I vg. H Fcbrirtri $801. 47’ jaargang. Wot nsdag I aangewezen middels le gebruiken, om ontbonden, daar zij de veranlwoordelijk- naarden Hemel overbiijfi dan de boei- Rij de stemming heeft een gedeelte der aanwezigen M. Beernaerl onder steund; bei ander gedeelte heeft zich onthouden. ergste vijanden uwer zielen, te zegepra len! En moge de heilige lijd van den vasten, voor u allen een tijd zijn van hemelsein gunsten en van zaligheid. menigvuldige zonden die er maar al ie dikwijls uit ontslaan. Bij onze werken van boetvcerdigheid, L. L. B., voegen wij hel gebed. Weest bijzonderlijk neerstig om de Meditatiën over hel bitter lijden en de dood des Zaligmakers bij te wonen. Boven eene vermeerdering van leedwezen over uwe zenden, zult gij erin vinden eene vurige helde tot Jesus-Chrisius, en eene aller beste voorbereiding tol uwe paasch- biecht. Eindelijk Z. L. B., vergeel de armen niet; de lijdende lidmaten van Chiistus die, gedurende dezen strengen winter, zoo harde ombeering uitstaan, en houdt niet op hun milde almoezen uil tedeelen. Verleene u God, Z. L. B., onze raad gevingen in T werk te stellen, en de u aangewezen middels le gebruiken, om tegen zulk eene omkeering 1 over den geest der wereld, een der r» ern tlJrATIt «X i’ürtr'iOn ic nr» I I Bf ft' Herziening der Grondwet. De rechterzij van de Kamer en Senaat vergaderde den 3 dezer in het hotel van graaf de Merode. In hel begin der zitting verklaarde M. Beernaert dat, volgens hem, de rechter zij moest bevestigen dat zij eene herzie- ningsformuul bezit hel bewonen van een buis. Indien de leden van de linkerzij zich deriijken brief uitgegeven, in welken wij de verhevertbeid, de kracht, de billijk heid en de heilzaamheid der wel over bel vieren der heiligdagen, boven alle andere wetten wilden bewijzen; en de verbindienissen, die eruit spruiten, in ’t korte, voor oogen leggen. En, opdat onze geliefde onderdanen deze verbind ienissen nimmer vergeten zouden, wij hebben geboden dezen brief, jiat lijks op Heilige Drievuldigbeiddag, in alle ker ken onzes bisdoms, en onder alle missen voor ie lezen. In dien brief toonden wij hoe zeer zij zich plichtig maken die den dag des Heeren ontheiligen, met door hen zelven of door hunne onderdanen eenig slavelijk werk uil te voeren; wij zeiden dat het niet handelen is als edelmoedige kinders i den vasten de grootste verzachtingen der H. Kerk, zich te vergenoegen met j eene enkele gelezene mis. als men de j parochiale hoogmis zou kunnen bijwo- nen; en eindelijk wij wekten u vurig op j om 's namiddags in de Vespets, Lof en sermoon tegenwoordig te zijn. De be- iever uwer herders beeft ouzo verwach ling overtroffen. Niet eene week gaa. voorbij, zonder dat, in de eene of andere parochie, zoo te siede als ie lande, de der zendelingen weeiga mde, de geloovigen naar hunne opwekkingen loesiroomen, en ongehoopte bekeurin gen ons bisschoppelijk hert komen Uoosten. Bewaart toch wel Z L. B., die heilige iever om G ds woord ie aat>- hooren en te overdenken. B ij ven wij onze uitersten indachtig. Wij zullen er een machtig middel in vinden om den geest der wereld ie verbannen en de 30ANNES-J0SEPUUS FAIGT, door de •bermhertigheid Gods en de genade van den 11. Apostohschen Stoel, Bisschap van Brug ge. lluis-Prelaat van Z. 11. den Paus en assistent bij den Pauselijken troon, met het 11 Pallium vereerd, aan de geestelijkheid eu de geloovigen van ons bisdom, zaligheid en zegen. Zeer Lieve Broeders 1 Bij het naderen van den heiligen lijd van den Vasten, en krachtens een plicht van ons herderlijk ambt, komen Wij u waarschuwen over een gevaar dal uwe stelen bedreigt, en op hetwelk Wij, zon- ■der schrikken, nimmer kunnen vcouit- ■zien. Wij willen sp'cken van den geest der hedendaagsche wereld, van die al- ^'cmeeiie neiging naar al wal de zinnen ’dreeit, die streving naar vermaak en wellust die in alle rangen der samenle- v*ng binnendringt. Deze geest, boven ■dat bij de manneoherten ontzenuwt en ■de zeltsliefde voedt, strijdt rechlstieeks legen den geest van liet christendom, die een geest is van zelf ;vei loochening «n opoffering; hij doet ons God, onze ■ziel en onze eeuwige bestemming uit het oog verliezen; en door een noodza kelijk gevolg, hij verkrenkt Geloot en {jodsvrucht; en, langs den weg der on verschilligheid en ongevoeligheid, drijft hij den mensch voort lot aan den af grond. Het was gedeeltelijk oin d ze zoo onchristelijke als rampzalige stievingen ''“gen te werken, dal Z. 11. Leo XIII. den 10 Januari 1890. zijne wonder schoone ■^niyrlirk uitgaf nopens de bijzonderste pleinen dor christenen. Voorleden jaar 'ebben Wij u lezing dom geven van dezen zoo meesterlijken brief, vol van bitterende vermaningen voor ieder gm’oovige en voor de christene samen Irving. Op onze beurt, komen Wij, Z. L B., wapenen tegen dien gevaarlijken Pest, die tot in de beste huisgezinnen zoekt binnen te sluipen; en u eer.ige 'deri. Deze middelen door onze herder- het begin van den heiligen ware christene gevoelens in ot.ze heilen Wees indachtig, o mensch, i 1° bewaren. I Een tweede middel om den geest der en as- wereld ie bestrijden en legen te l ouden, schin zijt, en dot gij in stof zult vergaan. bes aat in bel oudei houden del zon en neer en in welke omstandigheden? God alleen weel het. Misschien welhaast, en zekerlijk op het oogenblik dal wij het minst verwachten. Waalt en weest bereid, ;*‘gt de II *er, want gij kint het uur me' op h 'lwcik de Zoon des mensih n komen z il Wij zu Jen s el ven, wel of slecht, in T algemeen volgens dat wij wel of slecht geleefd hebben; de dood immers is de weerklank van ’t leven. O! wat is deze gelukkig en beraden die van nu af tracht te teven zoo als hij in het uur des doods zal wens eken geleefd te hebben. Nauwelijks zullen wij onzen laaislen adem gehaald hebben, of wij zullen voor den rechierstoelGods gedaagd wor den, om, over gansch ons leven, aan den allerbeiligsten, al weienden, allerric.it veerdigsten en almachügen rechter, re kening te geven, Welk zal hel vonnis zijn, dal legen ieder van ons zal uitge sproken worden? Zuilen de eindelooze vreugden des Hemels ons ie beurt val len? of zullen wij lot de eeuwige vlam men der hel veroordeeld worden? On dervragen wij ons zelven, Z L. B., wij ons zullen de antwoord vinden op die schrikvolle vrage. t Geen de mensch zal gezaaid hebben, dat zal hij maaien. O moeten wij verloren gaan, Z. L. B. welk een ongeluk Wal zal het immers balende gansche wereld le winnen, indien men zijne ziele verliest f Overdenkt dan dikwijls uwe uitersten; en, zooals de H. Geest verzekeit, in der eeuwigheid zult gij niet zondigen. Daarom houden uwe geestelijk Over sten niet op, bij alle middelen, voort te zeilen het uitstekende werk der zendin gen en retreiten, vooral bestemd om die grondwaarheden in hel geheugen ie brengen. Immers, geduiende deze da ger. van zaligheid, Priesters, vol iever en ondervinding, verzamelen hel chris ten volk rondom den predikstoel meer maals daags, en omringd van ontelbare menigten die als aan hunne lippen han gen, ontvouwen zij die groote waar heden met eene welsprekendheid en kracht, aan dewelke mets kan weder- siaan. Eene enkele zending, de dage- lijksche ondervinding bestatigt het is genoeg om eene parochie van aan schijn ie doen veranderen, en alle deug den te doen bloeien daar waar de on deugd alleen bel hoofd opstak. Ook hebben wij gij weet het, Z. L B., alle gelegenheden te baat g. turnen, om u dien grooten middel van zaligheid le verschaffen. Laatstleden j iar nog, hebben wij een bevel uilge- vorderd, ten einde, op eene doelmatige en bestendige wijs, de weldaad eener zending van ten minste vijf dagen, aan I al de parochiën van ons uitgesliept bis dom ie verzekeren. God zij geloofd! De middelen aanwijzen om hem te bestrij lijke bezorgdheid voor uwe zielen Ons allen gelijkerwijs vergaan. i zienswijze van M. Beernaert niet deel- waarheid, die deze schrikvolle woorden heid der kabinelskweslie, zich zouden I. 1 »-» r rx l.J .1 J «,1 daar ts geen hel gebod van boetveeidigheid, dat hij heid van der. toestand niel op zich wil- ons oplegt, is uitdrukkelijk, algemeen len nemen. en bedreigend. Zonder boetvcerdigheid zullen wij allen vergaan. En waarom? Omdat wij allen zondaars zijn; en dai, na het verlies der onnoozelheid in hel gei n ander weg veerdigheid. Waarom nog? Omdat het vleesch zonder ophouden opstaal legen den geest, en ons toi zonde aanstuwi; zoadat wij, volgens den H. Paulus, slechts in de liefde Gods kunnen leven, naarmate wij de ongeregelde neigingen des vleesde versterven. Brengt dan Z. L. B., weerde vruchten van bcetveerdigheid vooit; en vootal onder houdt den vasten en de vleeschderving, welke de II. Keik, gedurende den aan staanden Vastentijd, u als een strenge plicht voorschrijft. Als ware christenen, onderwcipen wij ous aan haar zoo heil zaam gebod, en zwichten wij ons, zonder gegronde icdens van ontslaging, hetzelve te oveitreden. Overigens de H. Kerk, meedogende moeder als zij is, heeft aan i toe- gebracht, en dees jaar zelf, geeft Zij ons een nieuw bewijs barer toegevendheid. Indien niettegenstaande deze verzachtin- I gen, de wet van den vasten u lastig valt, zonder uwe gezondneid nogians te kort sermoon tegenwoordig te zijn. De be- |e doen, weest gedaebtig dal gij in het langrijkheid dazer namiddagdiensien is moedig uitoefenen der versterving het zoo grool in onze oogen, dat wij, in on zekerste bevrijdingsmiddel zult vinden zen vastenbrief van 1886, erop zijn tegen de slaveinij der zinnen en de wedergekeerd. Men laat zich voren- slaan, zeiden wij, dat, zoo de strenge verplichting der H. Misse volbracht is, men gansen viij is van God en ziel te vergeten, en men zich begeven mag lol alle slach van wereldsch verzet en vermaak, Hei is zonneklaar dat men op zulker wijze den dag des Heeren mei heiligt. En, na eenen verdien den lot loegekend ie hebben aan de landslieden, zoo getrouw om,op zon- en feesiendagen, de namiddagdiensien te blijven bijwonen; en die aan deze ge- trouwheid grootendeels den wonderba- ren geest van geloot veischuldigd zijn, die hen bezielt, wij voegden erbij Maar in siad, helaas is hel ge- heel anders. Men recht er vermake- lijkheden in, uitstapjes, feestmalen, op zulkdanigfi uren dat het bijwonen der goddelijke diensten onmogelijk is. Hel is i die schier in gewoonte vergaan is, en die menschijm wetens en wi lensstaan- de le zullen maken, dat het Ons eene plicht is onze stem te verheffen. Een- ieder moei het bekennen als men rechtzinnig wil, bet is niel moeilijk den dag dusdanig te schikken dai men in den na middag eenige oogen- blikken vinde, om ze aan den gods dienst toe te wijden, en aldus, naar hel voorbeeld der voorouders, den dag des Heeren, zoo het behoort, heilig le maken. Deze aanbevelingen, Z. L. B., ver nieuwen wij vandaag, met meer vurig heid dan ooit; overiu'gd daar wij zijn dat de christene geest weldraoveral zou j 1 erbloeien, indien alle onze diocesanen daarbij aansluiten, moet men de herzie- zich naar oiizc dringende aanwakkerin- ning stemmen, gen wilden Voegen. De derde middel om den geest der wereld te besn ijden en te overwinnen, is hel oofenen der boetvcerdigheid. Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. li schrijvingsprijs. fr. ’sjaars; met de posl 6 fr. Aimoncen iO cenlimen per regel.De groote letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. Be Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en 'tbuitenland worden ontvangen door het Office dePuulichè, Magdaleaastraat, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-BYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonneusuaai, 4. te Veurne, en in de Poslkanlooren. Eene langdurige bespreking had ver volgens plaats, in den loop van dewelke M. Beernaerl de kabinetskweslie stelde. Na deze verklaring van M. den minis- Tenzij gij bortveerdigheid doet, gij zult ter hebben verschillige leden, die de i zienswijze van M. Beernaert niel deel- Ilet is Jesus-Chrisius zelf, de eeuwige den, verklaard dal zij, in tegenwoordig- ln den loop van ons reeds langduiig heeft uitgesproken. Gij ziel het, Z. L. B. I t Af i t ff AZ* II l. L» «k zl «r H VI I 1» i plicht, op welken, wij d kwijler hebben aangedrongen c_ -. ’’igeboezemd, brengen Wij op de drie "Volgende hel dikwijls overdenken der vier uiierstcn, hel heiligmaker) van zon- •en feestdagen en hel plegen van boel- vicd'gheid. Ten eerste, hel dikwijls overdenken <mz< r vier uitersten. ij zullen allen eens sterven. Daar is is vustgesteld dal de menschen oens zullen sterven, zegl de H Paulus. Onze Moeder de 11 Kerk herinnert ons deze waar heid, mei I Vasientijd I- zegt zij ons, gewijde asschen op onze hoofden sfrooiende, dat gij stof en as- Ja, wij zullen allen sterver. Maar wan- fecsidagen. bissc loppeiijk beslier, dan deze van nel heiiig- maken van den dag des Hoeren. Reeds in 1868. nauwelijks e'nige j >ren na dai wij den bisscliopp-Hjkön stoei van Brug- ge beklommen hadden, hebben wij, bij doopsel ontvangen, hel nadcien van den vasten, eenen her- I O 'T r' i s em

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1891 | | pagina 1