Gemeentekiezing van 19 October 1890. I L sa - BI «S ïB safe I 2 p tl i&R k .V 40. S October I8IM). jaargang. KANDIDATEN DER KATHOLIEKE VEREENIGING VAN VEURNE. Cailliau Edmund I De Grave René 2 De Haene Daniël 3 I 3 De Meester Charles 4 4 Despot Raphael 5 5 Pil August 6 6 kiezing! deze overeenkomst te dce i strekken En wat zei Arnouid, gewezen libe- V oeiiMfag Daar het lot der Staten voorname lijk afhangt van de gesteltenis dergenen die aan hoofd van de regeeiing staan, kan de Kerk noch hare bescherming, »»och hare g •nsi verleenen aan mannen van wie zij weel dat zij haar vijandig hjn, die openlijk weigeren bare rechten te eerbiedigen, die trachten hel verband te breken dal door de natuur zelve der dingen, bestaal lurchen de godsdiensti ge belangen en die der burgerlijke orde. Integendeel is het hare plicht, diegenen te begunstigen, welke gezonde denk beelden hebben over de betrekkingen lusschen Kerk en Staat, en die trachten M olKêm'eën I wsiiijn.'-’-Oe' bovenst I Ö'od.'aiie en alle, wal eerlijk ia. i»?Eilaas, Pier ligt'er reeds in 1 Plichten van alle christene menschen in zake van kiezing. I ■llHk-tl uit den etnzendbrief van Z. Ibois Leu XIH, in date van 10 Januari 1890. In de politiek, die onafscheidbaar is va., <j(> wetten det zcdelecr on van de god.d cialige plichten, moei men :>'ijl en eerst vao ;1| trachten de l>e- htttger. van de katholieke* Kei k zoo krachtig mogelijk te dienen. Zoodra men die bedreigd zi jt, moet lusschen knliolieken alle oneenigheid ophouden, opdat Zij( van zin en van daad, de godsdienst ter hulp snellen, die het al gemeen en hoogste goed is, waaraan al hetoveiig ondergeschikt moet zijn. de voorschriften behelzen den regel, waarnaar alle katholiek zijn openbaar leven moet schikken. Immers, overal waar de Kerk niet verbiedt aan de open bare zaken deel te nemen, moet men mannen ondersteunen van erkende rechtschapenheid, die beloven de ka- iholicke zaak te zullen voorstaan, en om geene reden ware het toegelaten den voorkeur te geven aan minnen dioden godsdienst vijandig zijn. Uil deze bovenstaande wooiden van onzen heiligen Vader den Paus, den ei gen stadhouder van Christus op de aarde, die ons in den naam van God onze plich ten voorschrijft, zal ieder kiezer zien wat hij in de aanstaande kiezing te doen heeft, en aan welke mannen hij zijne stem moet geven. 0>n geine reden, zegt de Paus, is het toegelaten zijne slem te geven aan mannen die den godsdienst vijandig zijn. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’t buitenland worden ontvangen door het Office UEPria.iciTÉ, Wagdalenastraal 4G te B l M. n .-« In ijlt in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonmmslraat, 4, te Veurne, en in de"..sik;int<>ofen I rale representant van Brussel? Hoort God is de natuurlijke vijand van den mensch, en zoo ook de mensch vaa Gd!! Spiak Robert, gewezen liberale repre sentant van Brussel niet van den He mel ie doen bersten gelijk een plafond van papier? En Janson, een troetelkind onzer liberalen van Veurne, Janson naar wietl de liberale vereeniging van Veurne een brief van gelukwenscliing zond bij zijne kiezing, heeft hij niet eens uitgeroepen of geschreven «God is de oorzaak van al de maatschappelijke schelmerijen Bestond er in den lijd niet een liberaal blad getiteld Ai Dieu, ni maitre, noch God noch gezag meer Bestond er te Verviers en beslaat misschien nog geenlliberaal blad, dat den naam dioeg van I’ Alhée, de god loochenaar Maar genoeg van zooveel goddeloos heden aan te halen. Ziet daar, kiezers, den grond van de liberale partij. Kiezers, Moet ik u de schande en den smaad aan doen van u te vragen indien zulks nine zienswijze is, indien hel daar ook uive gedachten en uive gevoelens zijn 0 neen, duizendmaal neen, zult gij allemaal uittoepen; wij verfoeien zulke taal en zulke pi inciepen Ja maar, al wel Maar moei gij dan ook die politieke niet verachten en ver foeien en verstoot'jn, die op zi Vee tale, en zulke princiepen gerteund is? En daar hebt gij de liberale politieke! De liberale partij van Veurne is nauw verbonden met deze van Brussel De liberale partij van Veurne is eeno afdeeling van de algemeene liberale paitij van Belgie, waarvan Brussel coeur et cerveau, hert en kop is De liberale kandidaten van Veurne zijn de vertegenwoordigers en de aanhan gers van die liberale partij, van die liberale politieke En gij zoudt zulke partij onder steunen En gij zoudt aan zulke kandidaten uwe slem geven 0 neen 1 want gij weet, dat zelf het kwaad doen, of anderen de macht in hin den geien om het te doen, een en ’l zelfde is. Groote verantwoordelijkheid voor de kiezers 1 cor.scicntiewei k Bekijkt onze liberale partij van Veurne bekijkt de liberale kandidaten van Veur ne, en hun orgaan, 'l Advertentie blad! Zij hemelen op, en zij juichen toe alles wal in Belgie en in andere landen ge- zeid, geschreven en gedaan is legen alles wat den stempel draagt van katho- licimus Drie van de zes kandidaten stellen gem voel in de kerk, 't en zij diie <f I vier maal 's jaars ter gelegenheid eem r -1 begraving, om daar wat te trappelen, i die schreef de godsdienst onzer vade- te klappen en van bun neuze te maken rond de offerande Kent gij, kiezers, de liberale saucisse- freiters niet van Gcèn Vrijdag? j niet, dat zeker liberalen hier -i wat in hunne macht was, Zijn de kopstukken van het Bel gisch liberalismus niet allen franema- cons? Zijn al de bijzonderste liberale gazet ten niet in handen van franemaffons en opgesield door logiegasten? Wilt gij eenige namen kennen van li berale gazetten van Italië? 11 Satana (Satan) 11 Barabbas (Barabas)!! 11 Lucifero (Lucifer)!!! 11 Diavolo (de Duivel)!!!! Proper, niet waar? En de liberalen zijn tegen de religie niet, schreeuwen zij, in tijd van kiezing! O neen! Was het de gewezen liberale repre sentant Couvreur, van Brussel, niet, die dronk op den val van de katholieke Kerk? Was het diezelfde geus niet, die uit riep, in de kamers, spiekende van de II. Kerk de beest is dood, het vergif is dood Was hei geen francmafonslogie van Italië, die schreef naar al de andere lo gien van de wereld Om het katholiek geloof omver ie wei pen, bederven wij de vrouw; de beste dolk om de Kerk te ns vort,T nummer neuoen wij ue- treilen in het hen, is hel bede f. Aan dat de kiezing eene veel gewich- ’t weik dan tot het einde toe onbedachte menschen zouden peizen. het goed en het kwaad! is door het zoo noodlottig en verpestend lih ralismus. Kiezers, In ons vorig nummer hebben wij be- I treffen in het hert, is het bede f. Aan Is bel de Chronique niet van Brussel, I t 1 1 ion is een kanker Echreef de Etoile Beige niet do ka- Riep Pieter Van Humbeeck niei'uit, in Het hberahsmus dat de uitwendige katholieken godsdienst m den oti "eel gij vorm is vin de vrijmetselarij, defrarc- graven»?Eilaas P’er litrt 1 Veurnp’ m.'connerij. die in donkere ho'en plan- g er ze f nen smee ii tegen altaar en troon, tegen wezen i tiger zaak is, dan het somtijds eenige I Zij is in den grond de strijd lusschen Het kwaad dat tegenwoordig ve> beeld tholieke godsdienst is eene dommigheid? 1 Riep Pieter Van Humbeeck niet uil, in eene logievergadering men moet den i j in Veurne, alles gedaan hebben hunne macht was, om eene zoogêzeido burgerlijke begraving in te richten, in eene omstandigheid die gij wel kent? En drukten dan zekere liberalen hun* is vin de vrijmetselarij, defraic- graven Jir» in rlrvnlzAra nltin- I’PP/Iq i f A hit blad JUtW r i .1 nooit <1 V -- i I l V,i - -- -v, Ifcr|-

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1890 | | pagina 1