A 'll n 1 I I I I I r V 51. 'zJ V ornsdug 24 December 20 Ir. aan- van West-Vlaanderen bij welke deze kiezirg verbroken werd. van 11 Dit blad ««a .- 1 Kiezing van Yper. Woensdag, op eene ondervraging in de zitting «ter Kamer van volksverlegen- Melot, de nieuwe minister van bitinenlandsche zaken, ge- antwoeid dal bij aan den heer gouver neur last heeft gegeven in beroep te i gaan legen de beslissing der bestendige Bi ócdei s der Clii istelijke Leering, dep natie 46 jmirgiino. Oneerlijke wetten. De lieve Franschen, wier laad voor vele Belgen la seconde patrie, hel tweede vaderland is, zijn wéér bezig met den duivel te jagen legen alles wal maar op eene congregatie gelijkt. De Figaro zegt dat menjnu de genoot schappen gaat vervolgen en ónmogelijk maken, welke door den Staat waren toe gelaten, zooals do Zusterkes der armen, de zieke Zusters, de Broeders der Chris telijke Leering, de Missiën, enz. Die vervolgingen zullen in Fiank- rijk eene algo.meene verontweerdiging doen ontstaan, omdat hier door binnen ’s lands de armen worden benadeeld, en het algeheele vaderland in hel bui tenland, Indeidaad, de weldoende genoot schappen moeten verdwijnen, aangezien zij de schreeuwende belastingen niet kunnen opbrengen. Volgens do nieuwe wetten moeten al de gemeenschappen 11,25'/. opbien- gen, bij liet ove. lijden van L__. VcB'schiiiige tijdingen De Zwitsersche Pillen, beried door A. Hertzog, apoteker, 28, rue de Grammonl, te Parijs, zijn voorhanden in alle belgische apoteken. Ir. 1-50 dedoos. Zaterdag heeft Mgr. de Bissehop, in de kapel van het bisdom de volgende wijdingen toegediend Prieiters .MM. K. Bouve, van Rumbcke, J. Carlon, van Vive-Sl. Baafs. Camiel Cneut, van Moorslede, Juhaan Dijude, van Brugge. K. Delpulle, van St. Denijs, Achiel Dermau'; van Ti-ghem, Alfons Gallant, van Wervick.G -nslant Lclieur, van Elverdinghe, Jozef Laosveldt, van Thielt, Lt o Machiels, van Brugge, Victor Priem, van Zonnebeke, Jules Ravc.-ehut, van Rousselaeie, Prosper Vanaste; van Anstghem, Jules Vet helst, van Dixmudi-, d« broeders Gupucienen Lodewijk en Cyp’iaan, beide van Antwerpen Joannes- Josrpbus, van Brussel, en Raymondus, van Turnhou en den Bt-nedic ijn dom Ar- nolphus 1; uyticel. ihakeiin/MAL J. Boute, van Moorslede, Arthur Bofte; van Veuine, C Braeckevelt, van Thieli, 1*. Deiba van Moescrocn, A. Dustnet, v.m Ooüiroo». beke, J. Ghyseien, van Eiverdinghe, E Ist-bieri, van Meunen, L RaccL van Wettende, E. Tylcct, van Dixtnude, en A. Vei bruggne, van Ai u bek»-. Onderdiakens M.M. P. Dumoriicr, van Comen, J. Atnpe, van Eessen, A. Bouckaeri, van Beveren, bij Kortrijk, E. Gallens, van December wordt de kerk fabriek Wercken gemachtigd eene obligatie het Gemeentekrediet ten beloope 1000 Ir. te veikoopen. om een ehtjiii oen Woensdag, onrmddelijk na de graanmarkt. L sihrijvingsprijs. 5 lï. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 cenlitnen per regel.De groote letter» volgen.» plaatsruimte. Rechtei lijke eerherstellingen 1 fr. Een N’ 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr, hol 100. l>e Annunren voor Belgie (ter uitsondering der Vlaanderen) eti 'tbuitenland worden ontvangen door het Office deI’uiiliché, Magdalenastraat, 46, Ie Brussel. Men schrijn in bij BühHOMaiE-hïCKASEYS, uriiKker uitgever. Zwarte A’onnenstraat. 4. te Veurne, en in de Postkantooren. weerde van 568 fr. Er zijn 5.000 broeders. Als een hunner sterft, die du» eigenaar is van het vijfduizendste gedeelte 11 centimer. -moet de successie tegen 20 fr. aan- __p gegeven WOrden. i frank boet, voor dronkenschap. Op die 20 fr. heeft de fucus 11,25 dus 2 fr. 25 cn met zegel 2 Ir. 85 en gevang, v. or slagen. dit om eene erfenis te bekomen centimen! Gemiddeld zijn er een honderdtal overlijden» onder do broeders per jaar, EZcclitrs’iijkc kronljk. DE STRANDLOOPER. ■•n v.rhaa.1 uit do duinen der Noordzee, door W. O. Van Hojin. o9i)-oSo— 17* vervolg. .„..V..., o, ueivaui. van Rollegheincap- pell', F. Devos, van Beeititin. A. Doom, V in Rousselaeie, 0. Lot» voi-t, van Hout hen) (Veutiip), N. Perquy, van O scamp, P. Setruys, var. Henle, L. Van» ost. van Meenen, A. Vanrollegh-tn, van Isigli<-m, R. Verancinan, van Popei-irglii-, C. Vei hels', van Ooslcamp. De broeders Gapticienen Theofiel, van Antwerpen, Benovenuto, van uanucci miicua, nuisyrouw van Hendrik Mis- Michiels, bij Brugge. Vcnanllüs, Van selyo, werkster te Rousselaeie, Pac ficus, van Wilder!, Botn- ficatius. van Eupen, en den Bem-diciijn dom Germaan Debackerc. 27 heeren hebben de kruin ontvangen. M. Aug. Dewaele, diaken, is surveil lant benoemd in 't collegie van Yper. De gemeenteraad deze stad heef', in zijne zitting van 15 dezer de benoemingen goedgekeurd van AL Lodewyk Allewaert, hypoihi-ukbe- waarder, lot lid der burgt-lijkc godshuizen, in vervanging van M. Lodewijk Cailliau, ontslaggever; M. Georges Vandei h-y.k-, koopman, tot lid van het bureel van wel daad, in vervanging van M. Jozef Bicswal, ontslaggever. Morgen, hoogdag van Reisdag, zal er in al de goddelijke diensten der beide parochiekerken, eene omhaling gedaan worden ten voordeele der huisgezinnen beschermd door het genootschap van St. Vincentius ft Paulo. Woensdag, in den achternoen, is Jozef Sys, werkman te Bovekerke, bij het naar huis rijden van Veurnemarkt, bij de hofstede het Duivekot, door bet breken van den as zijner kar, uit bel voertuig gestuikt, en dood van onder de wielen opgenomen. Zijn lijk is naar bet hospitaal overgebracht geweest. Bij koninklijk besluit van den 12 dezer wordt hel pensioen van fr. 2602, verleend bij koninklijk besluit van 9 Oc tober II., aan M. Pieter Springael, be stuurder van het arresthuis te Veurne, verhoogd op 2623 frank. Bij koninklijk besluit van den 16 dezer wordt aan de gemeente Cuucke- laere toelating verleend des noods de gronden te onteigenen voor bel leggen van eenen buurlsteenweg, bestemd c-m bet gehucht de Slerre te vei binden aan den weg van Leke. Bij koninklijk besluit van den 10 December worden de gemeenten Vl:td~- loo en Wercken gemachtigd des noods de gronden te onteigenen voor het leg gen van eenen buurlsteenweg bejiemd om deze gemeenten te verbinden. Bij koninklijk besluit van den 13 van van van gedeelte j die dus 11 fr. achterlaten en hiervoor beittali men per jaar 285 fr., en dewijl de algeheele weerde 568 fr. beloopt, zal de fi.-cus, in twee jaar, er meer dan heel het kapitaal hebben uilgeklopt. Wat de goederen of eigendommen de ler genootschappen opbrengen, wordt besteed aan 't algemeen welzijn; geen enkel lid heeft er eenig recht op en als een get.ootscbap uiteengaat, kan geen lid zijn aandeel eisclten. Het gaat terug naar de gevers of hunne erfgenamen, of ’t wordt toegekend aan openbare ge stichten van denzelfden aard in het de partement. Overigens die genootschappen betalen sedert 1849 reeds eenen taks, die als overgangsrecht weid beschouwd. Deze taks, die, m 1849, 62 c. per frank belasting was, is nu leeds 87c. zoodat, zegt h.'i b.ad, de geestelijke congrega tiën I fr. 87 belasting betalen, als ande re buigers ataar I fr. geven. Daarenboven betalen zij, even als de .,.j ieder li Dal andeien grondlasten, mobilier, perso- is reeds diukkend; maar de fiscus i>eelt nog wat be ers daarop gevonden de J genootfcliappen moeten, bij hei oveilij der., zooveel verklaringen doen als er hureelen van cmegisltcering zijn in het rechtgebied, waar iels ol wat van bun goed gelegen is. Al was da; goed maareenige cenlimen wcerd, dan n oei de peiceptie gebeuren op ten minste 20 fr. belastbare weerde; zoodat in de. meeste gevallen er meer rechten betaald worden dan het goed wem <1 is. Da' is, zooals wij zegden, in korten lijd de verdwijning, de confiscatie van eene gebeele instelling. Waar zullen die woordigers, betf. M. congregatiën daai bij gelden halen, om minister van bionenli die verpletterende lasten tc voldoen, zij, die zelf van bei weldoen moeten leven? Een prachtig voorbeeld. neel, deuieti en vensteis, en hebben zij i eenigen stiel, ook paientrecbt. Ziedaar de sclin euwende positie, die de «eerlijke» leputdiek aan gestichten maakt, wier leden hansche burgers zijn, en geene nutielooze, zooals zooveel an- deien. Dat oneerlijk recht staat gelijk aan eene afschaffing van de gestichten, en daartegen zal Ft ankrijk protesleeren i iudien hel nog eenen druppel eerlijk I bloed in het hert heeft. nmeslen soldaat g<*weestdie zulk een tioitw i dit had ook d. ri wus hij rek r niet, herberg. Voor het vrouw en een ern engeltje. (Woidt vooitöezct). rustbank neder en legde hel l.em slaande tafel. U.t sijne woor- Inghcls Frans, voddenkooper te Coxyde, 26 Desselghem, J Delvael. frank boet, voor smaad. Debrac Filip, visscher te Adinkerke, 2? frank boet, voor slagen, en.5 frapk, voor belecdigingen. Lehouck Karri, gezegd Krckke, 58 jaar, koop man in virch, te Veurne, 15 dagen gevang, voor slagen. (Deze vcraordeeling is de 94* welke tegen hem is uitgesproken). Zitting van den 5 December. Trevc Filip, metser te Caeskerke, 5o frank boet, voor jacht- misdrijf. Danncel Amelia, huisvrouw van Hendrik Mis voor diefte, en 8 dagen en 26 frank boet, voor eerroof. Crombe Frans, koopman te Roozendael, 26 frank boet, voor slagen, en 5 frank boet, voor zijn rijtuig verlaten te hebben op den openbaren weg. Lycke August, visscher te Coxyde, zoo frank boet, voor jachtmisdrijf. Lchouck Maria-Louise, huisvrouw van Karet Amey, vischverkoopster te Veurne, 8 dagen ge vang en 26 frank boet, voor eerroof en beleedi- gingen door woorden en daden. I Bi; koninklijk besluit van den 22 dezer, is M. D.-J. Berten, voorzitter van de rechtbank van Veurne, benoemd tot raidsheer bij het beroeps hof van Gent, in vervanging van M. Dcmcren, overleden. M. ridder Uyndcrick, i» advokaat-generaal, bij hetzelfde bof, wordt prokureur-generaal, en wordt als advokaat-generaal vervangen door M, P. Van Iseghcm, prokureur des konings, te Kortrijk. MVan kgeren, ondervoorzitter der rechtbank van Gent, wordt raadsheer bij ’t beroepshofaldaar, in vervanging van M. Mecghelynck, ontslaggever. - - h - ling, torn hij haar lachend aaniag, en geen het minste spoor ran verdriet l et blijken. Jan kon aicli aelven bchcerschan. Zijne goede vrouw mocht toch niets weten van lijne betrekking tot Jack, en in 't geheel wist aij ook niets van Jan'a a mgele^enheden en vermoedde gcemins, dat hij aulk een achandelijk leven geleid had. Zij liet aieb epoe gerust stellen, toen lij haren man wéér op. ge: uiind lag, dien lij niets anders, dan ouder den mam van Rogeis kende. Haar als Jau alleen was, stelde Lij lich geheel anders aan; dan werd hij door eene pijnlijke onrust her- en derwaarla gedreven en vond nergens vrede. Deie gemoedsangst W: rd nog vermeerderd door da gedachte, da< Jaak niogeljjk spoedig iou vrederko. men om hem andermaal geld af te pareen. Uit ge beurde dan ook herhaalde malen, toolang de ellen deling leefde, en door het onlietlende e of zag Jan lioh steeds genoodz takt, soa lang te bukken, tot hij met schrik ontw lardo, dat lijn vermogen op too'n manier sp redig geheel iou wegiinken Ernstig over woog hij toen, h >e hij lich met vrucht aan de na- sporingen van 1 jneu blo. dzuiger iou kunnen ont trekken. It.j verkocht i-jn huil met voordeel, en verdween uit die streken, lot niet geringe ergernis van den deugniet, die met lijn vreeslijk of. Jan 100 dikwijls had doen sidderen. Waaihecu hij gestoven was, vide kapitein Ver stolk, is mij n'inmor bekend geweest, maar, hij moest seker keer ver sijti, want Ja tk kou hem niet meer vinden, en ut er daardoor genoeg in. Arbei den wilde hij niet, dus kwam hij aan 't stelen, weid gepakt cn eindigde zijn rampzalig leven in eene ge vangenis. Tien of twaalf jaren achtereen moes Jan toen overal hebben rondgezworven, en zijne middelen Schenen dam bij sterk verminderd te zijn, want toen hij weer voor den dag kwam, was hij veel achteruit gegaan; maar waar denkt ge, mijnheer, ging kapitein Ventolk voort, waar denkt ge, dat hij eindelijk te land kwam? Gij zult hel gewis niet raden Jlot huis, d it ccns in zone kindschheid door lijne vader en moeder bewoond werd; liet buis, bij welks overblijfselen gij hebt uilgerust, was, gelijk ik u reeds zeide, door sijnan voogd, Van Santen, ver kocht. Inden loop der jaren was het misschien in de derde of vierde hand overgegaan, toen het op lekeren tijd weder te koop kwam. Lang bleef het onbewoond, want zijne I gging is niet voordeelig. Vooreen diglooner die in Oostende zijn brood wil en moet zoeken, ligt het ver, want zulk een gsat door liet heen- cn weerlcopen 'e morgends en 's avonds veel lijd verloten, en voor een zeeman of matroos is het evenzeer ongunstig gelegen. Als hij 's morgends naar de stad wilde, dan kostle de terugkeer voor het middageten weder te veel tijd, Dc k" rrckuonnclc recht ank van Vturne heeft dc volgende veroordeclingen uitgesproken Zitting van4 December. Dcwulf Frans, ge zegd Gissen van Mentcns, herbergier te Clerckcn, 11-en io frank, voor bclcedigi: gen Sanscn Richard, werkman te Bccrst, 8 dagen Vjiic’k l’ictcr, werkman te Westende, >5 dagen gevang, voor diefte. Lamy Ferdinand, werktuigkundige tc Seraing, 1 frank hoet, voor dronkenschap, 8 dagen gevang, voor slagen, cn 8 dagen en 26 frank boet, voor smaad. Dank, leide Jaak, dank I Drink uw jenever aelf maar, Jan. Als ik da irvan drink, mocht ik eens vergelen, terug te koines, en dit zou mij spijten, want nergens krijg ik mijn geld goedkooper dan bij u. Het woordje: of.... werkt wonderen uit op so'n schurk van cenan gierigseid als gij. Vaarwel Met honend gelach ging hij heen, riep bij de tuindeur nog eens tot wedcrzicus I en ver dween. Kaai setandend sloeg Jan de handen in het hair. Dia rampialige maakt mij nog doodaim riep hij uit. Wair ik ook heentrek, overal weet hy mij «p te snuffelen om mij te brandschatten. Ha! dat is da vloek, die op de Sondo rust; hare goederen ver vliegen als kaf voor den wind. Gestolen goed gedijt niet! Dit is do vloek der tonde; nergens vii.d ik vrede meer. Hij tonk op eene hoofd op de voor <len bleek, wat er in lijn gem >od omging. Tosu tijne vrouw hem too ttg litteu, naderde tij ®ni hem te ti oosten, maar groot was hare vsrba- en moest hij dit in dc stad gebruiken, dan lijno verdiensten daardoor bovenmate benadeeld worden. Om deie redenen kwam n er geen liefheb bers opdagen, en was de prijs van het huis loer loog gesteld. Eindelijk bood lich een kooper aan en de matroo- icn op den dam en in het loodshuis vertelden elkan der onder groot gelach, dat er voor het hu s v ui Kasper, 100 heette dc laatste eigenaar, een liefheb ber gekomen was. Die zag eruit els een vogelver- jchrikkcr; hij had sneeuwwit haar en was-toch geen rü’ <aid in jaren; hij liep rond als een rechte huiche laar, die altijd naar don grond en nieman 1 in *t ge licht zi«t; dat kwam zeker omd-d de man ti,’n gord geweten verloren had, - af wel om dat leelijke lid- te- ken niet te laten zien, d tl hem midden door voorhoofd, neus «n wang gin», en votmtakt Let uitiien had tan een blocdro. d eind Labelt- uw; hij was zeker een f in den oorlog had opgedi.nn; en meesten schijn. Een miljoen tar want hij kwam nooit in ecue 1 OYerige had hij eene baeldschoone kind van bij de tien ja-r, schoon als De L.vuJ^.w -E. 2' te Trévoux. bezitten in hun geslicht, dat hun niet loebeiioorl, cuno i

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1890 | | pagina 1