11 Maart 1891. 47’ jaargang. Nr 10. Woensdag uitwegen zou verliezen. .s waren, er slechts in geluk» 5 te behou den; de anderen zijn voor hen om zoo te zeggen verloren. traktaten, Belgie een zijner bijzonderste j uitwegen zou verliezen. tein van zijn schip, toen hij met de handen naar hem uitgestrekt, in de golven der zee verdronk. Hij huilde van ontzetting, maar immer verschenen deze schrikbeelden we der. En als hij weer lot het volle bewust zijn ontwaakte, dan wa» de kwelling den dolrit vreesdijk. ondragelijk. Zoo vdrlieni hel foltertnuste lijden, de lichtstralen daar hoort hij menschelijke r r chtsdienaars traden binnen. Een ijselijke pte zijne borst en be wusteloos zonk hij wedar op zijn leger. Een nieuwe aanval van beroerte had hem getroffen. VIL Gij weel, mijnheer, vervolgde kapitein Verstolk zijn verhaal, dat de jonge Auimil Ier medegegaan was met de lieden, die langs het strand geloopen hadden om de plaats des ongeluks zoo mogelijk te kunnen naderen. Omlaag zijnde, hoorde hij het roepen van Daar vond hij zijnen vadsr, gelijk ik I 1 l l 4 n dal zijne kleederen door roofgierige banden lag. waren gescheurd en in wanorde gebracht j Rechterlijke hronijk. DE STRANDLOOPER. c^o-ogc 26’ vervolg. Hij begon van koude te trillen, doch had den moed niet om vuur aan te maken, omdat hij vreesde hierdoor opmerkzaam heid let zich te trekken. Eu evenwel died een ontzaggelijk gevoel van koude hem immer heftiger beven. Hij ontstak een licht en greep naar de inmflesch, die hij eens aan hel strand gevonden had en met wier inhoud hij steeds uiterst spaarzaam had omgegaan. Hij zette haar aan den mond en dronk haar schier geheel led-g. Dit ver warmde hem nu wel, maar maakte hem tevens dronken, want hij was dezen zee- mansdrank reeds lang ontwend. Met moeite ontdeed hij zich van zij ie natte klecdeien en zonk afg<n.at op zijn mosbed. Maar eene hevige koorts gloeide door zijne ade ren, plotseling trilde het zoo wonderlijk in zijne rcchterledematen hij verloor zijn b wustzijn. Het was reeds een eind in den morgend, to<n hij weder tot zich zelven kwam, want het heldere daglicht drong door de reien Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs, 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel.De groote letters volgens plaatsruimte. Rechter lijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (Ier uitzondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office dePublicité, Magdalenastraal, 4G, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en iu de Postkantooren. ■Ie Kamers. Geheel de verledene week is besteed geweest aan de bespreking der begroe ting van landbouw, handel en nijverheid van de vensterluiken. Hij gevoelde eene ge weldige hoofdpijn, maar poogde niettemin op te staan cn de venster te openen; maar machteloos zonk hijop zijn leger terug, want zijn rechterarm cn been weigerden hem hunnen dienst. Hij was verlamd en kon zich niet bewegen. Een beroet te had hem getroffen cn zijne rechterzijde verlamd. Nu zag hij den afgrond vol ontzetting voor zch open. Verlamd verlaten lag hij daar, in een toestand van volslagene hulpe loosheid. Daar builen klaar dag, in zijn kamerker. nacht! Niemand kon zijn ongeluk vermoeden. En de gedachte aan den dood in zijne vreeselijkste gedaante, den honger dood overviel hem met al hare zwaarte en gaf hem een gevoel van angst, dal geene woorden kunnen beschrijven. Het waien de pijnen der hel, die hij thans meest verdu ren. Het was de onuitsprekelijke angst voor don hongerdood, voor gebrek aan drinken, want hij kon geen diuppel water halen, om de foliërende smerten van zijn brandend gehemelte te verzachten. Thans kwamen hem al zijne ongerechtig heden voor den geest. In koortsachtige droomen zag hij die at me negets die hem vloekten, wanneer zij onder de zweepslagen des drijvers neerzonken; hij zag den kapi- Kiezingon in Oostenrijk. Dc kiczingen te Weenen zijn eene vreeselijke neerlaag geweest voor de liberalen, eeno schitterende zegepraal voor de katholieken en anti-semieten. Op de 14 zetel» van de hooldstad zijn de liberalen, die daar heer en meester hoeveelheid ingevoerd van Belgie Frankrijk. De middelmaat van c... voer is 25 millioen kilos. Ziedaar voor den landbouw, wij laten do andere nijverheidsvoonbrcngselen daar. Al deze taksen maken den invoer in Frankrijk onmogelijk. Indien «ij voor goed aangenomen worden zal het met onzen invoer in Frankrijk gedaan zijn, voor al de voorwerpen welke erdoor getroffen worden. Men begrijpt dat die zaak onrust ver wekt in ons land; daa-, door de opzeg ging van wege Frankujk der baudets en openbare werken. M. de minister heeft beloofd bij de vernieuwing onzer bandelstraktatcn de belangen van onzen handel, nijverheid en landbouw niet te verwaarloozen. Plaatsvervangers voor het leger. Sinds cenigen lijd is het gerucht in de geial plaatsvei vangers zoude vinden, en dat de personen die de 200 frank ge- stort hebben door de wet voorgesetire ven, zelfs geenen tijd zouden hebben om op eigen uand een plaatsvervanger te zoeken. Dit geiucht werd waarschijnlijk uit- gesuooid door zekere aanwervers, die alzoo ti achten geld te slaan op kosten der ouders die zien soms liever de gro< tsie geldelijkeopofferingen getroos ten dan hunne zonen naar de kazerne te zien trekken. Wij meenen het noodig die ouders gci u-i te stellen, en hun aan te sporen geen g< hoor aan de weinig geweiens- voilc miliciemakelaars te geven. Volgens het artikel 04 dermiliciewet, hebben de inilicianen, die voor 1 Octo ber geen plaatsvervanger van het gou vernement bekwamen, het leebt voor t mannen te zoe ken en aan te bieden, die toestemmen in hunne plaats op te gaan. De geldstor ting van 200 bank, krachtens art. 64 gedaan, za’ bun terugbetaald worden. liet is dus volstrekt onnoodig zich door de aanwervers van nu at reeds on gerust ie laten maken. Verseliilllge tijdingen Als gij Zwitsersche Pillen koopt, eischt wel dal zij van Parijs komen, uit het fabriek van A. Hertzog, apoieker. Neemt er geene andere Een koninklijk besluit van den 26 februari bemachtigt M. R. Despot, schepen, cn in zijne plaats, M. Aug. Pil, als openbaar ministerie te zetelen bij de rechtbank van enkele policie te Veurne, ingeval do politiecommissaris en de burgemeester beiot zijn. Bij koninklijk besluit van 3 Maart is M. Fran» Desidear Goossen, kandi daat deurwaarder te Veurne, tot deur waarder benoemd bij de rech bank van eersten aanleg te Veurne, in vervanging van M. Pie-ret, overleden. Bij koninklijk besluit van den 3 Maart is M. J.-E. Floor, notaris en pro vinciaal raadslid te Rousbrugge-Haiin- ghe, benoemd tot plaatsvervanger hij hei vredegerecht van ’t kanton Uaiinghe, in vervanging van M. Vandewegho overleden. M. Lodewijk Depuydl, gemeente raadslid te Nieuport, is benoemd tot lid van de commissie der openbare stapel- het was den beangstigden zoon alleen te doen om hem door zijne geleiders zoospoe- dig mogelijk te doen opnemim en naar dó stad te vervoeren, opdat m m nog alle mid delen zou kunnen in Twerk stellen om hem in het leven terug te roepen. In het eerste het beste huis was hij binnen gelaten geworden. Het was juist de poort van het klooster der witte vrouwen. Deze lieten hem geerne binnen en stelden hare woonplaats voor de berinh-riighaid op n. Aumnllers geld gaf den lieden vleug-ten. Binnen een ongelooflijk konen tijd waren er twee geneesheeren gehaald, en ten la it, ste bereikte men hel vurig gewenschie doel. De schipbreukeling sloeg de oogen op Nu werd de grootste stille in cht geno men. Een der gen esheeren, eene dienende zuster uil het klooster ea de jonge Aumul- ler bleven bij hem; evenlwei moest de laat ste zich op cenigen afstand houden, om geene oorzaak te geven lot h ivige gemoeds aandoeningen. De joi go (lenende zuster was schoon en zacht als een eng I. Eene ---r uitd ukking van sniert maakte haar nog be den matroos en klom daarop naar boven, j valhger. 'Zij verpleegde de i lij 1 >r met mj Daar vond hij zijnen vadsr, gelijk ik u grootste oplettendheid en b-waaste <].m reeds veihaald heb, maar hij beineikte nret verkwikkenden slaap, wairin hij verzonken dal zijne kleedereu door roofgierige banden lag. waren gescheurd en in wanorde gebrach?; i (Wordt voortgezet). Examens van Kiesbekwaamheid Bij ministerieel besluit van den 7 Maart, zijn benoemd als titelvoerende en als plaatsvervangende leden der jury’s ingesteld in de hoofdplaatsen der volgende rechterlijke kantons, voor het exaam van kiesbekwaamheid, ge durende den zittijd van Maart 4891. Kanton Veurne. Voorzitter, M. René De Graave, rechter; plaatsvervan ger, M. Aug. Pil, advokaat, beide te Veurne. Sekretaris, M. H. Brunein, hoofdon derwijzer te Veurne; plaatsvervanger, M. A. Breyno, id. te Vinchem. Lid, M. A. Ghyssaert, principaal van T collegie to Veurne; plaatsvervanger, M. A. Bogaert, vrije onderwijzer te Alveringhem. Kanton Dixmude. Voorzitter, M. G. Quatannens, koopman; plaatsvervanger, M. Am. Ghyssaert, apotheker, beide te Dixmude. Sekretaris, M. T. Luyten hoofdonder wijzer te Dixmude; plaatsvervanger, M. F. Gardelein, i'e Caeskerke. Lid, M. Veys, principaal; plaatsver vanger M. Jansjeune, vrije onderwijzer, beide te Dixmude. Kanton Kousbrugge. Voorzitter, M. Floor, notaris; plaatsvervanger, M. D. Vauden Berghe, koopman, beide te Rous- brugge. Sekretaris, M. Provoost, hoofdonder wijzer te Vlamertinghe; plaatsvervanger, M. Byckebusch, id. te Waiou. Lid, M. A. Bulcke, hoofdonderwijzer der aangenomene school; plaatsvervan ger, M. Ackerman, onderwijzer, beide te Rousbrugge. Kanton Nieuport. Voorzitter, M. W. De Roo, koopman; plaatsvervanger, M. Ad. Kempynck, eigenaar, beidé te Nieuport. Sekretaris, M. L Florizoone, hoofd- on lerwijzer te Nieuport; plaatsvervan ger M. Van Troyen, id. te Ramscappelle Lid, M. Beheyt, principaal to Nieu port; plaatsvervanger, M. Ducheyne, bestuurder der aangenomene school te Pervyee. Onze Handelsbetrekk’ngen. Eerstdaags za! in de Belgische Kamer de bespreking plaats hebben van onze bandelsbelrokking met Frankrijk. Die kwestie is zeer belangt ijk. Indeidaad, iedereen van ons weel genoeg hoe te genwoordig bijna al wat wij in Fiank- rijk zenden, zware, ja alle zware las ten moet betalen, daar integendeel Fianki ijk ons land overstroomt met zijne voortbrengselen, die omtrent vrij en vrank binnen dringen. Frankrijk ver hoogt de inkomrechten op sommige onzer voortbiengselen van 1 tol 2, op andere van 1 tot 4 en zelfs tot 5 frank. Een woord eerst over graan en meel. In 1885 rezen de rechten op de gra nen van GO centimen lol 3 Ir.; voor het i omloop dat de regeering geen voldoen- meel’van fr. I 20 tol G Ir. In 4887 wier- den deze rech en gebracht op 7 en 8 fr. Het vee zal nu betalen volgens bel gewicht 10 frank per 100 kilos voor de ossen, koeien, slieren, jonge ossen en vaarzen; 12 frank op de kalveren; 15 fr. 50 op de schapen; 8 fr. op de verken»; 32, 12 en 25 fr. op’t versch schapen-, veikens- en rundvleefch; 14 Ir. 50 op hel verkensvet. De eieren zullen 10 frank betalen per 100 kil.; de boter van 13 lot 15 fr.; het *emn 10 fr Bemerkt hier wel, dat deze vuoriln engsclslol nu toe niets betaalden. Dc kaas zal als inkomrccht eene ver- höogirg ondergaan die zal klimmen van 3 lol 25 fr. en hetgeen meest van al zal iiadeehg zijn, T is hel vervierdubbclen J der rechten op de chicoie erimmers, jat)uar, daaiopvolgend, dit laatste voorbrengsel woidt in groote in den in zijn ontwaakte, dan wai de kwelling van Zoo verliepen een dag on een nacht onder den tweoxliii dag vielen door de reten daar hoort hijmenschelijke stemmen. De deur werd ojJengebrokcn_en de ge schreeuw ontsnapte zijne borst en be wusteloos zonk hij wedsr op zijn legor. DE VEURNAAR i De korrektionnele rechtbank van Veurne heef de volgende vcroordeelingcn uitgesproken Zitting van 20 Februari Verhulat Eduard en Dereygher Leopold, werklieden te Houthem, elk een jaar gevang, voor diefte van kolen. Bogaert Isidoor, bijgenaamd de Pruis van ka pelaans, werkman te Zarren, Cannaert Karet, werkman te Clcrcken, Carnier Frans, bijgenaamd Tutte van Jan Havens, en Wybou Jules, werklie den te Zarren, de eerste eene maand gevang, voor slagen, en 1 frank boet, voor dronkenschap; de drie overige elk 8 dagen gevang en 26 frank boet, voor vernieling van afsluitingen. Pollefoort Amelia, huisvrouw Bruloot. werkster te Alvcrlnghem, 8 dagen gevang, voor diefte. Alexander Rcmigius, landbouwer te Rous- bruggge, 5 frank boet, voor belemmering- van den openbaren weg, cn 36 frank boet, voor smaad jegens de policie. Verpootte Pieter, herbergier te Isenbcrghe, De- wulf Leonard, orgeldraaier te Clercken, e k 5 maal 23 frank boet, voor dansapel gehouden te hebben zonder toelating; de tweede nog 10 frank boet, voor herberg gehouden to hebben in eene tent, zonder toelating, Ryckebusch Desidecr, Prosec Luciaan, Prosec Theofiel en Deny ft Leopold, werklieden te Di- xmude, elk eene maand gevang voor slagen. Prosec Luciaan, voornoemd, 8 dagen gevang, voor vernieling van afsluiting. Devey Leopold, herbergier te Adinkerke, 2 maal 100 frank boet, voor jachtmisdrijf. Een verhaal uit de duinen der Noordzee, noon \V. O. Van lions. - v.. w.w a.jw... W ..W...M..« i va n

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1891 | | pagina 1