TWEE MOEOEES I I ll i i >1'; i 1 14. Landbouw-Voordracht. a a Woensdag 8 April 8891. S I Wanneer gij Edth Blair huwt, zegde die voortkomt van de verbranding. Deze twee stoffen worden dus ook. door de planten in de lucht opgenomen. Wil een landbouwer al de voordeelen bekomen die de bebouwing zijner vel- voedingselemenl voor de plant uit, en daar zij dezelve in de lucht niet vindt, behoeft de landbouwer er aan den grond te geven. Phosphoorzuur, dat bijzonderlijk in de vorming der zaden en granen komt, werkt als onontbeerlijk deel op al de selling die er in overgroote schaal ge pleegd werd, wierd men er moe van en men wendde zich tot eene andere mest stof, te weten het zout, liet zout is eene meststof die ongelukkiglijk bijkans niet goeds voor de planten bevat. Immers, wanneer men zout op zijne akkers werpt, ziel men de planten weelderig en groen ópschieten, maar hunne opbrengst is zeer minderachtig en de granen ge ven bijna niets dan kleingraan. liet is dus veiloren geld deze meststof te ge bruiken. Om een goed gebruik te maken van 1__ we- j ten welke de voornaamste stoften zijn In eene afgolrgcn laan, dia tegenwoordig in erne der levendigste straten van Mancha ter herschapen is, stond ongeveer 25 jiren geleden, ccn zee: fraai huisje met een schil derachtig uitzicht. Hef dicht nut mos be d> ktc dak. de breede kroonlijst, die de lee- dere wijngaardi anken beschutte, welke t' gen de urgehouwde muren opscholen, de oude tralievensters, hel groole, breede voo portaal, alles scheen te wedieveren om hei geheel een bekooilijk en landelijk uit zicht ie geven. E< n enkele blik was voldoende om zich ie overtuigen, dat in deze woning de liefde en hel geluk hunnen intrek hadden genomen. Alles was eenvoudig, maar overal harkende min den smaak en de hind der liefde. Het tal en de kleur van bloemen, die hot eenige sieraad uitmaakten van deeenekaner.de Weinige schoone en uilgelczene versierselen, van zijne gronden kennen. De lijden die wij nu beleven, zijn voor den landbouwer met ie veel aan te prij zen; daarom hoeft hij door allerhande middelen zijn lot te verbeteren. De tnes- ling zijner akkers is liet punt dal voor namelijk zijne aandacht moet hebben. De stalmest is voorzeker de beste, de volledigste en hedendaags de goedkoop ste, doch opdat de grond in goeden staat van vruchtbaarheid blijve, is het noodig, dal men jaarlijks de voedende elementen teruggave die de vorige teelt ontnomen heeftDaarvoor is de stalmest ontoereikend; want het is den landbou wer ónmogelijk hem in genoegzame hoeveelheid te maken om er al zijne ak kers mcê ie vetten en ze in denzelfden staat te bewaren. Daarom moet hij trach ten hulpmesten te zijner beschikking te krijgen, 't is te zeggen mesten die juist die stoffen inhouden die voor dezen of dien grond vercischt zijn. In hel begin van het jaar 50 kwam de plant veel van op, guano op. Toen de landbouwers zagen dat iedereen er mtê wel vaaide, trachtte elkeen zich deze jneststof aan te schaffen daar men er den weldadige» invloed i van r J J J*‘" J* -1 zoon. Dit zegde hij op zoo koelen toon, alsof hij eene hindelzaak besprak, doch zijn zoon wist maar al te w 1 dal deze bedaarde stem een onherro pelijk besluit uitsprak. Weinig lijd daarna leidde bij zijne wee- nende vrouw naar het altaar, waarna hij zich uit Liverpool verwijderde en het huisje be.rok, waai aan wij onze lezers geleid heb- i ben Edith was eene vrouw, waarop een man trolsch kon zijn, en waarvoor hij iets mocht op iffirer.. Zij was rank van gestalte en haar breed, fijn gevormd voorhoofd, waarover de veelheid door de bladeren der planten uit de lucht getrokken. Bij middel van een vergrootglas of microscope zou men op den huid der bladeren eene ontelba re menigte van kleine gaatjes ontwaren; hewel, ’lis door die openingkens dat de stikstof in de plant gevoerd wordt. Door het aanhoudend ademen van menschen en dieren is de lucht altijd bezwangerd met waterdamp, alsook met koolzuur, deelen der plant. De kalk werkt in den plantengroei in groote mate; doch, ah ontbiodings- en verbeterin<;smiddel voor den grond en de meststoffen wordt hij met goed ge volg aangewend. Uit het voorgaande blijkt dal het voor den landbouwer van het groolsie ge wicht is te weten welke en hoeveel be- standdeelen iedere plantensoort aan zijnen grond ontneemt, ’t Is ook bij mid del van onderzoeking dat Peterman, bestierder derproefstatie van Gemhloux, ter kennis gekomen is van de verschilli- ge grondstoffen die de plantensoorten bevatten. Zoo heeft hij gevonden dal de ter we veel phosphoorzuur tot bare vor ming noodig heeft, terwijl daarentegen de crpels veel meer potasch dan phos phoorzuur behoeven. Nogtans het zou den landbouwer niet genoegzaam zijn al die stoffen te kennen welke de planten inhouden, bij moet daarenboven' den rijkdom zijner akkers kennen, 't is te zeg genden physischen slaat zijner gronden. Zoo zou het kunnen gebeuren dat dit land genoeg potasch bezit, maar daaren tegen eene zeer kleine hoeveelheid phosphoorzuur ol stikstof; daar, op dat land zou bijgevolg de potasch in do meststof niet moeten komen. t Daarom moei hij de middels gebrui ken die tot die kennis leiden. Hoe zal nu de landbouwer den scheikundigen toestand zijner gronden leeren kennen De scheikunde, zooals wij zegden, is in state om aan te duiden welke bestand- z A bekwam men twee deelen de vei brand bare en onvei brandbare. Deze ontleding van de bestanddeelen, onder vorm van rook opgestegen, toont ons dut het ver- brandbaar deel der planten uit koolzuur, waterzuur en stikstof bestaal. Dezelfde behandelingen der onverbrandbare of aschbestanddcelen beeft ons geleerd, dal de planten m dal deel potasch, phos- phooizuur, kalk en magnesia hebben. Doch de magnesia of wilrijk is in ge noegzame hoeveelheid in den grond, en bijgevolg moet men er geen acht op nemen. De stikstof, zooals wij zegden, is een bestanddeel der lucht; daar neemt de maar niet in genoeg zame hoeveelheid; dus de landbouwer moet er nog in den grond leggen onder den vorm van meststoffen. t De potasch, grondstof, die men in ondervond. Maar, daar de verval- houtasch aantrok, maakt een onmisbaar Men schrijft uit Isenbcrghe 1 April Zondag laatst beeft men bier op ons Isenberghe de eerste voordracht over landbouw gegeven. De vergadering was door eene talrijke menigte bijgewoond De Isenbcrghenaren hebben hierdoor aan iedereen geloogd, dat zij zich met bene en ziele op den landbouw toeleggen, en dat zij beginnen overtuigd te zijn dal nien nog enkel den boerenstand kan verbeteren 1° met we! zijne akkers te kmincn, 2“ met te weten welke vo-ding- siuften bij aan dezelve moet schenken. Over de Meststoffen. Wanneer ten zaadje in den grond ge worpen wotdt, schiet bet worteltjes en tliingl weldra door de aarde naar om boog. Opdat het plantje lol dien staal gcrake, zijn er oorzaken noodig, die de- «en groei te wege brengen, zooals lucht, warmte, voedingstoffen, enz. Ge lijk de lucht noodig is lot hel leven van den mensch, zoo ook zonder dit gas zou den de planten niet kunnen opkomen noch groeien. Met de samenstelling van de lucht te onderzoeken, kunnen wij reeds eenige sloffen leeren kennen, die de planten noodig hebben. Immers de lucht is hoofdzakelijk samengesteld uil stikstof. Dit gas wordt in groote lioe- Robert was niet schoon, doch zijn gebat h d iels bekoorlijks. Men kon er een stand vastig' karakür en een edelmoedig hart op i lezen- I Hij kreeg eene goede betrekking in een handelshuis te Mam ii bij een der kor- responden'en van zijnen vader. Wordt voorlgezet. 6 oo l’ertrekuren van den ijzerenweg. 1 April tot :sa iVlei l»9l. Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na do graanmarkt. Inschrijvingsprijs, fr. ‘sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel.Dé groote letters volgens plaatsruimte. Rechtei lijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoneen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’(buitenland worden ontvangen door het Office dePublicité, Magdaïenastraat, 46, te Brussel. Men schrijn in bij BONHOMME-RYCKASEYS, unikker uitgever. Zwarn i\<>niu'ii.-.naal. 4. te Veurne, en in de Poslkantooren. als le danken wisten zij zelven niet, maar geliefden, die 1 gouden h tiilokken in vlechten neerh ngen* in de rei der nog niet wanhopen en daarvoor was ons de lijn besnedene mond, de schalksch®* Groot Britanje paar nog te jong, houden zoolang moge- zachïblauwe oogen, overschiduwd door de nen vader be- lijk aan den stelregel vast, dal hoop doet i lange, zachte wimpers, waren de kenmer- i op te volgen, leven. Zij konden cch er niet lang in hun 1 ken van een liefjevol hart, beslu't volharden; de plotselinge dood van I - - - I mevrouw Blair liet Edith alleen, zonder vriend of maag op de wereld, en nu gevoel de Robert wel wat zijne plichten hi.iu voor schreven- Hij maakte zijnen vader met de zaak hakend. Het antwoord van den ouden vernietigd, door zijne liefde koopman was kort ma ir niet voldoende Edith was de dochter van een armen, hij, beschouw ik u niet langer als mijn I die men in deze woning vond, toonden aan, dal de bewoners, wel is waar, rijker, doch geene gelukkiger dagen hadden gekend; zelfs in de nette plooien der sneeuwwitte gordijn n, die de ramen bedekten, alsof zij hel geluk, dat daarbinnen heerschip, voor ongewijde oogen wilden verbergen, zag men blijkbaar dal hier het geluk geen ijde le droom was. suns', VVilcirUUUl /.ij YYriuia mui aium i De geschiedenis van hel jeugdige paar, k .mnis kwam. Die laatste vatte dadelijk dal dit bekom lijke verblijf bewoonde, is in rige liefde voor 1 korte woorden le verhalen. Robert Living- maar al te wel, dat de oude koopman nooit stone was kooplieden, pool de aanzienelijkste plaats te danken heeft, die hel tegenwoordig in de rei der handeld''ijvenda sledin van C :--j- inneemt. Ofschoon door zijnen vader be stemd hem in de hmdelzaken op te volgen, om daarna zijne uitgestiekte bezittingen te erven, en de eene of andere spruit van eene oude familie le trouwen, waarvan de aan zienlijke afkomst den parvenu, tot ren man van de wereld zou veih ff-n, had Robert nogtans al d-ze hoop en al die schoone ver wachting! n voor, en zijn huwelijk met Edilh Blair. den hem zoude kunnen opieveren, hij moet vier dingen onderhouilen 1° wei zijne akkers labeuren, hetgeen in 't alge meen zeer wel in ons Vlaanderen uilge- vocidis; 2"goed zaaien; 3° wel kuischen; 4" hij moet de voedingstoffen in genoeg zame hoeveelheid aan zijne akkers weer geven welke de planten van de vorige jaren eruit genomen hebben, en daarom C... moet hij eerst en vooral den toestand de hulpmesten moet de landbouwer die de planten inhouden, en deze zullen bijgevolg de grondstoffen vormen van de meststoffen die hij moet opdoen. De scheikundigen, door menigvuldige proe ven, hebben gevonden welke deze s'of- fen zijn. Door de verbranding der plant i doch dapperen officierdie in den slag van Waterloo .sneuvelde. Zij woonde met hare moeder de eenige bloedverwant, die zij nog bezat, te Liverpool, en ten einde hunne inkomst n, die alleen uit hel geringe pen sioen van de weduwe bestonden, eenigszins te vermeerderen, onderwees zij de kinderen van do familie Livingstone in de toeken kunst, waardoor zij weldra met Robert in vu- haar op. Zij wisten echter de eenige zoon van een der rijke zijne toestemming lot dit huwelij* zou geven, j aan w.er ondernemingen Liver- en besloten daarom te wachten, waarep 5 14a het jeugdige paar, WBramwwmaewwaMWMWWJii i» iiw 47a jaargang. 102 512 7(7 1 12 5 28 7 16 1 50 5 39 7 55 5 15 7 05 9 20 5 21 8 25 11 00 8b7 0 15 9 21 9 20 9 53 9 42 951 105 4 308 5 00 1131 5 43 5 34 12 00 4 16 6 07 5 45 8 11 9 19 11 CO 5 00 5 14 5 23 5 29 5 36 5 42 5 51 6 00 NA,\K HET ENGELSCH. Duinkerke (vertrek) Ghyvelde Adinkerke Veurne Avecappelle Oostkerke Dixraude Eesseu Sarren Hundzaeme Cortemaicq Lichtervelde Gent rniisel (vertrek) licbtervelda Coi temarcq Haudteeme Zvrren t<ssen Dixrnuds Oastkei ke Avecnppelle V. urne Adinkeike hyvrlde Corte-nnrcq na.n Oostende, 4 50 8 11 11 02 1 14, 4 55, 5 18, 7 18 Ooslende-Cortemarcq, 5 25 8 03, 12 20 4 22, G I S', «Ï3 Cortem-IJper7 01 9 10 1 51 5 29 7 50 IJper-Coriem4 20 7 15 9 57 12 15 550 629 Lichlervelde naar Korlrijk. 5 12. 8 24 9 48, 11 36, 1 27, 5 40, 7 ->7, 9 36 Kortiijk. naar Lichtervelde en Brugge,8 05 11 02, 12 35, I 20,4 25, 6 II, 9 00 Brugge naar Korlrijk, 7 40, 9 00 10 05 11 00 12 40 5 05. 6 42 Oostende-Brussel 5 27 0 16 7 3 8 1 0 11 48 2 55 4 25 4 32 5 58 8 44 I. -- -J 2 06 2 11 2 18 2 27 5 59 8ï6 2 58 6 05 8 37 2 46 6 15 845 2 55 6 20 8 52 10 05 313 10 17 340 1039 4 07 11 1'3 6 32 7 05 7 15 19 10 12 15 4 24 6 20 7 22 10 8 12 22 4 31 6 28 7 50 10 26 12 30 4 39 6 56 7 42 10 58 12 43 4 53 6 43 7 48 1042 1249 4 59 051 7 55 10 49 12 56 506 701 8 01 10 55 8 10 1 1 04 a 22 1114 7 32 9 34 12 22 Brussel («ank 8 43 i 0 55 90!- 9 1»- 9 19- 9 24 - 931- 9.18- 9 49 - 9 57 - 8 07 10 05 - 8 19 10 16- 8 26 lo 23- Duinkerk. »«ak. 8 57 10 52 617 - 3 00 5 58 5 35 7 45 - 11 58 4 09 6 00 7 36 G51 90! 142 519746 7 10 9 1»- 2 00 5 32 00 7 |6 9 19 - 2 06 8 Gö 7 21 9 24 - 2 11 8 11 7 28 931 - 2 18 8 18 7 40 7 51 7 59 V> S.U MJ1- J - --j Duinkerke naar Parijs en Parija naar Duinkerke ’B worg. ar. nv. morg. Duit herkb (vertr.) TO 41 2 44 5 45 6 35 Ali-ccht 2 20 G 10 8 11 8 42 Amiens 3 35 8 01 9 19 9 50 Parijs (aankomst). 5 25 11 25 11 96 11 25 b worg. morg. 8 00 1 15 Parijs (vertrek) 7 iO Duinkerke (Aank). 12 13 j,- Nieuport (stad)-Dixmude, 12 06 1 56 4 21 Dixinude-Nieuport 2 55 5 8 8 24 ruen te vernamir. ituuen m.iui ui -v., w t. - r - - ~-l .1.1a I 6 16 8 61 11 25 1’1*05 9 44 0 00 10 56 >“Ors. 2 26 5 35 5 25 'a avoBd. 7 )0 6 05 4 01 Nieuport Dixmude-Grnt en V< urne Duinkerke. 7 06 0 00 9 56 7 01 745 10 56 12 45 7

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1891 | | pagina 1