r I - bw Ki'TO X Xe? a t de strandlooper. hoor W. O. Van Horn. I? V' 45. 1 4ïÊ>e jaargang. Een schandelijk misbruik. v; n Italië zou wel die voorspelling kun nen bevestigen. lijk, maar hij Dina, en ver ts 47 zouden geenszins verwonderd zijn indien - - -om ze- Maar wat wij n el kunnen aannemen, ’t is dat de o//icó’ le kommissie zulk een staat van zaken duld'. L> belangen van het land zou den zeker niet gekrenkt woiden, indien de ‘7 56 Geef geld! Gauw. Maak voort! Waar moet het h èo met die afzette rij n? rii p Jan. Ik zal zoo doende spoedig komen, waar gij zijl! Dan staan wij gelijk in stelen, riep Jaak met duivel, chen lach. Dal is ons toch niet vreemd, sedert wij aan ’1 kapen waren? Zwijg! riep Jan, en sprong als een razende op J tak aan. Deze ontweek hem en haalde eene pistool uit. Denkt gij dat Jaek zoo’n ezel zou zijn, om onvoorbereid in hel leeuwenhot te gaan7 riep hij uit. en met dreigende pistool dcc hij Jan achterwaarts deinzen. Geld! riep laek. Vijf honderd dob lars, otl... baar stond Jan. en sidderde haast nog m c.r van angst dan van woede. Jan sloop eindelijk heen, en kwam na 1 eene poos terug. Hij droeg eenige geldrol- len, e ne flesch en een glas. Ga zitten, Jaak. oude kameraad! zeide j hij op vriendlijken toon, terwijl hij hem I het geld overhandigde, en neem een slok I jenevei (Wordt voortgeze!) In de Fransche Kamer ,s vrijdag de builenlandsclie staatkunde ler sprake gekomen, be minister van "uitenlandscbe zaken werd overstor.nd door een kruisvuur van ondervragingen °ver Zanzibar, Egijpte, en andere derge- lijke kwestien van uen dag. Hij stelde de Vragers te vreden zoo goed hij kon. Gelijk elk jaar deden de radikalen ee- ncn aanval tegen de katholieken, door de afschaffing te vragen van hel gezant schap bij den Paus. De rechterzijde ging echter in dit ge- v*l natumlijk niet met de radikalen •■lede, en zoo werd, na de bestrijding door den minister, hel voorstel der radi calen met 317 stemmen tegen 205 ver worpen. in zijnen hof, toen zijne vrouw hevig ont steld bij hem kwam. Wal is er gebeurd? vroeg Rogers ver schrikt. Daar is in het portaal lijk, gemeen dat hij u b 'schollen toon wien Hij oecociae, en deel ng’ die u met dien rooden band schoon Jan woont. Mijn man lie t{| iakle cn'rr nog een oog bij toe nam, maar cn gij zijt zeker vei keeid. u ook hel grootste voordeel, de rijkste duit in d m zak joeg. Wees beleefd jegens mij oi Nu of? riep Rogers of Jan (want hij was het, zeide Verstolk) met eene van woede en angst bevende stem. Gij verstaat mij, Jan. bat of, is eene lang? hisloiie, en die historie zou ik op eene plaats kunnen vertellen, gij weet wel, en dan loudt gij er zoo gemakkelijk niet van af komen. Maar wat geef ik er om of gij be Itefd of onbeleefd zij'; ik heb geld noodig, en dat is alles. Gij, oude vrek, hebt het beter oveilegd, en de vrouw, die gij niet van den' vloek, dien gij wel waard zijl, 3 In Italic taerscht de kiesbeweging volop, M. "'ispi, (Hg aan bewind de goddelooze yijmetselarij veit„„ i>or de liberalen zelve hevig bestreden. u,n de gunst van het volk te winnen be scherm: bij de schandelijkste goddeloos heden, zooals onder andere, het stichten '!er‘er socialistsche maatschappij met ,’;n naam van den Zaligmaker Jesus- ^nnstus voor titel. riep Rogers in gloeienden toorn. Bedaard wat! hernam Jaak, terwijl hij mol fonkelende blikken naderde. Ik wil ge loven, 'lal mijn bezoek u onaangenaam is. 't Kan ziju, maar vrienden als wij, moe ten zoo niét met elkander omgaan. Weel ge 1 wd, dat wij samen al zoo menigen dans hebb n uitgevoerd, van het verdrinken van den kapiión), 'ut het gevecht bij de laatste St-Raphaëls Genootschap. Er wordt tegenwoordig ijverig ge wrocht voor de landverhuizing naar Brazilië. De toestand van de eigenaars in som mige streken van dal land is zecr beden kelijk: de in vrijheid gestelde slaven weigeren te weken. Om dez.en erbar- melijken staat van zaken le beieren, heef, men een zeer piaktiscli middel uitge vonden er worden agenten naar Europa uitgezonden die bij duizenden Euiopee- sche werklieden aanwerven, hen kon- trakten doen teekenen die ze tot wara slaven maken. Alzoo worden zij naar Brazilië gezonden. Wal onze ongelukkige landgenoten, die door bedriegelijke beloften naar gin der meêgesleepl worden, te lijden heb ben, is onbeschrijflijk. Zoo gij er aan twijfelt, vraag het aan de zeldzame onge- lukkigen die er in gelukt zijn naar bun va Ierland lenig te keeren, vraag het aan de zeelieden die uil Brazilië wederga- Verhaal uit de duinen der Noordzee, i ogo-oSo 16* vervolg. lef) air(,P gesple Rogers eenen goedgespek- ■'>ii 'os’ fin ®c,aaldc den koopprijs l' n klaar in spaansche goudstukken. zij;/v^KCnden dag pakte de Amerikaan j ,u,l(i <»p, en Rogers trok, met eeno tin,''’'? h|,<ddschoone en teedere vrouw, het l|..hl,l.nen. K“'i daar oen zeer stil en ingeto- j pers heetei; hij is b. iJri hield zich met niemand op, t n Vz'rt" voOr’"'v,*'! 7-‘‘lt zijnen 'uin, eveulwel meer lii,.|'p" ft'''lO'-gpn als om voordeel. Iedereen 'dijk. I<ni V00r 2-ei ■■j'1» doch hij hel nooit buit,,'11 t'al hij veel geld bezat en leefde I nclp.?•I?Cei1 c,‘nvoudig. Mei zijne vtouw I h,;t'1|j.z'ergclukk g te zijn, ho-'wcl men /i'"0 t''i uggeirokker e, menschen- j M .V' 1011 niet *t0" op1*13^*11- °P*de',,lla'en werd echter dit kalme leven onaangenaamste wijze gestoord. I P lekeren dag namelijk zat Rogers j De Annonceii voor lielgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontwinnen door het Office DFPtTrirjTÈ, ]friadnlenast’r'‘ 'i '(6 te Ttru^et Men schrijft in bij BONHOMME-HYCKASEYS, drukKer uitgever. Zv. ,c v<-Ui iic, en ju ue PostKantooreu -- Maar hij wil niet dat men hel drie- 1 zocht, ten einde zich met eigene oogen over 1 bevoegde overheid aan deze machtige maal- voudi" verbond aanrake. Daardoor maakt de waarheid van deze beschuldigingen te schappij eens voor al deed verstaan dat iu- hii zich vijanden in zijne pat lij, alsook 1 verzekeren. j re gejaagdheid om g< ld tt winnen nogtlians CiKdiJutr uttppci .UP* n i i_ vassciGicrs van hi>! o i komen (c zien. Wij treden den oproep van bet duitsch dagblad bij. En indien de duilscheover heden geen einde kunnen stellen aan die afschuwelijkheden, wij hopen dat de belgische regeeiïng van hare rechten zal welen gebruik te maken om te belet ten dat onze landgenoten de slachtollers van zulke behandelingen worden. de waarheid i verzekeren. I De Baltimore meet slechts 2000 ton; niettemin bestaligde de kommissie dat 1130 do ak anstukken*5’ d^iXÜ ^he'ïogïen" ^ierS Van hct ^^dek in eene plaats I kome^të C de in9esclie^ waren du-, minder was dan de j b.oiders en vrienden van Cnspi, de van het De ixichtgesteltenis in W1J tn helden zijn. deze plaatsen was zoo onzuiver dat uw brief- dagblad Wij gaan naar onder, zegde eens schrijver de kracht niet heeft gehad om ver- heden ge koning Humbert, en de huidige toestand der te gaan .- nog'hms stonden de luchiven- sters open en had men niet le lijden van deze warmte vergezeld van vuile dampen die van binnen ontstaan, zoohaast het schip dat naar Brazilië stoomt, in volle zee is. Het uitzicht van het tusschendek is onbe- In de Francfürter Zeilung, een der be- schrijflijk met eene wonderbare behendig- langrijkste dagbladen van Duitschiand, heid had men het laatste hoekske weten te treffen wij een artikel aan, dat ook ons gebruiken om er zooveel bedden mogelijk - te plaatsen, en in het smal gangske van hel midden verdrongen zich de armzalig ge- kleede landverhuizers, waaronder er vele Duitschers waren. Vrouwen, mannen, kin deren, wemelden daar ondereen in een on- was de t is l een waar geluk Fs voor de uitwijkelingen als zij eene plaats vinden om zonder stoornis hun et, n te nemen. Nievers het minste spoor van eene scheiding der geslachten Betieutcnsweerd'g en hertroerend was het schouwspel van deze ongelukkicen, waarbij zich, in de aanlesplaals vando Ago- res, 260 Portugeezen zullen voegen, op zulk eene afschuwelijke wijze ingescheept te zien, van lUUllh 1MUM» WW ”~15 - En zeggen dal zij alzoo nog meer dan vier in hel tusschendek was het weken lang moeten leven e zoo donker dat men Men verzekert dat he: bestuur van de ’tusschen de reken bedden Lloyd, van verschillende kanten klachten nier van de landverhu zers in eene volstrekt ontoereikende plaats in te schepen. Wij zouden geenszins verwonderd zijn indien deze klachten niet verhoord werden om ze- v.feU- kere r- densdie men gemakkelijk kan raden. keer<* zlJn- Deze lieden, die in liet alge- niet veel gevoelen hebben, zullen langrijkste dagbladen van Duitschiand. t land aangaat. Het is bewezen dat bijna al onze landverhuizers naar Zuid-Amerika op de boo en van de Deutsche Lloyd te scheep gaan; ’t is daarom dat wij het ons oenen pl.eht rekenen aan de rogee- berêiïijlliji^tao ring de bedoelde lenen ler barer kennis ,5 tt brengen, zooveel te meer daar men het gedrang dat het e<m waar’geluk is vL verzekert dat er zich talrijke Belgen op - den Baltimore bevonden. Een geloof- weerdige getuige verzekert dat de be schrijving gegeven door den duitschen dagbladschrijver, geenszins overdieven is; verre van daar, want hij verzwijgt af- scbuwelijke bijzondi rheden. Niet alleen zouden de landverhuizers beroofd ge weest zijn van lucht, maar ook nog van alle licht i.. 1-. bij klaren dage zoo donker dat men maar al tasten t UOOCzxv*. -- kon vooruitgaanEn 't is alzoo dat 1100 ontvangen heeft over deze schand -lijke legen woord Pt, wordt I ongelukkigen, weken lang, op schande- nier van f,n landverhu zers in r nn vnt«i hevig bestreden. lijke wijze ondereen gemengeld moeten leven Ziehier wat de duitsche konfraler onder andere zegt Eeno kommissie van IK leden van S’. Ra phaels Genootschap heeft den 29 October de Baltimore van de Norddeutsche Lloyd bc- j u vertellen boe eene menigte ongelukki ge Europeanen, op iedere vertrekplaats, met uitgestrekte armen smecken terug VI oensdag §2 November Uuitcnlandsclic Politiek. In Holland De gezondheidstoestand van Willem UI verergert meer en meer, en de krach- len des konings verminderen langza- •ntrliaod. Er beslaat geen oogenbiikke- njk gevaar, en de tegenwoordige toe stand zal misschien nog lang duien. 1 Is op beden 12 November dal de S!3ten Genei aal zijn bijeengeroepen om '*et wetsontwerp le bespieken waardoor »oningin Emma aangesteld wordt als Agentes. I ren afschuwe- men ch. riep zij uit, dm zegt zeer goed kent. Hij vroeg op ou- u .xirenv,. Is Jan t’nuis? Ik wist niet, wien hij bedoelde, en zei Ie, dat hier geen i gij zijl zeker votkceid. Wat. verkeerd? liep hij schaterend i van J-tcli' n. Ik h< b hem gezin in'-' zijn tonden band over zijn gez ch'. I aat hij Ro- ;<m blijft mijn vncuu J in. Wau is hij? Voort, vrouw. Rogers weid bleek als een bedwong zich en zeide Laat hem hier komen. wijder u. De vent is zeker dronken! De vrouw ging, en weldra verscheen er in d>’n tuin een wezen, dal het zegel der hel op de gelaatstrekken droeg Ziel ge wel, Jan, riep hij uit, dat gij er zijl! Ge kunt u vers«huilen waar gij w It Jaak weet u wel te vindm! waard zij', heef u zegen gebracht in nlam. Rogers - Wat wilt gij van mij, ellendeling?^ - P -nls Sf J IP—o 142 6 10 7 05 5 55 0 51 7 lu 7 16 7 SI 7 28 7 40 7 51 3 13 5 40 407 8 57' 9 15 0 21 9 26 9 33 9 42 951 5 00 5 14 5 23 r 5 36 5 42 5 51 6 06 Duinkerie (vertrek) Ghy vehle Adinkcrke Veurne Avecappello Ooslkerke Diimude Eesseu Zurren IliHichaemc Coi tenia req Lieb ter vel de Gent 5 19 7 48 7 55 8 01 10 1031 22 tl 03 7 32 9 34 J2io Brussel (aank.) 8 43 10 55 1047 5 08 4 47 11 25 3 46 5 24 12 05 4 16 6 07 7 15 1010 1215 424 6 16 7 m1222 4 31 6 24 7 50 12 30 4 39 6 32 7 40 1030 1243 4 53 6 47 1249 459 653 12 56 5 06 7 00 1 1.2 5 12 7 06 1 12 5 28 7 16 1 50 5 39 7 55 3 15 7 05 9 20 521 8 25 10 59 uaorg. 6 35 8 42 9 50 11 25 6 v5 4 01 f o 12 45 UOOU1, <J V ZV,7 4W, I 11 06 11 48,2 55, 4 24 52 5 58 8 559 jS el («1 rin k) MiIct» cl<ln 1. u,., *'h1ucric ‘«•'ei. y Men ’’“•Ueikn £*e«*pprlt« urne 'diulrrl, elf le G.rtemnrcq nurOostende, 4 39 8«»I 10 5’, I 14, 4 53, 5 18, 7 1» Oostende-Cortemarcq, 5 53, 8 63, 12 25 4 22, 6 15, 8 43 Cortem-Wper7 01 9 10 1 51 529 7 59 IJpei-Conem4 20 7 18 9 57 li 15 356 628 I.iclilervehle naar Kurtrijk, 5 lï. 6 24 9 48, 11 36, 1 27, 5 40 7 27, 9 56 Korh ijk naar LichterveWe en BrtijjejS 05 11 02, 12 35, I 20,4 25, 6 41, 9 00 Brugge naar Kortrijk, 7 40, 9 00 10 Ui II 00 12 40 5 05, 6 4S Oostende-Brnssel, 5 6 20,7 40, 5 45 8 11 9 .9 11 (6 morg. mocf. 8 00 I 15 Duinkerke naar Parijs en utorg. Buinkerke (»ei tr.) 10 4! Atreeht 2 £6 Aiflieiis 5 35 Parijs (aankomst). 5 25 '8 I'. vond8 Parys (vertrek) 7 10 Duiiikerke(Aank). 12 13 Nieupnrt ($t;<c!).l>ixm:ide, 12 06 1 .r6 4 21 Oixmnde-Nieuport o» 2 35 5 53 8 24 Parijs i aar Iluinkerke 2 4 4 6 16 8 01 tl 25 11 05 9 44 Nieuport D.xmudo-Geiit en Vciirne Hui ikerke 7 06 O 00 7 01 745 10 36 W’ertrckuren van den ijzerenweg. 3 JVoveniher tut Januari 617 - 300 5 58 7 45 - 11 58 4 09 6 06 7 36 <JO|- 1 42 519 7 46 9 16 - 200 5 52 «00 9 22 -S (i6 8 06 9 27-2 11 8 11 •J34-2 18 8 18 945 - 227 551 8:8 954- 2 58 - 8 37 7 59 10 02 - 2 46 8 45 8 07 10 11- 255 6 12 852 1005 8 19 10 25 - 5 13 10 17 8 26 10 48 - 5 40 10 59 ""■kerk. ,uk 8 57 1118 - 4 07 1108 —M—IarHIM II I iiihii iiriii i IB II. I bLU-J.—ftjtas - - 4Y Mj, '.zxiriz» tl' ■f

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1890 | | pagina 1