Woensdag 31 December 1890. .V 52 46“ jaargang. (Wordt vc-ortgeze1). I Maes Hendrik, visscher lo Goxyde, 200 fr. boe», voor jachlmisdiijf. ZZ-haeso /Josideer, rondleurder Ie Veurne, IS dagen gevang en 26 fr. boet, voor ver- ni< ling van afsluiting. Deschryver Eduard, werkman te Buls- cainp. 6 maand- n gevang, voor gek walifieer- de diefte. bei alge* i aan hel looneelstuk een altijd aangroeiend belang geven, lol dal apoleker. Neemt er geene andere Da uitgava der merater werken van Jules Verne wordt regelmatig vooitgezH. Nu dat ro ds tien afleveringen verschenen zijn, kan men zich een gedacht maken van de degelijkheid en de smaakvolle uitvoering der wekelijksche afl veringen. Nooit werd eene vlaamsche uitgave in 't licht g'-zonden; die voor zoo kleinen prijs zoo buitengewoon prachtig verzorgd was. Hel huis Lebègue Avondfeeste in St. Joseph. Op tweeden Kerstdag hadden wij het genoegen tegenwoordig te zijn aan hel jaarlijkse!) avoi dteest door de werkende leden van dit genootschap aangeboden aan de hutsgrz enen der eerc- en wer kende leden. Dit maal was het pragramma samen gesteld uit de iwee looneeispelen Piynora, de giftmenger; drama in vijf bedrijven, en Duire, kluchtspel. l’ignora is een welgemaakt, J boeiend drama, waatin aandoenlijke en zielioeiende tufereelen elkander opvol- j ven en aan hel looneelstuk een altijd -- on'zcg zijner burgerrechten, voor aanslagen eindelijk tol iedereen 's genoegen de H'rmi/ioverwonnen wordt en de onschuld van l ot Carlos Moro op k!aar- blijkcnde wijze aan hel licht wordt go I voor dragen van e<-n verboden wapen, en 15 bracht. j De faam van ;rom e Leken Htcht zijn zou zijn voor de liberale partij -, 3* Wal zij verwachten van meen stemrecht (voor de liberale partij, natuurlijk en 4* In geval van verwerping van bet algemeen stemrecht, wat er iu ’t belang der liberale partij) in de plaats moet ge- ateld worden. De antwoorden zullen bekend ge maakt worden in den loop van Januari. Dus moet de Bond niet weten of de liberale kiesassociatien de herziening wenschelijk achien voor ’l welzijn van bet land, of zij denken dat hel algemeen stemrecht rechtveerdig is, of dat een ander stelsel beter of billijker ware, neen, dat alles gaal den Bond niet aan; alles wat hij weten moei, is wrat er te winnen of te verliezen is voor het libera- lismus Ziedaar do liberale vaderlandsliefde! Soms zeiden de zeelien tot elkander De ztrandlooptr moet toch goede zaken doen, want hij verdient geen duit, en leeft er toch maar van met vrouw en kind; ’t gaat er wel sobertjes loe; maar hij leeft toch. En hij h..d daar zeker zijne goede rede nen voor, als hij soms geheole nachten met eene lantaarn in de hand langs het stiand liep te snuff-len. Zoo was het dan ook inderdaad. Twee schepen warm in hevigen storm veronge- en tol aan lukt Drip dagen en drie nachten achtereen had de storm g-woed, en de noodschoten waren duidelijk gehoord. De loodsen en de raoedigsten duder.de matroozen hadden ge reed gestaan om melde reddingsboot in zee te steken, maar daartoe was geene moge lijkheid, want de storm zou hen eveneens hebben doen -verongelukken. Inlu-schcn zag men een licht langs het strand ronddwalen, nu hier, dan daar, als een dwaalfch'j Dat is de S.randlovper. riepen de bij- staanders; die ga al weer op stran Jgoed uit. Hij was h t ook intiirdaad, en zocht met goed gevolg; want de. zee had eene kist aan gespoeld <n deze was hij bezig in te palmen. Snel b.-dekte hij zijne l -niaun om niet ge zien te wo’dèn. en s! -<-pi>- rn-i alle inspan ning van kochten de k st hel duin in. land voerde en daar achterliet. Het gebeurde toenmaals zelfs m- n-gvul- ,1.-11 s'randd- r. of Jjugi gmg'-n. Dan lu p hij raeds van dn dag h -t strand op en naar h -’geen gestrand was. llm l.ii s zag tien dan ook ren aantal ovt-rb ijf- sels van sch p-n, <1 hij opgz-m 11 en ii ar huis ges'.e pt bad. sen van hei drama doen vergeten. Oiucn innigen dank bieden wij nog eeno aan de- hésr L -stierder en aan de tooneel.-pelers van het genootschap, voor de genoegelijke en vermakelijke oogenbltkken welke zij, door hun prach tig avondteest, aan al de leden en hunne huisgezinnen hebben doen oveibrengen. Wij verhopen dal zulks ons nog dik wijls zal gegeven worden, en dal wij - van langs om ra eer den bloei en drn i en C', te Brussel, haalt cere van zijn werk 1 Bij koninklijke besluiten van den 24 December zijn benoemd tot burgemees ters in de volgende gemeenten van het arrondissement Veurne Adinkerke. M. Edm. De Beersl. Alveringhetn. M. P. Delva. Avecappelle M. G. De Burcbgrave. Beveren. M A. De Saegher. Bulscamp. M Eduaid Detollenaere. Coxyde. M. Hi pp. Ra: hé. Eggewaei tscappelle. M. L. Fe. yn. Veurne. M. Daniël De Haene. Ghyverinchove. M. M -A.-C. De C«e. H:ogstaede. M. R. Vanlerberghe. Hout hem. M. Gustaaf De Gomtr.e. Isenberghe. M. L. Planckeel. Leysele. M. C. Ryckeboer-Butaye. Moeres. M. E. Cortier. Nieuport. M. Willem Deroo. Oeren M J. Dequidl. Oostduynkerke. M. G. Maes. Ramieippelle.M. L Monteyne. St. Jooris. M. L. Legein-Portier, St. Ricquiers. M. P. Boodts. Stave'e. M. E -J Cornelia. Steenkerke. M. G. Reynaeri. Wulpen. M. F. Nollet. Wulveringhem, M A. Merghelyack. Zoutenaye. M. L. Demolder. Een koninklijk besluit van don 24 dezer benoemt M.C L. Vannoorenber- ghe, ontvanger der direkte belas'ingen te Orhoven (Limburg), tot contiol tir van 4" k!as 'e Oostvleieren. Een koninklijk besluit van den 26 dezer verleent het burgerkruis van 1" klas aun M. 8. Vandopiile, gerne-nie- onderwijzer te Si Jooris. bij Nieuport, voor bewezen d en-ten i-i he m^er on derwijs gnd ende inner dan 3o jut. Z terdac heet te Brugge d<-am- bestediug platte gehad van deouts-ij- kingswerki n der afleiding van de Ma- W95-73cl Vcr> eliiUff;e tij tl In gen Als gij Zwitserscha Pillen koopt, eischt wel dut zij tan Parijs i rhuoTbZk "/v-'ori TV*/»" kotneo, uit hel fabriek van A Hertzog, W9*>-73 C( Un ■l00^ ft'. Nieuwjaar. Op het oogenblik dat onze inschrij vers van don buiten het huidig nummer zullen ontvanges, zal het jaar 1890 voorbij zijn, en wij zullen bet laatste tiende der negentiende eeuw ingetreden lijn. Wfr zullen ons niet lang bezig houden met nieuwjaarwenrehen en onze goed willige lezers eenvoudig den alouden en christelijken wensch onzer vaderen toe sturen «Zalig nieuwjaar! Veel geluk en zegen in den Heer! ’t Is nog de wijste en rechtzinnigste wensch van allen. Wat helpt aardsch geluk en wereldsche voorspoed, als 's Heeren zegen er niet bij is Onze vrome voorvaderen wisten bet wel, en al hunne wenschen en begroe tingen waren dan ook doordrongen van eenen diepen christelijken tin. Nu wil men van geene godsdienstigheid meer weten; elk zoekt hel geluk langs zijnen kant en elk tracht zooveel mogelijk lijnen evenmensoh te benadeelep om profijt te trekken uil zijn ongeluk. De nieuwjaarwenseben zijn eene alle- daagsche beleefdheid geworden, of lie ver eene huichelarij. Msn wenscht elkander met de lippen een gelukkig jaar loe, doch die wensch komt niet uil hel hert. Nieuwjaardag is nog enkel een rustdag in den strijd om het leven, die thans in de wereld woedt. Alleen ia christelijke gezinnen, waar de godsdienstige geert onzer voorvade ren rog blijft voortleven. boort men den reebtzinnigen nieuwjaarwensch weer klinken Geluk in den Heer! Dc Veurnaar vormt met zijne lezers ook eene groote chiistehjke familie, in het vlaamiche land overal verspreid, doch oveia' met denzelfden geest, den- lelfden drift naar het goede bezield. Hij ko.r>t waai lijk uil het hert, dc heilwenseb, dien wij allen toesturen Gelukkig en zalig nieuwjaar! De liberale Bond van Brussel heeft aan al <le liberale association van het land hunne meening gevraagd over de volgende vier vragen Óver de herziening van artikel 47 dor grondwet; 2" Welk kiesstelsel het voordceligsl DE STRANDLOOPER. Bon-verhaal uit de duinen der Noordzee, wx.n \V. O. Van Horn. 17' vervolg. Hij moest editor wd van de Lust r-fkom- >iig zijn, vant hij wist met greote b.-h n- <1 gbrid klriue Zet kt-reficn »-n mos.st h-n te vsr.gcii, cn daarvan lulde hij groo'rndeel-, behalve heigeen jijn akf er hem opl«verd< Met buren bemoc.de hij zich met rn kocht ook niets in de stad, maat alles te Matia- kerke. Zoo praatten de matroozen onder elkan der, recht blijde, dat zij iu h m geen med - dinger hadden. Everilwel was alles niet waar, wat zij telden. Hij kwam n>l in de stad, maar i il-ujbh, ua. - vermeed steeds voorbedach’elijk de plaats, ken, die de z-e nu en dan va7T({^ii'inde waar het huis van den ouden patroon - fch- peu aan land voerde en daar achterliet. Wachtendonk hg, want dez-n wild-a hij I niet ontmoeten. Liter ech'cr gebeurde di', cn Wachtend'nk kwam in de gel-genii-id, hem met i do’di bij herlcende hem nn-t, cn daarom Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddeüjk na de graanmarkt. I s •nrijvmgsórijs 5 tr. 'sjaar- met de post 6 fr. Annoncen 20 een timen per regel. De groote letters volgens plaatsruimte. Rechleilijke eerherstellingen 1 tr. Een N' 1b cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der VlaanderenI en ’/buitenland u-orde» ontvangen door het Office dePiiblicité, Magdalenastraat 46 te Brussel Men schrijn in bij BOhiBÜMiviK-HïUM.ab^YS. ui usm-i- uitgever. Zwarn Nmuiensiraal. 4, te Veurne, en in de Poslkanlooren. Daar, in eene duinvallei, die aan zijne woning grensde, verborg hij haar, en daar niemand hem hier kon zien, brak hij haar open en grabbelde met ern gelaat waarop hebzucht en begeerte in wilde trekken te lezen stonden, den inhoud door. Het waren de kledingstukken en linnen, maar ook een kis'j^met kostbaar goudwerk en eene aanzienlijke sora geld. Hij beefde van woeste vreugde, dat bij eindt lijk e-os vooi zijne zoo dikwijls vergeefscho b -moei- ingen en nachtelijke zwerverij n zio rij- kelijk beloond was, pakte daarop olies weer in de kist, behalve het geld <*n de kostbaaihedan, en verborg haar onder bat hout, dat hij opstapelde, zoo zoigvuldig, .dat gt-en,.oog haar kon ontdekken. Nog dien zelfden nacht b-grot-f hij hel geld en goud m hot schuurtje, dai-ztcb nevens zijn huis bevond en begaf zich daarna le bed. Zijne vrouw echter vond hij ongesteld. G-wis een b Here droppel in d-n beker der vreugde. Maar bitterder nog stond hem le 4 wachten. De morgend daarop kwamen gerechts- diena.jis ui zijn hms, want h t g'-iuchl z verspreid, dat hij z eh go-d van ai der -n had loegeeigend. 0 r vooruitgang van het St. Joseph’s ge nootschap zullen mogen bestatigen. Klcchtcrlijke kronljk. De korrektionneie rechtbank van Veurne haeft de volgende veroordeehngen uitge sproken Zitting van den tl December. Delrue Camiel cn Vanbesien Jeroom, werklieden le Dixraude, de eerste eene maand, en de twee de 8 dagen gevang, voor slagen. Maes Hendrik, werkman te Lombarlzy Je, 15 dagen gevang, en Vallaeys August, werk man te Weslende, 8 dagen gevang, voor slagen. Vanbillemonl Arthur, 15 jaar, visscherte Oostduynkerke, 8 dagen gevang en 100 tr. boel, voor jachlmisdrijf. Laloo Leopold, werkman le Brugge, en Daniels Jar, landlooper, geboren le Over- yssel, zonder vaste woonst, elk 18 maanden gevang, en 5 jaar onder toezicht der politie, voor diefte met braak. Dewulf Alfons, werkman te Dixmude, 10 frank boet, voor diefte. Demerre Seraphiri, 48 jaar, werkman te Veurne. 2 maal een jaar gevang, en 5 jaar i on'zcg zijner burgerrechten, voor aanslagen legen de eei baarheid. Zitting van den 12 öecember. Van- damme Justin, werkman teClercken, 15 da gen gevang, voor opstand, en 26 fr. boel. i frank boet, voor lichte gewelddadigheden. den tooneelki iug van 1 St. Joseph is niet meer te maken; ook hebben de spelers wel hunne tol be- "iepen en de moeiiijkste tooneelcn met smaak rn kunde ungevoerd. Eere en j dank rij hun uit gpitischer bene gege- ven. Duive. in een kluchtspel dat wel ge- schikt was om de lachspieren der loe- hot) dris wa: te ontwikkelen. De gees tige spreuken, di laie kwinks'agen van de spelers hebben ons eens hertelijk doen lachen en de droevige gebeurtenis- I k-n. Zijne vrouw kwam met het kind m ds kerk; hij echter nooit. Door ijné eenzame levenswijze werd hij weldra een voorwerp van den spot der matroozen en loodsen, on deze gaven hem spoedig den Border ling- n naam van Slrandlooper. Dit haa echier deze reden-n Zoodra hel b-go.i le (bbeu, kwam hij het 1 duin af. ginds, naar den kant van Maria- K'-i le, dan had hij zijne draagmand op dsr. rug, zijn schipnet in do hand, waadde langs het strand h-A: en wed ir, de iieiqieii in het waler loopend i, vong hij daar kruften moss.-lcn en vi&chen. Dat doen and. i<-ti nu Ook wel, en het zou hem nog n el aan die naam geholpen hebben. ALar wanner het 's nachts op zee ge- I stormd bad. dwaalde bij lond langs bel ver- I strand, om h.ir of daar wat strangoed op te loop-.-n, dal wil zeggen hout tn andere za- ouden patroon j ren-peu d g, dat er schep patroon -ch“tpe bLkkeu te kunnen opnemer, kwam Jan ook veetvul.i g r :n do stad, zon der echter mot .eiunn> L.:::nüuiaki::g te NAA DE 7.0 Wjkwijls csgo-oS-o— ....J. V.V. -

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1890 | | pagina 1