vai> wie zij weet dat zij haar vijandig 21fo, die openlijk weigamn bare rechten ,e eerbiedigen, die trachten hel verband le breken dat door de natuur zelve der ’•’gen. bestaat tu chen de godsdiensti ge belangen en die der burgeilijke orde. a'egendeel is het hare plicht, diegenen e b?gUns|jirlJIli welke gezonde denk- 1,?e!den hebben over de betrekkingen Kerk en Staat, en die trachten a V In de politiek, die onafscheidbaar is 'an de wetten der zedeleer en van uo godsdienstige plichten, moet men ■‘'lij l en eerst van al trachten de be rger. van de katholieke Keik zoo krachtig mogelijk te dienen. Zoodra ’"en die bedreigd zin, moet tusschen katholieken alle oneenigheid ophouden, °pdat zij, één van zin en van daad, de godsdienst ter hulp snellen, die bel al gemeen en hoogste goed is, waaraan al •■floveiig ondergeschikt moet zijn. I l Onnoodig le zeggen dat deze schoons j redevoering met langdurig handgeklap menigmaal onderbroken en begroef •weid. Dan namen de heeren Cailliau, Da Meester en De Grave beurtelings her woord om de leden te bedanken voor bet vertrouwen welk zij in hen stelde?., met hun eene nieuwe kandidaiuui :t. le bieden. Zij spraken over den disch wat» wonen. Mijnheer B- Despot, voorzitter, nam eerst het woord om ons hel doel der i bijeenkomst te doen kennen. De ge meentekiezing is aanslaande, en bel mandaat van zes gemeenteraadsleden O...D moet vernieuwd worden. tram, komste der ministers; bezoek Hij gal een algemeen overzicht rna (le graanmarkt. inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Aunoncen '20 centimen per regel.De groote letters volgens plaatsruimte. Rechtei lijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr la cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het -100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen! en 'tbuitenland worden ontvangen door het Office dePüblicitè, Magdalenaslraat, 46 te Brussel 1—M ■■111. Ill lilf «i inijttiii mj Yb. nrukker iiiigcver. Zwarte Aoinienslraal. 4. le Veurne, en in de Poslkanlooren. l ertrrkuren van den ijzerenweg'. fllrioher lot w IVovcmhcr flHDO. 1047 508 447 Cailliau Edmund De Grave René De Haer,e Daniöl De Meester Charles Despot Raphael Pil August 5 00 r 9 5 47 6 1» 7 05 5 45 8 11 9 19 11 <6 3 23 5 29 5 36 5 42 5 51 06 11*05 9 44 en 7 06 7 01 745 Ouirileike (tertrek) Ghyvelde Adinkerke Veurne Aeccappella Ooslkerko Dixniude Eessen Zarrcii JLindzaeiua Cor leiiiai cq Lichter telde Gent Brussel (nank Ml tl s< Ij - -it—- i .-r’z*»va»*»*- E** - - - - - - 41 .—1.1. .1- nr.- ..w-dwMT4ka»<r> K- Dyinkerke naar Parijs en ’8 Jhiiiikerke (verlr.) 10 41 Atiecht 2 20 Amiens 3 35 Parijs (aankomst). 5 25 11 25 avond» Parijs (vertrek) 7 10 OuinkorkeAat k). 12 15 Nieuport Dijmude-Gent Nieyport (stadj-Dixmude, 12 05 1 56 4 21 Dixmude-Nieuport o 2 55 5 55 8 24 'Parijs naar Duinkcrke. nr. at, mor*. 2 4 4 5 45 6 35 6 16 8 11 8 42 8 01 9 19 9 39 .5 11 25 looïg. reorg. 6 v5 4 01 V< urne Duinkcrke. 9 36 12 45 FJ Co.rtemarcq naar Oostende, 4 50 8 11 10 51, 1 14, 4 55, 5 18, 7 18 Oostehde-Cortemaicq, 5 53, 8 05, 12 2Ö 4 22, 6 15, 8 13 CoHm-IJprn 01 9 10 1 51 5 29 7 53 IJper-Conemi 20 7 1* 9 57 12 l5 350 620 Lichterfelde naar Kortrijk, 5 12. 8 21 9 48, 11 36, 1 27, 5 40, 7 97, 9 30 Kortiijk naar l.jchteryelde en Brugje,8 03 11 02. 12 35, I 20, 4 25, 6 41, 9 00 Brugge naar Kortrijk, 7 40, 9 Ol) 10 05 11 00 12 40 5 05, 6 42 Oostende-Brüsfcet, 5 30. 0 20. 7 40, 1 00 11 48,2 55. 4 >4 552 5 '8 8 53 9 51 fint el (wvrheM Gei t l ichlerwelde Luvtrmarcq Maudx.teme luren tt-uen 0 iiiunda .Oo’lkeikc A\rr..)»i»rUr V tu- Vi jbkvt k e Oh ^5 tide l> «ui r» k C17300 35» 7 4511 38 4 (19 6 00 7 36 9«>1I 411 5 19 7 46 8 57 7 I u 9J0 - 2 00 5 55 8 00 915 9 22 2 oG 8(6 9 21 y *72 11 8 11 9 26 9 34- 2 18 8 18 9 33 9 4.52 n 5 51 8-.'6 9 42 9 54 - 2 38 8 37 9 51 2 40 8 45 255 6 12 85- 10 05 5 ]5 10 17 3 40 r>, 10 39 4 u7 1 r.11 08 7 48 7 55 8 01 8 iO 10 32 o 11 OJ 7 82 9 34 12'0 8 45 0 55 I 42 1 11 25 5 46 5 24 12 05 4 16 6 07 7 15 10 10 12 15 4 24 6 16 7 22 - 12 22 4 31 6 24 5 14 7 30 - 12 30 4 39 6 52 7 42 1030 1245 4 53 6 47 12 49 4 59 6 53 125Ö 5 06 7 00 1 02 5 12 7( 6 1 12 5 28 7 16 1 50 5 39 7 55 5 15 7 05 9 20 5 21 8 25 10 59 8 09 I 15 0 00 1 0 56 5 35 6 54 7 16 7 21 7 28 7 40 7 51 7 sy '0 02 - x 07 10 11 - 8 ,0 10 25 -- 8 26 10 51- uk 8 37 1118 -- ,©v

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1890 | | pagina 1