Gemeentekiezing van 19 October 1890. r i h J '1 Kiezers, K fe October ttSO@. Zo it da a; S 2 1 I ln>chnjvii|^|,rijs. fr. 'sjmirs; mei de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel.De groote letters KANDIDATEN DER KATHOLIEKE VEREENIGING VAN VEURNE. Cailliau Edmund I De Grave René 2 De Haene Daniël 3 De Meester Charles 4 Despot Raphaëi 5 Pit August 6 Ab, liberaal co kat/vdick! heeft, en aan welke mannen hij zijne stem moet geven. Plichten van alle christene menschen in zake van kiezing. Uittreksel uit den cmzendbrief van Z. II. I’aus l,eo XIII, in date van 10 Januari 1890. In 1874 vergaarde te Gent, een concile des libérutix, en men stelde onder andere de volgende vraag voor 1? de godloochening het doelwit der vrijdenkers? En een liberaal blad van Luik (l'Ami du peuplej antwoordde De dwaling is God, de schelmstuk ken komen van de godheid, het kwaad Wat schreef de liberale Discussion in 4873? Ja, wij willen de vernieti ging van uwen godsdienst, katholieken, en wij zullen ondersteunen al deze dio hem aanvallen En de liberalen zijn tegen don gods dienst niet.... in tijd van kiezing! In 1871, zei Robert de gewezen re presentant van Brussel, in eene liberale vergadering de vrijdenkerij roept God is doodLeve de duivel Moest die kerel nog gekozen werden te Brussel, de liberale vereeniging van Veurne, zou hem zeker eenen brief van gelukwensching zenden, en de liberale kandidaten zouden zeker de stad rond- loopen om dat nieuws te verspreiden? In do politiek, die onafscheidbaar is van de wetten der zedclecr en van de godsdienstige plichten, moet men ahijd en eerst van al trachten de be langen van de katholieke Kerk zoo krachtig mogelijk te dienen. Zoodra ■non die bedreigd ziet, moet tusschcn katholieken alle oneenigheid ophouden, opdat zij, dén van zin en van daad, de godsdienst ter hulp snellen, die het al gemeen en hoogste goed is, waaraan al het overig ondergeschikt moet zijn. i ’k Zal voorldoen, hoe zeer het mij tegensteke! In andere omstandigheden, ’k en ware misschien niet zonder eenige kna ging van geweten, om het mededeelen aan mijne lezers van al die liberale eer loosheden. Maar wij zijn in lijd van kie zing, en achtbare kiezers, Gij zijt allen soldaten, en goede soldaten moeten den vijand kennen I Gelijk gij hebt kunnen bemerken, in dezen kiesstrijd mijn eerste artikel is altijd eene overweging die spreekt aan uwen geest, die spreekt aan uw herte. Uwen geest wil ik vellichten opdat gij klaar zoudet zien in de zake van katholiek en liberaal. Uw herte wil ik roeren, om de gevoe lens die gij allen hebt ik mag alzoo spreken in uw binnenste, krachtda dig in werke te brengen. Wilt gij eenen liberalen professor hoo- ren uit de universiteil van Luik? Zijn naam is De Laveleye en hij schrijft als volgt Al de tinten van de liberale opinio zijn wezentlijk en volstrekt vijandig aan den katholieken godsdienst. Het woord van Voltaire verpletteren wij den eer- looze (den katholieken godsdienst) komt natuurlijk en overal het openbaar of ge heim ordewoord van het liberalismus. Slokt dat brokske op, liberale kandi daten van Veurne, en gaat toen de kiezers lamoezen! En Bara, de boezemvriend van onze liberalen, schreeuwde hij niet in de ka mers de godloochening is een gods- j dienst gelijk alle andere, ’t is de gods- dienst van den niet En niet een van de liberale kandidaten die Bara niet aanziel als hel hoofd der Belgische liberalen! verstand, tot in den grond beestelijke begraving die bet Advertentie* >n mi «ruil J.-»k -1 de Paus, is het toegclalen zijne slem te jaagS jn jielgie de kiezing veel verder geven aan mannen vijandig zijn. Veel menschen, nog op den dag van beden, na zooveel tastbare bewijzen, na al hetgeen zij daaglijks lezen of hooien, en zelfs onder hunne oogen zien, zijn daarin nog verblind en verdoold! Hoe is ’l toch mogelijk Is het niet waar, dat veel menschen zich van dien strijd tusschcn katholiek en liberaal een gedacht maken dat hierop l uitkomt de eene willen eene kalseide alhier, de andere willen ze aldaar? En zij peizen niet verder! Zooveel be- lang hechten zij daaraan! Is het niet onverslaanbaar, dat die verblindheid zoo lang kan duren Kiezers, de kiezing is eene kapitale I Gij hebt verstand, gij hebt het, om het rrphi'tiiVon Gaat met uw i van de zaken, en gij zult zien dat heden- Daar het lot der Staten voorname- I lijk al hangt van de gesteltenis dergenen die aan hoold van de regecring staan, kan de Kerk noch hare bescherming, noch hare gunst verlcenen aan mannen van wie zij weet dat zij haar vijandig gbn, die openlijk weigeren hare rechten Ie eerbiedigen, die trachten het verband te breken dat door de natuur zelve der dingen, beslaat tuschen de godsdiensti ge belangen en die der burgerlijke orde. Integendeel is het hare plicht, diegenen te begunstigen, welke gezonde denk beelden hebben over de betrekkingen tusschcn. Kerk en Staat, en die trachten deze overeenkomst te doen strekken tot het algemeen welzijn. - De bovenstaan, Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. - I - volgens plaatsruimte. Bochteilijke eerherstellingen I fr. Een N' la cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr.' het 4°0(j. De Annoncen voor Belgie fier uitzondering der Vlaanderen I en ’t buitenland worden ontvangen door hel Office nnl’imLicnft, Wagdalenastraat, 4G, te Brussel. Jb n schrijll in bij BONHOMME-RYCKASEYS. drukker uitgever. Zwarte A’oimcnslraal. 4. te Veurne, en in de l’oslkantooren. Dc ruste van de ziel moet geput worden in de loochening van 't bestaan van God Ziel daar wat men over eenige jaren beeft durven uitspreken bij hel graf van eenen vrijdenker, ter gelegenheid van eene zoogezeide burgerlijke of liever blad somtijds ophemelt Wilt gij nog wat hooren Over eenige jaren scbieef de liberale bestuurzaken. Chronique, blad dat nog al in de goeste 'Ken kan niet meer zeggen, dan’tgeen - - ik reeds twee of drie maal gezeid heb i de sti ijd bestaal hoofdzakelijk, en eerst en vooraf tusschcn het goed en het kwaad! ƒ/,-/ kwaad, dat onder alle opzichten hedendaags, sarr.engev.nl en verbeeld is in hel verderfelijk goddeloos liberalismus! draagt dan op stoffelijk; belangen of bestuurzaken. valt van de Veurnesche liberalen i ’t Is mij onverschillig van voort te komen van apen, ik vind zelts dat het eerlijk en treffelijk is voor hei mensch- dom dal, komende van zoo leege, het zoo boog geklommen is!!! Allons, liberale kandidaten, gaat naar i de kiezers, maar duikt uw apengezichte Ir. vorige nummers, heb ik hel libera- lismus doen spreken door zijne hoofd mannen, door zijne aanhangers, dorr zijne gazetten, en in 't bijzonder door de liberalen van Veurne kandidaten of nadere en door hun orgaan of' vuil- blek, het Adverlentie-blad, en waarlijk 1 hel is afschuwelijk i ’t Is een reesem van goddeloosheden! En nogtans 'k zal daarin voorldoen. do voorschriften behelzen den regel, waarnaar alle katholiek zijn openbaar leven moet schikken. Immers, overal waar de Kerk niet verbiedt aan de open bare zaken deel te nemen, moet men mannen ondersteunen van erkende rechtschapenheid, die beloven de ka tholieke zaak te zullen voorslaan, en om geene reden ware het toegelaten den voorkeur te geven aan mannen dioden godsdienst vijandig zijn. Uit deze bovenstaande woorden van onzen heiligen Vader den Paus, den ei gen stadhouder van Christus op de aarde, die ons in den naam van God onze plich ten voorschrijft, zal ieder kiezer zien 1 zaak wat bij in de aanstaande kiezing te doen C.'j li UUl »<-» te gebruiken Om geene reden, zegt I die den godsdienst n ÓP V.’ I - ---- V W tr ■f i ii ii i mi J

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1890 | | pagina 1