47 jniir'nnj;. tegenwoordige kamer geene andere uil- te bekommeren Volgens de Journal de Bruxelles, zou i vernamen. Hel schip is gestrand! riepen de zee- een uur in den een» Woensdag 18 Februari !89!. I is geen prieslerhaler gelijk Ciispi en heeft ook dezes republiekeinsche en re- volutionnaiie denkbeelden niet. Doch het spoor, door Grispi gedrukt, den president en deze denkt opmerken dat de zitting acht dagen was veischoven gewoiden, om aan M. Janson toe te laten de formuul der linkerzij te doen kennen; dat men niet klaar de for el» ze voor waarden, het voorstel van de j ziening slechts in ëéne aangenomen en verworpen in vijf. 1(;5 k: m r eden op ■138 hebben aan de weikzaamneden der sectien deel genomen; 52 leden stemden en 36 hebben h t ont- Bultenlaiidiichc Politiek. In Frankrijk houdt de Kamer zich bezig met het stemmen van sociale wetten, zooals de regeling van den vrouwen- en kinderar beid en de bepaling der zondagrusl. Kleingeestig zooals altijd, hebben de >epubliekeir.en bes isl dat aan de werk lieden welke de wet beschermt, een dag rust per week verschuldigd is, doch zij hebben niet vastgesteld welken dag. Zoodal men de vrouwen op den eenen en de kinderen op den anderen dag mag laten rusten, en alzoo hel familieleven vernietigen. De katholieke werklieden daarenboven, die in geweten des zon dags niet mogen werken, zijn ir. gevaar alzoo slechts vijf weikdagen in de week te hebben. Dat alles weten de republiekeinen, doch de bepaling van den zondag werd door Mgr Ereppel, bisschop van Angers, vooi gesteld en dat was genoeg om ze te doen verwerpen. Een voorstel van eenen bisschop stemmen, hoe redelijk het ook zijn mocht, dat kon er immers niet door Wat lepublickeinsche kleingeestigheid Italië. Gelijk wij bet woensdag gezegd heb ben, heelt koning Humbert M. di Hudini in zijn paleis ontvangen en het ministerie aangenomen dat deze hem voorstelde, om dat van Ciispi te ver vangen. M. di Hudini is hoofd van hel minis terie en minister van bu't’nlandschc zaken, 'l Is hij dus die, in vervanging van Crispi, de Italiaansche politiek zal bastin an. Zal d e politie eene andere richting inslaan In t is do vraag. M. di Hudini O£ STRANDLOOPER. Eeu vorhaal uit do duinen der Noordzee, noon W. O. Van Horn. 23’ vervolg. De jimmerkreten der ongelukkigen ver loren zich in htl gebrul des sterm» en in het geraas der b and ng. Heeds sedert vier dagen bevond de jonge Anmiiller z ch te Oostende en wachtte met kloppend hart do aankomst van hel sclfp de Vrouui Katrien, af, dat hem den vader zou Ie geiuoel voeren. Menigmalen stond hij dat.r boven aan den vuur'oren en s-nurdo zijn kos'barcn verrekijker op de zoo of beklom den omgang van den toren, van waar men ver op het eentoomge wateivlaK I an uitkijk'n, of hij geen zeil kon bespeu- i-n, dat van Et:g-i-nd nader kwam. Dik wijls tui uat; n g: ijz. iard neven» hem, "i ns zilvriwitt'- hiir>neeibiediiib(>ez<'.ni- en. en v>icn alle zn i1 en en Oos’rnrfo- II ais net bijzon ier* .ciumg b'jeg hden. Hei was d shikt udi-p*'i non W. ciiu ndviift. op wiens si tuiuil' i.' m u s >-n las van mei r d.m lach tg jiien d in e, n oie mei v. ilat’g c een di ib.ir n vr;end o p n o» t z.ig. Op den dag dit het oug luk voorviel, de politiek van haven, als lid van hel drievoudig ver bond en als verdrukker van hel Ppu-if- lijk gezag. Deze twee oorzaken van balies ondeigang niet weggenomen j wonJ dien ondergang niet verhinderen. Oostenrijk. hi I het ’•••d> in den viorgcn in-rgcnd ge- sioitnd, en alles voorspelde, dal hel nog erger zou worden. Dit werd volkomen ba- waarheid, want van negen ure in den wor gend nam hot geweld van den storm met eiken oogenblik toe, en 1 voorbijgaan. Ja. met den avond - - is moeilijk te vei laten, vooral door een man tegen hel voorstel die voor hoofddoel heeft wel te staan met verworpen; 17 leden hebben zich de partijen welke de Kamers samenstel- houden. Nog 33 leden blijven er dus len en tevens den ramg van Italië als over die noch voor noch tegen ui spraak Vertrekuren van den ijzerenweg. 3 Januari tot at blaart 1&9S. slagvaardig en manifesten rond. In Portugal en Chili is, voor den oogenblik, de oproer ge dempt, doch in beide landen ook smeult het vuur onder de asch en zijn de par tijen machtig die het gouvernement vijan- d g zijn. In Chili zijn eenigekong csleden als bemiddelaars opgetieden lusichen president Balmaceda on de meeideihdd van het kongres. Dc partijgangeis van den ops’an 1, echte', eischen de aftre ding van cr niet aan dien eisch in te willigen. de lierzienl p; der f»roitdwet In de sectiën der kamer van volks- vci tegen wool digers die bel voorstel- Janson onderzocht hebben, is de ber- i len en tevens den ramg van Italië als over die noch voor noch tegen ui spraak gioote mogendheid wenscht te behou- gedaan, noch zich o:nhouden hebben den. Hel algemeen gevoelen is dat de her- M. di Hudini zal dus voortgaan met ziening in de openbare beraadslaging het eene Iialie te hand- I zal verworpen worden; de rechterzij zich i voo”behoudende, op tijd en stond, de te houden, te veijpefs poog.len zij hel sch p te naderen. Zelven in het grootste gevaar, moesten zij terug keeren, zonder hun doel, hun voornemen bereikt te hebben; ja, niet tens eiken ocgenblik toe, en liet geen enkele had het hun mogen gelukiu-n, de romp van minuut tusschen zijne vreeselijke slagen het echip in hel zicht te krijgen, voorbijgaan. Ja. met den avond ging hij Zoo brachten zij ongeveer een 1 over lot een werkelijk orkaan, dat alles J vreeselijkslen angst door, tot zij op dreigde ie vernielen, wal nog geene veilige het donderend gekraak hav n bereikt had. In weerwil van het onl- I -L zettend weder, weken de jonge Aumuller lieden, en snelden nogmaals h»èn, om met j_ w-iohtanrinnk croon 1 hunne booten eene laatste poging to wagen. Ademloos luisterden de aan land gebie- venen, maar zij hoorden en zagen niets dan toch beidi ove luigd, dat de lang gewachte het gewoel des waters en den duisteren nacht. Ten laatste keerde een der booten terug. Hij had den kapitein van hat schip bene vens l«ee mairoozcn opgevischt. Nadat dezen waren bijgekom-m, vei haalden zij aan de angstig wachtenden, dat de oude Aumulkr werkelijk «an boord geweest was ui dal hij mei hun den boot b. klommen had, doeh nadat d ze was omgeslagen, hadden zij niets 'me. r van hem gezien. R it mijn vader! riep de zoon uit. Gaarne geef ik u alles wat :k bezit. And rmaal besicgcn de zeelieden hunnen beo'. Bij "dde met ben in dc zee steken. en de oude patroon Wachtendonk geen oogenblik van den Dam. Hoewel hun oog nergens een ze.l kon ontdekken, waren zij vader en vriend zich in dit weder onder weg bevond. G;j kunt denken, mijnheer, hoe angst cn benauwdheid hun gemoed vervulden. Groo ter nog w< id dit gevoel van angst, to n de storm met den avond allcrvrecselijksl werd, en n.en thans van lij 1 lol lijd noodschoten hoorde, die immer nader bij hel strand wee; klonken. E n troep loodsen cn matroozon om ringde Je beide mannen. De jonge Aumul lei liord hun h ndeu vol goud. De zeelieden rustle s hun' e ieddi: gshoot uit, cn slaken in zee, maar te vergeefs b piocfd; n zij zee kieshervoi ming voor te stellen, welke zij zal geradig oordeelen. dende, zoo zaï de val van Crispi ook In de 4‘ sectie hebt eu de 5 aanwezige I liberalen hel gevoelen uitgedrukl dai de Oostenrijk. (tegenwoordige kamer geene andere uit- In Oostenrijk moeten binnen kort al- spraak moet doen dan voor of tegen de gemeene kiezingen voor den Rijksdag herziening, zonder zich met de formuul plaats hebben. De partijen maken zich te bekommeren i zenden reeds hunne i - Volgens de Journal de Bruxelles, zou M. de minister Beernaert in de 3* sectie herhaald hebben dat liet onmoge ijk was, volgens de laai van geheel du linkerzij en van hare drukpers, de herziening te stemmen zonder het nieuw stel-el aan te duiden; dat zonder die aanduiding eei e stemming der berzieningeene wezenlijke vei warring zou veroorzaken, wiaivan het waarschijnlijk gevolg zou zijn de kiezing eener min herziennig'-gezinde kamer dan de tegenwoordige. M. Beernaert beeft dasrenboven doen lihera'en udgaande, het gcuvei nemenl hel recht had niets ie zeggen; dat bet g( uve neme..t, daare. t gen, eene lor- mi.ii’ had aangeduid, welke hem toe- ïcie :i eene gioote meerderheid te Lu nen veieenigen, en dai hij bij gjbrek aan eene overeenkomst in de s-n:en, die zelfde for uul in de middensectie opnieuw zou voordragen. Hij heeft geë ndigd net te ze'gen dal hij, in de tegenwoordige omstandig heden, niets anders doen k dan zich omhouden, aangezien zijne be s ige. - de stemming ondergeseti k was .-.a i eene voorwaarde, welke hij niet zeker was te zien vervullen. Loeningen. In zijne grrroote redevoering beeft M. Graux, de gewezen liberale belasüngs- minister, tot het katholiek ministerie ge zegd Gij leent te veel; gij veim'er- dert bovenmate de openbare tchu tl. Welnu, uit de beraadslaging is door onomstootbare cijfers, het volgende ge bleken Het liberaal ministerie leende in zes jaren tijds 630 millioen, of 103 mdlioen ’s jaars. Het katholiek ministerie 1 ent’e in ze ven jaren 130 millioen of 21 mi lioen ’s jaars. De katholieken leenen dus jaa-lijks 83 millioen min, dus vijf maal min dan d? liberalen. En M. Graux, onder wiens ministerie die groote leeningen plaats had len, durft tot de katholieken zt ggen Gij leent te veel. Met wien houdt M. Graux den zot muul van M. Janson begreep;, dst in met de katholieken, mtt het ptibiiek, erf i met zijn eigen? i en slechts met geweld ion dfi omJe patroon Wachtendonk hem terug houd n. Wederom geduurde het gem men lijd, eer zij lerugke uden. Thms bi achten zij slechts hei lijk van een matroos den zij opgevischt hnld-n. Ook dc andere boot landde met vier g ierfde ma ruozen, maar Auiih lir was oidcr hen niet. Zou hij ook met den vloed doar de zee aan land geworpen zijn? v.oeg Wachten donk. Dat kon niet omnogdijk zijn. Haal spoedig lairaarns in het loorfshuis. riep hij de omstanders op gebiedenden loan toe, cn doorzoekt het strand en de duinen tot aan Maiiakei ko. Zij ijlden naar het loodshuis o i de lantaarns la halen en verdeeld.ui z ch in troepjes. Een van deze, waarot d r zich o >k de jonge Aumuller bevond, die ilnns i, o. te houden was, snelde het strnd ej400 ver dit nog door de zee verschoond was gingen over de duinen heen om hem ta vinden, wanneer hij zich misschien mocht gered hebben. Bij tusschenpoozen weer klonk door wéér en wind hun luid geroep van Holla ho! Holla ho! Maar geene moschelijke stem gif an'- woord. (Wordt voortgezei). Dit blad '"'rschijut den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. li sehiijvingsprijs, 0 tr. sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel.De groote letters volgens plaatsruimte. Rechteilijke eerherstellingen 1 fr. Een N’ l;i cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. be Annoncen voor Bch/ie (ter uitzondering dei I laauderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office DEPimuciTÈ, Magdalenastraal, 46, te Brussel Men schrijft in bij BüNHOMMI.-HïCKc.SEYS, drukker uitgever. Zwarte ihi>nneiisiraat. 4. te Veurne, en in de Poslkanlooren. r» URNAAR 5 00 o co 12 45 1 42 K 1249 4 59 0 53 1256 506 700 102 512 7<6 1 12 528 7 16 1 50 5 39 7 55 3 15 7 05 9 20 5 24 8 23 10 59 2 44 6 16 8 01 11 25 3 15 5 10 4 07 2 06 2 11 2 18 5 45 8 11 9 19 11 CC 5 14 5 «3 5 -V 5 36 5 42 5 51 6 06 na rispa l'runel (vertrek) (ent I ichtervehle lortrniMrrq llandzacme Ztrren »8&en jjiimnde .ostkerkft AvccBppcllc ycuruc ^dinkerke ijhyvrldc c 1 - Duinkerks (vertrek) Ghy velde Adinkerktt Veurne Avecappelle Ooslkerke Dixmude Eessen Zui ren iLindzueine Coi temarcq Lichterveide Gent .i-_i. Cirtcniarcq nart Oostende. 4 50 8 II 10 5 I 14, 4 55, 5 18. 7 18 Oostende-Cortcniaicq, 5 55, 8 'J3, 12 26 4 22. 6 15, 8 13 Cortnin-lJ|>er7 01 9 10 1 51 5 29 7 59 IJper-C >riom4 20 7 15 9 57 1215 551629 Lichterveide naar Koi Irijk, 5 12. 8 24 9 48, 11 36, 1 27, 5 40. 7 «7, 9 56 K.n'lijk naar Lichter velde en Bni-ee 8 05 11 02 12 55, 1 20, 4 25, 6 41, 9 O0 Bi u {ge n.iar Kurlrijk, 7 40, 9 0.’ 1'1 U5 11 00 .2 40 5 05, C 42 OiMlende-briKsel 5 27 6 16 7 5* 10 11 48 2 55 4 24 5 32 5 58 8 44 ;x- ciJo-oiS- 1 42 5 19 7 40 2 00 5 52 8 00 8 06 8 II 8 18 9 33 2 27 551 128 9 42 2 38 - 8.77 9 51 2 46 6 00 1047 3 08 5 00 6 32 11 25 3 46 5 34 7 05 1203 4 16 C 07 7 15 10 10 12 15 4 24 6 16 7 22 - 12 22 4 31 6 24 7 50 - 12 30 4 59 0 32 7 42 1030 1243 4 53 0 47 7 48 7 55 8 01 8 10 1053 b 22 11 03 7 32 9 54 12 !O Brussel (amik 8 45 i 0 55 11 05 8 00 G vó 9 44 l 15 4 01 Nieuport üixmude Gent en Veurne Dui’ kerke - 9 56 Parijs naar üuinkerkn *v, morg. 6 35 8 42 9 -0 i 11 25 moig morg. 8 00 4 1.7 7 06 7 01 745 1 0 36 - 8.77 8 45 2T5 6 12 85» 10(5 n 10 17 10 39 11 08 Duinkerke naar Parijs en m<rg. Duinkcrke (vertr.) 10-4? Atrecht 2 26 Autiens 5 55 Parijs (aankomst). 5 25 Kvondi Parijs (vertiek) 7 lO Duinkerke(Aai'k). 12 15 Ni< uport (f,t;id).Oixniudrt, a CO 1 56 4 21 Oixn.ude-Nieuport 2 35 5 53 8 24 617 - 3 00 5 58 5 55 7 45 - 11 58 4 09 6 00 7 36 6 51 9 0|- 1 42 5 19 7 40 8 57 7 10 9 16 - 200 552 8 00 9 15 7 16 9 22 - 2 06 8(.C 9 21 7 21 9-.7 - 2 11 8 11 9 26 7 28 9 54 - 7 40 9 43 - 7 51 954 - 7 59 10 02 - 8 07 1011 - 8 19 10 25- 8 26 10 48 - uinkerk. „lk 8 57 11 18 -

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1891 | | pagina 1