V 40 •o. het arrondissement op Dinsdag p.le va n r moest fi' Woensdag S9 November Dit blad V»'| ant- geen ant- 9 en maandag 10 aan hen overhandigd en waarbij het algemeen stemrecht ge- I eischt wordt. Die verzoekschiiben wer- I den r aar de sektien verzonden. De zaak van St. Gillispark. Sedert maanden en maanden was over die zaak gehandeld in eenige gazetten, ’t Was nu eenigen tijd dat er niet meer over gesproken weidt; maar men moet niet denken dat die zaak dood en be graven is. Neen; door le Patriole weer in handen gekregen, heeft zij eene wen ding genomen, die niet zonder einde kan blijven. Het Brusselsch blad heeft stukken in handen die gevaarlijk zijn voor zekere personen. De inlichtingen die het blad heeft medegedeeld zijn verpletterend voor de liberale persoonaadje die, op zekeren nacht in St. Gillispark aangehouden werd met eenen jongen, en aan eene vervolging ontsnapt is, dank aan de verkeerde handeling van de dienaars der wel. Zij zijn zoo gewichtig dat het parket niet meer kon zwijgen, zonder een gro ver. misslag te begaan, zonder eene on- vergeeflijke en onverschoonbare hou ding aan te nemen. Eene antwoord was noodig Watj is er van dit schandaal? t 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. Le groote letters nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. het Office dePuiilicitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. en in de Poslkantooren. nadere bijeenroeping. De Kamer keurde in hare eerste zit ting de kieziog goed van M. Derbaix, de C hi may. In hare zitting van woensdag stelde zij haar bureel samen als volgt .MM. 1 e Lanlsheere, voorzitter; Tack en Van Wambeke, ondervoorzitters; De Sade geschreven ten opzichte van hel liberale heeft gedaan, Hicskï on ijk. De kandidaat der onafhankelijken van Brussel voor de aanstaande kamerkie- zir.g op 24 dezer, is M Theodor. De liberale kandidaat zal M. Graux zijn, de oud linantienminister onder het minis terie Fiere Van llumbeeck. M Bergé, die ook als kandidaat cp- tiad, heelt in deJ/r/ue comedie gespeeld en zijne kandida'uur ingetrokken, zoo dat M. Graux alleen blijft. Kamers. Dinsdag werden te Brussel de wet gevende Kamers geopend. Eene mts ter eere van den il. Geest, te dezer gele- i lj:ko‘’]adder, en in plaats genheid in Sl. Gudula gecelebreerd, r^ht tA vracht Wetd door talrijke ministers, fena- l°rs en volksvertegenwoordigers bijge Woond. De Senaat beeft zijn bureel samenge- fcld uit de heeren de Merode-Ucstei- '°o, voorzitter; T Kim de Boodenbeke en ‘vimoris, ondervoorzitters; baron Be- U|une, Terlinden en graaf de Btbaucourl, 8ekretarissen; Willems en baron 1 ycke van Peteghem, kwesloors. Daarna werden de kandidaten aat’ge- ''uid voor twee openslaande plaatsen 'jj et verbrekings iof. Voor de eerste l’laats werden aangeduid MM. Simons en 'Jnderyck, raadsleden bij bel lu r ep- ‘"f van Gent; voor de tweede, MM. de avay, kamertooi zilter en Lament, 'hadsheer bij het beroepshof le Brussel. Vervolgens ging de Senaat uiteen tol Holland. Hel wctsonlwcrp waarbij aan konin gin Emma bel regentschap wordt opge dragen is is aan de Staten - Generaal van Holland v<o gedragen en naar de sek tien verzonden. De sektien hebben don- dcidag zich aangesloten bij het ontwerp, ^'j beschouwer, den keus als gelijkvor- ,r,ig aan de belangen des lands en den 'vensch der bevolking. Dit verslag is Vrijdag door de beide kamers aangeno- I ‘Ken. De toestand van koning Wilhelm III •'■ijk dezelfde. Het lichaam kan hel nog ‘énigen tijd uithouden, maar de geest is Weg. Er is spraak dat in dit schandaal een liberaal kopstuk betrokken is.... Onzicht bare invloeden willen dit schandaal ver smachten.... en de liberale bladen zwij gen als een grafHel geldt hier geen mensch van ondergeschikt belang, maar een persoon die boven staat, op een der hoogste sporten van de maatschappe- i van met de katholieken recht te vragenzwijgen die bladjes doodstil. Het volk zal hunne houding naar ver dienste beoordeelen. De prokureur generaal Van Schoor I heeft aan het Journal de Bruxelles, dat ook over het schandaal gehandeld had, I eenen brief geschreven waarin bij z gt In de zaak van hel park van Si. Gillis, I -- - heeft M. proktireur des konings Wille- i hetzelfde tijdstip, maeis niets gedaan zonder mei mij (M. Van Schooi) overeen te komen. Ik heb liem eikend dat het inspannen tan een onderzoek onmogelijk was, aange- zi -n er pe n misdrijf was gepleegd. Het Journal denkt dal deze brief vol doende is om aan de zaak in kwsstie een einde te stellen. De Patriote inte iii:-ciirijwiig-'prijs. 5 fr. ’sjaars; met de post I fr Een Nr 15 cent. Afzonderlijke n ’tbu'lrnlimd worden ontvangen door uitgever. Zwarte Aonnensiraat, 4, te Veurne, Politiek. Italië. Het ziet er in Italië maar droevig uil. mister Crispi, de vervolger van Kerk ei* Paus, door de uidikale republiekei- ,,f’n in zijne macht bedreigd, verwijt aan 'o katholieken dut zij tem niet ter hulp komen in den kiesstrijd. De Paus legt aan de ka holieken streng - onthouding op. En Ciispi, die open- •*jk werkt aan de omverwerping van bet misdom en aan de vernietiging van den godsdienst, zou door de katholieken Willen gered worden! Daarbij zit lia ie lot over de ooren in Mc schuld. Zijne legerinrichling, als Croote natie en lid van hel drievoudig '■m bond, kost hem hei schoonste van Z1jn inkomen; de openbare schuld be i d'aagt 13 milliards en men vóórziet, op de gewone begrooiing van 1891, een te kort van mei minder dan 70 millioen. Ook heelt Ciispi aan den Duitschen rijkskanselier le verstaan gegeven dat Duitschland hem uit dien neteligen toe stand redden meet, indien bet wil dal Italië nog langer nuttig van hel drievou dig verbond deel make. Generaal von Caprivi zou iels van dien aai d beloofd Lebben, doch blijft te zien Hoe .hij die belofte zal uilvoeren. Als een p'aaster op de geldelijke wonde van bet done Italic, werd verzekerd dat de prins van Napels, vermoedelijke troon opvolger, prinses Margarelba, zuster V;<n keizer Wilhelm tol echlgenoote zal krijgen; maar deze tijding is ook al ge logenstraft. Voor de vierde plaats bekwam M. noeg en weigerde zich aa;i eene ballo teer mg te onderwerpen. Dien ten ge volge werd de kiezing van eener. vierden sekretaris uilgesteld. Als kwesiors wer den benoemd MM. de Jonglie d’Ardoye en Leo Visart. De Kamer ging daarn uiteen tot gister, In de eerste zittingen van Senaat en Kamer werden, door liberale leden, i gendeel, is niet voldaan door het ant woord van M. Van Schoor. Na zeven maanden zwijger., woordt M. Van Schoor om woord te geven. De Patriote heeft immers dal men t:._ kopstuk een onderzoek 1 leer de Merode en Suoy Sekretarissen. dat buiten alle regels en alle gewoonten Voor de vierde plaats bekwam M. was, of liever dal er geen onderzoek Anspach (liberaal) geene stemmen ge- plaats gehad heeft. Te recht doel het -;-u -nog opmerken dat M. Crabbe, de poli- ciecommissaris, die den aangehoudene ondervraagd heelt, anders zou ie werke gegaan zijn, ware een arme of een katholiek in T' spel geweest. Thans heeft hij hel verslag van zijn onderhoud per soonlijk naar den procuieur M Wille- maers gezonden. In andere gevallen zou i Lij den regel gevolgd hebben en het i vei-lag gezonden hebben naar het verzoekschriften neergelegd, tijdens de kei. waar hel stuk door de handen socialistische beloogingen van zondag substituut en onderzoeksrechte n - gaan. De nieuwe inschrijvers voor 1891, zullen den lEL'/LYAAR tot 31 December: r.aast giaus toegezon den worden. Rechterlijk e kronijk. De korrektionnele rechtbank van Veurne heeft de volgende veroordeel! ngen uitge sproken Zitting van 30 October. Depuydt Nathalia, huisvrouw van Richard Sansen, le Clercken, eene maand gevang, voor slagen. Depaepe Jan rondleurder te Gent, 8 dag. gevang, voor slagen, en Flatnenl Amand bedelaar, le Veurne. 8 dagen ge vang en 2 fr. boet voor smaadwoorden. Geryl Rochus, werkman te Oosfduynker- ke, 10 fr. boet, voor dronkenschap, en 8 I degen gevang en 26 fr. boet, voor smaad jegens de poli’ie. Gloet Hendrik, werkman te Nieuport, 8 dagen gevang, voor vernieling van afsluiting en 1 fr. voor dronkenschap. Tyteca Frans, kleermaker te Dlxmude. 8 dagen gevang, voor bediiegelijke ontvreem ding- Amcy Karei, werkman te Veurne, 2 maal 13 dagen gevang, voorslagen, en 10 frank, voor scheldwoorden. Vancoilles Jezef, rondleurder leDixmude, 8 dagen gevang en 26 fr. boet, voor smaad jegens de politie, en 5 frank, voor dronken schap. Vanrenterghem August, dienstbode te Clemskerke. 18 maanden gevang, voor ver krachting met geweld. Zitting van 31 October. Hennaert Lo- dewijk, visscher te Goxyde, 50 frank beet, voor jachi misdrijf. Willaert Desideer, werkman te Dixmude. op- 2 maanden gevang en 25 frank boet, voor inld bodriegelijke ontvreemding. ingetrokken, zoo Thery David, werkman to Veurne, 15 da- -gen gevang, voor slagen. Vei faillie Marline, huivrouw .B. Deburch- graeve, 8 dagen gevang, voor kwaadwillige ruchtbaarmaking. Vallaeys Isidoor, en Renty Pieter, dienst boden le Westende, elk 26 irank boet, voor slagen. De twee in paters verkleedeFranschcn, die over 4 weken te Watou-Abeele werden aangehouden, voor aftroggelarij, zijn vrij dag door de rechtbank van Veurne veroor deeld tot elk 2 jaren gevang. rschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. - volgens plaatsruimte. Rechtei lijke eerherstelling' n l>e Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderenen Men schrijn in bij BONHOMMB-KYCKAS^Xii. VcrscliilliKO tijdingen Als gij Zwitsersche Pillen koopt, eischt wel dal zij van Parijs komen, uit hei fabriek van A. Hertzog, apoleker. Neemt er geene andere!!! De Muziekmaatschappij de Melomanen en Maandag aanstaande het Gecilialeest luisterlijk vieren. Zondag avond buitengewoon schoon Concert door de uitvoerende leden, met medehulp van de heeren Vanden Reeck, tenor, Malfeyt, barylon, en Ardenois, bas. Twee dezer heeren zijn hier reeds gunstig gekend en hebben bij de ver- Landelijk wetboek. Maatregelen |e(jene winterfeesten veel bijval genoten. i_Wij hebben nog hm genoegen niet gehad den heer Ardenois hier le kunnen hooren; maar wij mogen verzekeren dat zijne schoone basstem en zijne kundige uitvoering aan de toehoorders zeer goed zullen bevallen. Maandag avond, prachtige prijsbol- ling voor de vrouwspersonen van de huisgezinnen der leden eneerleden. lii een woord alles voorspelt een allerschoonst feest, waar men zich har telijk en aangenaam zal kunnen verzet ten. Van de prachtige uitgave der Wonderreizen van JULES VERNE (editie J. Lebègue en C‘e ie Brussel), is de vierde aflevering ve - schenen. Deze bevat het vervolg der Reis naar de Maan. De uitgevers blijven aan hunne obelficn niet te kort de af- - betrékkelijk de bewaring der kikvorschen. H l ar ikel 1 van hel kon riklijk besluit van 28 •i.'ihari 1890- is door de volgende schikking'yervangen Hefïsjn gansch het land, van den 1 februari tm den 30 April verboden kikvor schen (piliden) te vangen of te vernielen. Hel vervoeren, te koop stellen, verkoo- 1 pen ofkoopen van kikvorschen, in hun ge heel of bij deelen, is verboden gedu-'ir e .ri- M priesterlijke benoemigen. Zijne Hoogw. de Bisschop van Brugge heeft benoemd Pastoor te Oostroos. beke, M Degteiere, pastoor le Biielen. Pas'oor ie Brielen, M. Verslraete, onder- pastoor le Rumbeke. M. Melot, vertegenwoordiger van Na men, minister gewoiden zijnde, is aan herkiezing als kamerlid onderworpen. De Réfurme meldt dat de liberale associatie van Namen besloten heeft, den strijd tegen M. Melot niet aan te gaan, De kiezers van w.,^,cd^uicui Namen zijn bijeengeroepen op Dinsdag 2 December, om eenen volksvertegen woordiger te kiezen, in vervanging van M. Melot, die minister benoemd is. Te Luik zal er geen strijd zijn voor de kamer en senaatkiezing van 18 No vember. De liberale kandidaten zijn zal Zondag voor den Senaat, M. Dupont, omslag- gevenden volksvertegenwoordiger, en voor de kamer M. Janne, progressist, die in de liberale associatie 100G stem men bekwam tegen 569, gegeven aan M. Marcke, gema igd liberaal. - lm r»* - Ti* Q 61(4,1 1. - I ■I on III - M

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1890 | | pagina 1