IV 47. Woensdag November 1890. 4(>e jaargang. bil blad den worden. ^’erBcliillIj;© «ijtSingen In het belang der openbare gezondheid. de loting zij hen aanbie- 3953 3973 4000 8,343 slem. 6,932 I Sidonia, 19 jaar, werkster te Woumen, 3 I maanden gevang, voor ck.'L I sleutels. De nieuwe inschrijvers voo 1891, zullen den VEURNAAR \01 31 December naast gratis loegez on j van Veurne; 2' M. Herman, prokureur des konings 1 te Brugge. i ^uitenlandsclie Politiek. In Fi’ankrijk n |.er, maa>’ heel weinig nieuws op ttiek gebied. Om den tijd te dooden 11 toch hunne aanwezigbeidspenningen Jieer of min te verdienen, houden de ',fDerleden zich bezig met het bespre- van de begroetingen der ministerien uj( geroepenen getierd wordt blijkt Be begiooiing van marine is na eenen 'evigen strijd eindelijk aangenomen, '■‘luurlijk, men strijdt er maar voor de •’ucht of beter uit geest van tegenkan- M. Gerville-Reacbe cijferde uit, dat ”'Jilschla:;d, Italië en Oostenrijk samen panlserschepen, 14 kruisers en 165 It)rpedoboolen meer hebben dan Frank- 'Ük. Dal drie groote Siaten samen eene Meikere vloot hebben dan Frankrijk 'dlt’en, is geen wonder, maar wel is het V|eemd, dat Frankrijk voor zijne vloot hog meer heelt uitgegeven dan die drie ’•tideren samen. Derhalve aldus luid- <!n de slotfo n deugt het beheer der Biansche marine niet. Wat waar is van de beschuldigingen, die tegen den minister van marine zijn •hgebiacht, zal nu wel spoedig blijken, "u de Kamer eene kommissie van 33 'eden heelt benoemd om den toestand le Onderzoeken en vei slag uit te brengen. 'Men mag zeggen wal men wil, inaar va&t en zeker is het dat, wanneer de be- 'V'cringen van M. Gerville waarheid hevatten, er niet weinig moet pettolcn Worden in het land van ehez nous Eedaflegging dor koningin- regentes van Holland. Donderdag heeft koningin Emma in P'echiige zitting der Staten-Geneiaal dcc ted afgelegd als regentes des koninkrijks ^durende de onbekwaamheid van ko. ,,lng Willem om het land te bestieren. Dood van Willem III, Koning der Nederlanden. Del tijdelijk regentschap van koningin -mma ;s van juur geweest. Honing Willem is Zondag morgen, etl 3u.45m. overleden in hel kasteel Van het Loo. Wi||em III, Alexander Pauwel Frcde- Lodewijk, koning der Nedeilanden, Phns van Oranje Nassau, grool-hertog ^1. den 19 Februari 1817, in liet hotel *’n Oranje, dat zich toen bevond, waar r'a hei ministerie van buitenlandsche 2,tken ia iogericbl. Dit zijn eerste huwelijk, met prinses °‘ia, dochter van den koning van VVur- e<hberg, bad hij twee zonen, die beide verleden zijn. ^Veduwaar geworden in 1877, ber ouwde hij den 7 januari 1879 met de °chter van prins Joris van Waldeck- |u‘.gOn{.’ prinses Emma, geboren in L'it dit huwelijk is geboren den 1 August! 1880, prinses Wilhelmina, le nu koningin wordt der Nederlanden uder V00gjjj van |iar0 moeder, ter- b'J*» voor het groot-hertogdom Luxem- U'K» waar de vrouwelijke lijn van den v °°n is uiigesloten, de Duitscbe hertog n Nassau de wettige opvolger wordt. .Reis naar de Maan. De uitgevers blijven aan hunne beloften niet te kort de af leveringen aan 50 centiemen zijn sier lijk gedrukt en mooi geïllustreerd; ook is de bijval ongemeen. Al de Belgen die den I Janua t -1891 ten volle 19 jaar oud zullen zijn, hel is le zeggen geboren zijn in 1871, alsook de vreemdelingen die onder do toepassing der wet vallen, zijn verplicht hen te laten opscln ij ven voor de loting van 1891. Te dien einde zullen zij hen aanbie den van 1 tot 31 December toekomende, in het sekrttiriaai van de gemeente welke hunne rechterlijke verblijfplaats is. Men is zonder de minste tijding van een Coxydsche visscherssloep die reeds sedeitvier weken op de gernaat- visscherij is uitgevaren. Men heeft alle reden te gelooven dat de drie mannen die aan boord waren met hun vaartuig in de golven zijn omgekomen. Uitslag der aanbesteding die alhier op8dezer heeft plaats gehad voor den onderl oud der gevangenen in het arresthuis dezer stad, gedurende 1891 1’ lot (brood), V. Cossey, te Veurne, fr. 1816; 2° lot (melk), A. Vande- I woude, id., 142-50; 3" lot (vleesch), ■- I K. Laevens, id., Ir. 992; 4’ lot, 1 I (groensels), L. Ververcken, id., fr, •144 20; 5” lot (winkelwaren), K. Slubbe, id., 277-70; 6C lot, denzelf- den, fr. 167 77; 7“ lot, geene aan- 1 Uitslag der aanbesteding te Gent, lor de vergrooting der woonst van ,.j le Eessen. Bestek Rechterlijke kronijk. De korrektionneie rechtbank van Veurne heelt de volgende veroordeehngen uitge sproken Zitting van den 6 November. Pinseel 3 diefte met valsche Brussel), schenen. Ilicski onijk. Den 18 dezer heelt te Luik kamer- en senatkiezing plaats gehad. Daar en geen strijd was, zijn er van de 11,000 kiezers slechts 822 tegenwoor dig geweest. M. Dupont, die zijn ontslag van volks- vertegenwoordigen gegeven bad is tot senator gekozen met 678 stemmen, en M. Jeanne, progressist, tot volksver tegenwoordiger, met 726 stemmen. De dagbladen hadden gemeld dat de liberalen van Namen besloten hadden hen te onthouden in de kiezing voor de vernieuwing van het mandaat van M. Mélot, die minister benoemd is. Nu meldt men dat de liberale associatie 1 Zaterdag laatst besloten heeft te strijden mel.M. Ronvauxals kandidaat. Deze mijnheer Ronvaux is de gewezen schoolmeester die, in eene vermaard ge- blevene redevoering, uitriep Ave Cesar, morituri te salutant (wees gegroet, Cesar, de stervenden groeten u). Door -, - - stervenden verstond schoolmeester Ron- i nj;*!11;Jen fr. boet. voorvalsch- vaux de onderwijzers, die, gelijk bijen zijne vrouw, op wachtgeld waren ges’eld. Kort daarna was er spraak hem te Brussel als kandidaat voor te dragen, maar de Brusselsche liberaler, wilden hem niet aanveerden. Maandag was bel te Brussel kiezing voor eenen volksvertegenwoordiger, in vervanging van M. Simons, overleden. Er was een hevige stiijd. Van den eenen kant stond M. Graux, (gewezen minister van finantien in hel kabinet Frcre-Bara- Van Humheeck), als kandidaat van de doktrinairen en de radikalen. Hij was tevens ook de kandi daat der socialisten geworden, omdat hij beloofd had onmiddelijk de herziening der grondwet te vragen. De onafbankeiijken en katholieken hadden voor kandidaat M. Theodor, advokaat bij hel beroepshof, die, integen deel verklaarde dat bij het kiesrecht wil verleenen lot aan de uiterstegrondwette- lijke grens, maar van geene herziening der giondwel wil hooien. Ziehier den officielen uitslag dezer stemming. slem- 15,598; ongeldige briefjes 123, 15,475; volstrekte Zitting van den 7 November. Ver- i vynekt August, marktkramer te Gent, en Ounynck Hendrik, potretfenmaker te j eerste f” tweede 26 frank boet, voor slagen. Deleu Hendrik, 20 jaar. werkman Woumen, en Dhaene Isidoor, 16 jaar, boel; de tweede eene maand slagen. 15 dagea gevang, - geboren te Kortrijk, 5 maal 3 maanden Priesterlijke benoemigen. Zijne Hoogw. de Bisschop van Brugge MM. Decaeslecker, Cortemarck heelt benoemd u Principaal van het collegie van Oostende, M. O^iyn, onderpastoor, in vervanging van i M. Veiheust, die om reden van gezondheid i zijn ontslag gegeven heeft. Onderpastoor van St. Pieter te Oostende, M. L unbiecht, onderpastoor le Eessen; Onderpastoor te Eessen, M. Dequidl, onderpastoor te Schuift’ rsc tpp -lle,- Onde1 pastoor te Schuiff'rscappelle, M. Gelande, priester in ’t seminarie; Onderpastoor te Rumbeke, M, Claerhou', onde:pastoor van St. Vcdaslus te Meenen. Onderpastoor van St. Vcdaslus le Mee nen, M. Meersseman, surveillant in’l col- legie te IJper. Ingeschreven kiezers 22,724; mers, 1’ geldige stemmen, meerderheid, 7738 M. Graux, M. Theodor, De 1600 stemmen meerderheid en de 6000 onthoudingen van kiezers bewijzen dat de zegepraal van 51. Graux eene Luxemburg, werd geboren te Brus- ove.w nniug is, waar uit men niets kan be sluiten. En inderdaad, die cijfers toonen dal de kiezers aan de stemming bet be lang niet gehecht hebben, dat zekere liberale dagbladen er willen aan toe schrijven. Deze kiezing is geene beslissende zegepraal van het liberalismus, noch eene verplettering der katholieken, de wijl de uitslag niets aan den toestand der zaken verandert er is enkel een liberaal meer in de kamer en de katho- I lieken hebben er nog eene verplette rende meerderhe d. I «eischijiit den WopmwJag onmiddeliik na de graanmarkt. lnschrijvingsprijs; fr. ’sjaarsf met de post 6 fr. Ann-iö emitimen p r re?el.f>e «roote lottcp- volgens plaatsruimte. Rechlrilijke eerherstellingen 1 fr. Een N' 15 cent. Afzonderlijke nummers voor uriikels mz. 20 fr. het IGti. he Annoncen voor Relgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’Ibuitenland warden ontvangen door het Office oePublicitè, Magdalenastraat, 46. te Rrusxel M< n M-linjil m bij bONHOMME-RYCKASEYS, druKker u igi ver. Zwaïlê Nonm-imira.il. 4. te Veurne, en in de Postkanlooren. eene IJper’ de 15 dagen gevang; de Deleu Hendrik, 20 jaar. werkman le en Dhaene Isidoor, 16 jaar, werkman te Merckem, de eerste 26 frank gevang, voor Deruyter Hendrik, werkman le Clercken, 15 dagea gevang, voor slagen. Verbeke Jules (aangehouden), weikman, geboren te Kortrijk, 5 maal 3 maanden ge vang en 26 frank boet, voor aftroggelarijen en in sbiuik van vertrouwen; en 2 jaar ge vang en 5 jaar ontzegging zijner burger lijke richten, voor aanslag tegen de eer- baarho'd. Di loz Benjamin, werkman, te Beveren, 2 maand, n gevang en 50 Irank boet, voor slagen op een gendarm; en 1 frank boel, voor dionk nschap. Sergi-r Lodewijk, 20 jaar, werkman te Poperinghe, 26 frank boet, voor dragen van vei biJeu wapen. C ytan Isidoor, werkman te Veurne. 3 heid in geschriften. er aanslaande, de - soorten van wilde vogels uugezondeid de fezanten, kwak- kets hazelhoenders, Heiboenders, ot kwakkelkoningen, korhanen, de water vogels alsook deze die vermeld zijn in f j van artikel 9 -z- 1 Grevenmachcr, 17 Januari 1890. - U.vc voortreffelijke Zwttsersche Pillen Hertzog hadden een wonderbaar gevolg: sedert vele jttren lijdend aan moeielijke spijsvertering en verstopping, had ik reeds vele middelen beproefd; thans ben ik aan mijne derde doos Zwitser f de reebok kë^ton sche Pillen hertzog en >k ben gelukkig ;;u Ul.„ lö u mijne volkomen herstelling te mogen I vogels, zooals wilde melden. Eene dergelijke genezing is het schoonste bewijs der voortreffelijkheid uwer goede Zvyttsersche Pillen Hertzog, I en in het belang der openbare gezond- heid zoudt gij wel handelen dezen uit- i slag ruchtbaar te maken. Ik voeg er bij dal het gebruik der Zwilsersche Pillen 1 mij onmiddelijk van de Influenza verlost beeft. (Handteeken gewettigd.) huberty, Staatsgepensioeneerde. Van de j der Wonderreizen van JüLeS de vijfde aflevering fijt- Provinciale ESaatl van West Vlaanderen heeft, in zijne zit- ting van gister, als kandidaten aangewe zen voor do plaats van raadsheer bij het beroepshof van Gent, in vervanging van j M. Dentercn j 1° M. Berten, voorzitter der rechtbank n Vcurnn- j biedingen. I voor de vcigiuouug uer woonst van I den statieoverste te Eessen. Bestek i fr. 4169-45. Hebben aangeboden 1UV! -- fr. 3373 j K. Vandewiele, Korlrijk, Vankeirsbilck, Lichtervelde, Deboutie, Zarren, '*uuv Combes-Verbeecke, Iseghem, 4049 Docquier, Brussel, 4070 M. Auolf Kempynck,e:genaar tc Nu-u- por', is hmbenuemd tel lid van't besiuur dei Noord wa'ering van Veurne. Sluiting der jacht. Het is verbo den'te koop te stellen, te verkoopon, to koopen of rond te venten: 1° Na den 3 Decemb grijze patrijzen en alle kel.s, hazelhoenders, 9 van hei reglement van 14 ..u insecten- vretende vogels; 2“ Na den 3 Januari 1891, de hazen, fezanten, kwakkels, hazelhoenders, Heiboenders ot kwakkelkoningen en j korhanen; I 3° Na den 3 Februari daaropvolgende, rechnlcUnn i-erten en damherten; I 4° Na den 18 April 1891; de water- 2"'" -1 ‘..jj eendvogels, kivit- ten, watersneppen, lappers, pluviers, enz. Het vervoeren van en hel handeldrij ven in zekere soorten van wild die in het land niet voortgebracht worden en die de kooplieden uit den vreemde doen komen, zijn ten allen tijde toegelaten. Bij ministerieel besluit van den 17 dezer wordt M. Felix Gysens, definitief tot teekenmeester benoemd bij de mid- delbare staatsschool van Nieuport. i Een koninklijk besluit van deu 23 prachtige uitgave' September verleent de volgende pensioe- J nen: VERNE (editie J. Lebègue en C1' te 7500 frank aan M. Jan Frans Sier- is de vijfde aflevering ver- saeck luitenani-generaal, bevelhebber Deze beval hei einde der er 4' aldeeltng voetvolk, geboren te I1 HM I ZjIILIU^ »rtU v x w v/»** - 1 1 -? -y .1.. tz V wi vaicvu- I Hirol. v. ..uuuu, MG 1 vogels alsook deze die vermeld zij

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1890 | | pagina 1