SI t I Het zieke Liberalisme. I .1 K I J .'g 47e jaaugang. Woensdag 21 Januari 18151. de graanmarkt. inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars-, met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. Da groote letters hit blad I8iiltcMlan<l£clic E’olitlck. kalen en liberalen ecne belonging belegd Voor baren droeven staal! I (Wordt voortgezei). gouvernement de twee indicie klassen van 1887 en 1888 binnengeroepen. ’t Vroeg raad en hulp bij honderd dokters En nam voor zijne kwaal Heel hoopen poeders en pastillen! Toch bleef ’t in 't hospitaal! Jan-Zon dacht met ’t kabaal van Bergen De onnooz’le geuzensloor Eens duchtig te galvaniseeren!... Doch T was er... onder door Neemt voor uw..p!aatskenskoorts pastil len, Zooveel, dat ge er van berst! Bedreigt en scheldt! doch weel bet [Staatsroer Krijgt ge ons niet afgeperst Jan Rechtuit. verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N' 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belyie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office dePublicitè, Maydalenastraat, 46, te Brussel. Mm schrijflui bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraal. 4, te Veurne, en in de Poslkantooren. *t zal toch nog eens het volk zijn, dat de laait n zal dragen en de ellende zal er nog door toenemen. van de kamer, weer met de politiek van Daardoor hoopt zij zich vet te mesten Aan ’s lands begrootir.gskaas! Doch hola! maatjes! nog zoo gauw niet: De tjeven zijn niet dwaas! Liberale-socialistsche Betoogintj. U i L T.iWdKTM De nieuwj larvakantie was gister ten Hub Ziwnu Huid dllolllut Op h smart’lijk ziekbed néér,... En waar h gezondheid zoekt of redding, T Krijgt macht noch sterkte weêr! Krisis in Italië. Sinds Victor-Emmanuel, alsdan ko ning van Sardinië, aangemoedigd door Napoleon Hl, de Pauselijke Staten in palmde, was van dan af hel onheilsuur geslagen voor geheel Italië, en als wilde de Voorzienigheid aan den opvolger van den inpalmer, den tegenwoordigen koning Humbert, beter dan aan iemand laten gevoelen dat gestolen goed niet gedijdi, zoo levert hel land, onder fi- nantteel opzicht het treurigste schouw spel op. Verre van te verminderen, schijnt de ekonomische en geldelijke krisis, waar tegen het land den doodstrijd worstelt, nog te zullen toenemen. Waarheen men ook de oogen wende, overal heerscht te kort, ellende en ondergang. liet nationaal krediet stond nooit zoo slecht als nu aedert twee jaren ver mindert hel nog regelmatig. Overal ver tonen zich de sporen van algemeene armoede. De ontvangsten van Lel octrooi verminderen en de sommen door het volk aan de bergen van bermhertigheid verschuldigd, vermeerderen gedut ig. Daarbij schijnt nu nog eene nijver heids krisis te ontstaan. Schier dagelijks wordt het een of bet ander groot nij - verheiilsgosticht gesloten of minstens hei grootste gedeelte zijner werklieden afgedankt. Bijna in al de groote steden van noor delijk Italië loopen benden werkeloozen door de stralen en eischen, onder he vige bedreigingen werk en brood. Op den buiten is de toestand nog treuriger. De boeren hebben geen werk, en om aan den hongerdood te ontko men, blijft hun niets over dan de land verhuizing. In T zuiden is de ellende verschrikkelijk. De bevolking leeft daar in wanhopige moedeloosheid en bekom mert zich om zoo te zeggen over mets meer. En bij dat alles komt nog de aanhou dende bed-eiging van nieuwe belastin gen De regeerir.g zal on moet nieuwe niet; zij moeten toch iets doen voor Ronvaux, de beid van mtrituri, Bara. vol trots en waan, Muray, de Mondion noch Nieter, Geen Crocq kon T op doen staan! DE STRANDLOOPER. Een verhaal uit de duinen der Noordzee, boor W. O. Van Horn. c§o-o5e 20’ vervolg. Wat dezm toestand voor hem had kun- npn verzuch.ni>, wat hem op den tenigen wrg des heils h ul kunnen brungen, hol ge voel van go Isdienst, dal ontbrak hem ge heel; opgegroeid al> het gedierte dos velds, Ind hij niets van de godsdienst vernomen, d;.n hel armzalige onderricht, dal Wachten de k hem eenmaaf had willen geven, en dit weinige wis-lang vergaten. Alleen de vrees voor hel gerecht en voor de vergel ding was hem gebleven. Des te hefrlijker ech e.’ ontwikkelde zich het kind naar lichaam en ziel. Aatje was een schoon kind, het sprekend evenbeeld Ir rer schoonc moeder, wier zachte aard z.cti gehe d in de ziel des kinds openbaarde. Zij had niets van den vader cn geleek Km ook in geen enkelen wezenstrek. De norm m hadden h iar allen lief, en daarom (rokten zij zeb het lot des k n Is bijzond- r aan en ontwikkelden zo>gvuldig elke kiem, van h t goede in haar gemoed. Terwijl de vader zon Ier verandering in lijd, dal J in tusschen Afrika en Cuba den verachtelijken slavenhandel dreef en zijn geweien met de schuld van meer dan een mnnschenlevcn bezwaarde, me nig zaakje gedian; zij hadden elkander daarbij wederkeerig leeren achten en waar- deeren, en zoo was er tusschen her. eene dikke vriendschap ontstaan, steviger dan eene kabeltouw. Nu was patroon Wacht°ndonk lek ge worden als een oud, wormstekig schip, en kon geene zee meer houden. Daarom legde hij zich in Oostende voor anker, en had «r nu genoeg van gehad, om rustig te leven en het uurken af te wachten, waarop de Heer roept Kom weder, gij monschenkind Trouwens met zijn geweten lag de oude pekbroek niet overhoop, want hij had nooit van zijn leven in schuinsche zaken de hand gehad, en immer God in oog cn hart ge dragen. De heer Aumuller was ook al over de jaren heen, waarin men nog over eenon j hrd eenen zoon, voor wien hij bij Osnabrug een heerlijk landgoed gekocht had, waar daar zon boosaardig deze woonde, omdat hij voor den handel door J <n word opgedicht? Nu, die was geen hart had. destijds nog een vlug jong man. Patroon Wachtendonk ei. hij iia.iden gedurende den De stad Rome, de gewezen hoofdstad der Kerkelijke Staten, de verblijfplaats van koning Humbert, levert nog, onder geldelijk opzicht, het treurigste schouw spel op van al de steden van bel ééne Italië Sedert geruime» tijd verkeert de stad in ernstige geldelijke moeilijkhe den, zoodal het gouvernement vei plicht is zich met de regeling der zaken ie gelasten. De huidige burgemeester van Rome en de finamienminister zijn tol de over tuiging gekomen dat eene leening van *0 millioen frank noodig is, om aan den gemeenteraad loc te laten aan al zijne verplichtingen gedurende 1891 le vol doen, terwijl er nog een te kort van twee millioen op de jaarlijksche be- grooling moet gedekt worden. Hel dagelijkse!) bestuur heeft daarom besloten den raad machtiging te vragen de jaarlijksche gemeenteinkomslen met een millioen te verhooger. doo- het hef ten van nieuwe belastingen en men zal voorstellen op de jaai lijksehe uitgaven een millioen in le winnen, om hei j iar- lijksch te kort te dekken. Veihooging der belastingen of heffing algemeen stemrecht, te Brussel, van i Hoen, en eene leening van 20 millioen, orde en woelingle beteugelen, heeft het einde en de kamer heeft hare zittingen Zes jaar reeds ligt het liberalisme hernomen. De libera’e partij die sedert de kie zingen van 1884 verpletierd is, kan, langs wettigen weg, m langen lijd niet meer bovenkomen. Tweemaal, in 1857 en 1870, riep zij de revolutie ter hulp en bekwam zij van de zwakheid barer tegenstrevers, ofwel afstand van ’t bewind, ofwel toegevin gen van zooveel gewicht als die afstand zelve. Nu, gelijk toen, zoekt hel liberalismus zijnen cllendigen toestand voorlleefde, groeide het kind in jeugd cn schoonheid op, vroom van herten ontvankelijk voor all's, wat goed en edel was. Zonderling, dat het kind het beeld harer moeder steeds in het hert droeg en sl-ch s met eene soort van ontzetting aan vader dacht. Toch bad zij onophoudelijk voor hem maar wanneer hij eens naar haar kwam omzien, beefde zij van angst, en de besluurdster had alle moeite en middelen noo.bg eni door de ern stige vermaningen hel kinderhart tol eenig teeken van liefde voor den vader le bewe- ge Zoo verliepen er jiren. Regelmatig be taalde Jan het kost en opvoedgeld van drie tot drio jiar vooruit. Maar toen het lijd werd, dal An'je hel klooster verlaten moest, wierp zij zich in de armen der bestuurd- De straatrumoerpil kan niet helpen; Hel la-tergif nog min! Thans neemt zij’t grof herzieningspoeder Als reddingsmiddel in De plaasters dervictoire morale i En anders kiijgt ze er geen! Die scheuken wel een wijl verlichting, Maar... nijpen toch haar lefin! Dooi deze bijeenroeping toont hel gouvernement dat het niet geneigd is toe le geven aan de levolutionuaire ophil- singen. De orde, dit} de viijheid moet beschermen, zal geëerbiedigd woiden, en de macht zal daarvoor zorgen, nici- I tegenstaande het levolutionnaire lawaai dat de Brusselsche straatpoliliekers se dert eenigen lijd gemaakt hebben. j In afwachting mogen de Romeinscbe burgers beginnen hunne beurs te ope nen, om het millioen te betalen dat ben voor eenige jaren van het failliet zal af houden. Leggen gelijk do kiekens, dat moeten de Romeinen, beklagen mogen zij echier be'astingen beffen, maar zij zal zorg I hunne weldoeners, de Sardiniers, zij <liagen de laslenbetalers op zulke wijze zouden ander’niet weten dat zij \rieri- t) plukken, dat zij niet al te hard den hebben!!! schreeuwen. Hoe men hel ook aanlegge, Waartoe zou zij oek hier zijn, hier, waar niets.is dan ellende en j.immei? riep hij uit, toen hij alleen was. Waartoe haar hier, waar zij getuige zou zijn van mijn hertzeer’ Zij zal nu bdden voor mij! Dit denkbeeld had nog eenigen t-oosl voor i hem. Maar d rjelijke indrukken waten geens- Erger kwelde het hem dat zijn heimelijk werd, maar immer ineen smolt. ken houtwerk vm het strand opgezameld i t_ i r i i t_ 1 mei de stad, en strikte konijnen, die hij maar 1 veel, en dikwijls nauwelijks g°noeg om het ster, en smeekte om te blijven. Dal hoorde zijner kleeder. n nood g had. Jan. Het ging hem als een zwaard door de j Vl ziel, want zijn kind was al zijn schat, voor baar had hij zich iedere ontbering getroost, voor haar zwoegde cn spaarde hij, maar geen gemor kwam over zijne lippen, geen w o I sprak hij zijne d >chier toe, j i, hij I, will gd{zelfs in haar verz >ek. toen zij v klaa de, non le w II n woid n. Maa troos'.eloozer en eenz .ai r d in ooit kreiui! hij erug naar zijne w n ng. t zijne redding buiten de wettigheid, in de revolutie; even als toen zoekt het kracht en steun in eene gerucht- en woeling- makende minderheid, die valscbelijk beweert het volk te veitegenwoordigen. De revolutie hel leven zijnde d<n libe rale partij, wil deze bij de opening van De Thiriar’s, Callier’s en Frèren, wanorde en straatrumoer opkomen, om |jje tond haar ziekbed staan, de burgerij schrik aan te jagen en den Verspillen vruoht’ioos en wanhopig wettigen gang der staatszaken te dwars- E1, a! hun pil|en aan i boomen, voor het geval de kamers de herziening der grondwet niet zouden Romoeopathen, allopalhen stemmen. j Zijn allen 't einde raad, Op gister hadden de socialisten, rad;- ^ij weten geen recept te vinden I kalenen liberalen eene belonging belegd I ten voordeele der herziening en hel i •v I i 4» »yn on rv clnmi'nnhl Ia Dfusrol nieuwe, ten beloope van I mil- j Ten einde gereed ie zijn om alle van ziedaar voorzeker nier al te aangename voorwaarden, welke de bu’gers van Rome toch zullen moeten aannemen, willen zij een aan de poorten der stad staande bankroet belettenen niet vaien gelijk Napels en Florencie die destijds, kon na de eenheidverklariüg van 1 alie, gedwongen waren failliet le maken. zins blijvend in het gemoed van den oude. Z.r._'.J. 'L'; verborgen schat niet allaen met giooter werd, maar immer ineen smolt. Sinds jaren to?h had hij niets dan stuk- '1 en degrbracht. Hij verkocht dit hout wel in 'j j even eens verkocht, maar hieraan had hij niet te weinige te koopen, dit hij tol K rstelling VI. Mijnheer, hernam kapitein Verstolk, een’ge dagen later, thans meest gij mij in gedachten ergens anders volgen. Gij zult u gracht van acht meters spring', want hij nog wel den koopman Aumuiler uit Osna- hrug herinneren, die te Liverpool een groot I handelshuis b’zat, en 7’ B I uwaSSETSSZSS I j w 0 ‘.o. >>.rv. «■•*w...vl De prrrroote belonging van gister is op niet uit gedraaid. Een paar duist betoogers, incest uit werklieden bestaande, en gevolgd door veel nieuws gierigen, zijn van de Brouckereplaats naar de kon- gresplaats getrokken, waai zij een palmtak hebben gebracht ervolgens zijn zij voortgegaan naar het stadhuis en hebben er een verzoekschrift ten voor- deelc van het algemeen steun echt aan den burge meester behandigd. De manitesteerders gingen tot over de knoesels in het slijk; men schieeuwdc wat leve de herzie- i ning I en huilde het ongediert der papen I En I d larmië was 't uit. 1 - 1 1 1 1 1

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1891 | | pagina 1