I 1 V 49 Woensdag 10 December 1800. jaargang. hijnt den Woensdag, onmiddelijk den worden. zijn beide maand December De nieuwe inschrijvers voor i 1891, zulien den VEURNAAR beslaat die bet zou stemmen, lot 31 Decoiuber <.aasl giatis tocgezon. door de meerderheid van den Rijksdag j katholieke bladen slechte zal gestemd zijn. Dit blad verst F .M< n schrijft in bij BüNHOMME-HYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Noniu-nstraat. 4. te Vriuim-fën in de De handen uit de mouw. Men leest in een liberaal blad Het propaganda comiteit der liberale gazetten heelt binst dit jaar 260,092 gazetten uitgedeeld. Wal doen de katholieken Wat doen zij vooral hier in Vlaande ren voor de goede gazetten Hadden zij wat meer iever om de niet en onver schillige uit de huisgezinnen te houden, zij zouden dan zoo verwonderd niet moeten zijn over sommige uitslagen van kUzingen. Wij voegen er bij Het propaganda-comiteit waarvan wij hier boven spreken, bedoelt maar de provincie Luik alleen. Nu echter is er zulk een comiteit hier in Vlaanderen ook en gansch het land door. Voor die oogen heeft kan zulks dagelijks zien. De logic heelt gezworen Vlaanderen te ver- goddeloozen en te verzedeloozen. Zullen zij die door hunne bediening of staat moeten zorgen dat ’tvolk niet verbastert I of vergaat, het doodeiijk vergif laten „lgic S*„S krach,ig ““j tegenvergif ie gebruiken s0 frank boet voor slagen. l)c Kamer. Dinsdag, bij de bespreking der wet waarbij het getal milicianen der lichting 'oor 1891 woidt bepaald, hebben ver scheidene liberale leden weer aange drongen op do invoering van den per soonlijken krijgsdienst, doch zij dien den geen voorstel in. ’t Is hetgeen M. Woeste hun verweet, zeggende, dat zij het gouvernement dien maatregel w.l en doen nemen om het bij het volk hatelijk te maken. M. Woeste verdedigde bet beslaande miliciéstel.-el. M. Baernaert verklaarde zich persoon lijk gunstig aan de afschafling dm pltur.svei vangi: g maar wil geen vooi- In Holland poogden de soeialisten reeds bet hoofd op te steken en de ge moederen op te hitsen tegen de kleine koningin, terwijl hel lijk van den ouden koning nog over aarde lag. Te Amsterdam, te Feyenoord, in den Hsiig, te Haarlem, te Heerenven en te Sittaid iieeti de plaatselijke policie plak katen afgeiukl waarop in groote lette- •cn, van bruir achtige tint, geschreven "as Leve de republiek! In Italio. wordt voel, zeer veel gesproken over I eene tamelijk erge oneenigheid die zou uilgcborsten zijn in den Italiaanschen ministerraad. De minister van openbare 've.ken zou er namelijk van door trek ken, omdat Ctispi lust heelt, op een aantal reeds gestemde voorstellen, be- treilende uil ie voeren werken, weer le komen. De minister zal Crispi zijn voorstel aten voordragen, doch bij zal zelf de ttting niet bij wonen. harrewar zal voortkomen, is niet te voorzien; in elk geval zal liet ten ergste genomen, toch maar uitdraaien op eene gedeeltelijke kahinetskrisis. Te Rome. De gemeentckiozingcn te Rome zijn •*e a.ilcj op 21 December. De katholieken vlibcn van den Paus toelating bekomen aan de stemming deel te nemen en heb ben de gegronde hoop hunne kandida ten te doen zrgopralen. In Duitscliland. Een der meest wraakroepende maat- r0gü s van den Duitschen Kulturkampf of g' d ,’li.mstvervolging, do verbanning dei Jesuicten, is op het punt ingetrok ken te woiden. In de wel ingolichle kringen verzekert 'nen dat de afschafling der verbannings- wet tegen de Jesuicten voortaan ver zekerd is, aangezien de Bondsraad geens zins vooi nomens is zich tegen eene der- gelijke beslissing te verzetten, als deze i r» ij na de graanmarkt. li srhrijvingsprijs. 5 fr. ’sjauis, mei de post 6 fr. Arinmicen 20 centimen per regel.De *roote letter- volg< n> plaatsruimte. Recbteilijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. hel 100. De Annoncen vuor Brlgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’t buitenland worden ontvangen door het Office dePubucitè, Mar/dalenastraat, 46, te Brussel. .Men schrijft in bij BüNHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenslraat. 4, te Veurne, en in de Postkanlooren. wachten van trouwen t_. Wilhelmina groot geworden Wij wisten wel dat het Advertentie- blad eene heele kollektie schrandere mannen, uitvinders en uitpluizers van j allerhande zaken die aan de helderste I geesten zouden ontsnappen, onder zijne schrijvers telt, maar wij witten tot nu toe nog niet dat er makelaars van buwe- j lijken onder wmen, en dal nog van huwelijken tusschen kinderen van ko ninklijke huizen! llccliterlijke Jktranijk. De zevende aflevering der uitgave van - Jr-or»-»vTB>irj geillustreerd0 i week ver- zoo 10e- prachtig vertelde geschiedenis der Kinderen van Kapitein Grant, op zoek tiaar hun vader. De fraaie platen maken den tekst dubbel belangwekkend. Dit werk is ongetwijfeld een der schoonste Wcrscliillige tijdingen Als gij Zwitsersche Pillen dat zij van Parijs van A. Hertzog, apoleker. Neemt er geene andere Priesterlijke benoemigen. Zijne Hoogw. de Bisschop van Biugga hei tt benoemd M. Os’yn; principaal van hel O -L. V, Ko'legie, te Oostende, tol toeziener van het katholiek middelbaar onderwijs in deze stad. Slechte Dagbladen. I Onder dezen titel deelt de Godsdien stige IVeek van Vlaanderen de volgende gegronde opmerkingen mede, welke men ons verzoekt te willen overdrukken Het jaargetijde brengt het aannemen of voorizetten der inschrijvingen op dagbladen en tijdschriften mede. Elke goede burger en ware christen is ver plicht zijn uiterste beste te doen, om de slechte dagbladen door goede te vervan gen. Geene lezing is gevaarlijker dan die van een slecht dagblad. Dit is eene slang uil te storten. Jong en oud wordt er het I slachtoffer van. Is hei blad niet openlijk ongodsdienstig en zedeloos, hel is niet zelden des te gevaarlijker, daar het ver gif langzamerhand en bedektelijk wordt loegediend. Enkele nieuwstijdingen worden zoo verdiaaid of verminkt, dat zij een ongodsdienstigen of ergerenden indruk nalaten; afschuwelijke misdaden, breedvoerig en omstandiglijk beschreven verwekken in de inbeelding allerlei ge vaarlijke gedachten; zoogezegde kluch ten en grappen kwetsen de eerbare ge voelens van nog onschuldige lezers; en dwaze, ongerijmde beoordeelingen van overheden en bestuurders werpen in den i Wal er daar nu alweer uit die politieke I gfiCSt jgr onderdanen bet zaad van ver- achting en wederspannigheid Ouders en meesters, gij alle echte volksvrienden, opgepast en gewaakt Leest en aanveerdt geen andere, dan -r.- -J- handen van eenieder moogt laten komen! Raadpleegt hierin uwe geestelijke be- siierdcrs, wijze en rechtschapen lieden, die ais goede Vaderlanders en vrome Christenen gekend zijn. Meer dan een huisgezin is door een slecht dagblad in schande en verdriet gebracht s el doen, om da’ er geene meerderheid M. Vanden Hemden, van Antwerpen, prees het stelsel van een vrijwilligers leger, hei stelsel van niemand ge dwongen soldaataan. Ten slotte werd het cijfer van het contingent gestemd. B UiiitenlHiidNclic Politiek. Holland. H. M. de koningin-regentes van Nederland het tl maandag in eene ver- eenigde vergadering der Staten Gene ral den dubbelen eed afgelegd als re gentes var. hei koninklijk en voogdes over de mindeijarige koningin. Sprekende over de herziening der I Grondwet, waai van hel Advertentie b ad de nuttigheid en noodzakelijkheid bc- wezen rirrdi. lapt de schrijver van het artikel, bij aym* bemerkingen, her vol gende, dat er zoo veel te pas komt als eene derde pijp aan eenen broek cc Ofschoon er van verandering van regeeringsvorm geen kwestie is, eene verandering bij uitbreiding onzer landregeering ware wenschelijk bij ’t huwelijk van onzen erfprins met de koopt, eischt wêï jonge konrngm van Holland; zulks j komen> uit hel fabriek zou de pogingen van vroeger lijden, 1 *- hel beslaan van 't koninkrijk der Ne- «jderlanden verwezenlijken en eene natie welke met eene bevolking van 41 tol, ■trr’t»wr-'»c 12 millioen zeker aanzien en ontzag 2res, S zou hebben. j Wonderreizen, die deze v Tiens! daar had zeker nog niemand op sc 1®en> bevat het vervolg der gepeisd! De schrijver van 'lAdvertentie- ren'e en piachtie verteld» blad zou willen Holland inpalmen door hel huwelijk van prins Baudewijn, thans vviic oiuug i 21 jaar oud, met bel nederlandsch konin- die overal indringt en haar venijn weet „;nJnal;a slachtoffer van. Is het blad mei openlijk Wij rekenen het ons ten plichte de i ei tali ijke na- van prins Baudewijn, thans ginnetje, dat nauwelijks haar tiende jaar heeft bereikt. De schrijver zal daarover later snrpkpn 1 maandag 1 dezei i dende 550 000 fr. slechts van 1200 fr. brugge-Harnighe, thans vluchtig, G dim gevang, veor bankbreuk. 1 8 dagen gevang, voor smaad j 50 frank boel, wor slagen. weide opengeze. Do korrektionnele rechtbank van Veurne naar hunne n gewaakt goede dagbladen, die gij gerust in de h^t^de volgende veroordeeiinge Zitting van 20 November. Baud .n Guslaaf en zijne vrouw Leonia Ryck- boer, i werklieden te Veurne, de eeiste tweemaal 15 dagen g-’vang, voor slagen, en 5 frank boet, voor dronkenschap; de tweede 15 frank boet, voor slagen, en 5 frank, voor beleedigingen. I Bauden Guslaaf, voornoemd, 15 dagen gevang en 26 Irank boel, voor smaad jegens de politie, en 15 frank boet, voor scheld- woorden. Haarlem), in den ouderdom Moei kerke Leopold, werkman Schoore, M jjae3 pastoor le 700 frank boel of 54 dagen gevang, voor den j dezei. a|dam‘ovm iede jachtmisdnjven. Develter Jan, voerman le Rousbrugge. 6 dagen gevang en 20 frank boet, voor scheldwoorden. Lyneel Amand, werkman te Dlxmude, 2 maai 8 dagen gevang voor slagen. Laurens Leopold, daglooner to St. Pol (bij Dumkerke), 2 inaai 8 dagen gevang, voorslagen. I Vermander Desideer, metsersdiender, en Pieters Arthur, smid le Loo, de eerste 15 frank boet, voor smaadwoorden. Ziltiiig van 2i November. Huyghe Fransf werkman ie Watou, 100 frank boet, i -uiei voor jachtmisdrijf, en 100 frank, voor zijn 4 jaar gepleegd werd op den ij: wapen niet afgegeven te hebben. i - - Dehaese Zenobia, dienstmeid, geboren te Vinchem, zonder bekende woonst, 2 maal 3 - maanden gevang en 26 frank boet, voor i |fipb^ vpr|^on Svonde?- ZU huisdietle. Slosse Edmund, kleermaker te P,ous I van de posistoomboot. r, maan- i ue West-Vlaanderen brengt Maes Hindiik, werkman le Lombarlzyde, het aanstaande onderzoek dnimn rrav-.nr, -j.-gens een ten die «ci mogen net diploma van land gevang ui meter te bekomen, zal plaats hebben, in HA lUADflA /I '-v 1890. van den grooten schrijver. uc ovici ijver zaï uaarover later nog rekenen Let ons spreken zieken te verwittigen dat .u.,.JRc Als prins Baudewijn nu maai wi maakse|s bestaan der echte siroop --1 totdat^koningin Vaniei. en B. nupuy. den is. j U Dupuy verantwooidt alleenlijk de deugdelijkheid zijner siioop. De zieken zuilen daarom de echte siroop van D' Vanier cn B. Dupuy vragen, dewelke op hei etiket bet bandteeken van B. Dupuy draagt. De paaiden die men dicht ont vreemd te zijn uit eene weide van Frans Markey, le Slecnkerke, zijn terug ge vonden. j Voorbijgangers hadden de balie der weide opengeze. en arzoo waren de twee j peerden verdwenen. Later zijn beide i w ide teruggekeerd. uiige- i Verledene week is eene afd eling i pomoniers te N; upoit aangekomen, om bij middel van dynamiet nei vink les ie i kiijg< n van de Duiischc brick Elisa, in den nacht van 18-19 October in 't zicht van Oostduyiikerke vergaan Du Mak 13 eene gevaarlijke hinderpaal voor de 1 kustvisschers. M. Pieter Vandenberghe, gewezen pastoor te Rousbrugge, is den 2 dezer overleden le Kwa lendamme (bied >m a 1 van jaal.. pastoor te Oedelem, is aai overleden. Een bankhuis van Londm had 1 een pak naar Amster- i dam, Ian2*c Oostende, verzonden, inhou- j --- - weerden De pak was aangegeven voor eene weerde Op den trein van Oostende naar Am sterdam, is dit pakje gestolen geweest. De diefte moet gepleegd zijn op hol- - -7 landsch gebied, want hel pakje is in het dageii gevang, voor slagen; de tweede 1 o douanenkantoor van Esschen overgege- MM v»an ven geweegu Men weel dal eene gelijke diefte over _r wo rjzerweg van Oostende naar Brussel. I’. S. Uit Antwerpen wordt gemeld dal de weerden zijn teruggevonden. Zij waren slechts verloren geraakt aan boord van üe poststoomboot. Landmeters. De Gouverneur van m-ler kennjs dat der kandida- die verlangen het diploma van land de tweede helft der M0» ’W B i’ K - ---J-■nnTOW^.TO<T»«^jaw: 1 -..LIJBgeilL!.... v I ll IIIBH L V. i.' i - V - j” JW--'w.l VVC1U 1*- -- - imT-ve - 1 V. -w— VV4J1Ü1U CCI* 't

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1890 | | pagina 1