I I 1 li 47' Woensdag U Januari jaargang. i I zal niet meet moeten werken de gebra dene kiekens zullen hem in den mond vliegen; Dat de visschers in troebel water er Reeds komt de socialistenparlij met cencn vogelschrik voor de pinnen zij zei de werklieden aan zich gereed te ma ken voor eene algemeenc werkstaking, grondwet niet stemmen. Dit is eene be dreiging om de katholieken bang te ma ken en l is daarop dat hei slraalru- moer hoopt. De liberalen (die altijd met de socia listen meedoen als 't er op aankomt den algemeenen vijand de katholieken te bevechten), zitten achter de schermen, in afwachting da. het troebel water zal geworden zijn, om met voordeel te kun nen visschen. ’i Oogenblik om troebels te maken, is niet slecht gekozen. Wij leven in eem Al wie soms den buiten bezoekt, heeft kunnen zien boe weinig zorgen men in zekere gemeenten temt om alle be smettelijke ziekten te vermijden. In vele plaatsen vindt men een mest- 15» dat zij aan den handel, snel tn nering to ‘brei gen. liet land is de herziening niet gene gen, omdat de radikab1 partij lune in zichten niet genoeg ve borgen heelt deze drijft onderduims naar de alge-eele omverwerping, zells naar de republiek. Heel het spel is t ei e poging van de liberalen om kieziog o.< kiéziog ie doen ontstaan en weer op de kussens te ge- •aken, *t geen hun te moeilijk is langs ..ebruikelijken weg En cens daar gc- xomen, rullen zij hunne beloften met ■olbiengen, maarzij zullen het land in de groots'e verwarring hebben ge bracht. indien de kamers de herziening der dan degenen, dieniets anders bcoogen bij de gemeentel;» s uren aan te dringen mz, «-I. A. I z, i 4 a rv» mx n r» F\ 11 i n aa» n K n - 1 l li - 1. ,1 I x we'kman, wat zal hij er bij winnen? Al verandert men tien keeren de grondwet, al maakt men vrouw en kin- deis kiezei s dal zal geen halve korst brood meer in de schapraai brengen. Integendeel; hoe meer men den wei k man met politiek bezig houdt, hoe slech ter het met hem zal gaan. Ziet een Frankrijk waar bet alge meen stemrecht in voege is; gaal Let daar zoo goed? Moet men daar niet wer- I ken? Zit de kas van den werkman vol nmt vijffrankstukken? De wer kstaking zou eerst en vooral r.adeelig zijn voor den werkman, en als men aan de bedreiging loegat, zou men niet niemand anders in de hand werken put links of rechts de ingangdeur en op sommige dagen kunnen de personen van den huize niet binnentreden zonder over cencn hoop verrot strooi of in eenen vui- itn waterplas te stappen. Meermaals ook I gt de beerput nevens den wa'erput, zooda de eerste noodza kei ijk in de laatste doorzijpelt. Het gebeurt ook nog dat deze putten niet gedekt zijn, derwijze dat de kleine kinderen, die er rond aan 't spelen zijn, altijd gevaar loopen er in te vallen. Sedert lang hebben de provinciale ge neeskundige conmiiss ën dezen betreu- i ensweerdrgen ic-estand bij de boogere overheid aangeklaagd. maar daar het hier de gemeentepolitie geld-, kan de hoogere overheid er weinig aan doen. De regeering heelt besloten opnieuw Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na d<> graanmarkt. hsrhrijvingsprijs. 5 fr, 'sjaars; met de pos! 6 fr. Annonceri 20 cenlimen per regel.Da grooto letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’[buitenland worden ontvangen door het Office dePübi.ïciiè, Magdalenaslraat, 46, te Brussel. Men sclirijtl in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraal. 4. te Veurne, en in de Postkantooren. wekkenden blik in het gemoed eens m- n tchen, wiens vroeger leven rampzalig moest geweest zijn, eiuhe 'oor de toekomst name lijk, voor ’l Eeuwig Oordeel, tene geheime angst bleef koesloien. Zoo kwam het bij het volk meermalen op dc spraak, maar was ook tevens een voor werp van hun afgi ijzen, en geen wonder d t hij ieders .aandacht tot zich trok. Hoe minder hij met de menschen wilde te doen hebben, de» te peer zochten zij het me' hem, gelijk dit zoo in den loop der wereldscbe zaken geschiedt. Alles cventwol, wat men elkander aan gaande hem vertekb', n wat men van hem vermoedd*', bracht toch.niemand nader lol de kennis van zijn waren toestand. Woorden kunnen nauwelijks uitdrukken, wat er m zijn binnenste omg ng. Als hij zoo alleen in zijn huisje zal, ot den donkeren nacht op het harde legerdoorbracht, rezen al de ge beurtenissen zijns levens in hare wire ge daante voor zijnen geest op. De vieeselijke wraak, die hij op den braven paltoun Wachtendmck genomen had. en die ver ijdeld was door de reddende hand Gods,die ook hel kwaad ten goede leidt, aanschouwde hij dan in hare gehe le- voleinding, gelijk hij die in zijn boosaardig hot oveitegd had. Dan zag hij het schip op de ze in brand I dingen, die een mensch met ontzetting ver- I vullen, werden hem toegereken, zonder da', nrnn een g ander bewijs daarvoor had. dan i een duister vermoeden van hot tfgrijzelijk- ste, waai toe zijn leven en doen aanleiding I hid ktninin geven. Niemand echtet zag in I h m den outien Jan, van patroon Wachien- dciick fi.it bij h»-t inlusschen in/.nik een beslaan kon uithouden, da hij niet zit k werd, als hij m het duin p den grond had geslapen, d i st h -. n een g volg te zijn van zijne ijzer- sh i km. zeil >’p /ij i- jaren nog niet gesnak te natuurol ue heilige wil van God, die he u nog lot andere ding' n had bestemd, om zijne gerechtigheid aan hem te openbaren. Ook over zijn gemoedstoestand liepen er bij het volk allei hande praaije$ road. Zoo verzekerden sommigen, die zich in de dui nen verschoh n hadden, dat zij hem in zich zelven hadden hooren spieken. N'u»enszou bij zich in wanhoop de hairrn uiig'Tuk', dan wedei zijn ven vervlot kt hebben; en kele malen, had men hem onder vreeselijke verwensch ng< n dt ti naam van J.iak hooien uilro pen, die hun 'ot de gruwelijkste mis daden had vcrl- ui Anderen verleiden, dat zij hem hadden hoon n jammen n, vloeken en .-mei k- n kortom, dit alles bijtenvoe- gendr, blo, g men een waarlijk buivermgs- Wertrckurcn van den ijzeren weg. 3 Januari iVlani't 8 «25 i dan voordeel te trekken ui: Let nadeel otn. in bel belang der openbare gezond heid, aan deze zoo talrijke misbruiken i een einde te stellen. i In Duitscbland, Holland en bovenal in bet Groot-Heilogdom Luxemburg ismen er in gelukt de landlieden gezondheids maatregelen ie dcea in acht nemen. Pre- miën we, den loegekend aan deren die, den goeden raad d?r gezondheid«com- missiën involgende hunne beer en mest putten volgens de vooischrevene regels gemaakt hebben. Minister De Brujfn zal dit stelsel iris» gelijks nachten in voege té brengen, en en men mag hopen dat men weldra op den buiten deze ongezonde meslhoopen nabij de woningen niet meer zal ontwa ter). Een reglement op de béér-, mestgier- en mestputten is reeds in het Staatsblad afgekondigd. Alle burgmeesters die de ware belangen hunner ingezetenen ter harte nemen, zul len niet verwaarloozen tot deze gezond making mede te werken. Bij bijzondere machtiging welke zij komen ie ontvangen van Z. H. den Paus, zullen HH. HH de bisschoppen van Belgie toelaten, gedurende den aanstaanden vasten, vlee:ch to eten op den zondag, maandag, d nsdag, don- derdag en za'eidag van elke week, ter uitzondering an d-’-n Q imeitemper za te-dag (21 Februaren den zaterdag det Guede Werk, ESechierUj!*e ki'onijk, De korrektionneie ircb b.'ink van Veurne imdt dc vulg-md-; veioördsehngen uilgo- spioken slaan, en albri die er op waren trn prooi der vlaiunmn worden, en hij schreeuwde v^n vertwijfeling i Dan zig hij al die negers, die hij had zien oplichten en met Imlsche onverschillig heid had zien wegkwijnen in de volgepropta ruimte, van het Slavenschip; hij dacht aan zijne bedriegerij op den goeden Aumull.er te Liverpool, a ,n den moord van den kap- tein en diens effieieren, en in doodsangst en wanhoop ontspriogonde, rende hij naar 1 buiten in de duinen, aan het strand der zee, waar hij als Kaïn rondzwierf en geene rust, grenen vrede kon vinden. Dikwijls voelde bij zich gedroeg n om alles te bekennen en de sliaf der v e ten te ondergaan maar daartoe was hij te lafherlig; hij had geen moed genoeg daartoe. Dan dacht hij aan zijn kind en aan de schande dieop'Lnar zou komen en droeg zijn ontzettend geheim en de hel in deze wereld, de pijniging van zijn geweten wed >r alleen, terwijl ledired ig zijne kwelling'vernieuwde. Was hij soms in rustiger stemming, dan werd hij weder gepijnigd door ’t denkbeeld i dat hij zijn kind niet genoeg zou kunnen na- t laten, en, deor hebzucht gi pnkkeld, zwierf I hij d n in slo-machtige naeb e.i zoekend langv hni strand. I (Wordt vooi tg-ze DE STRANDLOOPER. Een verhaal uit de duinen der Noordzee, boor W. O. Van Horn. oQd-oS® 20’ vervolg. Bijna eiken nacht echter dwaalde hij het strand langs. Was hei de hebzucht, die het» dreef, ot was hel pijn'ging van zijn ge- 'weten, die hi m gen oogenblik rust liet? Go 1 alleen wet hei Eerst, wanneer zijne krachten geheel waren uitgeput, legde hij zich ter rust, dikwijls miduen in het duin, onder Gods vrijen hemel. i Als de menschen hem daar zoo vonden liggen, weken zij met afschuw terug, want onder hel volk hepen de akeligste geruchten van hem en nietenkei afgrijzen, ook vrees beving allen voor zijnen persoon ca zijne verschijning, die dan ook werkelijk iets zeer schrikwekkends bezat. Ho» hei kwam en uil welk kanaal het voorivlocide, heb ik nooit kunnen te wel» kotmn maar bij h- l volk liep hei praaij», dal hij t-en ze. roover gewer&t was en daar door bij het vechter, die vreest lijke wonde over zijn gez.cht gekregen had. tiet is op merkelijk, hoe nabij deze volksoverlevering aan de waarheid was. Moord en al zulke De herziening der Grondwet en de kwaadstokers. De kwestie der herziening van de grondwet staat nog altijd aan de dagorde en wordt door de dagbladen in verschil- ligen zin besproken, naar gelang der gezindheid tot welke ieder blad behoort. Men weet dal hel voorstel van M. Jan son enkel de herziening vraagt van de ait.kels welke betrekking hebben op het stemrecht voor de heide kamers en de kiesbaarbeid van den Senaat. De tadi- kalen en socialisten, die het voorstel ter mei zrn VV1J ieven In VCU( kamer hebben doen komen, eisc len iet uitzonderlijken tijd de winter is streng, algemeen steinrech'; en de t octrinairen armoer|e groot en de werkman is in tiie langen lijd met hard nek kighei de geva| njel moeilijk meê te slepen, herriening bestreden hebber., zijn p ot- j|e(i zy| ^fin wjjs niakC(1 (jat t|e herzie seling bekeeid en nemen met a een e nj|.g grondwet eene Foilunalusbeurs Herziening aan, maai eischen ze van e is; a|s de werkman dal heeft, zal bet katholieken. misschien nooit meer winter worden hij Vroeger werden de radikalen door dc docirinairen voor waanzinnigen uiige- i scholden, omdat zij dc herziening eisch- len. Maar eensklaps is de wind gekeerd. j Men ziel in dc herziening een middel I we| 2U|[en bij varen> jaMaar de van oppositie, eene ladder om hel be- __i - u.: - wind ie beklimmen en stormenderhand in te nemen, en alzoo wordt alle man in hei liberaale kamp als bij tooverslag her ziet.i gsgezind; m.iarin sii’te wenschen de liberalen opdat niet alleen de herzie ning, maar alle ernstige uitbreiding van bet stemrecht door de kamer zou ver worpen woiden, omdat zij hopen dat dam door in hel land verbittering en woelingen zouden ontstaan, waarvan zij dc vruchten zouden plukken. 5 00 0 00 1 42 n 2 38 2 46 5 51 6 OG 1240 4 59 6 53 12 56 5 06 7 00 1 02 5 12 7 06 1 12 5 28 7 16 1 50 5 39 7 55 3 15 7 03 9 20 524 823 1059 5 23 5 29 5 36 9 56 A 12 45 Pruttel (wcrlrek) Gent lichtervelde Cortrniarcq llandxacinc Ztrren Ketsen Dixmudo Oostkerke Avecappelle Veurne Adinkrrke t)hy\r!dr i Duinkei kc (vertrek) Ghy velde Adiukcrke Veurne Avecappelle Oostkerke Dixmude Eessen Zurren Handtueme Cortemarcq Lichtei velde Gent iw:.riiMiïiiniB"‘i| -- C<>rt«'narc<] nam Onslrniie. 4 50 8 it 10 5 I 14, 4 5-5. 5 18, 7 18 Ountei.cle-Coitemercq, 5 53, 8 03, 12 26 4 22, 6 15, 8 13 C.>rt-m-lJper7 01 910 1 51 5 29 7 59 IJper-Corieml 20 7 to 9 57 12 15 356 020 Lichtervelde naar Kortrijk, 5 12, 8 24 9 48, 11 36, 1 27, 5 40 7 27, 9 36 Korlrijk uaar Licliteirelrle en Brugge,8 05 11 02, 12 55, 1 20,4 25, 6 41, 9 00 Brugge naar Kortrijk, 7 40, 9 00 10 05 11 00 12 10 5 05. 6 42 Oosteinle-Briissel 5 27 6 16 7 38 10 11 48 2 55 4 24 5 52 5 58 8 44 6 00 1 0 4 7 3 08 5 00 6 32 11 25 3 46 5 54 7 05 12 03 4 16 6 07 7 15 10 10 12 15 4 24 6 10 7 22 - 1222 4 31 6 24 5 14 7 50 - 12 30 4 39 6 52 7 42 1030 1243 4 53 6 47 7 48 7 55 5 42 8 01 8 10 10 3-3 8 22 11 03 7 32 9 34 12 10 Brussel (aank.) 8 43 10 55 Parijs naar Duinkrrke 'b»v. av. ’Minorg. 2 44 5 45 6 .55 6 16 811 8 42 I 8 01 9 19 9.0 11 25 1t CO II 25 11*05 9 44 3 00 »n 5 58 11 58 4 09 6 00 7 36 1 42 5 19 7 46 8 57- 2 00 532 800 9 15 2 06 8 06 9 21 211 —811 9 26 218 -mwa» szanwuM— Vasten. 7 06 7 01 745 10 7.6 Duinkeile naar Parijs en w»'rr, Duinkeikn (vei tr.) *0 4’. 2 44 5 45 Atrechf 2 20 6 10 8 1! Amiens 5 35 8 01 9 19 Parijs (aankomst). 5 25 11 25 11 CO '■avonds 'uav, tmorg. morg. Parijs (vertiek) 7 iO 11 05 8 00 6 v5 Duinkerke(Aank). 12 13 9 44 1 15 4 01 Nieuport Dixmude-Gent en Vrurne Dui -kerke Nieuport (stad)*Dixmude, 12 00 1 f'G 4 21 Dixmude-Nieuport v 2 35 5 53 8 24 617- 5 35 7 45 - 6 51 9U1- 7 10 9 16- 7 16 9 li- 7 21 9 27- 7 28 9 34 - 7 40 9 43 - 7 51 9 54 - 7 59 10 02 - 8 07 10 11 - 8 19 10 25 - 8 26 1' 48 - Ri.ii.Lerk. nüi. 8 57 11 18 8 06 8 11 8 18 9 33 2 27 551 828 9 42 8 57 9 51 8 45 2 55 6 12 8 52 1005 3 15 10 17 3 40 10 59 4 07 11 08

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1891 | | pagina 1