M Nr 1. 7 Januari 1891. Woensdag 473 jaargang. Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Ii sihrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 cenlimen per regel.Da groote letters pende vrede kost milliaiden, die men veel beier zou kunnen gebruiken. DE STRANDLOOPER. ego-ogo- 19’ vervolg. Men deed huiszoeking, maar hoe het kwaïn t droog gebracht te hebben; de Mid- den-Amerikaansche republiek Nicaragua, Costa Rica, Honduras, Guatemala, San Salvador leeft ondereen als kat en bond; in de Vereenigde Staten brengen de demokraten, docb op vreedzame wijze, den genadeslag aar. de republiek. In Europa ging hel niet beter. In Italië houdt minister Crispi hem boven water; maar wat mirakel van evenwicht moet bij riet uitvoeien, om geenen tuimelel te maken! Öe Franschen scbieeuwen lot heescli wordens toe: Lett Rusland! Maar zal hel bun iets in den zak brengen? Nu, ze doen er niemand kwaad door; ze zijn nu van hun Boulaugismus bevrijd, ze moe ten hen loch we! met iets amuzeeien. Zwitserland beeft in Tessino eene kleine revolutie gehad, en'waïe T niet n<l 1 rial dn nrmi> Rn«<ii vormnmil met! Duinkerk- en Bergenvaarten. Den 26 Juni 1890 is tusschen Belgie en Frankrijk eene overeenkomst ge- sïoten, ten einde de kweslien te regelen 1 beiiekkelijk de droogmaking der fran- sch-belghche Mtë en en wateringen, niet kende; ja hij werd van dag tot dag meer menrchenschuw. Hij werkte wel in zijn huis, dat boorden de voorbijgangers, maar de deuren rn vensters bleven gesloten. Zoo stelde hij elke nieuwsgierigheid te leur, en vernietigde allen omgang tn alle deel neming. Wat hij uitvoerde, kan ik u zeggen, ging kapitein Verstolk voort, om lat ik het later zelfgezien heb. Hij brak zijne legerst-de af holde den grond daaronder uit en maakte zich een geheime bergplaats, die hij barnet- sr-lde en met pene ijzeren plaat bedekte. Daarna z» He hij den haard er weder op en legde de eigenilijke haardplaat er boven. Zvo kon niemand een verbórgen plaatsje vermoeden, ea daarin borg hij zijn geld, dal bij uil de stormen zijns levens in Ame rika had gered, benevens den schit, di<n hij uit den vloer van de schuur ha l opge graven. Mei den dag moest zijne gierigheid ver ergeren, want hij kocht slechts hel nood zakelijke brood. Wal iiij buil.n dat noodig had. moest de zee m-t haren rijken voor raad van eelbare schepselen hem geven (Wordt voortg'zel). Loting voor de nationale Milicie. Naamlijst der jongelingen dezer stad die den 28 Januari moeten deel nemen aan de loting voor de nationale milicic voor de lichting van 1891. 1 Bonhoinme Nestor. 2 Bossaert August. 3 Bouckenaere Cijriel. 4 Bril Hendrik. 5 Drunein Ca.niel. G Carna Hendrik. 7 Claerhoudi Einiel. 8 Couteele Cnmtel. 9 Debeeist August. 10 Declercq Achicl. lluiteuiiindsclic Politiek. Wij zijn in bet tijdperk van stilstand van zaken dat zich gewoonlijk rond nieuwjaar voordoel. De loop der politie ke gebeurtenissen sluimert voor eenige dagen; de parlementen zijn in vakancie en alle tijdingen van eenig belang blij ven achterwege. Bij gebrek aan politiek nieuws willen wij eens eenen blik achteruilwerpen en zien hoeveel tuimelaars wij in hel ver loopen jaar zagen maken door de meest beroemde mannen van onzen tijd. In Duitschland was het von Bismarck. Men zou gepeisd hebben dal de dood alleen dien polilieken reus zou kunnen neervellen, en met een duwken van der. jongen keizer, lag de ijzeren kanselier daar In Hongnrie viel minister Tisza, meer dan 20 jaar aan T bewind geweest te zijn. In Spanje viel Sagastn en zijn val doel er thans de liberale pariij leehjk op krukken springen. In Giiekenland kreeg Iricoupis, die kwam bleef schier alle man t'huis. In Portugal ging het er een heelen tijd levendig toe wegens de ruzie met Eng< - land, maar alles ging uil als een oordje- keersken. Bovendien zitten alle landen tot over de ooien in den soldatenboek De gewa- 11 Devloo Hendrik. 12 Dewaele Camiel. 13 D’haenen Emiel. 44 Donse Karei. 15 Duchatelez Jozef. 16 Fiorine Amand. 17 Fiorine Karei. 18 Ghyselen Hendrik. 19 Harteel Lodewijk. 20 Lannoye Renalus. 21 Lehouck Adolf. 22 Lerooy August. 23 LosEugeen. 24 Louwyck Arseen. 25 Lucidarme Hendrik. 26 Pouchele Germaan. 27 Puppynck Jules. 28 Reuben Raphael. 29 Ryckewaerl Heliodoor. 30 Ryckewaert Hendrik. 31 Six Camiel. 32 Spiiliaerl Hectoor. 34 Thery David. 35 Vandenabeele Alfons, 36 Vandenabeele Emiel. 37 Vandenbogaerde Theofiel. 38 Vandenbussche Desideer. 39 Vanderstraete Alfons. 40 Verbrugghe Hendrik. 41 Verdeyen Marie Jules 42 Vermeulen Karel. 43 Vinck Modest. E£cchteK*9ijbe kronljk. De korreklionnelo rechtbank van Veurne heelt da volgende veroordeehngen uitge sproken Zitting van 18 December. Kyndl Hen drik, brijkenbakker leB-ikeghein, 3 maanden gevang, voor slagen, en 15 dagen gevang en 26 fr. boet, voor bedreigingen. vroeg Waar is mijn kind De vrouw zeido hem, dat Let bij haar was, en raadde hem, hel in hel witte vrou wenhuis, een no nenkloosler in de stad, te doen, o:n daar opgevoed en verpleegd Ie word* ii, waul bij kon er toch geeno zorg voor dragen. Met gretigheid nam hij dit voorstel aan. Hij ging zeif naar de bestuur ster van hul klooster, maakte eene overeen komst omtrent de kosten, zmeekte op roeren den iBon. dat men toch zijn toestand in aan merking z- u nemen, daar hij slechts etn arm man was, en wist h-1 zoo ver Ic bren gen, dal de nonnen het kind voor eene zeer ger.ngc vergoeding namen. Toen hij het men h?m in trcostelocze wanhoop. Eerst en de verbetering der vaarten van Veur ne naar Bergen of Neder Colme en de vaart van Duinkerke naar Veurne. Een wetsvoorstel, vragende de goedkeuring van deze overeenkomst, is in de kamer van volksvertegenwoordigers neder- gelegd. Eene wederlandsohe commissie heelt een program opgemaakt der verschiilige werken die moeien uitgevoerd worden en de te nemen maatregelen vastgesteld zoowe in 't belang der scheepvaart als in dit der Mi ëren en wateringen --j7~i n»<iia>o<<iaw Klezing te IJper. De minister van binnenlandsche za ken heeft het besluit bekrachtigd der beslndige deputatie van West Vlaande- ien, welk de gemeer.tekiezing van IJper nietig verklaart. De nieuwe kiezing voorden gemeente raad, g'-noodrrr.iii 1 Hnnr ito vo. «lintiging van deze van 19 Odder laatst, is vasigesteld op Zondag 11 Januari aan staande. naar het k’.ooostcr bracht scheen zijn hart te breken. Hij knielde voor het kind neder, en drukte het met zulk een geweld aan zijne borst, dal hel kind luid schreeuwde. Een stroom van tranen vloeide uil zijne o?gen maar over zijne bevende lippen kwam geen enkel woord ’t Was akelig om te zien, hoe hel kind wel bang en bevreesd was voor den vader, maar geen liefde voor hem had. Het wendde zich schuw van hem af en vloog in de armen van de bestuurster, als zocht zij daar red ding en veiligheid. Jau bodwong den vreeseiijken storm in zijn binnenste, betaalde lot niet geringe ver bazing der bestuurster, het kost en opyoe dingsgeld voor drie jaren vooru t, en ijlde voort. Slechts z Idcn kwam hij naar hel kind omzien, wint het toonde geene ge hechtheid aan hem. V. Ook hier had de vinger Gods nogmaals ophel veih irde gemoed aangekl’p’, maar vruchttloos. In zulk eenen grond scheen het go-'de «iet te kunnen gedijen. Htd hij wel eens berouw gevoeld Wie zou dit be slissen Van nu af aan leefde hij nog meer afge zonderd. Zelfs de goede buurvrouw kreeg Vertrekuren van den ijzerenweg. 3 Januari tot 31 l^laart IS»8. i niets tol dank. Hij h eld zich of hij haar volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’(buitenland worden ontvangen door het Office dePublicitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijlt in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Postkantooren. i <v> n onbeweeglijk en heild de oogen strak voor zich gevestigd. Vruchteloos poogde zij hem tc troosten en toe te spreken; hij ver roerde zich niet. Zij moest van het geval in de stad aan gifte doen. Zij moest voor de kist en de be grafenis zorgen, en zij deed dit. Eerst toen men hiertoe overging, scheen hij te onlwa- was onbegi ij pel ijk; niemand dacht aan den kcn;hij sl oeg beide handen in zijne witte houtstapel. Zijne bedaarde ontkenning bo- hairen en gaf eenen schreeuw, die allo dioog ac beambten, en toen zij niets vonden omstanders met ontzetting vervulde. Toen verwijderden zij z:ch weder. Maar op de holde hij de deur uit en in de duinen vond lijdende vrouw had deze gebeurfenis eenen men hem in trcostelocze wanhoop. Eerst vieeselijken invloed. Zij geraakte in eene nadat zij begraven was, keerde zijne bezin- ijlende koorts, uille onzinnige woorden, ning terug; hij betaalde al de kisten, en wilde het huis uit, en wal Jan ook deed om haar tot bedaren te brengen,zij werd gansch en al waanzinnig en was den volgenden morgend reeds een lijk. Verstijtd, als een sternen beeld, zat Jan voor haar bed. Hij hoorde, hij zag niets meer Geen geluid kwam over zijne lippen. Zijn 'kind weende van honger hij hoorde bel niet. Eene buurvrouw, dm hot ergsto vermoidde, omdat zij wis', dat d brave vrouw ziek was, kwam, en zag deze ontz-t- tende omstandigheden. Zij nam het kind nmt zich naar huis en bozorgde he To rn zij, door medelijden gedr ven, des avond r.og eens kwam zien, zat Ja r daar no^ al ijd dal de arme Rossi werd vermooid, zou er eens herte'.ijk om lachen. Spanje heelt hel a'gemeen stemrecht in voege gebracht. Dc menscLcn meen den dat ze er den vogel mcê afgeschoten I hadden, en als het op stemmen aan scheer! vastte zitten als eene rots, de nederlaag. In Engeland, Parnell, de leider der Home-rule partij in Ierland, die hemel hoog stond, liet zich vangen in de nellen eener vrouw, cntuimelde van zijne hoogte in het slijk. Zoo vergaat de grootheid der wereld Ook vele gouvernementen tuimelden dat liet een pleizier is. In Amerika werd hel groote Brazili aansche keizerrijk door eene republiek vervangen; ten gevolge eener gcldkrisis ontstaat er in de Aigentijnsche republiek een blóedigen opreer. en Juarez Gelman treedt af, na eerst zijne schaapkens op I 5 58 5 00 I 12 I 5 15 3 49 4 <‘7 5 14 5 25 5 '.9 5 56 5 42 5 51 G 00 9 01 9 10 9 22 9 .7 9 54 9 45 9 54 2 06 2 11 2 18 8 57- 9 15 921 9 26 9 55 9 42 951 9 56 12 45 2 58 •2 46 - Brussel (vcrlrtk) Gent I ichtervelde C.»i trmarcq ILindziientc 'L u ren Bussen 1) ixtuude Oostlerke A»eci< p pc lie V ui nc 'Hinkel kc hyvrlde D ihkerk. Duinkerke (vertrek) Ghy velde Adinkcrke Veurne Avecappelle Oost kerke Dixrnude Bessen Zarren flundxueme Cortemarcq Lichtervelde Gent 12 49 4 59 0 55 12 50 5 66 7 00 1 («2 5 12 7 06 1 12 5 28 7 IG I 50 5 59 7 55 5 15 7 05 9 20 5 24 8 25 10 59 Een verhaal uit de duinen der Noordzee, boor W. O. Van Horn. ■~n «nTfiir m 11 in ii iiiimi —i ii Duinkerke naar Parijs en uiorg. Duinkerke (vertr.) 10 41 Atrecht 2 26 Alpiens 5 55 Parijs (aankomst). 5 25 *b avonds Pa;ijs (vertrek) 7 IU Duinkcrke(Aai>k). 12 15 Vicnport D xmude-Gent Nieuport (stad)-Dixmnde, 12 06 1 56 4 21 Dixmude-Nieuport o 2 55 5 55 8 24 "3 Stpk aIat-v.v. Jul 00. ’h morg. 6 35 8 42 9 30 II 25 murg. 6 vö 4 01 Cortioii,ireq naas Oostende, 4 50 8 11 5', 1 14, 4 55, 5 18, 7 18 Oostende—Corteniaicq,’5 53, 8 03, 12 26 4 22, 6 15, 8 13 Cortcm-IJpi r7 01 9 10 1 51 5 29 7 59 IJI ei-Coi icini 20 7 15 9 57 12 15 356 620 Licbtervelde naar Koi Irijk, 5 12. 8 24 9 48, 11 36, I 27, 5 40, 7 27, 9 36 Kortlijk naar I.icliterveldc en Brugge,8 05 II 02, 12 55, I 20,4 25, 6 41, 9 00 Brugge naar Korlrijk, 7 40 900 10 05 11 00 12 40 5 05. 6 42 Onstende-Brnssel 5 27 6 16 7 38 10 11 48 2 55 4 24 5 32 5 51 8 41 617 5 35 7 45 6 51 7 10 7 IG 7 21 7 28 7 40 7 51 7 59 10 02 8 1.7 lol! 8 I» ld 25 X 26 1 'i 48 nik. 8 57 11 18 6 00 1047 308 500 O 32 11 25 3 46 5 34 7 05 12 03 4 16 6 07 7 15 10 10 12 15 4 24 6 16 7 22 - 1222 4 31 6 24 7 30 - 12 50 4 39 G 32 7 42 1030 1243 4 55 6 47 7 48 7 55 8 01 8 l'i 10 53 6 ‘-2 11 05 7 32 9 54 12 O Brussel (aank.) 8 45 10 55 Parijs naar Duinkerke, 2 44 6 16 8 01 11 25 5 45 8 11 9 19 11 06 morg 8 00 1 15 V( urne Dui kerke 0 00 3 00 11 58 4 09 6 00 7 36 1 42 5 19 7 46 2 00 5 32 8 00 8 06 8 11 8 18 2 27 551 >28 8 37 8 45 2 55 6 12 8 52 10 05 10 17 10 39 11 08 11 05 9 44 en 7 06 7 01 745 10 56

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1891 | | pagina 1