i I 47ö jaargang. a hoewel tol op den draad versleten. verge el isluktc veldtocht. Ze zijn leelijk vast, de bestierzuchtigc liberalt r. met geheel hun gemaakt spel van de herziening der grondwet. De veldtocht is mislukt, dien meester Fiére met zijn intirpe vijand Janson onder nomen had, in den schijn voor hel alge- gouvernement alginter... Maar’ten pakte niet; het ministerie en zijne meerderheid waren zoo dom niet om zich door de liberale oolijkaards te laten verschalken. Had het ministerie zich laten bedrie gen, dan zou bet eene olie geweest zijn voor M. Frère en de liberale kliek. Alle i' DE STRANDLOOPER. Ken verhaal uit de duinen der Noordzee, noon W. O. Van Horn. 28’ vervolg. Eerst toen een der aanwezigen tegen den haard klopte en dize een Lullen klank gaf, kreeg mqn vermoedens. De ijzeren vuurplaat werd losgebroken, hetgeen zeer gomakkelijk ir. het werk ging Nu zag men eene ledige luitnle tusschen de vier zijdemuren van den haard en ontdekte onderaan nog eene ijzeren plaat, die nauw keurig daar lussehei paste. 0>k deze werd .omhoog gelicht, en hel eerslo wat de jonge Aunmller zig, was de horlogie zijns vadcts. hun reeds uit zijne kindschheid welbekend. Nu ook ontdekte men de brieventesch, d^n lederen gordel met goud en veel andere zaken van waarde, die de roover hier ver meen welzijn, maar wezenlijk uit klein geestige 'xiesberekeningen. M. Fiére en consoorten •zochten niet tot de herziening, maar wel tot de ont binding der Kamers te geraken. Zij peis- den van de katholieken in ’t garen te jagen; zij hoopten dat de meerderheid van geene herziening zou gewild hebben en dat zij daarop gingen kunnen den duivel ontbinden heel het land door, en tuilen en tieren legen die kaloten alhier en die papen aldaar, en dat pastoors- der recbteroeveis van den Yser dien Goed nieuws. l!c ïininer. In de zitting van 17 dezer, is de Overeenkomst, den 26 Juni 1890, tus* Priesterlijke benoemingen. Zijne Hoogw. de Bissahop van Brugge heeft benoemd Bestuurder der vrije normale school en van het pensionaat te Thourout, M. Vanden Bulcke, professor ift- ’t zelfde gesticht, in vervanging van wijlen M. MeerSseman. Kapelaan van St. Jacobs te Brugge, M. Emiel Looien», gewezen coadjutor te Assebroucke, in vervanging van M. Van Haeeke, die om gezondheidsredenen zijn omslag gegeven heelt van dit deel zijner bedieningen. de gronden langs de vaart van Veurne naar Duinkerke zoo goed mogelijk droog te maken. Die bepaling is niet nauwkeuring ge- middelen, de oneerlijkste de eersten, noeg. Zij beteekenl naglans dat, om de zouden in 't werk zijn gesteld geworden overeenkomst behoorlijk uit te voeren. 1 om de kiezers schrik in't lijf te jagen, het aflaten der waters van den Yser niet 1 L voor dat der waters van de Duinkerk- vaait mag geschieden, en dat gebeurt ongelukkiglijk tot hiertoe, zegde onze achtbare volksvertegenwoordiger. cr irgeslèept, want men was jer spoedig achter, dal deze zijne dochter was. De diep gewortelde afkoer, dien zij voor baren vader koesterde, was bekend, maar nauwelijks hoorde zij, dat hij zich in zulk een ramp zaligen toestand in 't hospitaal' bevond, of zij ijlde tol.hem, om hem op te passen. ’t Moet' écn schokkend tafereel 'geweest zijn, vertelde men elkaar, toen hel schoonc, tpedére. vromer meisje'het bed van den mis- slandighedm gezien hebbnn, en de gchuele dadiger niderde, daarvoor nedurknielde en stad was in rem’ koortsachtige spanning en opgewondenheid öiuirent den uitslag van hel ondeizoek. Dit werd kilussch n aanmerkelijk ver traagd, want men kon hem nog niet ver- I'J vermogen herkreg n had. De geneesheer .beschouwde h°m daarvoor als nog te zwak, lederen dag liep n er nieuwe en andere praatjes door de stad, en ook do schoone, ik wil de daad, ik zal iels doen voor het volk, en een half millioen treffelijke lieden onder de burgerij en den werk mansstand kiezers maken' En de liberalen waren gevangen in hun eigen nel’. De herziening die over ee- nige dagen nog scheen ie zullen gestemd worden, is door de middenafdeeling der Kamer onbepaald verdaagd en deze houdt zich nog enkel bezig met het op zoeken van het beste kiesstelsel voor de provinciale- en gemeentekiezingen, dat als proefneming zou dienen voor de wetgevende kiezingen. M. Beernaert heelt in geheel de kwes tie der grondwetsherziening als door zichtig staatsman gehandeld; hij heeft voortreffelijk hel hoofd geboden aan de inksche streken der liberalen en deze laatste in hunne eigen strikken gevangen. zieh zoo zwaar bezondigd had, om verge ving gebeden, en hun gesmeekt, dat zij hem toch niet zouden vervloeken. Toen is dan ook de ganschc rampzalige levensloop van dien man aan het licht ge komen, mijnheer, zoo als ik u verhaald heb, gr, zoo als ik hem van patroon Wachten- donek btb gehoord, die nog eene goede kennis van mij geweest is. 'l Was akelig om aan te hooren, wanneer bij de pijnen van zijn geweien en zijne hoe de duivelsche hartstochten van gierig 111.1 .11 1 laatste eei e flauwe herinnering in hem op- i weldigd hadden, zoo dat zijn hart zich ver- hooren, niel'egmstaando hij zijn spraak- snikkend naar boven gewezen. misdaad, vóórtbrengen kon. Met ontzetting Men bad hem niet eens in verboor behoe- j wendde zich iedereen van hem af, maar ven le nemen, want hij heeft alles bekend, zijn bermhartige ergel, zijn feeder kind met een diep berouw m bet Ir-rl. dat God j alleen niet. Anna week niet van zijne leg-r- door zijn kind m hem had opgewekt. Toen stede; onvermoeid bleef zij bij hem in het (Wordt voortgezet). Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs, 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 cenlimen per regel.De groole letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 400. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en 'tbuitenland worden ontvangen door het Office dePublicitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijn in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Zvzarte Nonncnslraat, 4, te Veurne, en in de Postkantooren. vreezen zijn. Ziedaar hoe slim de liberale kliek het i aan boord had gelegd, in de hoop van weêr aan't zoo geliefkoosd schoteike te geraken. Maar het klare dóórzicht der katholie ken heelt de liberale plannen in duigen I doen vallen. De katholieken zegden: Ehwel wat begeert gij in zake van kies recht? Wij zullen uwe verlangens eens nazien en over weger Dal liep al scheel En dan als de oolijke liberalen moesten klaar zeggen wat zij begeeren in de plaats van de te veranderen artike len der grondwet, ze waren niet t' huis; zij wisten het niet! De katholieken moe ten ze!ve weten Ehwel! M. Beernaert heeft een her- zieningspfan vooruitgezet en gezegd gij,.liberalen, wilt den schijn hebben iets te willen doen voor den kleinen burger en den werjtman, van hem wat recht te geven,..». Ehwel! houdt gij den schijn; Buitcnlandschc Politiek» Twee dooden. Dezer dagen werden twee mannen tol de politieke wereld behoorende, door den Almachtige in de eeuwigheid ge roepen. De eerste was een tacbtigjaiige grijs aard, M. Windthorst, leider van het katholiek centrum in den Duilscben Rijksdag. Hij overleed zaterdag, 14 Maart, om 8 ure 's morgends. Zijn af- sterven vei wekte den diepsten indruk, rdet alleen in Duitschland, maar in ge heel Europa. Windhorst was gewezen staatsminis ter van bel door Pruisen ingepalmde koninkrijk Hanover. Tol lid van den Duitschen Rijksdag gekozen, na den Franscb-Duilschen ooi log, was bij er een der voornaamste katholieke rede naars en den gehuchten tegenstander van vor. Bismarck, den ijzeren kanselier. Later werd hij de erkende leider van het centrum en verwierf door zijn beleid het ophouden van de Duitsclie kerkvervol- ging of Cullurkampf, de intrekking der Meiwetlen en tevens de algemeene ach ting van vrienden en tegensti evers. De Keizer zelve stelde tot den hotsten oogenblik het grootste belang in zijnen toestand en zijn afsterveu was voor ge heel Duitschland een algemeene rouw. De tweede was prins Jetoom Napoleon Bonaparte, bijgenaamd Plonplon, kozijn n wettigt opvolger van kiezer Napoleon ill, van Frankrijk. Reeds tijdens dezes regeering echter spande prins Napoleon met de vijanden van den keizer samen en kleefde open lijk de republtekeinsche beginselen aan. Hij was tevens een verstokte vrijaenker en godsdiensthater die, met mannen van zijne sootl. op zekeren Goeden Vrijdag niet aarzelde in T openbaar vlecsch te eten. Na der, val van Napoleon moest bij het hoofd der keizersgeiinde partij zijn, doch zijn ergerlijk gedrag deed de Bona- pattisten hetn verlaten en zijnen zoon, prins Victor, als hunnen hoofdman ver kiezen. Ook aan prins Napoleon wordt de schuld toegeschreven van de ontruiming van Home door de Fransche troepen, waardoor de Eeuwige S ad in banden van Victor Emmanuel, der rooveikouing viel. Tnans is bij, vei laten van al de •zijnen, te Rome gaan sterven. schen Frankrijk en Belgie gcs'oten, be trekkelijk de droogmaking der Moeren en dertransch belgische wateringen, en verbetering toe te brengen aan de vaar ten van Veurne naar Bergen of Nedei- Colme en van Duinkerke naar Veurne, met algemeene stemmen aangenomen. M. Leon Visart, verslaggever, deed opmeiken dat de vaart van Duinkerke al bel water ontvangt der landen van den noordoever en dat al dat water langs Nieuport moet afvloeien. Tot bienoe hebben deeischen van zekere wateringen 2. 2. waterafvoer dikwijls gehinderd. Volgens art. 2 der overeenkomst ver bindt het Belgisch gouvernement zich De brave I betalen zouden op de daken geroepen hebben dat ons vaderland in gevaar verkeerde, dat de katholieken onmachtigen onbekwaam waren het land j le verdedigen, enz., enz.; in een woord Dal heeft zelfs nog onlangs tot bittere men ïou bet liberaal magazijn hebben en gegronde klachten aanleiding ge- geopend om de zwart» en roode spoken, geven van wege fransche en belgische a hoewel tol op den draad versleten, landbouwers. j wié uil deoude doos te halen. Hij voegde erbij dat I ij rekende op de En wanneer do kiezers genoeg doo» rechiveerdigheid van den minister van schrik bevangen en hunne zinnen op den openbare werken, opdat hij de noodige draai zouden gebracht zijn geweest, dan zouden de liber;,len zich ais redders van 't vaderland voorstellen, en eens aan T beslier, zou er van herziening geen spraak meer wezen, en het algemeen van Dixmude, deed opmerken, dat de stemrecht, hel socialismus en de repu- gevolgtrekking van M. Visart schijnt tot bliek zouden verdwijnen en nimmer te niets minder te strekkendan om gamsch den rechteroever van den Yser onder water te zetten. De overeenkomst, zegde hij, moet niet beslissen over de verschillende be langen van den linker- of rechteroever van den Yst-r; die zaak hangt af van het bestuur. M. VisABT deelde deze meening voor wat de internationale kwestie betreft; maar hetgeen tot heden plaats had, ’t is dat, ten nadeele der bewoners van den linkeioevcr, men de waters van Duinker ke niet iaat aftrekken tot dal al de an dere algcloopen zijn. rechiveerdigheid van den minister van schrik bevangen en hunne zinnen op den bevelen geve aan de beambten van brug gen en wegen om vooi taan de schaal in evenwicht te houden. M. De Lantsueeiie, vertegenwoordiger it' borgen had. Dadelijk werd er proces-ver- baal van opgemaakt, terwijl de gerechts dienaars al de in dezen schuilhoek verhe lende zaken medenamen, ten einde daarop eene aanklacht legen hem in lestellen. Heel Oostende was er vol van, mijnheer, en gij kunt begrijpen, dal hel volk niet weinig op den Sirandlooper gebeten was! leder moest cr nu hel zijne van weten; ieder wilde hem in b'denkelijke en verdachte om- stad was in eene koortsachtige spanning en bad. De tranen moeten in stroonien over wanhoop schilderde dien zielsstrijd, hare wangen gevloeid zijn. Hij had haar 1..,.. 2-J-- langen tijd strak aangekeken, tut er ten I heid en hebzucht, hem telkens Weder kwam. Toen had hij haar herkend, en luid harde en zonder gevoel van schaamte de Men bad hem niet eens in verhoor behoe- j wendde zich iedereen van hem af, bet h-rl. dat God j alleen niet. Anna week niet van zijne leg jonge dienende zuster uit hel klooster werd heeft bij de beide mannen, aan welke hij gebed. j] URNAAR '2 E-S—HHSSSHBHMSHBBSMSM Woensdag 25 Maart 1891. csSo-oSo Wij zijn gelukkig onze lezers te mogen bekend maken, dat de Eerw, Heer Cnimeyn, op het aandria- gen zijner vrienden, in het korte de zeven voordrach ten zal laten drukken, die hij dezen winter te Brug ge, heeft gegevenDie verhandelingen zullen een fraai boekdeel uitmaken van ongeveer 140 bladzijden met eenen gesteendrukten en zinnebeeldigen omslag, en verkocht worden aan 30 c. het exemplaar of aan 25 fr. het honderd. Het werkje zal voor titel dragen *De Sterke 'Dranken of 'De Geesel on^er Tijden. Al wie dtze voordrachlen gehoord heeft, met hun ne verbazende statistieken, met hunne hertroerende tafereelen en hunne brimige schertsen, in zuivere vlaamsche en beeldrijke taal geschreven, zal beken nen, dat het altijd aangroeiend gebruik der sterke dranken de afschuwelijkste wanorders indeheden- daagsche samenleving to weeg brengt, en dat hel boekje waarlijk zijnen naam verdient, De buitengewone bijval die de reeds gunstig ge kende Spreker in den kring der jonge Werklieden, in de Gilde der Ambachten en in de Burgersgilde door zijne leerrijke en treilende aanspraken heeft verwor ven, geeft ons de verzekering dat zijn werk bij allo volksvrienden zal welkom heeten. In alle huisgezinnen, werkmans- en burgerkrin gen, zal men dat goedkoop en waar volksboekje wil len bezittpn, dat bovendien allernuttigst is en uiter mate wel geschikt, om te dienen tot lees- en prijs boek in Zondagscholen, Patronagien en Gestichten der leerende jeugd. Daarom wordt het de Eerw. heeren Geestelijken, Bestierders, Onderwijzers en Onderwyzeressen bijzonderlijk aanbevolen. Van heden af kan men voor één of meer afdruk sels inschrijven bij den heer DE IIAENE-WANTB, 'Boekdrukker^ iSMariasiraat, ^Brugge, 1 'j en Idliucij uuaix drinuvnvuv11ivjv vi ivu OVCf j - r, HM U 0 5 ••5

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1891 | | pagina 1