1V 43. Woensdag 29 October 1890. 40* jaarpa o». bil blud »<TM.-hijnl den Woem-dag. oi.iniddelijk na <i< graanmarkt. le ten een gest^prld op T laatste, om den lijd i ten er op le antwoorden Wai hebben wij nog beslatigd in den kiesstrijd wij niei - - -l en Ha liberalen Gij spreekt van geld Maar dat wooid zou moeten branden op uwe tong Wal was uw meeste steun, T en zij hel geld Steundet gij niet op den lijkdom uwer kandidaten Was hel dat niel, dat gij meest in de oogen liet blinken van de kiezers Er, nogtans, wat hebt gij al niet ge daan sedert dtie jaar om uwe kiezing te bereiden en le doen gelukken? Is hei niet acht dagen na de laatste •tezing dat uw i k|ing tot sland gekomen is, waar men '•‘el meer een politiek- en I- bog<j had. dan een middel om den weik- [nan te bevoordeeligen? ^at hebt gij niel gedaan uwe L_..„- 'at| liberale controleurs, verificateurs, Malheuien der ma.heurer: De blijd schap is van konen duur geweest I Had hij r.iet aanveerd, de ibeialen zouden ten minste nu eenen noost ge had hebben,en hadden kunnen 'zeggen bij drie jaar, met hem op de lijste zal bet voorzeker gaan I Maar helaasdie hoop ontsnapt bun nu ook I Gij moet uwe verpletterende onder laag aan iiemand anders loewijten dan aan uw eigen zelven, liberalen, aan uwe nauwe betrekkingen met die algeineene bberalu partij van Belgie, waar fiauc- •n.icou^ Joctiinairen radicalen, socta- ll<*ten, allen liberalen, armen arm gaan ,ftgen de katholieke bewarende partij! Gij moet het loewijten aan uw partij- '1 g bestuur van vioeger. Gij moet het loewijten aan uwe schan- d'ge, oniechtveerdige, leugenachtige invallen tegen ons katholiek bestuur, h!gen onze bekwame treffelijke bestuur ders Gij moet hel loewijten aan uwe dwin- fc’ftland‘ctie bedreigingen, vreesaanjigin- K®n en atkeerioggevende rondloopin- Ken binst den nacht Gij moet het t ewijten aan uwe be knibbelingen van alle feesten, aan uwe onthoudingen, aan uwe stelselmaiige al- Wnzigheden in zulke omstandigheden Ten anderen, gij kent de kiezers niet I Zijl gij in huizen geen stemmen gaan vragen, waar geen kiezers woonden? Hebt gij geen circulairen rondgezon den naar kiezers die sedert een jaar dood waren Hebt gij bij kiezers niet gesproken Van schoen, terwijl de kiezers kleerma kers of timmermans waren? /t Zijn zeker, deze die geen kiezers 2'jn of reeds dood zijn, die gij schijn- beilige veriaders noemt? directeurs, en andere liberale buralis- ten ambtenaars van Veurne weg le sturen, I en liberalen in hunne plaats te doen noemen Wie beeft de naturaiisatien of inbur- geringen van Veurnaars, doen slepen in de ministeiien, bij zoo veire dat de belanghebbenden van dit jaar niel meer hebben kunnen kiezen? Was het niet een plan gesmeed in uwe geheime vetgadeiingen, dat elke liberaal eenen twijfelaar of zelfs eenen katholiek gedurende driejaar, alle zon- dage, en anders als ’i paste, moest bezig houden en endoclrineerenf En wal moet ik zeggen van de post jes in den tram? WelwelDe Veurnesche koppen speelden daar den baas! Meest ai de katholieken die hunne aanvraag deden, wieiden er stelselmatig verworpen. Anderen, die door katholieke lus- sebenkomst hadden aangeboden ge weest, wierden door de liberale koppen geroepen, die bun schoon aangezicht aantrokken, en wilden doen verstaan dat ZIJ voor hen gewrocht hadden!! 'l Waren immers kiezers die zij hoopten te winuen En dan die liberale vreemdelingen die zij in de stad getrokken hebben, en hen bier hun domicilie hebben doen nemen En niettegenstaande dat allesden ketel in In-chi ijv ug-prijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen -20 centimen per regel.De groote letters volaens plaatsrmmle. - Reel.lm lijke ècrh.-rstelling n 1 fr. - Een N' 15 cent. - Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Btlgie l^r uitzondering de. Vlaanderen) en ’tbu.lenlaud worden ontvangen door hel (hm de Pi nned:, .Vur/rM/enaxtrmzl, 46, te Brussel. -M ijltin bnBONHOMME-RYCKASEYS, drukker urtgever. Zwarte Nmmenslraat, 4, te Veurne, en in de Postkantooren. O kondei gij ,Jat hier ook doen, en ganseb opge- van nu al wel in M. Dej rez was overleden. Zij moesten eenen oprolger vinden; zij hebben hem gevonden! Opvolger in 't libeiaal muziek, waar zij hem ophemelden boven alle komen der engelen. En de kiezing kwam aan Ha! Hij moest kandidaat zijn De oude slimme liberale vossen, wei ziende wat bun te verwachten blond, staken hem omhooge! Hij wilde eerst niet bijten! Eindelijk bij beet, en dan glorialauze in geheel de partij! 't En schilde niel veel, of T vendel hing dien dag uit in de Espéraiuezij waren de victorie zeker kalen ook! En nogtans, wij zijn veroordeeld! Wij hebben den tekst van ’t vonnis nog niet gezien, maar men zegt dal bet alleszins een model is! Per naasten be- spteken wij het. De Grondwet wilt dat de vonnissen van de tribunalen openbaar gemaakt worden, en dat de rechters hunne re dens geven, opdat elke burger vrij weze zijn oordeel le strijken over die vonnis sen, en bertelijk, maar eerbiediglijk te lachen, als die redens of consedérants op een been springen, mank gaan of spakkeu Zijl gerust, dal wij ze zullen uitplui zen Een dingen is verboden, en met re den, te weien zeggen, dat de rechters, wetens ol willens, omechiveerdig ver- oordeelen. Dit verbiedt de burgerlijke wet, als ook, ais men geen redens heeft, de god delijke wel, zoowel natuurlijke als stel lige; en wij verklaren hei openbaar, wij hebben geen redens om zulks te peizen of te zeggen. Ten anderen, dat vonnis lijdt zooveel opspraak, dat men nu schier tens is, zelfs om in beroep te gaan naar het libe raal hot van appel van Gent! De beslis sing zal later komen. ons weinig, maar wij niel geerne geven aan Dal geld schilt en zouden het Verdeycn! Waarom? Indien het nog ware aan eenen krol- list, aan iemand die geld noodig heef', wij zouden het geven als caritate, als eenen plaaster, maar aan Verdeyen, een rijk man lijk bij, die jaarlijks boven de zes duist frank nekt, die halve achter noenen in zijnen venster staal met de seivieite op zijnen gebombeerden voor gesel, die rijdt met peerd en voiture, en wiens zoon, die ook de naam van Ver deyeu draagt, eene alom bekende en vermaalde keunelief'nebberij en kwee- kerij ten loon spreidt.... dat doet ons peizen en zeggen, dal dit geld voor iels anders beter zou besteed worden! Gij ziel hel, lezers, wij zeggen geza pig ons gedacht Nog oukc klexlng. Zijn ze dul? Geven ze peper? Hoort de beminnelijkheden van die verdraagzame vrijheidminnende man nen Wij zijn op eene schandalige wijze °p den dag van den veldslag, door eetiige onzer zoogezegde vrienden verlaten en verraden geweest! Schijnbeiligaards die loffelijk naar den vijand zijn overgegaan, zij zijn gekend! Wij laten ze over aan de knagingen van hun geweien en aan de ver- aehting (ho Ib la!) hunner eerlijke medeburgers De valschaards en verraders moeten wij uit ons midden bannen en onze openherirge vrienden alléén begunsti- gen en bevoordeeligen! Weg met do verraders!!! Hooit hier, verdiaagzame, vrijheids- minnende, vreedzame, zachte laminekes, er blijft maar alleenlijk meer te doen, Wat uwe libeiale vrienden van Nieuporl hunne razernij nu uitweiken de hamen dier schijnheilige verraders die moeten veracht worden door hunne eer lijke medeburgers, uitplukken in de Etpéi ance Imt dort men te Nieuporl! r t ware dan geheel plooit!)lu;«r T is 't partijtje Maar, a propos van die keurs, wij zouden geerne hebben, mijnheer d president, en ander heer ol beerendir het aangaat, dal gij uwen bril zoudet opzeilen om wel te bestaligen, wat wij schrijven en ook wat wij niet en 1 schrijven. Als wij in 't toekomende spreken van Verdeyens keuns, wij bedoelen dat die liefhebberij ee die kweekerij de zake is van zijnen zoon, ter zellder sijde student in de universiteit van Gent Dit ondt r-cheid ii mis.-chi. n noodig om een aid.-r p. oces en eene andere veroordeeling te vermijden Wij zijn blijde le vernemen door het Adverlentie-blad dat de 400 frs. scha deloosstelling zuilen besteed worden tol brooduirdeelingen aan de armen van de stad Alzoo zou ons geld ten minste voor- deelig gepiaceeid worden Maar Verdeyen zou er nog moeten wa' bij doen, op ’t succes van zijn pro ces, om eens groote kermis te houden. ’t Ware een middel om de nering- doeners, beenhouwers, bakkers win keliers, enz, te doen u.t hunne schoen Ziet hier wat dat dit kiesbladje van de ministerien, kathqlieke schreef I «Welke zouden de gevolgen zijn. moesten de katholieken aan ’l bewind blijven De stad zou allengskens in den doodslaap vergaan. a Inderdaad, onze liberale heeren, ziende dal hunne opofferingen vruchteloos blijven, dat men hen voortdutend verstoot, zouden in het toekomende aan alle kandidatuur ver- zaken Er ware dan in Veurne, geen sl.ijd meer En de klerikalen zouden de ueringdoeners laten zitten Wat zou er, integendeel gebeuren in geval van zegepraal der liberalen «Delibeialen zouden met handen en voeten werken om hei vertrouwen der kiezers te behouden. De katholieken zouden van hunnen kant doen wal zij kunnen om weder aan hel bestuur te geraken. Zoo dus, tol de toekomende kiezing drie jaren weelde voor de neringdoeners die op alle middeleu zouden bevoor- deeligd zijn. Daar is de lafheid Die lafheid, die ellendige kiestruc in extremis springt zooveel te meer in de oogen, daar de katholieken aan hel bewind blijvende, uw Advirtentie-bladje reeds zaterdag laatst scarijh dat gij zult voort- stiijden en dal gij zult en moet eindi gen met hei stadhuis weder te over meesteren I!! Dat is eene andere kwestie Gij en zult zelfs geen kandidaten meer vinden, hoort gij En nu, scheldt en verwijl ondereen, veel t en duivelt Wal kan eene duivelschc partij immers anders doen dan duivelen De katholieken staan lachend kijken naai uwe maneuvers. Ons Proces van Verdeyen. Iedereen mag hei welen, T tribunaal heeft beslist dal wij de eere van Ver deyen geschonden hebben!! Wij zijn verooideeld tot 400 frs. ten titel van eerherstelling, en tot 300 frs. voor bekendmaking in gazetten! T Adverlentie-blad kondigt dn laatste nieuws aan in zijn nummer van zater dag, maar ’k weet niet om welke reden, T liberaal bladje schrijft er statig onder De rechtbank was samengesteld uil MM. Henen, voorzitter, Claes en Feys, rechters Wij, uit ons eigen, zouden nooit die heeren al?oö openbaar in evidentie ge zet hebben, maar T is T Adverlentie-blad dal eerst begonnen heeft Hewel, wij voegen er bij, dat ten minste twee van die drie heeren t’ak koord moeten geweest zijn, om dat von nis alzoo uit te spreken! Iedereen, ze'fs liberalen van Veurne (tussolien vier oogen) hidden gelachen met dat proces De fijnste katholieke advokateu van Kortrijk (Veideyenkenlze, cn vice-ver sa) die wij geraadpleegd hebben, loegen en S| raken van farce! 'i Is spijtig, zeiden zij. dat v.ij kunnen komen naar Veu. ne, de wet laat met toe. dat wij, avoués, vastge hecht aan 'l tribunaal van Kortrijk, voor een ander tribunaal gaan pleiten! Mijnbeer de President kent die advo- Ti, gij ligt er nogtans, wat hebt gij al niet ge le doen gelukken? Al uwe leugens, en valscbe cijfers op- J c eén gestr-pjld op 't laatste, om den tijd zoogezeide wei kmaris- niet meer te laten van onder alle opzich .r mn,) [en er op te antwoorden kiesdoel in En dan die lafheid, gepaard met groe- .2_.. ve aiglistigheid in uw kiesbladje B 1 van den laatsten dag, onder titel Ne- >1 gij niet gedaan, om, dank ringdoeners, waar is uw belang betiekkingen met alle slach Dat verdien! aangeslipt en bewaard te worden. S „.j

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1890 | | pagina 1