I tl 1 1 oensdag 28 Januari 8891. 47e jaargang. lm Mud T!riiijid mm Wwmsiiug. mimiddrlijk na <Ih graanmarkt. li s ihrijvingsprijs. 5 fr. ‘sjr.ars; thct de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel.De groote letters Na de laatste gebeden in de kerk van ft' bare besturen en een aantal burgers. leizenstraal en de Koninginnendreef. mei i 142 118 71 76 Na den lijkdienst zal het lijk gezet slag op worden in den lijkwagen met acht peer- Maandag heeft alhier, in St Nikolaas- kerk, een plechtige lijkdienst tot lafenis j der ziel van den diepbetreurden prins j 1 was n heid, de staatsbedienden, de professors en leerlingen van het bisschoppelijk kol- 155 57 38 113 60 114 van zijnen omgang, de genegenheid van 1 het gansche leger en van de bevolking grals. verwierf. Als toekomstige koning van al de Doch de Moniteur van vrijdag morgend Belgen had prins Boudewijn zich op de vtihvns pluatM uiinlr. Rechterlijke eerherstellingen I fr. Een Nr Ifc cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. !>r Annoncen voor Brlgie (ter uitsondering der Vlaanderen) en ’(buitenland worden ontvangen door het Office dePublicitè, Magdalenastraal, 46, te Brussel. iltn setiiijrtin mj HONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Zwarte Nonnenstraat. 4. te Veurne, en in de Postkantooien. en smartelijker getroffen geweest; nooit begroetten en dus ook eenen vlaamsch- Zaterdag heelt ons stadsbestuur aan Z. M. den Koning een adres van rouw beklag gezonden, ter gelegenheid van i en waarop bij fier was. Geen wonder dan dat hel zoo onver wacht overlijden van den jongen en mand dacht er aar; dat de vcelbelooveu- volksgeliefden prins door de gansche Regenliestraal, tol aan de Sic. Gudula- bevolking diep zal betreurd worden, en lat de Vlamingen zich uil ganschci herte Laeken, langs de Koningstraat, de Pa bij den rouw der koninklijke familie zul en aansluiten. koninklijke familie, waar gansch het 1 ij 7 iz u pDiuc nniinrutlIM ZOü K,00le huüP bouwde, op 21 oogappel zijner ouders. G van 4. Ik. n. rnl o jarigen leeftijd, aan do liefde zijner oi'-!koning en de koningen I R Een groot, onverwacht en onlrerstel- n baar verlies beeft onze koninklijke fami- ontiukt gewoiden zijn. lie ge rollen. Z. K 11. prins BonoEwuN-Leopold- I Fihp-Maria-Karel-Anioon-Jozet bodewijk B lieriog van Saksen, prins van Saksen U Gobuig Gotha, oudste zoon van Z. K. II. M den Giaat van Vlaanderen, en troonop volger in Belgie, ia in den nacht var; l.l donderdag tol vrijdag, ten 1 u. 45 m., II na troostbare ouders, aan de innige gene genheid van het Belgische volk zou De prins was geboren te Brussel den familie is gevallen. 3 Juni 1869. I Tegenwoordig diende prins Boudewijn gebeden r.iol den edelen, den begaafden gedragen worden dcor de onderoflï- als kapitein bevelhebber bij hel regiment-,:‘£J-J' karabiniers te Brussel. 'l Was in die hoedanigheid dat hij deel nam aati den zoogezegden kleinen oorlog, welke in den laaisten zomer slechts eenige dagen ziekte, ten ge- plaats had, en waarin hij door zijne De Grondwetsherziening. De antwoorden der liberale associa tion aan de Federatie zijn sumengevat als volgt Zijn voor het algemeen stemrecht Virion, Macseyck, Namen, Oostende, Charleroi en Doei. Zijn voor het algemiett stemrecht, wet evenredige vei tegen woordiging Aalst, Mechelen, Audenaerde, Roussélaere, Hasselt, Brugge, Waremme. Tongeren, Nijvel, St. Nikoluas, Koitrijk, Neuf- chateau. Ath wil het algemeen stemrecht, met voorwaarden vat. versland en zedelijkheid. Leuven en Bastogne vragen lezen en kerk, en van daar tot aan de kerk van të! de prins, zoo wijzelijk opgevoed, in zulke voortred.lijke stemming wegens de groolsche laak welke hem de toe komst loonde, en waarop niet alleen di 1 longen, oveileden. 1 Nooii heeft cene doodstijding een zoo 9 veipletterenden indruk teweeggebracht. 1 Niemand wist een woord van zijne ziekte. 1 bevatte hel bericht dal de prins sedert studie der belgischc volkstalen icverig wijn wordtzijnbroederAlberl-Leopold- eenige dagen aan eene verkoudheid leed loegelegd. Hij sprak het vlaamsch met Clemens-.Maria-Menraad, geboren l. en bedlegerig was, en nauwelijks eenige veel gemak en hield er aan dit in open- Brussel den 8 April 1875, de vermoede uren 1 kioo.iprins de eeuwigheid was ingetie- den. Donderdagavond had bij de HH. Sakraineiilen ontvangen. later melde de telegraaf dal de bare gelegenheden te laten blijken. Prins Boudewijn was bemind door net volk, om zijnen ronden en loyalen aard; bemind vootal door al de Vlamin- in den rouw ge- hen regeeren zou. Wie herinnert zijne triomfantelijke in trede niet te Brugge, waar de jonge vorst het volk toesprak in de taal van Prins Boudewijn was de liefde, de Regenttestiaat tot aan de Ste. Gudula-j HH. MM. de kerk gedragen worden door de onder J koning en de koningen hadden op hem officiers der karabiniers. hunne hoop gevestigd, zooals ook het vaderland. Begrtjpe wie kan wat i de reeds zoo zwaar beproefde vorstelijke den bespannen. met don naam van onze L meer ontzenuwd en ll dompeld. Over eenige dagen zal de jonge prins, ■B oveistelpt van smerl, doch nog bloeiend J| gezond, angstig bij het ziekbed zijner zuster ller.di ika. Met hoop, met veugde, doopt werd met den naam van enz.: 'ki met verrukking zag bij dat zijne geliefde Vlaamsche prins, eerenaam dien bij heeft zust< r gelukkig de krisis dooi worstelde behouden en zich langzaam herstelde; het geluk keerde in hel paleis wederom, en nie- Ter gelegenheid der dood van prins Boudewijn, heeft onze rechtbank van :W“ eersten aanleg zaterdag eenvoudig de zitting geheven en alle werkzaamheden ïy Het lijk zal van aan het paleis der gestaakt. H schrijven. Doornijk algemeen stemrecht eenen graad van bekwaamheid. De Liberale Vlaamsche Bond van Ant werpen algemeen stemrecht met ver plichtend onderwijs. Marche en Arlon een bekwaamheids- stelsel. Veurne, stemrecht op 25jarigen ou derdom, met voorrecht aan de dragers van diploma, uitsluiting der vagebonden en ondersteunden, misdadigers en weer- baie minnen vrijgesteld van dienst, daarbij de evenredige vertegenwoordi ging. - Luik, de uitbreiding van ’t bekwaam heidssteliel van 1883. Antw’èïpen (komiteit Associatie) lezen en schrikéh. Brussel (Ligue) eene soort bekwaam- heidsstblsél. Brussel'(Associatie) algemeen stem recht, met evenredige vertegenwoordi ging- Vervters, Zoningen en Dixmude ont houden zich. Gent (Associatie) acht den oogenblik der herziening nog r.iel gekomen. Broederbond. 70 leden waren tegen woordig; de schatbewaarder, M. Cool, gaf verslag over de rekening der socië teit. De kosten van ziekte en onderstand in geld, van doctoor en van medecijnen, beliepen dit jaar tot bij de 500 franken, dank aan de medewerking van eenige weldenkende eereleden, allen overtuigde katholieken, is de rekening gesloten met een batig slot van rond de 140 fr. De eerevoorzitter, M. Demecster, na eenige nuttige opmerkingen ten voor- deeleder leden, zegde niet meer verwon derd te zijn over dentragen aangroei ee- ner sociëteitdie nogians zulke buiten gewone voordeelen aan den werkman bijbrengl; maar hel is nu klaar bewezen dat er tegen die maatschappij gewrocht wordt. Elf nieuwe leden zijn bijgeko men en drij leden, afhangende van be kende liberalen, hebben hun ontslag gegeven. Een dezer heeft veiklaard de maatschappij ie moeten verlaten, o ndat zijn vader zijn werk zoude vei liezen bij een der hoofden der libera'e pr rtij. Zietdaar hunne liefde voor den werk man en voor de vrijheid; zulks is e n j ware schande, want gij zijl allen over tuigd dat hier nog nooit van poli iek is gesproken geweest. Zelfs aan dezen die van mijn gedacht niet zijn heb ik nooit een woord van partijschap geiept. Ik vraag en wensch anders niet, zegde de V V U I socte- 56 Reuben Raphael. 74 Ryckewaerl Heliodoor. 140 Ryckewaert Hendrik. 53 Six Cainiel. 69 Spitliaert Hectoor. 107 Stekelorum Jules. 67 Tueiy David. Vandenabecle Alfoni. Vandenabcele Emiel. lijke troonopvolger. De lijkdienst gevolgd van de begra ving, zal morgen, ten 11 ure plaats heb Nooit is de koninklijke familie erger gen die in hem eenen vlaamschen prins ben in de Ste. Gudulakerk. i smartelijker getroffen geweest; nooit begroetten en dus ook eenen vlaamsch- Dedienst zalgedaan worden doorMgr. T overlijden van prins Boudewijn. I heeft een onverwachte slag het land sprekenden koning, den eerste die over Goossens, aartsbisschop van Mechelen, bijgestaan door de bisschoppen van Namen en Luik. Te beginnen van 7 ure ’s morgens, tot het einde der plechtigheid, zal alle plaats gehad, welke bijgewoond Breydel en de Coninck, en daarvoor ge- half uren een kanonschot gelost worden door de rechterlijke en burgerlijke over- m de diepte der Warande. heid, de staatsbedienden, de professors De troepen der burgerwachten van en leerlingen van het bisschoppelijk kol- het leger zullen de haag vormen op den legie en der middelbarejchool.de open- doortocht van den lijkstoet, van aan hei bate besturen en een aantal burgers, paleis van den graaf van Vlaanderen - Ouderlingen bijstand. Zondag avond bad de jaarlijksche ver gadering plaats der maatschappij van „,1Lir,n onderlingen bijstand de Veurnsche eerevoorzitter, dan den bloei der IVatienalc Militie. Nummers heden getrokken door de jongelingen van Veurne die aan de loting hebben moeten deel nemen. Het laagste nummer wa» 35; het hoogste 156 81 Bonhomme Nestor. 89 Bossaert August. 134 Bouckenaere Cyriel. Bril Hendrik. Bfunein Carniel. Garna Hendrik. Claerhoudt Emiel. 125 Gouleele Carniel. 105 Debeerst August. 129 Declercq Achiel. 42 Devloo Hendrik. 70 D’haenen Emiel. 80 Donse Kar®l. 102 Duchalelez Jozef. Fiorine Amand. Fioiine Karei. 116 Ghyselen Hendrik. 52 Harteel Lode wijk. 147 Lannoye Renalus. 11 i Lehouck Adolf. 37 Lerooy August. 141 Los Eugeen. 144 Louwyck Arseen. Lucid,ii me llendiik, Pouchele Germaan. 73 Puppynck Jules. Door het afsterven van prins Boude- eemge dagen aan eene verkoudheid leed loegelegd. Hij sprak hel vlaamsch met Clemens-Maria-Menraad, geboren te 103 150 41 Vandenbogaerde Theoilel. 51 Vandenbusscbe Resideer. 128 Vandcrstraele Alfons. 121 Veibrugghe llendiik. 95 Vetdeyen Marie Jules Vermeulen Kaïel. Vinck Modest. ciers; op dat oogenblik zal een salvo van 21 kanonschoten gelost worden. Het lijk van den prins zal berusten in eene dubbele looden kist en eene een- In Holland, Engeland, Frankrijk, Bul- ÏVj »- 1 ZA I I II 1 I A f I A ll I A A 1 I - zx w m n .1 I F*. I hebben staatsmannen onze gezanten be zocht, om hunne deelneming in den na- tionalen rouw van Belgie te doen ken nen. De Paus heelt ook een telegram van rouwbeklag gezonden aan den koning. Al de vreemde dagbladen houden zich W bezig met den slag die ons vorstenhuis komt te treffen. Ste! Katholieken vergeet in uwe vurige Laeken zal de lijkkist in den grafkelder en geliefden prins, die ons helaas I te ontijdig is ontnomen. Vlamingen, strooit rozen op het graf van den beminden prins, die u te echt zoo duurbaar was, maar die te vioeg voudige houten kist, van ons is weggegaan; betuigt hem uwe volge van eenen bloedopdrang naar de krijgshaftigheid en de eenvoudigheid dankbaarheid door een vurig gebed dat I hem zal volgen, tot aan gene zijde des garie, Italië, Oostenrijk, enz., overal Hij ruste in vrede. 1 AR i 7 .v; iw Getrokken nummers. 132 Dawaele Carniel.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1891 | | pagina 1