jri 48 5890. per regel. De groote letten voor de outslij- 3100 J 872 1229 46J jaargang. 1891. zullen den VEURNAAR lot 31 December i.aasl gratis toegezon- den worden. I zuipen luui to sieruiueu regen zo; ue oe tiDarale partij, over de herziening, j tweede maal met 116 stemmen tegen 11, j zooveel hooiden zooveel zinnen zijn, en en in 1887 door al de katholieken tegen j dat het bijgevolg- zeer gevaarlijk’ zou gers. te Veurne. al de liberalen. I zijn, cp baar aandringen, gesteund door aangekochte obli^atien Donderdag kwam het voorstel voor i dat der secialislen; zulken hoogst ge- i Brussel 1886 —Reel den vierden keer te berde, en ditmaal wichtigen maatregel te némen. j Buitenlandsche Politiek. In Italië. De uitslag der algemeene wetgevende kiezingen die den 23 November hebben plaats gehad, en die hoegenaamd niet twijfelachiig was, is geheel ten guns'.s van de regeeringspartij. De radikalen l-ebben nagenoeg hunne position be houden, maar een feit van groote beken tenis, is de kiezing van Barzelaï en Bezzi, de twee kandidaten, die de irre- dentistischo gedachten vertegenwoor digen. De mannen van Trente en Trieste vormen dus eene erkende pertij, en hunne kandidaten treden als een protest tegen Oostenrijk bet parlement binnen. Zooals men wel denken kan bracht het nieuws van dezen uitslag groote gisting onder de demokraten en de vrienden van Barzelai. Zoodra de gekozen kandi daten op het kapitolium waren uiige- tre> en. werd er spoedig eene beiooging ing. riht, alhoewel de regen bij stroo- men nee viel. Va’ de eigenlijke uitslag betreft, deze kan met aanzien worden als de zege praal van Crispi’s politiek. En dal zal .-'poedig blijken, eens dat het thans ge kozen parlement zal vergaderen. Het land heeft zich nu gunstig aan minister Crispi verklaard, dank aan de ongelooflijke oflicieele drukking, die langs alle kanten is uitgeoefend en aan 'Ie overgroote fouten, door de radikalen begaan. Er moet noodzakelijker wijze eene verandering in de politiek komen, want 'te tegenwoordige toestand is niet hou- 1 linger straffeloos bewandeld worden. kiezers, de landbouwers bijzonderlijk, Mnn t'nr.oknrt /Int irpdiirpifde de tien i aan wien de libeialen het ontnomen hebben. ------ -- Maar T is dal niet wat Janson en C* JT van aMiulmgen; de tweede j Piens, te Nieuport. Dovekerke, i November 'aan'véeïdt bet c bediening al de liberalen. Donderdag kwam het voorstel voor heeft de rechterzij de kwestie in den doofpot niet willen steken, maar ze in aanmerking genomen met de algemeen heid van stemmen der 118 aanwezige leden. Dat wil zeggen dat de Kamer be sluit dat voorstel later te bespreken, en dan te beslissen of eene herziening noo- dig is. Het voorstel is naar de sektien ver zonden. De handelwijze der kamer is dus ge- heel verschillig bij de voorgaande jaren; doch dit is geene verandering van ge-j dacht bij de katholieken; zij willen bet I voorstol in aanmerking nemen, omdat zij willen loonen dat zij bereid zijn alle zoogezeide vei beteringen ernstig te on derzoeken, zooveel te meer, daar zij overtuigd zijn dat hel Land zelve tegen j oensdag 3 fiJeêembor Priesterlijke benoemigen. r- I Zijne Hoogw. de Bisschop van Brugge -- heeft benoemd - j i -7- ««-g uai van zoohaast het zal zien dat de liberalen van M. den pastoor van Oostroosebeke. de Grondwet maar willen veranderen om -- ze te verslechten. Waarom moet de Grondwet verande ren? Om hier het stemrecht voor de kamers uit te breiden, zeggen de voor stellers. Maiia, "huisvrouw Lodewijk Beaupïez, Maar wie vraagt dal? werkster te Glercken, 20 frank boet, voor j Zonder aan de Grondwet te roeren, bekedigingen kan dat stemrecht uitgebreid worden, baaZ’üë wVg'naïrdcm^afg^ond’r.nïi’et I met het weder te geven aan de duizende Men verzekert dat gedurende de tien <e s'.e maanden van dit jaar de invoer >:i halie met 30 millioen verminderd is ei de uilvoer met 75 millioen? Waar jnoet dal heen? De meerderheid in de Kamer door minister Crispi bekomen zal een zonder ling gezicht zetten, wanneer zij de kunstgrepen zal ontdekken, waarmee do twee einden van het jaar aan elkander geknoopt worden Wil de eerste minis- i r nu al zijne belot en van besparingen, die hij voor de kiezing zoo kwistig I eeft rondgedeeld, houden, dan moet hij ge.'eel zijne politiek wijzigen. Hij heeft cue meerdet heid naar zijn hail beko men, ma.'ii het i* vast dal ei in het par lement nog zonderlinge dingen zullen gebeuren, daar de eerste minister on- umgi-iijk zijne belofte, te Turijn gedaan, I ouden kan. tgz-i a. de socialistische afgevaar digde, dien Crispi wilde doen aantiou- en en die thans in Eiankiijk verblijft, h hei kozen te Bologna en te Ravenna. De knifiolii k*n hebben aan de wel gevende kiezingen geen deel genomen. begeeren; zij willen het stemrecht uit hielden buiten de palen der grondwet, zij widen het a'gemeen stemrecht, gelijk in Fi ankrijk. En, nog eens, wie vraagt dal? Niemand anders dan do socialisten, i en deze die de socialisten noodig heb ben om gekozente worden, gelijk Graux, Janson, Buis, Fiére, enz. En deze die het algemeen stemrecht vragen, zijn de zelfde' die de republiek vragen, en de vernietiging van geheelde maatschappij Er is nog meer I 10 frank boei, voor slagen en LJw De liberlen zijn niet rechtzinnig in gen; de twcide 10 franc en 26 frank hunne vraag. Zij schijnen voor de ver- beledigingen andering der Giondwet, ómdat zij we ien dat er eene algemeene herkiezing zou moeten komen en zij meenen dan weer boven te geiaken, en van den schotel mee.-ler te worden. Er is geen andere reden v stellen van de bovenaangehaalde bepa lingen? Onder de partijgangers van de herziening bestaal er mei het minste akkoord aangaande het nieuw in te voe- i ren stelsel Tusschen de drie liberale Brusselsche volksvertegenwoordigers, - - -- Buis en Graüz bestaat er geene door AHertzog, apoteker, 28, rue de alle Belgische apoieken. 1 fr. £50 de doos. Elke aflevering der prachtuitgave van Buis is voor de vertegenwoordiging Jules Verne’s Wondf-rreizan eeiie -nieuwe verrassing! Nu is ook de zijn gedacht niet laten zesde aflevering vei schenen, bevattend van net boeiende roiiiuu De kinderen van Kapitein Grant Wal beer Blrizlcu ng der Grondwet. MM. Fléchet, Buis, Janson, Fagnart, Gio fils en Broquet, al liberale kamer- leden, hebben iu de kamer een voorstel de jninste eensgezir.dne.d. nedergelegd, waai bij zij de herziening - viagen van de Grondwet, die ons 60 jaar stemrecht, om de voorwaarde van lezen huig alle mogelijke vrijheden waarborgt en schiijven aan te k even. e i ons ongestoorder) vi ede en vooi spoed i 1 verschafte j belangen. i be, M b nu de vierde mMl da, die vraag en aebr,jven. e„ b,j .telde bel bekwaam I'- vauM. den pastoor van Oostroosebeke. Kcclitcrlijbe kronljk,. t De korreklionnele rechtbank van Veurne IJUI he, tl de volgende veroordeehngen uiige- Dij Frans Bailleul tproken i Zitting van 13 November. Despeghcl wcrks’er te Glercken, 20 frank boei, U I - I Kiezing te fKanien. I Gister heeft te Namen de kiezing i "v!‘ plaats gehad voor eenen volksvertegen- I n ,Zl vei wer- I woordiger in vervanging van M. Mélot, bTan die tot minister benoemd zijnde, aan herkiezing onderworpen was. i Men weel reeds dat de liberalen voor kandidaat hadden den op wachtgeld ge- stelden schoolmeester Ronvaux. Ziehier der uitslag Stemmers M. Mélot M. Ronvaux voor. Djk genot zulke boeken toch verschaften De Etoile belye heeft met een aantal nude lange, winteravonden daar zijn! mannen der liberale partij ge- Ouders, die uwe leerzuchtige zonen V nrhan en 3e derde sproken en deelt hunne denkwijze mede een onovertiefbaarSini-Niklaasgeschenk ministerieel iérc Oi - i„ een artikei van 15 kolommen, en de wilt doen, abonneert hen op de smank- slotsom dier 15 kolommen is dat er in volle editie van hel huis Lebègue en C*. de liberale partij, over de herziening, j -- -Gespaarzaamheidskring Vrije Bur- „aro v- £jjst jer ]aalst Reeks 84601, nr 10. 84936, ii' 22. 78736, n' 15. Antwerpen 1887. Reeks 52419, nr 1. Men herinnert zich oog de diefte in den nacht van 6-7 .1 ten huize van Mev. de Nieuport, alhier, en waarvan de daders tol nu toe niet ontdekt zijn. Dezer dagen is daar eene nieuwe po ging tot diefstal gepleegd. Men veron derstelt dat de dieven langs den hof muur zijn geklommen; maar de honden zijn hen gewaar geweest en hebben ze door hun geblaf op de vlucht gedreven. In den nacht van Zondag lot Maandag zijn te Steenkerke twee peerden gestolen ten nadeele van den landbou wer Fiancies Markey. Te Bessen zijn woensdag nacht 17 ndon lland- donderdag nacht 29 konijnen bij Lod. Mariens. Verledene week hebben dieven kolen gestolen in het magazijn.van P. Gantois Coene, herbergier en koopman in kolen in de Loobrug. te Pollinchove. w Frar.s Bailleul, wijk het Zavel, zijn konijnen medegenomen. Zaterdag 27 December zal in het gouvernemenishotel, te Brugge, de aan besteding plaats hebben van de onislij- i<cuigi"t,eu kingswerken der afleiding van de Macb- Deruylter Karei, Isndlooper te Glercken, uitsbeek (vaart van Loo) voor slagen op zijnen Deze werken zijn geschat op 5995 fr. 73 c.Boigtoch 300 tr. Dilichtin- Morcl Hendrik, Morel ene 1 r oron lo k - L- Ingenieur koninklijk besluit van deo 7 -..vl ontslag aange- I boden door M. L. G. De bois, van zijne bediening van luitenant dm gedarmcrie te Veurne. Een koninklijk be 1 it van 28 November verleent eene helpsom van 1204 fr. 33 ct. aan de kerkfabriek van Wercken, voor werken aan de kerk. Een koninklijk besluit van den 19 a- November verleent het binge’ kruis van ■- eerste klas aan M. Karei Verschave, i schepenen lid van het bmeel van wel- J I van Pervyse, voor dmusien bewe- zen gedurende meer dan 35 jaar. Bij koninklijk besluit van den 25 November wordt M. Leopold Rouserez. Hit bind verschijnt d< n Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. - I s nrïjvmgsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post G fr. Annoncen 20 ceiitimen volgen, plaatsruimte. Recbtei lijke eerherstellingen 1 tr Een N’ 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 frf het 100. I<e Annoncen voor Belgie (ter uitzonderimj der Vlaanderenen ’tbuitenland worden ontvangen door het OmcE OEl'miLir.iTfc, Magdalenastnüit, 46, ie Urussel. M-1: mijn in i-ij BONHOMME-KïCKaSLYS, drukker uiigeVer. //.v.ir^ Aonm iistraat. 4, ie Veurne, en in de PosiKanlooren. Graux heeft nu cn schrijven, en hij stelde hel bekwaam Janson vei werpt iiet zuiver algemeen He nieuwe inscln ijvers voor ir. de kamer gedaan, wordteerst onder beidsexitam hei katholiek ministerie d’Anethan, in C_ 1870; dan in 1883, onder het liberaal j politieke maal iu 1887. Do eerste maal werd het voorstel ver worpen met 75 cteracen legen 23; de 4 maanden gevang, r -j vader, cn 15 frank, voor dronkenschap. den te Merckeiu, de eerste 15 frank boel, ^en le bekomen bij M 2 maal 8 dagen gevang, voo“r slagen. I Een 15-lag. n g’v'anR; vooi slag. n G»»s v Hendrik, herbergier te Popenn- ghe. 2 maanden gavang cn 26 frank boet, vorti b-dricgelijke ontviremding. Zitting v.n tl November. Insberghe Alois schaper te Woumen, 15 dagen ge- X’vóór slagen.cn 15 dagen en 26 frank boe’, voor beleedigmgen dooi gebaren. Wiliaerl Ilcnnca, huisvrouw J behoen- maeker te Dixmude, cn Lambrechts Abra ham, geboren te Antw-rpen, zonder fa kende woonst, de eerste 15 bankbeet n - - - cn beleedigm- daad frank, voor i cn slagen. j Scharre René. werkman te Rousbrugge, iiw<vtMUO1 rtU1Ui .u. Leopold Rouserez, 26 frank boet, voor slagen. eigenaar le Veurne, bemachtigd darink I ‘es;el‘e" I» SIMC- f-biumgvan d. prijskampen voor Lou#ycx Arseen 19 jaar. werkman te I de hengsten en trekinernen. die den nuau’u gevang, voor Slagen. 24 November te Dixmude, ter gelegen- jjecHïcq August, weikman to Midd 1- j heid der bengstenkeuring, hebben plaats -- --v -L gehad. Hengsten van 3 jaar. 1* premie, 450 fr. en zilveren eermetaal, aan M. B. Vandromme, te Crombeke, met Major, 2° premie, 350 fr. en zilveren eer- metaal, aan M. D. Nevejan, te Dixmude, I met Baron. Hengsten van 4 jaar en daarboven i 1' premie, 600 fr. en zilveren eermetaal, i aan M. A. Bouckenaere. te Keyem, met i Major. 2* premie, 500 fr. en bronzen i eermetaal, aan denzeltden, met Minos, Bewaringspremie van 500 frank vo hengsten die voordien eene premie v< Er is geen andere reden! I - r - j—. ..v...—., >o Wat willen de herzieners in de plaats Veurnd! eene maand gevang, voor slagen. I I .rl» 4. A n* f 4 kerke, gevang, voor banbn uk. VereeïsiIBigc tijdingen De Zwitsersche Pillen, bereid Grammoni, te Parijs, zijn voorbanden in I ..I IA Rnlrr nzvr «b zvw .1 i.* KA zl -J *4 p J i j pnle ic vnnr f’P vpfIOoi Maiia, j‘ 2__. Janson, t t f-, - - y IVI _j i

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1890 | | pagina 1