I x A A ~ir Woensdag 4 Februari Ê8SH. 47 jaargang. 1V' 5 de graanmarkt. L.schrijviugsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel.De groote letters Die dan het liefste zingen, zijn zekeio liberale orgaantjes, diejaar in jaar uit eenen jesuit op den neus hebben en hun bedorven hart, vol gal en laster bij na iedere week lucht geven Eeno comedie in een modderpoel uitgeiegd ,en verontschuldigd. Maar als de kaarte draait, en de katholieken bestieren, dan wordt er niets goeds meer gedaau komt er bij geval eene katholieke benoeming uit, dan huilen en lieren alle liberale papieren van de groot ste organen lot de kleinste vodden dat hooren en zien vergaan.Komtereen trein anderhalf minuut te laat, gansch het land moei het welen en de minister van spoor wegen wordt onbekwaam geoordeeld nog langer zijne functie te bewaren. En zoo is T voor al het overige. JLibcralc Kipknp. Overal en altijd dezelfde die liberale gazctpredikanien! Zitten hunne vrien den aan den schotel, dan is alles goed, dan kan alles door benoemingen legen recht en rede en aanslagen tegen onze geliefdste vrijheden, dwingelandij en vervolging, dat alles wordt verbloemd, Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na c w. J -r_. volgens plaatsruimte. Rechtei lijke eerherstellingen 1 fr. Een N' 1b cent. - Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het Ï00. De Annoncen tour Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office de Publicity, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijn ui mj BU&HOMMK-BYCKAS1CYS, drukker uitgever. Zwarte Nonrnmslr.i.it. 4. te Veurne, en in. de Postkantoo'ren. moeilijk is hij ook niet met de geschie denis een weinig (soms veel) te verval seden en er nog eenige leugens bij te doen heelt men gauw een art'keltje klaar. Komt men niet toe met eene portie jesuieten, dan moei de Plus voor de pinnen; is dat nog niet genoeg, dan moeten de Bisschoppen, soms ook nog de pastoors op eei e of andere laffe of domme manier aangeiand worden. Eu dat alles geschiedt zondei achterdocht, o ja, zoodanig dat als Lel op kiezing aankomt, al de geuzenorganen op zeer ingetogen toon en met van godsvrucht trillende stem bet wel bekend lied aan heffen IVij eerbiedigen den godsdienst, den godsdienst onzer vaderen. lijkheid waarin Italië verkeerde om steeds nieuwe belastingen te heffen, ten einde te kunnen voorzien in de buiten sporige uitgaven voor hel leger en de vloot. Onder andere nieuwe belastingen had de minister van finanlien nieuws rechten voorgesteld op de oliën en scheikundige produkten en de vermeerdering van rechten op de slokeiijen. Vrijdag kwamen deze kwestien in de Kamer te berde en deze werdea heel ongunstig besproken. De Kamer was volledig en de tribunen waren vol nieuwsgierigen. Al de ministers waren op hunnen post. Een groot getal rede naars namen beurtelings het woord. De finanlieminister verdedigde zijn wetsontwerp, waarna minister Crispi het woord nam en verklaarde dat hij eene klare en duidelijke stemming vioeg, zoo als een man die kost wat kost op post wil blijven zulks verdient. De huidige toestand is niet dragelijk meer; men moet zien eenige nieuwe maatregelen te bedenken om den toe stand te verbeteren of beter hem te redden. De stemming, zegde hij, zal weerklank hebben niet alleen in Italië, maar zelfs in het buitenland. Deze woorden verwekten eenen we zenlijken storm, en tol slot van rekening werd eene dagorde voorgested legen het ministerie, die gestemd werd met 486 stemmen legen 123. Die stemming was de veroordeeling van Crispi’s politiek. Daarop heeft het ministerie ziju ont slag gegeven. De val van Crispi, die eenen grooten invloed zou kunnen hebben op de alge- meene politiek in Europa, wordt door meest al de Italiaanscbe b aden als eene ontlasting van Italië aanzien. Italië treedt een nieuw tijdperk in. Wal zal het nu zijn? God weel komt Loontje niet om zijn boontje! Soms vinden gezegde predikanten een mes dal langs twee kanten snijdt; dan hebben zij den vogel af en daar zij zich om niets bekommeren noch om rede noch om zedelijkheid, diem hun dal wa pen op wonderlijke manier. Een voor beeld De liberalen, met de geheime hoop bezield in troebel water ie kunnen visseberr, eischen opeens de herziening der Grondwet, velen hunner werkende socialisten in de hand en vragen bij hoog en laag hel algemeen stemrecht. Er wor den groote vergaderingen belegd, men dreigt de volksvertegenwoordigers door het venster te werpen, men hitst het werkvolk op met valsche beloften, met rede vreest het gouvernement dat er erge wanorders zullen plaats hebben. Voor zichtigheidshalve roept het twee klassen soldaten onder de wapens. Seffens zijn de liberale gazel-predikanten daar om het gedrag van T gouvernement op de hevigste wijze te beknibbelen Wat waarom al die jongelieden opgeroepen, die in dit seizoen zoo noodzakelijk zijp. Dal roept wraak Dat is broodrooverij enz enz II d nu het gouvernement nie s gedaan, dan zoudt gij nog wal anders genoord hebben, dan zou het geweest zijn Welke nalatigheid Het land slaat in vuur en vlam, het ministerie bekom- DE STRANDLOOPER. Een verhaal uit de duinen der Noordzee, boob W. O. Van Hobn. 22* vervolg. Die zoon smeekte den vader in brief op brief, dal hij toch hel juk des handels zou afwerpen, en met zijn uiig, strekt vermogen bij hem in Osuabrng in het oude vaderland zou lerugkecren. Wat bcrnv.ee aanbelangt, zijn de Duit- schets al niet veel beter dan de Zwitsers; w inneer dal oeps aan den gang is, heb ik geheord, dan helpt er niets meer aan, en als de patiënt niet onmiddelijk huiswaarts kiert, sterft eraan, zegt men. Daar moet toch iets van zijn; want, ofschoon de oud' Aumuller eene dochter had uitge huwelijkt aan eenen engelschen koopman, die la <t zijne zaken overnam, kon hij hel tcch niet langer uithonden; hij pakt zijnen ij' in Duilscbland, in hel dierbare vaderland lo gaan wonen. dan en dan schiep gaan, en als do wind goed bleef, dan en dan te Oostende aanlan den, ward bij wilde daar nog cens aanleg- Hebben de geuzenpapieren cf papier- kens niets op de plank tegen hel kleri kaal bestuur, dan moeten de jesuiten er aan Die stiel kennen zij allen, doch dat hel schip zoo’n reddeloos wraak werd, als ,-ohip 1 er met mogelijkheid kan worden uitge- moel vaten als hel de vrucht aan boord dacht. Aan redding van het schip was niet heeft. De kapitein van de Vrouw Katrien meer te denken, als het zelf maar gelukte, wist dat ai te maal ook wel, maar eene de menschèri te r. dden. Op het schip be lading maakt, dal de zeeman ook een bee j vonden zich, behalve de heer Aumuller, mcr waagt als het aan zijn schip met man- geene andere passagiers. keert. Dan duwt hij zijnen kop in den zuid- i De n cht was stik donker. De storm wester en zegt Wel, jongens, wij zullen raasde voort als uit eenen adem. Berghoog ’linear geus probeeren! De rioorderwind g.ng> n de golvi-n. R. eds verscheidene nood- gene hulp. Thms bespeurden zij inde i vaar tuig. D.il moest wel Öos’ende zijn! Zij ste gen in de bout, >ni> dep oever, die hen kon I redden, te b-reiken, Da he r Aumuller had al zijn geld ir> papier en goud bij z:ch. De eerste waren in zijne brreventesch die hij in wasdoek onder zijne vest droeg; het laatste jat ip eenen gord 4 om zijn midden, N.awclijks hadden de schipbreukelingen, vier en twintig in getal, de boot beklom men. toen hel wrak, nul een ontzettend ge kraak, op bet strand werd geslingerd, zoo dal hel door d m schok van een spleet; maar deze zelfde geweldigde golf kantelde ook do boot om, en begroef allen, die daarin waren in de diepte. i (Wordt voortgezet), Iluitenlandsche Politiek. Oproer in Portugal. Portugal heeft weeral overhoop gele gen. Een soldaienoproer is den 31 Januari uitgeborsten. HeiQ’ en 18” voet volk namen er deel aan. Deze oproer scheen gericht te zijn tegen het koningdom, om de republiek in de plaats te stellen. Het burgei lijk op perhoofd der omwenteling scheen zekere Alvès Verga te zijn, een republikeinsch- gezinde advokaat die zaterdag een soort van republikeinse!) bestuur had aange- sleld. De oproerlingen waren zamengetrok- ken in hel kamp der Regence Racao en .van daar namen zij de St Antoniusstraat in. In deze straat bad de eerste scher mutseling plaats met de trouwgeblevene troepen, onder het bevel van generaal Cotereal, op het oogenblik dat de op roei lingen zich wilden meestermakan van bel gouvei nementsholel en van het telegraalbureel. De opstandelingen, geraakten daarna l el stadhuis binnen en schalen van uil de vensters op de Hoepen van ’t gou vernement. Spoedig werden zij daar ook verdreven en het grootste deel der mui ters nam de vlucht; andere stelden zich later zelf gevangen. Een kapitein en een luitenant, de twee hoogst geplaatste onder de op roerige soldaten, zijn aangehouden. In het gevecht werden 30 personen ge dood; 8 buigcts en 30 soldaten weiden gekwetst. De bevolking van Oporto heeft geen deel genomen aan den opstand, die thans geheel gedempt is. In geheel het land heerscht weer de grootste kalmte. Italic. Crispi over boord. Eene groote gewichtige politieke ge beurtenis die machtig veel invloed zal hebben oo den gewrongen toestand waar in het geldzieke Italië zich bevindt, beeft zaterdag aldaar plaats gehad. Ten gevolge van eene vijandige stem ming in de kamer, heelt minister Crispi zijn ontslag ingediend. Wij hebben onlangs nog gesproken van de ellende die in Italië heerscht, van het slecht finantieel bestuur van hel ministerie Crispi, cn van de noodzake- gen om den ouden patroon Wachtendonk, zijn goeden vriend nog eenmaal te zien, eer hij (gelijk hij in echte zeemanstaal schreef) het mker zou lichten naar de hemelsche haven der rust. Toen nu de lijd naderde, ging de Osna- brugger, de jonge Aumuller op reis naar Oos end,en Ue oude besteeg in Liveipool een schip, dat naar Antwerpen moest, maar dooi middel van liet lieve goud van Aumul- ler de haven van Oostende zou binneuloo- pen, en hem daar met zijnen geheelen inventaris zou lossen om dan verder naar Antwerp’ n te zeilen. Het schip was eene Anlw.rpschc brik, geniaind de Vrouw Katrien, goed ge bouwd en van binnen en buiten extra schoon opgeuiaakl, maar de lijd van uil- loopen was niet van de beste, want in No vember hebben de stoimen de zee afge- beuid om daarop nut blazen, bruischen en woelen pleizier te houden en de golven eens duchtig te laten schuimen en dansen. lijkdom bijeen, en steekt hel zeegat uit, om I T Blaast dan uit de nooid, dat het liefheb- i berij is, en als zoo een noordwind goed in zijn humeur is, weet hij ook van geen uit- Dit had zijnen zoon geschreven; hij zou scheiden, en blaast hij dag en incht tol hij -.l - _i. i luoecje worcj( en buiten adem is; maar be nauwd op de borst is hij waarlijk nio’, dcat een, en immer verhieven zich zou ik g'deoveu. liiet te Oostende wetan tegen hun nieuw piojekt. Komen de liberalen aan het roer, wal zij hopen, dan zullen zij eene zoo par tijdige nieuwe wet voorstellen, dal do katholieken ze niet zullen stemmen. Dus.... men zal moeten naar een ander middel uitzieo om de algemeene kiezers te vermeerderen. wij dal genoeg. Op zulk een tijd moesten roer en boegspriet kraaktenen braken, en de schenen liever te huis blijven; maar kan toch niet altijd en een koopvaardijschip De herziening der Grondwet. Veel wordt er over die herziening ge sproken. Wij gelooven aan die herziening niet. Ziehier waarom. Volgens de wet moeten de twee dor den der volksvertegenwoordiger het princiep der herziening stemmen; en dan? Ja dan, dan worden de Kamers ont bonden en nieuwe kiezingen, de hoop der liberalen, hebben plaats. En dan? Dan moeten weer do twee derden der nieuwe Kamer de nieuwe verandering stemmen aan de Grondwet te weeg brengen. Dus moeten die twee derden tweemaal gevonden worden. meu zich'om niets? dcöpioer'bejm en A Veronderstelt dat de stemming en ook hel ministerie slaapt. Weg met de sla- kieztng plaats hebben. Komen de Der katholieken door die kiezing aan het Voorwaar, een schoon getuig, een j roer ^rug, dan stemmen de liberalen mes dat langs twee kanten snijdt. Maar hoe Idnraal ook beeft een koppig oor, en als de kapitein van dacht hij er niet aan, dat de uoorderwinu reeds zijne wangen ontzetten en er weldra op los zal stormen als een dolle man, Dat gebeurde dan ook, en toen zij nog niet vee van Engeland waren, nam dedans een aaiivang. bat was me een storm Regen er. hagel sloegen door elkaar deu zeeman in het gezicht, zoo dat zij bijna niet voor z.ch kond'ti uitzien, cu de storm wierp het sc.up om en om,1 als speelde tr een balleken pak mede, en als wilds hij beproeven, hoe hoog hij Let kon optiemen, en hoe diep hij het kon ntê.sling'iren in den school der golven. Zoo worstelde hel schip vele men achtor- 't wind en water, tol spoedig achtereen masten en m cr waagt als het aan zijn schip niet man- wesler en zegt Wel, jongens, wij zullen zal zich nog wel cens bedenken! Maar die scholen wa-cn g lost, en nog vo.scheen er heeft een koppig oor, en als de kapitein van 1 j de Vrouw Katrten ook zoo gesproken h< eft, verte het otib wt gelijk licht van een b'j55?SÏÏ^Ï< M cSo-oSc I 1 11 l I Vti ly. r 1 xj 1J Vzi 1 1 o ik v* 1I j vil t ÜUUtmui V’U .11 SS 11'-'ra 'v.ovuuchci’ I n

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1891 | | pagina 1