19 October 1890. Gemeentekiezing van ACA KIEZERS. I I tz.u',,ice Frcuicmacons Fpanciiia$ofispirtij. Liberale Ecole moyenne ïairsiató. Goddelooze partij. Broolroverij van een nieuwen liberalen disch. üilslmlg van ambaclils- en werklieden. Nieuwe opcentiemen. KATHOLIEKE KANDIDATEN. s de graanmarkt. Oil blad LIBERALEN. CAILLIAU I 1 DE GRAVE 2 2 DE II AENE 3 3 DEMEESTER 4 DESPOT 5 5 P!L 6 6 in een kies- Dn zullen wij eens te meer bewijzen, niet dóór valsche teksten, maar deov echte, geput aan liberale en framaponsche bronnen <r 18 Oc’toïn-r 1890. Ge kijkt toen of den inkt drooge is; ge ploot uw papier in de oude plooie,ge komt bij de tafel; ge toogt aan M. de President den zegel die al buiten staat, ge steekt zelve uwen brief in de dooze, en de zes overdreven ruizemakers op de berrie, om’s achternoens civiel begraven te worden. Ah zij zijn geen francmagonsIs ge-, makkelijk om zeggen! Maar zulks bestaiigen is moeilijk, want zulk volk werkt in donkere holen, is schuw van het licht Zij zijn nogians francmatjonsche sla ven, het Itbeialismus en de ffancmafou- Wij hebben u dat nog eens willen uiteendoen kiezers, ’t en wasjmisschien niet noodig, maar toch. Gij weet voor wie en hoe gij moet stemmer», men heeft u dat persoonlijk gezeid en getoond. Houdt u daaraan en gij zult we! doen. Terwijl wij daarmee bezig zijn, voe gen wij er nog bij, dat gij ook voor ge heel de katholieke lijst kunt stemmen, als gij ieder der witte pumjes zwart maakt die zich in de vierkanten verton nen achter, en al de rechterzijde van de namen der katholieke kandidaten. Gij kunt ook deze zes punten achter j de namen zwart maken en tezelfder tijde ook bet wit punt boven gr heel de lijste. Maar de eenvoudigste en gemakke lijkste wijze is de eerste, een keer stem- i p^len alboven. Onnoodig te zeggen dat gij voor niet meer of zesse moogt stemmen. T ware nietig. Als gij maar voor eenige katholieken zoudt stemmen, dan zoudt gij moeten de I purnjes zwart maken achter de namen, I rechts, en in dat geval niet al boven. Francmafon Grisar zei in 1843,: te Antwerpen De vrijmetselarij moet het l'olu, en ge moet een ander vragen aan Den tweede keer tracht-je dat beter te doen; maar, staat ’t u nog niet aan, her- gaat het nog op een derde papier. 1 .1 ..itvinff^riis 5 fr ’siaars- met de post 6 fr. Annonceh 20 centimen per regel.De groote letters I verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. In.c'J F(J c,.nL Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. -.Hiriiuin h| BONllOMME RYCKASBYS, drukk.T ...g ver. Maar wie zal daar zitten Vreest niet voor de liberalen! Er zijn twee bureeien In het eerste bureel zitten 5 katholieken, daarbij nog een katholieke getuige en een liberaal. Zoodan zes katholieken en 1 liberaal. In bet tweede bureel zitten 4 katholie ken en 1 liberale jonge bekwaamheids- kiezer; daarbij nog een katholieke ge tuige en 1 liberaal Zoodan vijf katholieken en 2 liberalen. Dit al, volgens de stiptelijke toepassing van de kieswet in deze omstandigheid. De twee naamuitroepers zullen katho liek zijn, bijgevolg, er zijn geen liberalen i die zullen kunnen bachlen. uwen rug kijken! Strenge politie zal gehouden worden in de kieszaal i Voor wie is T nu dat gij rroït vree- zqn, kiezers? I Het is onmogelijk aan dien eenigen li- I beralcn getuige, al wilde hij het van boven de drij honderd brief kcs te ont- j houden Plichten van alle christene mcnschen in zake van kiezing. Uittreksel uit den omzendbrief van Z. •>aiu ten Xlll, in date van 10 Januari 1890. I I Maar, gesupposeerd da je dat van den eersten met en zoudt passen; - gesuo- --- jak, en ge ven-CM poseerd da je met uwen dopper of met ne,ij zÖn m:iar een! negenen fixe op hel appel te zjjn. u ,ve vingers bet papier zoudi vuilmaken d==r g hAAl natwnng lot dat of bekladden: in dat geval uw brieft is naam boort uifoepen. fa/u, en g. Présentzeg-je, en ge trekt achter Mr de Président. waar »n - - Peist ne keer dal ’t Zondag is' Ge komi van de Misse, en ge maakt u veerdig om naar de kiezinge te gaan. Ge steekt uw convocatie brief ia uwen binnenzak, en ge vertrekt wel bij tijds om ten Ge wacht daar g heel patiënt'g gij uwen naam hoort uittoepen. Présentzeg-je, en ge trekt achter de passchemie, waar da je van M. de Piésident een kiespapier ontvangt. Pa«t maar op, da je’t met uwe duimen niet lbolieke zaak te zullen voorslaan, en om geene reden ware het toegelaten den voorkeur te geven aan mannen die den godsdienst vijandig zijn. Uit deze bovenstaande woorden van onzen heiligen Vader den Paus, den ei- I gen stadhouder van Christus op de aarde, die ons in den naam van God onze plich ten voorschrijft, zal ieder kiezer zien wat hij in de aanstaande kiezing te doen heeft, en aan welke mannen hij zijne stem moet geven. Om geene reden, zegt de Paus, is het toegelaten zijne stem te geven aan mannen die den godsdienst vijandig zijn. vuil en maakt Ge gaat met uw papier kotje. 't Is nu dat de katte te koore gaat. Eerst ne keer goed onderzocht of de pupiter niet vuil en is want daar kan mannen ondersteunen van erwuuo J ne geus voor u geweest zijn, en dat rechtschapenheid, die beloven de ka- goedje is doortrapt in deugenielerij. r nm Gij ontplooit toen uw papier. Bekijk het ne keer goed Daar, op uwe rechter kant, onder de ronde, te midden een zwart kadertje, is er een wit puntje. GE MOET DAT WIT PUNTJE ZWART MAKEN. Waarmeê moe je dat wil puntje zwart maken? Met het stokskje da-je daar op den pupiter vindt. Hoe moe-je dal doen? Ge pakt dat stokskje, ge dopt eerst de caoutchou-punt in de blikken dooze die voor inktepoi dient, en toen ge dekt met uwen dopper het WIT PUNTJE IN ’T MIDDEN VAN HET ZWART KADERTJE, dat onder de ronde staat. En dokkelolte! ’t wit puntje is zwart! Ge stemt alzoo voor geheel de katholieke lijste. In de politiek, die onafscheidbaar is Van de wetten der zedeleer en van do godsdienstige plichten, moet men altijd en eerst van al trachten de be langen van de katholieke Kerk zoo krachtig mogelijk te dienen. Zoodra hien die bedreigd ziet, moet lusschen katholieken alle onccnigheid ophouden, °pdat zij, één van zin en van daad, de godsdienst ter hulp snellen, die hel al gemeen en hoogste goed is, waaraan al bot overig ondergeschikt moet zijn. Daar het lot der Stalen voorname- ‘'jk afhangt van de gesteltenis dergenen d*e aan hoofd van de regeeiing staan, kan de Kerk noch hare bescherming, iioch hare gunst verleenen aan mannen Vi*n wie zij weet dat zij haar vijandig z‘!n. die openlijk weigeren hare rechten te eerbiedigendie trachten het verband te breken dat door de natuur zelve der lngen. bestaat luschen de godsdiensli- Ke belangen en die der burgerlijke orde, 'tegendeel is hel hare plicht, diegenen 'f: begunstigen, welke gezonde denk- 1 ‘telden hebben over de betrekkingen 'u8schen Kerk en Staat, en die trachten deze overeenkomst te doen strekken tot “et algemeen welzijn. -- De bovenstaan de voorschriften behelzen den regel, waarnaar alle katholiek zijn openbaar leven moet schikken. Immers, overal waar de Kerk niet verbiedt aan de open bare zaken deel te nemen, moet men »nHor«tf>iinen van erkende a - ■llMBtl O

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1890 | | pagina 1