8 1 8 478 jaargang. 13. b I'S I.J Woensdag S3 Maart 3891. k t !V Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel.De groote letters Hoe leeger het liberalismus daalt in kracht en invloed, hoe woeliger en werk zamer de socialisten worden. T Is de eene meeting achter de andere en bijna in alle steden. En wal veel be- teekent en door iedereen bemerkt wordt, ’t is dat hunne vergaderingen gewoon- lijk plaats hebben onder het voorzitter schap van liberale kopstukken, T Is ’t geen wij zeiden in ’t begin. De libe ralen die maar uit en zijn om meester te spelen, doen meê, T is gelijk met wien. l&echterlijlse kronijfc. volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annonren voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office dePubliché, Magdalenastraal, 46, te Brussel. Men schrijn in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Postkantooren. Prins Jeroom-Napoleon, rcchtstrcekschc erfgenaam van Napoleon III, is ...4o:d, r.Zj ondeizoeken, welke eene merkelijke uit- I karciinaal P“jol lieclt hem de laatste hh. Sakra- J menten tnpffftdiend. Een verteer van dry franken. Bergen, 23 December 1889. Ik DE STRANDLOOPER. 27* vervolg. Onder zulk eene loedere behandeling herstelde de oude Altmuller spoediger, dan men had mogen vermoeden, maar nu kwam liet dan ook uit, dat hij bestolen was thans eerst kwam het den zoon opmerkelijk voor, dal hij op de duinen gevonden was, waar de golven hem niet hadden kunnen aanspoelen; de pijn, die den drenkeling onder de beide ai men gevoelde en de in drukken die daar zichtbaar waren, bewezen klaar, dat eene louw hiervan de oorzaak g-weest was, terwijl het ook aan zijne kloe- ding duidelijk te zien was, dal hij met den rug over hei zand moest gesleept zijn. De De oude man wist natuurlijk niets van dit alles; in allen gevalle h-d de roof korten 'ij l plaats gehad voor men hem vond. liet viel den jong» n Aumulier in het oog, dan degenen die op alle tonen schreeu wen - --U"U1u~* algemeen stemrecht, of niets. ITc Manier. Dinsdag en woensdag was het voort zetting der bespreking over de begroo- tingvan landbouw, nijverheid en open- baie werken. In de zitting van donderdag werd de begrooting aangenomen. Vrijdag heelt de Kamer eenige wets ontwerpen van ondergeschikt belang besproken. Eu wat zijn de socialisten? Dat zijn mannen, die niet en kunnen lijden dal iemand geniete van het for tuintje, dal zijne ouders met zuren ar beid vergadmd, of dal hij zelf met wer ken en sparen heeft te hope geschart. Dat zijn mannen, die nijdig zijn als zij den winkel van - eeoen handelaar zien draaien lijk hel zijn moet, als zij eene fabtiek of ander nijverheidsgesticht zien lukken en eerlijke winst verschaffen aan dezen, die er ai hun verstand en vermo gen aan toewijden. Dal zijn mannen, die zouden willen a'.les hebben, van alles genieten, over alles beschikken, van alles meester zijn, maarzonder werken. Dat zijn mannen die gebruik maken van hel werkvolk, om langs den rugge van het werkvolk op te klimmen zoo hoog het maar mogelijk is. En daarom nemen zij alle gelegenheid te baal om hel volk langs hunnen kant te krijgen, om hel volk op ie maken legen dezen die iels bezitten ot door handelen nijverheid iets trachten te bezitten; 't zijn die mannen die in ’l Walenland die schrikkelijke weikslakingen in gang steken, die ge- heele da'gi n aan’l volk spreken van zijne rechten, maar nooit van zijne plichten, die hem opruischen om bel algemeen stemrecht te eischen, in de hope van Herziening. M. Beernaeri beeft zijne zienswijze nopens do herziening doen kennen. Ziehier, in ’Ikon, zijn herzieningsplan dal hij aan de middenafdeeling der Ka mer heeft medegedeeld De herziening is noodig; doch hel al gemeen stemrecln kan het huidig stelsel niet vervangen. Meikcltjke uitbreiding van hel kies recht, bij voorkeur volgens deEngelscho grondslagen de gebiuiking van onroe rende goederen vaneen bepaald inkomen. De overeenkomst der partijen is noo dig. Zulk stelsel zou 500 lol GOOduizend kiezers geven. Alle huidige cijnskiezers zouden kiezers blijven, alsook de be- kwaamheidskiezers en die een diploom van boogere studiën bezitten. De evemedige vertegenwoordiging zou op alle kiezmgen toegepasl worden. Behoud en versterking van den Senaat; wellicht kiezing in twee graden. De minister slaat ook de kiezing voor van bijgevoegde vertegenwoordigers, ten einde de gedeeltelijke kiezingen te voorkomen. De koning zou de kiezers rechtstreeks duiven, tijdens het zaaien gedaan, ver zoek ik u, bij dringendheid, de noodige maatregelen te nemen om, gedurende dien tijd, het sluiten der duivenslagen voor te schrijven. Ik meen u te moeten herinneren dat de bevelschriften welke gij daarvoor nemen zult, krachtens artikel 78 der ge meentewet, met policiestraffen mogen dreigen. dat, terwijl deze zaken aan het ziekbed wer den overwogen, de jonge diénende zuster verbleekte en zich in angstige beklemming verwijderde. Hij dacht er echter niet ver der over na, en spoedde zich heen om van de ontdekte feiten eene aanklacht te doen bij het gerecht. Een gerechtelijke beambte begaf zich daarop mei den zoon naar het ziekbed des vaders om de bijzondere aangiften en ver klaringen op te leekenen; do matroozen die den verongelukten gedragen hadden, wer den in vvrhoor genomen, en zij cok ver klaarden, dat zijne wanordelijk gescheurde kleederen hun opmerkelijk hadden gesche nen, doch dal zij evenlwei daarvan gezwe gen hadd» n, omdat de zoon er geen gewag van maakte. Nu echter herinnerde deze zich de gemelde omstandigheden zeer nauw keurig. Een der matroozen zeida daarop tot den rechter Zou dat niet weer een stukje, van den Strandlooper zijn? Gij weet, Mijnbeer, dal ge hem reeds eens hebt beetgehad! Hij door het algemeen stemrecht aan ’t scho- telken te geraken. Van honderd sukkelaars dia de kop stukken der socialisten aanhooren en volgen, zijn er geen lien, die weten waarvan er kwestie is. Ze laten hen mis leiden door groote en holklinkende woorden, ze zijn sul genoeg om te peizen dal ze eensdaags door die kopstukken gaan kunnen leven gelijk in ’t luilekker land en dal hun de kwakkels gereed ge braden in den mond gaan vliegen. En, och heere Laat ze eens, als zij in nood zijn, naar die kopstukken gaan, die bin nen best zijn, laat ze eens bij die mannen om hulp gaan en troost, ze zullen al gauw ondervinden hoe zij hun genegen zijn. ambten de kamer binnen of Jan gaf een snijdenden gil cn zonk bewusteloos neder. De doktoor ging naar hem toe om hem te onderzoekeu. en bevond weldra, dat de man eene beroerte gehad had; hij deed hem eene aderlating en wendde het noodzako- de zaak in handen had, begaf zich daarop bleek het, dat zijne tong verlamd was. Nu .“.acr de bewuste plaats. Daar omlaag lag, had men niets anders te doen, dan hem stil en onheilspellend, met geslotens luiken. naar het hospitaal te brengen en daar met zochten de gerechtsdienaars -het huis van J-J-een spoor het gestoiene te vinden; niets aan schouwden zij dan de ondubbelzinnigsto t hij voor eenige j»ren het huis uit de han 1 had betaald, en ook hel kost- en opvoedg» IJ sm issen in de provincie j decastcele, notaris te Poperinghe. Er is gedurende den winter veel heifstgraan vervrozen, dat nu is moeten herzaatd worden. Om de schade te voorkomen door de woont dicht in de beurt, en als iemand moet beschuldigd worden, dan is hij het; hij heeft zeker het oude kunstje weer bij de hand gehad. Gij weet wat ze van hem vertellen, al kan men het dan ook niet bewijzen. n ?oo sprak de zeeman, en de rechter, die j lijkste aan, doch toen Jan weer bijkwam, de zaak in handen had, begaf zich daarop bleek het, dat zijne tong verlamd was. Nu naar de bewuste plaats. Daar omlaag lag, had men niets anders te doen, dan hem stil 1 1 als of niemand er woonde, hel beruchte de moeste zorg te verplegen. Daarna onder huis van den beruchten ni’fP), j z» 1-» t» .1/ï Va f c ,1 ruv »v-r »»iz kvzvf Ltnic* De rechter bleef met een deurwaarder boven tot beneden, doch zonder en den jongen Aumulier de plek met op- van werkzaamheid in ’t oog houden, en deed 1 hij met deze naar hel huis omlaag ging. Op zijn herhaald geklop en geroep volgde een v.. u antwoord, als het gerochel van een ster- voor zijn kind nu reeds driemalen vooruit aan het klooster voldaan h>d. Hieruit be sloot men, dat r-r eene heimelijke bewaar plaats van zijn geld en zijne schatten moest zijn. Ten tweeden male deed men een nog nauwkeuriger onderzoek, maar ook dit hl et zondor gevolg. (Wo’dt voortgeze-). Socialisten. De liberale partij is om zeepe geheel hel land door; ze kwijnt en leeft uit, zoo danig dal zij bijna nievers geene de min ste zegepiaal meer behaalt, zonderde hulp der socialisten. De liberalen, die willen rechtzinnig zijn, vei staan en bekennen dal het alzoo is gelijk wij zeggen, en daarom is T dat er eenige onder bun moede zijn van de politiek, en hunne knikkers uil de ron de trekken, 't Zijn deze die niet en kun nen verdragen dat de sleert van de par tij den kop geleide er, meeslepe. Maar anderen, er zijn er velen, stellen hunne hope in do opkomende partij der socialisten; zij en zouden het niet open lijk durven zeggen noch toogen, maar in ’t dutkerke werken zij voor de socialis ten, niet om die gasten aangenaam tc zijn, maar om zelven tol hun doel te ge raken, T is te zeggen om wederom bo ven ie komen en meester van 't land te winden. T Is immers gekend een li beraal wil meester zijn, en om tot het meesterschap te geraken, zou hij mee doen, al was t met den duivel zelve. b-eiding van hel stemrecln kunnen ge ven. Daaruit volgt dal er tot nu toe maar dén volksvertegenwoordiger in de Ka mer is, die het algemeen stemrecht voor de ónmogelijk- i genezer, hebben van maagzeer doorgaan, dat hij zich tevreden houdt, i scheidene maanden aan onderhevig was. I Twee doozen aan 1 fr. 50 de doos waren voldoende. (Handteeken gewettigd Valèiie Sa wage. Sluiting der duivenslagen. M. de gouverneur van West-Vlaande- den jongen Aumulier de plek met op- terwijl dp gerechtsdienaars halen, waarna blijken van armoede. Men wist echter, dat hij met deze naar hel huis omlaag ging. Op L zijn herhaald geklop en geroep volgde een vende. Eene huivering overviel ieder, die daarbij stond. De jonge Aumulier stelde voor om geneeskundige hulp te h;den. Dit geschiedde en toon de doktoor gekomen was, brak men de deur open. Nauwelijks traden de be- deputatie, in vervanging van M. den rid der dcCock, overleden. Een koninklijk besluit van den 14 aan do heeren arrondissements kommis- dozer aanveerdl het ontslag van M. Van- De Moniteur van zaterdag kondigt de wet at waarbij Paaschmaandag en Sinkrenmaandag worden verklaard wet telijke feestdagen te zijn. kunnen raadplegen over te doene her vormingen, zelfs over wetsontwerpen reeds door de Kamers gestemd. De mogelijke aanhechting van den Congo zou voorzien worden. Betere regeling van het policierecht. M. Frère is legen de bewoning (occu patie), bij heelt geen vertrouwen in de evenredige vertegenwoordiging, maar bij wil nog mia van het algemeen stem recht weten. Wat hij wil, zegt hij niet. M. Saiucteleite wil ook van het alge meen stemrecht niet weten; hij wenscht evenals ook M. Fiére eene groote bespreking der kwestie in de Kamers en dagbladen. M. Bu'.s wil ook niet van ’t algemeen stemrecht weten; hij helt over naar de evenredige vertegenwoordiging. M. Janson is voor het algemeen stem recht, doch indien men nu daartoe niet staat, dat is M. Janson. vei klaar dal de Zwitsersche Pillen mij En deze ziet zoowel de onmogelijk- i genezer, hebben van maagzeer en ge heid in het algemeen stemrecht te doen brek aan eetlust, waaraan ik reeds ver- Twee doozen aan 1 Ir. 50 dc doos voor den oogenblik, met de grootst mo gelijke uitbreiding van hel stemrecht. M. Janson handelt hier verstandiger dat zij alles moeten hebben bet Luisbewakcr bij de koolmijnen vanllavié Bij koninklijk besluit van den 14 maart wordt M. R.-O.-J. De Giave, rechter bij de rechtbank van eerstenaanleg te Veur ne, tot voorzitter der zelfde rechtbank benoemd, in vervanging M. Bei ten, tot andere bedieningen beroepen. Bij koninklijk besluit van den 13 Maart wordt de provinciale raad van West-Vlaanderen bijeengeroepen op Dins dag 24 dezer maand, om over te gaan i’ tol de voorstelling van kandidmen voor de openstaande plaats van raads- j heer bij bel beroepshof var. Gent; 2“ tot I de kiezing van een lid der bestendige «r»>1 n1 z» in «nvtrnnrri nrr vnn M rJnr» nirl ren heelï den volgenden omzendbrief gezonden aan de gemeentebesturen ^1 n» im jryim uwflWfüME - -HIT.TgW - Dc korrektionncle rechtbank van Vcurne heeft de volgende veroordcelingen uitgesproken Zitting van 17 Februari. Ramboer Hendrik, 18 jaar, werkman te Langhemark, 8 dagen gevang, voor diefte. CarnierKarcl «n Carnicr Desideer, bij genaamd Disten Have, werklieden te Zarren, elk 8 dagen gevang en 26 frank boet, voor bedreigingen. - 1 imBgggaPgBM 1 - Werschilll£e tijdingen Een verhaal uit do duinen der Noordzee, noon W. 0. Van Hohn. cgo-oSo - i -u» J 1 hrnlr nnn AQllnct wnarann ilr rei .-«—ospiui ■- en kan komen is hij bereid alle stelsels te gisteravond, ten 7 u. 3o, te Rome overleden. De menten toegediend.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1891 | | pagina 1