I Woensdag 4 Maart 1891. 47e jaargang. V 9. 1X2®?’' Fransch vcc. gevallen is. Als men de Parijzer dagbla- wetten var. ondergeschikt belang. ring ontdekt, welke voor doel bad al do Onze vei tegenwoordige!’, M. de graaf 1 was. Ik heb intusschen rniiiv scha,t; kens In beide kamers zijn belangrijke op merkingen gemaakt geweest over het aanstaande vervallen van ons handels- zij nu te vreden dat zij zich niet meer traktaat met Frankrijk en de verhooging - wordt bedieigd. de lichaamsbeschrijving der dieren mei- j minste eone maand aldaar geenc ziekte onder het vee bestaat. DE STRANDLOOPER. Boen W. O. Van Horn. cgo-OÖe- 25* vervolg. Op eens hoordo hij een vreeselijken bon», gevolgd door een dof gekraak en gillende angstkreten recht voor zich uit in zee, niet ver van den oever, waar hij stond, en duidelijk genoeg, want juist scheen de storm een oogenblik uit te rusten om zijno kr..chlen lot n’cuwe vlagen te verzamelen. In kooi isachiige spanning stond hij nog een oogenblik in beraad. Be vloed zet op, zeide hij in zich znlven. Thans is het lijd! Stillekens schuifelde hij hel duin af en stond op het strand, waar de golven immer hooger stegen en de duinen begonnen lo raderen. Voorzichtig tastte hij met een stok, waar aan een ijzeren punt cn haak was vastge hecht, in het rond, en voelde op eens een voorwerp, dat do golven op het strand had den geworpen. Hij greep er naar en greep een lijk Verschrikt sprong hij terug, maar kwam spoedig weèr. Hij voelde nog eens. sing der maatregels uit te stellen voor Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel.De groote letter» volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. hel 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’(buitenland worden ontvangen door het Office dePublicitè, Magdalenaxtraat. 46. te Bruxxe.l. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Postkaniooren. De Knmers. Vcrledene week hebben de beide ka mers hen bezig gehouden met de be spreking der begrootingen en eenige Buitcnlandsclic Politiek. Keizerin Fredrik. De Duitsche keizer heeft weer eenige stappen van toenadering tol Frankrijk gedaan. Onlangs woonde hij een feest bij ten huize van den franschen gezant te Berlijn, wien hij overigens, in alle gelegenheden, de meeste beleefdheid beloont. Hij heeft de fransche Akademie van schoone kunsten eenen brief van rouwbeklag gezonden over de dood van den schilder Meissonnier; hij heeft de fransche kunstenaars uitgenoodigd deel te nemen aan de tentoonstelling welke dets jaar te Berlijn gehouden wordt en eindelijk heeft hij zijne moeder naar Parijs gezonden om zelf slappen aan te wenden hij eenige der voornaamste Porijzer kunstenaars. Ongelukkig schijnt in Frankrijk de openbare denkwijze nog niet rijp te zijn om eeno verzoening met Frankrijk te bewerken. De overgroote meerderheid der bevolking vraagt, wel is waar, niet beter dan in rust cn vrede te kunnen leven; doch er zijn nog altijd eenige schreeuwers die het woord revanche in den mond hebben en die door hun geschreeuw alle poging tot verzoening verijdelen. Zij dreigen met vijandelijke hetoogingen, indien keizer Wilhelm wat hij sedert zoolang in den zin heeft naar Parijs moest komen. Keizerin Frelerik is ru eene eenige dagen in Frankrijks hooldsiad gebleven en werd er met koele beleefdheid ont haald. Zoo er geenc rechtstreeksche beloogingen tegen baar hebben plaats gehad, dan is hel vooral hieraan te danken dat de fransche dweepers inge zien hebben dat zij eene vrouw is, dat zij de weduwe van keizer Frederik, de dochter van Engeland’s koningin niet machten belcedigei. Om alle verwikkelingen te voorkomen is keizerin Frederik verplicht geweest haar vertrek te vervroegen en vrijdag hooft zij met hare dochter prinses Mar- garetha Parijs verlaten, om hunne reis naar Londen voor te zetten. De ontroering welke tijdens het ver blijf van keizerin Frederik te Parijs ge- heerscht heeft, schijnt nu sedert haar vertrek bedaard. Hol is als of den re vanche mannen een steen van hel hart de landbouwers van Veurne Ambacht, die hunne aankoopen in de Mayenne en de omstreken van Neveis gedaan heb ben en waarvan de levering moet ge daan worden legen half maart. Men zou de wagons met vee, die re gelrecht uil die provinciën komen en dus geen gevaar voor besmetting ople veren, gedurende eenige dagen kunnen loelaten langs de giensstatie van Duin- kerke binnen te komen, vermits het vee de ziekte, die in de aankoopplaats niet bestaat, gedurende de reis niet kan ge kregen hebben. Men zou de invoer van hel vee kunnen toeiatei. met een bewijs van oorsprong en in gesloten wagons; aldus zouden alle belangen gevrijwaard zijn. Spreker hoopt dat het gouvernement maatregelen in dien zin zal nemen. In den Senaat werd de kwestie ins gelijks besproken. Onze senator, M. de baron de Co- ninek, deed opmerken dat de invoer van vee verboden was juist op het oogenblik dat de Be’gischa landbou wers in Frankrijk vee aankoopen, na melijk in de omstreken van Nevers on in Mayenne. Wanneer de landbouwers verleden jaar bun vel vee wilden verkoopen, was de fransche grens gesloten, en nu dal de aankoopen van het mager vee in Frank rijk moeten gedaan worden, wordt de invoer langs de f’>elgicc :e grens verbo den. M. de senator bedankte vervolgens den heer minister van landbouw over zijne toegeving om hei fianch vee, vóór het vet bed van invoer in de omstreken van Nevei s. Opperhurgonje en Mayenne» aangekocht, en voor Vein ne-Ambacht bestemd, onder zekere voorwaarden en na nauwkeurig onderzoek door een des kundige gedaan, ia bet land te laten in voeren. lijk was, andermaal naar het strand te snel- Slil als eene kat. die hut op eenen muis De liberalen, die in kiezingstijd zoo veel belangstelling voor landbouw en nijverheid aan den dag leggen, waren bij die bespreking afwezig. Het waren dus de katholieke leden die aandrongen opdat het gouvernemsnt zijne maatregels zou nemen tegen Februari 1892 en rechten tegenover rechten zou stellen, in plaats van ons gedurig te laten fop pen door hier den vrijen invoer toe te laten der voortbrengselen van een land dat de onze aan zijne grenzen tegenhoudt of aan zware lasten onderwerpt. Bij de besp: eking van de vernieu wing der wet tot beteugeling der aan hitsingen tot opstand, waren de liberalen op hunnen poster was immers wat politiek op het plankje. MM. Bara, Janson, Graux en con- storten hebben die wel bestreden en de j socialisten, hunne nieuwe bondgenoo- len, verdedigd, die in hunne meetings niet alleen de algemeene werkstaking aanprediken welke eene onmogelijk heid is maar ook den opstand te- O ho! riep hij half binnensmonds, dat is geen matroos! Misschien vind ik wat bij hem! Hij heeft er genoeg van! ging hij, zichzelven troostend» voort «n trok het lichaam op het drooge. Zijne welgeoefende hand ontdekte ras eene horlogie en den dikken geldgordel, die de verongelukte om het lijf droeg. Ha! riep bij in helsche vreugd uit, dat is van belang Hij legde het lijk op zijne schouders, en wilde hel duin op, maar hij vergat dat zijn voet hier’geene vastigheid had. Hij zakte zao hard naar beneden, als hij opklom, en stortte met hel lichaam omlaag in het water, want de golven sloegen reeds aan den voet der duinen. Dit benam hem ech'cr evenmin republiek voor goed gevestigd De Moniteur van heden kondigt aan dat do invoer van mager vee, per ijzerc - weg uit Mayenne, Opperburgorje en de omstreken van Nevers verzonden, toege- laien is tol 31 Maart, langs Givet-Agimonl waar hel zal onderzocht worden door eenen veearts. i Bij elke verzending moeteen gezond- |.jj]c wol([en gekocht en hier ingevoerd, heidsbowijs gevoegd zijn, afgelevcrd otn je Vetteweiden van Veurne-Ambacht door een veearts der plaats van het komst, te beleggen de lichaamsbeschrijving der dieren mei- j Onze vei tegenwoordige!’, M. de graaf dende, en bestatigende dat er sedert ten Leon visart, heeft ter gelegenheid dezer i „i belangrijke kwestie voor onsarrondisse ment liet woord genomen. In grondbe ginsel is hij niet tegen de maatregelen die hel gouvernement gedacht heeft te moeten nemen, doch men diende wat i minder streng te handelen en de toepas- i sing der maatregels uit te stellen voor I den moch gelooven, dan zouden allen groote moeite gehad hebben om hunne veronlweerdiging te bedwingen, en zijn moeten bedwingen. Is het niet om te van invoerrechten waarmede Belgie lachen? Die veronlweerdiging is maar een gemaakt spel, en wij zijn zeker dat de overgroote meerderheid der fransche bevolking de dweepers af keurt, die door hunne ongepaste betoogingen ten laatste nog den vrede in gevaar zouden bren gen. moed, als hel zijne hulpmiddelen te boven gordel b vonden. Alles biecht hij duaina ging- Met eenen gw> Idigrn vloek haalde hij eet touw voor den dag. I armen van den dn nkeling vast, na.n zijn het verborgen hoesje verdween alles melde oogsttijd verstreken stuk met ijzer beslagen, en t 'j' i louw om zijne borst wond, waadde" hij door den khmmenden vloed, en hief zich half met den slok, half aan het lange helm- I. - heid op de duinen. den pogingen lot redding aan te wenden. Jan de S’rtwdlooper sloop naar zijn huis haardplaat werd' opgelicht, ook de tweede i terug, wan’hij zag w. I in, dat men nu het Ontslag van M. Melot. M. Melot heeft, om gezondheidsre denen, zijn ontslag gegeven als minister van binnenlandse!) i zaken en openbaar onderwijs, en is voor een paar maanden I naar 't zuiden van Frankrijk vertrokken. De liberale bladen beweren dat hij door M. Beernaert afgedankt werd, uit open, vond de brieventesch en de horlogie, echter zag hij licht en hooide meuschen maakte den gordel los, gespte dien zich aankomen, die, als zij nog honderd schre- zelven om hel lijf, pakte zijn zeildoek en den veid >r kwamen, ongetwijfeld den be- lantaUrn op, en schoot met de snelheid des roof ie moesten vinden. Hij legde zich zoo lang hij was in eene dier groeven, welke de n gen in het duin zand vormt. Daar kon niemand hem ont dekken, terwijl hij intusschen duidelijk kon hooren, wat ze daarboven op de duinen te vertellen hadden. Op eens riep een der matroozen -- Daar ligt er een. Iemand anders kwam thans nad°r, hield een l'clit voor hel doodsbleke gelaat, en riep op h »rlverschcurenden toon Mijn vader! Ach mijn goede vader! Ia een oogwenk namen de matroozen hot lichaam op n snelden naar de stad, om neg j zoo spoedig mogelijk weder in orde; de k l. .1 1 r. C W. *1 XX «A r» A I X\l, I A I' 1.A A hond dit onder de i daaronder rees omheeg, en in de diepte van S;rand geheel en al zou ond> rzaeken en zijn naai r j- -- j—-.-.i. Dat is een nacht van b>4:>ng, zeide hij ophetdtooge! mompelde hij.cn ging in en opende de deur om, wanneer het moge- huis. - lijk was, andermaal naar bel stiand te snel- Hij had altijd nog zijtie doorna'te Lleeren gras in de hoogte, eti met zijn last in vodig- t ten. aan en de nacht was ijzig koud. heid op de duinen. i stil, als eene kat. die hu! op eenen muis Daar scheurde hij snel de klecderen voorzien heeft, beklom hij de duinen. Daar Wordt voortgezet. Zuid-Amerika. De Zuid-Amerikaansche republieken zijn voortdurend onrustig. De Chiliaan- sche vloot is er in opstand. De oproerlingen hebben den 16 Fe bruari Iquique gebombardeerd en de stad ingenomen; zes der bijzonderste straten van de stad zijn vermeld. Meer dan 300 vrouwen en kinderen zijn om gekomen. De gouvernementstroepen hebben den 19 de stad hernomen; doch ’s ander daags moest de bevelhebber hem over geven en de stad viel weer in handen der revolutionnairen. Men verwacht zich aan een beslissend gevecht. In Aigentina is ook eene samenzwee- 1 ring ontdekt, welke voor doel bad al de j leden der regeering van kant te maken, i we!l’Se overheid en de ver in Brazillie daarentegen schijnt de nieuwing der plnuderingen en brand- - stichtingen van 1886. Deze, wet is co iderdag aangenomen met 55 stemmen tegen 26 cn 1 ont houding. Fransche vee. Dinsdag is het verbod van invoer van fransch vee besproken geweest. Dit verbod heeft eene groote omwenteling in den handel te weeg gebracht; hel is immers op dit oogenblik dat er telken jare duizenden stuks hoornvee in Frank bliksems naar de landzijde hel duin af in eene kleine vallei. Hier kon hij met meer dwalen, en bereikte binnen weinige oogen- blikkenzijn huis. Hij sloot zorgvuldig deu ren en luiken, ontstak het licht en onder zocht nu zijnen buit, metoogen sis van een roofdier, dat zijne prooi beschouwt om het beste deel het eerste te verslinden. Onbe- schrijvelijk was de uitdrukking van zijn ge laat, toen hij den schat van engelsche bink- j biljetten in de brieventesch ontdekte, die door de zorgvuld:ge inpakking, r.og niets het water geleden hadden, en toen hij de rolletjes met goud zag, die zich in den 1- z4->* izvrv K.n verhaal uit do duinen der Noordzee, i .1 i r— V :n *»4io VIVA4 Ut* IViicejVO IU”k U1C 11 111 xjiCI» i - m vx j - w ham u ^tu<i <1 vi U v n j uuu uv v x v-ju i i u j J J11 m mix»* ai’a terwijl hij het horlogie. e> neu iuti'.s»uueii umiu-- »cua,ip»cu»

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1891 | | pagina 1