i; 1 t I' 1 !3. I April 1891. 47s jaargang. Woensdag ■e Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel.De groote letters werking gekomen, want, eens toen zijn be- en b>d wtrd hij len derden mala door eetio 1 dien zelfden dag beeft zijne dochter den slu j t als non aangenomen. I T“ IBe Kamers. Onze beide wetgevende kamers zijn in Paaschvacancie. De kamer van volksver- Dank aan do vorfransching van hel tegenwoordigers zal hare werkzaamhe- het koninkdom aan ’t wankelen ge bracht, zal men nog niet tevreden zijn. onderwijs, het afbreken van alles wat aan godsdienst raakt, het loochenen van alle gezag, hei verderven vari de open bare zeden, het vernietigen van den ouden vlaamschen geest, hoopt men wel in de aanhoudende pogingen te ge- vele goede wenken gegeven tot bescher- lukken. Eens de herziening gestemd, dat is En dan vloeiden de woorden van troost voor hem als hemeldauw van hare lippen. Dikwijls verlangde hij naar Aumuller en Wachtendonk, en nooit genoeg kon hij van hen vernemen, dat zij hem vergeven had den. Telkens smeekte hij hun, dal zij voor hem zouden bidden. Ook de jonge Auixuller kwam vaak mede.’ en als Anna er dan bij was, scheen het hem, als zag hij in haar een engel Gods. Eindelijk werd het oordeel uitgesproken. Het verwees hem, aatigezien hij zich van moord op dm kapitein van het slavenschip bad aangeklaagd, tol den dood, welk vonnis echter tol levenslange gevangenschip ver zacht weid. Die gevangenschap is echter nooit in minnelijk Kind voor zijn bed nederknielde beroerte getroffen, en stierf. En op klooster, rn niemand heeft haar aangezicht meer aanschouwd. In strenge boete leefde zij en stiei f. voor zij haar vijf-en twintigste der. den 7 dezer hernemen. De Senaat is woensdag uiteen ge gaan na de begrooting van landbouw en openbare werken gestemd te hebben. In den loop der beraadslaging werden DE STRANDLOOPER. Men T.rhtMil uit de duinen der Noordzee, noen W. 0. Van Horn. c§o-o£c 29' vervolg. Al was er te Oostende slechts eene stem, «vn gevotl van afrehuw en toorn over Jan als de dienend-; zuster uii hel witte vrou *en-kloostcr over de straat ging, dan was «r eerbied voor haar, meer dan voor eene van hare orde. Haar oog steeds met tranen vervuld, rn haar zwaar beladen hart vond slechts vrede in het g- bed mtt den boos *:chl, dien zij vader moest noemen. Hij h< chile en kL mde z'ch echter ook aan haar ■ds aan zijn r< ddend' ii engel. Als zij niet hij hpni was, ri»p bij harm naam, en Wanneer zij kwam, dan spreidde zich eene itansch andere midiukking op zijn gelaat. Butzentnaal smeekte hij haar om verg tl. n.s, 'oor den gevloekten uaa.n, dien bij haar 2°'i achterlaten. Altijd dreigen. Het wordt van dag tot dag meer en meer waarheid dat het niet de herzie ning is, die men wil aan den radicalen liberalen kant, maar de revolutie. 't Heeft te goed gegaan in ons kalm Belgie sedert zestig of zeventig jaar men moet den boel ten ondersten boven slaan, en Belgie gelijk maken aan Frank rijk, waar niets meer vast staat, en men met groote stappen naar den totalen on dergang gaal. Biing van den landbouw. De liberale senator van Arion, M. Finet, verdedigde Rechterlijke kronijk. Da korrektionnele rechtbank van Veurne heelt do volgende vcroordeehngen uitge sproken Zitting van den 12 Maart. Thomas Karei, werkman ie Veurne, 52 frank boet, voor visschen onder hel ijs, Bulihé Eduard, werkman te Adinkerke, 52 frank boet, voor visschen onder het ijs. Lylon Camiel, werkman te Adinkerke, 52 boet, voor visschen onder het ijs. Debruyne AiuanJ, werkman te Veurne, 10 frank boei, voor dragen van verboden tuig. Zitting van den 13 Maart. Deroo Re- na'us, schoenmaker te Crotnbeke, 8 dagen gevang, voor slagen, en 10 frank boet, voor dronkenschap. Geeraert Lodewijk, 13 jaar, zonder be- Kapilein Verstolk zweeg eenige oogenblik- ken,en ook mijn gemoed was diep geschokt door het vreeselijke, dat ik genoord had. Toen ging de kapitein voortHoe schrik kelijk is hel toch, mijnheer, als lichtzinnig heid hel hart eens meuschen met zi«h sleept op den weg der o idcugd, als het daarin verhardt en den terugweg niet meer vinden kan, als het de reddende band Gods van zich sloot en vooriholt in tuimelende vaart, tol het oordeel wordt uitgesproken I Als ht t dan eerst bij den aanblik van den dood tot zich zelven komt O hoe vreeselijk is 't, als de mensch, ver waarloosd naar geest en hart, in den dienst der zonde overgaat! Wel u, nep hij, die aan den schoot eener vrome moeder zijl opgegroeid, dio door een trouwe vaderhand wordt g -vormd en geleid in wie hel zaad der deugd reeds vroegtijdig is uitgestrooid I Eiude. Uultcnlandsclic Politiek. IBe toestand. De politieke toestand van Europa is volkomen kleurloos voor den oogenblik. Alleen in Holland loopt men een weinig in de wer, tengevolge van de neerlegging der nieuwe legerwel, waar bij de persoonlijke dienstplicht zou wor den ingevoerd. Wel vei meldt de wel dat er voor som mige p rsonen, die eene zekere be diening of geestelijk ambt uitoefenen, uitzondering zal gemaakt worden, maar toch is de meerderheid der Ilollandsche bevolking er volkomt n vijandig aan, en vindt dezo vermeerdering van krijgslas ten voor de burgeiij eenen hatdnekki- gen tegenstand onder de katholieke en orthodoxe protesiantsche leden 4an de twee Ilollandsche wetgevende Kamers. Het virslag der kommissie van de tweede Kamer, betr. ffende gezegd we s- otitwerp, vergezeld van het ontwerp ®n het antwoord van het ministerie, is verschenen. De Ilollandsche bladen bespreken in 't lang en in T breed het ontwerp in eer ge begint Wijs en voorzichtig is de verklaring geweest vóór dat wij beginnen, moe ten wij weien waarhenen wij gaan. Geen sprong in den donkeie, opdat wij niet in de armen vallen van vrienden, die ons onafhankelijk bestaan en onze vrij heid zullen worgen, onder bet zingen van hel ah, ca ira en de Marseillaise. Is hel begrijpelijk dal het vlaamsche I land achteruit trekt, wanneer bel hoo gergemelde dreigementen boort? De Nation heelt terecht gezegd dat die verklaringen, de herziening in den grond|boren; doch wij herhalen;. T is niet de herziening der grondwet die zij wil len, T zijn troebels, die zij willen doen ontslaan. Welnu, daartoe is ons volk niet ge negen met overtuiging de belangen van den landbouw, en daardoor verwierf bij da goedkeuring der rechterzij. Ziedaar ten minste een liberaal, die da belangen van zijne kiezers en van het land boven de kleingeestige berekenin gen zijner partij wil ie stellen. Den 8 april zal de middensektie, ge last met het onderzoek van bet herzie- ningsvoorstel, ook hare werkzaamheden hernemen. Vertrekuren wan den ijzerenweg. 1 April tot 31 fllci 1991. 00 1054 3 08 5 00 Priesterlijke benoemingen. Z. H. Paus Leo XIII heeft, bij brieven van 18 Maart, Mgr. Beihone, kanoaik voor zanger der hoofdkerk van Brugge, verhe ven lot de weerdigheid van aartsdiaken, in vervanging van wijlen Mgr. Dessein. M. do kanonik Syoen is kanonik-voor- zanger benoemd. M. Vande Woestyne, eerekanonik en eca- noom, professor in T groot seminarie, is titulaire kanonik benoemd. Hunne instelling heeft zaterdag na mid dag plaats gehad. kwestie. Be kosten en uitgaven, veroorzaakt tloor hel in werking treden van hel "etsontwerp, zouden gedekt worden door eene bijzondere leening. In Italië ^omt het nu meer en meer uit, wat de oiinisie. Crispi al gedaan beeft. Met den Paus en de katholieken den duivel aan doen, meende hij alles vergeven tc van zijne landgenooten. Nu dat n>en ziet waartoe de eene achter de an- deie godsdienslhatcnde ministers onder “«stierlijk opzicht goed zijn, begint men klaar ie zien in dat spel. De tijd zal komen dat m»n den Paus zal moeten in alles gelijk geven. Afrika. Sedeit eenigen tijd leveren eenige fransche en engelsche gazetten stuur van der. Congo-S.aat. De groote in eene der meetings zegde een der den Als xij ons de herziening der grondwet zullen gegeven hebben, zal ’l nog maar een gedeelte zijn van 'l geen wij willen, en met woord'vai/ wegciïs de staatsbedienden het dreigement der algemeene werkstaking medenedeeid zal men het ons niet durven weigeren. De Journal Brutelles laat hooren dat Het vervolg? Wel dat is de republiek die beschuldigingen welhaast zullen gelijk in Frankrijk, wal altijd het klaar weer leid worden. I droombeeld is en blijft, en wij zeggen De Fratemité. van Parijs, het orgaan daarom tol bet vlaamsche land verzint der negers van Haity, schrijft dat de L X y-K z 1 zx «X zJ zx Ax ZX I Z. Z» L» Z"X W volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. Be Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en 'tbuitenland worden ontvangen door het Office DEPuBLiciTfi, Magdalenastraat, 46, te Brussel. M. n schrijn in bij BONHOMME-HYCKASEY8, uruKKer uitgever. Zwarte Nonuenslraal. 4, te Veurne, en in de PostKantooren. bedienden van den belgischer. Congo I deerlijk in den weg staan van zekere kooplieden uil Engeland en Frankrijk, die bij den handel van Caoutchouk, enz. geheimelijk den slavenhandel voegen. Wie weel wat er daaivan is? In Ant werpen woonde over tijd een man die aanzien wieid voor oude slavetikoop- man. Er kunnen nog elders zulke lieden gevonden worden. i eenen oorlog van beschuldiging legen het be- gazette van Engeland the Times, is ee,n I voornaamste leiders de volgende der hevigste aanvallers. De Belgische agenten zijn onervaren wreed, vrijbuiters, enz. De Indipendance heeft reeds een ant- mijnheer? zei’kapitem Verstolk. Het huis van den Slrandlooper viel in puin, want het klooster der witte vrouw'en mocht hel niet verkoopen —'niémand zou het toch ook ge kocht hebben.; Zoo ligt hel dan nog heden in ver.val, als eene plek, waar vloek en ver- ach ing óp rustén, gelijk vloek en verach ting zich aan Bén naam des Strandloopers gehecht hebbeif en de herinnering daaraan nog lang bewaard zal blijven bij het volk. Aumuller ging met zijnen zoon naar Omaburg. Zonderling, dal deze nooit in ‘t huwelijk is getreden, en er voor zijn vader ook geen geheim van maakte, dat dit alleen dan zou gebeurd zijn, wanneer de dienende zuster Anna zijne levensgezellin had kunnen worden. Patioon Wachtendonk slie:f op bijna vijf-en negentig jarigen ou derdom. De non Anna in het witte vrou wenhuis kwam nimmer meer builen hel aanschouwd. In strenge bo. te leefde Wal zal ik u nog meer verhalen, jaar bereikt had. i i 5 58 0 00 12 45 1 42 L 3 13 5 40 4 07 8 57 9 15 5 23 5 29 5 56 5 42 5 51 C 06 11 05 9 44 2 06 2 11 2 18 1 02 5 12 7 o7 1 12 528 7 16 1 50 5 30 7 55 3 15 7 03 0 20 5 2 4 8 25 fï 00 9 20 9 33 9 42 051 3 I ru»«l (.crlrekj Cent l ichterveldt Loi b-marcq Uaiuiiacniv lorren f «&en ILxmurfa ^ostkerke Avecappeile Vturne ^dntkrrktj t by velde Ouinkerkc (vertrek) Ghyveldo Adinkerke Veurne Avecnppelle. Ooslkerko Dixinude fessen Zarren Handxaeme Coi temai cq Lichtervelde Gent Cortemarcq naar Oostende, 4 50 8 1! M 02, 1 14, 4 53, 5 18, 7 18 Oostende-Cortemaicq, 5 25, 8 03, 12 20 4 22, 6 15, 8 13 Cortem-lJprr7 01 9 10 1 51 5 29 7 59 IJper-C>rt«rn4 20 7 15 9 57 12 15 356 621 Lichtervelde naar Kortrijk, 5 12, 8 21 9 48, 11 36, 1 27, 5 7 $7, 9 36 Koririjk naar Lichtervelde en Brugge,8 05 11 02, 12 35, 1 20,4 25, 6 41, 9 00 Brugge naar Kortrijk, 7 40, 9 00 10 05 11 00 12 40 5 05, 6 42 Oostendc-Bruasel 5 27 6 16 7 38 10 11 48 2 55 4 25 4 32 5 58 8 44 617 - 3 00 7 45 - 11 58 4 00 6 00 7 36 1 4'2 5 19 7 46 2 00 5 52 8 00 8 06 -9 24- 8 II 8 18 2 27 5 59 >26 2 38 6 05 8 57 2 40 OH 8 45 - 2 55 6.0 8 52 10 05 10 17 1039 ...11 03 6 32 U 31 5 43 5 34 7 05 1206 4 16 6 07 5 00 7 15 10 10 12 15 4 24 6 20 7 22 1 >18 1-2 22 4 51 618 5 14 7 50 10 20 12 30 439 636 7 42 1038 1243 4 53 6 43 7 48 1042 1249 459 051 7 55 10 49 12 56 5 06 7 01 8 01 1055 8 10 I 1 04 a 22 b 14 7 32 9 34 12 22 Brussel (aank.) 8 43 1 0 55 Parijs naar Duinkerks 2 4 4 5*45 *6 35 6 16 8 11 8 42 8 01 9 19 9 50 11 25 11 06 11 25 mors. 6 u5 4 01 9 56 7 06 7 01 745 10 56 Bij koninklijk besluit ran den 3o Maart zijn ba* noemd M. Jozef De Hzeae. advokaat te Veurne, tot rechter bij de rechtbank van Kortrijk, M. Urbain Gombault, subatituut van de» proku- r.ur des konings te Veurne, tot substituut te Kortrijk. M. van Zuylcn van Nyevelt (baron R advokezt en plaatsvervangend rechter bij de rechtbank va» Brugge, tot substituut te Veurne. r. 35 6 54 9<'l 7 10 9 15 7 16 9 19 7 21 9 24 7 28 9 31 7 40 958 7 51 9 49 7 59 9 57 8 07 1005 8 19 10 16 8 26 10 23 bui.,kerk. nik. 8 57 0 52 buiiifcerke naar Parijs eu Duinkerke (lerlr.) 1*0 41 2 44 5 45 At.echt 2 S6 6 16 8 11 -Aiaieoa 3 35 8 01 9 19 Parjja (aankomst). 5 25 11 25 11 1'6 »v«r.da ezuorg. Fa.ijs (vertrek) 7.0 11 05 8 00 Dui!.kerke(Aank). 12 13 9 44 1 ló Nieupu. t Uiz.nude-Gent en Veurne Duinkerks. Nieuport (stad)-Dixmude, 12 06 1 56 4 21 Dixn.ude-N.eiiport 2 55 5.» 8 24 w o-- -J -o r- - W - ,r - - ---- £1 j I 14 *^za ui lAVXz*» uoui *.ivu c. I’S i'

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1891 | | pagina 1