MM» H' l I 1 16 7% pril 1891. Woensdag Nr i Oil blad verschijnt den Woensdag, onnnddeliik na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 ir. sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimcn per regel.De groote letters i i a a ri i c i ii .11’.. T? i\T F IK znir-i f n I r1 1 11 nu iïi nn nnc VAnn v i i L' 1m Q A In f A fl 4 G kilog. po'asch zijn I 47e iaarpanir. De Kamer zet met onverstoorbare kalmte en in de volmaaksie rust de bespreking der bud- aa chloorpotasch en bij zal 9a kilogr. mest stof bekomen. Hierbij moei hij nog 4,70 kilogr. plaaster voegen die Eet vermo gen bezit de meststof droge te bewaren en te beletten dat zij in klompen overga. AanmerkingIndien de stikstof in de zwavelzuure ammoniak goêkooper is dan die in de soda-nitraat, zoo zal de land bouwer zich tot de eerste meststof wen den. Bezeilde mag gezegd worden van bet supcrphospliat van beendermeel en de minerale superphospfraïen. Do kunstmesten, evenals de guano, zijn dikwijls het voorwerp van de schan- digste bedriegerijen. Niet alleen pleegt men bedrog met den wezentlijken in houd der voedende stoffen te overdrij ven, maar ook met den scheikundigen toestand va i die boofdbestanddeelen te verzwijgen of verkeerd op te geven. Een landbouwer kocht, eenigejaren geleden, 3000 kilogr. guano. Óp het aandringen van iemand, liet bij er een worden nog altijd ongenadig vervolgd door de overlieden. Eene depeche uit Lemberg meldt dat de eerweerde deken van Ostralenka en zijn onderpastoor ’s nachts onverwachts uil hunne woning gebaald zijn door de gendarmen, met kluisters beladen en, aan den steert van een peerd vasigebonden, naar de nabu rige stad gesleept werden. Dit gebeurde op bevel van den gou verneur, omdat de twee priesters eene mis gecelebreerd hadden, ter zielerust van de slachtoffers van den laatsten pool- schen opstand. want na het budjet van spoorwegen,heb ben wij nog die van oorlog en van bin- nenlandsche zaken. De gebecle meimaand zal nog ingeno men zijn, en dan zal hel te laat wezen om de groote zaak der herziening nog aan te vanen. Men zal dns wel verplicht zijn ze naar den zittijd 1891-1892 te ver zenden. Imusscben heeft do middenaldeeling volop haar werk met bei viaagsluk en de verschillende oplossingen, welke voorgesteid zijn. 'i Is natuuilijk het program, door M. Bccinaeit opgeworpen, dat tol basis zal dienen aan de beraadslagingen. De middenaldeeling zal niet haastig zijn om een besluit ie nemen. Dal zou fr. 6-G6 sodanitraat; 5 kilog. stikstof zijn vervat in 6 66 x 5 33,30. Om de hoeveelheid phosphoorzuur te bekomen 16 kil. phosphoorzuur zijn vervat in 100 kilog. beendermeel; 1 kil. phosphoorzuur is vervat in 100 ~Ï6 zuur en potasch behoeven, om hunnen j wasdom te bereiken. Het is onder den vorm van natuurlijke mesten (uitwerp sels van tnenschen en dieren) of van kunstmesten (delfstofïelijke en andere producten die zekere bewerkingen in de fabrieken ondergaan hebben), dat men die verscbiilige stoffen aan den grond toedient. De natuurlijke mesten worden door den landbouwer zelve op zijne bolstede gemaakt; de kunstmesten worden door hem in den handel aangekocht. Kon de landbouwer ook zelve deze meststoffen bereiden, hei zou voor hem hoogstvoor- deelig wezen. Veronderstellen wij dat zekere land bouwer eene meststof wil bereiden waarin 5 7« stikstof, 8 oplosbaar phos- plioorzuur en 10 potascli is. In de vorige voordracht zagen wij dat de sonda-nitraat 15 en do zwavel zure ammoniak 21 stikstof inhoudt; dat de minerale superphosphaten 18*/, staal van onderzoeken in eene proefsta- en het superpKbsfaat van beendermeel 16 oplosbaar phosphoor bevat, en dat de ebloorpotaseb 60 potasch geeft. De landbouwer zal volgender wijze handelen Om de hoeveelheid stikstof te beko men 15 kilog. stikstof zijn vervat in 100 kilog. sodanitraat; 1 kilog. sukstol is vei val in 100 steeds eischm dat de verkooper den - i iulioud zijner mesjsioffui in stikstof, ondci stellen. Zijn ijzeren wil en zijne ge wone koelheid stelden hem in staat alle uiteilijke teekenen van verdriet te onder drukken, doch inwendig leed zijne gezond heid cr veel onder, en legde hij zijnen gewonen iever voor den handel niet meer aan den dag. Op de beurs zegde men dat de oude koopman verviel. Zijne geneesheeren bevo len hem rust en afwisseling aan. Ruim twee jaren na de dood van zijnen zoon betrok - 1--1.- u—een in den vollen zin des woords, op zedelijk te onderzoeken punten, gebied. Mei zijn machtig talent bestreed do betreurde Windthoist dit wetsontwerp en 't is dank aan hem dat Pruisen be vrijd blijft van du öocialismus, dal on vermijdelijk tof het stoffelijk sociallsmus leiden moest. Inderdaad, als de Siaat meister is over de vorming van het ver stand, waarom zou bij ook niet meester zijn over de voortbrengsl van al wat lot Lel stoffelijk bestaan noodig is De in trekking van dit wetsontwerp mag dus beschouwd worden als een zegepraal, fen zijn die planten tol hunne welke de roemrijke leider van het katho-ming noodig hebben; 2° waar zij die liek Centrum nog, na zijnen Jood, op vinden; 3° hoede landbouwer za op de liet socilismus behaalt. Kerkvervolging in Rusland. i inhoud zijner meststoffül in stikstof, phosphoorzuur en potasch, waarin deze in de meststof voorkomen, op zijne tac- lare waarborge. In onze provincie zijn cr thans 3 proefstation, te Br ugge, te Rousselaere en te Kortrijk, waar iedereen, mits eene be'aling van fr. 2,50, de ontleding van meststoffen kan doen uitvoeren. De toegang voor de landbouwers naar de proefstation is voor hem een onfeil baar middel om alle bedrog onmogelijk te maken. Eene wet in ’t jaar 1837 gestemd, past groote straffen toe op de verval- sch’ngen der meststoffen. Hier, in onze streken, telt men zeer vele kleine bebouwingen, on de landge bruiken ontzien de moeite om zich af zonderlijk tot de proefstation te wenden, en zoo komt hit dat zij dikwijls het slacht offer worden van de geldzucht van den oneerlijken meslhandelaar. De sa menwerking der landbouwers alleen, kan aan dien noodlottigen toestand een einde stellen. K. Einde. Doch Edith b'zat talent en moed. Nu zij moest sCh l ieren om ia haar levensonder houd te voorzien, trachte zij hare kunst langzamerhand te volmaken. Hare leekeniegen, die in den beginne om de schoonheid en nauwkeurigheid ge roemd werden, begonnen nu en dan ook wezenlijke weerde te verk-ijgen. Kunstlief hebbers moedigden haar aan, door haar kleine gebreken aan le wijzen, en wat een meer voldoend en bijzonder b wijs van hare vorderingen was, haar werk w rd meer en meer gezocht cn bracht steeds hoogere prijzen op. Zoo werkte zij ieverig voort, en ofschoon de schaduw, die de dood van haren echtgenoot in hare ziel geworpen had, nog niet was verdwenen, werd zij voor haren tirdeid ruimschoots door zelfvo'doe- I ning en tevredenheid beloond. Vond zij bovendien niet dn zoctsten troost van eene moeder in haar kind? Wel is waar was kilog. beendermeel; 8 kil. phosphoorzuur zijn vervat in 100 x 8 50 kilog. 16 Om de hoeveelheid potasch ie beko men 50 kil. potasch zijn vervat in 100 kilog chloorpotasch; 1 kil. potascli is vervat in 100 2. ~5Ö G kilog. potasch zijn vervat in vooidecligste wijze aan zijne akkers kan 2 x G 12. schenken' j za| bij mengelen 33,30 kilog. Wij hebben ook gezien dat de plan- sodouitraal -1- 50 kilogr. superpho^- De katholieke geestelijken in Rusland ten hooldzakelijk, stikstof, phosphoor- I phaat van beendermeel, 4- 12 kiiogr. ËSuitcnlandsche Politicly. Duitschland. Eene kiezing voor den Duitschen Reichstag heelt'den 15 dezer te Geeste- munde, in Hanover, plaats gehad. Piins von Bismarck, dc gewezen kanselier, was er als kandidaat voorgedragen door zijne partijgangers. Die eertijds zoo machtige ijzeren man, die Lel Duitsch keizerrijk snchte, bad bij die stemming drie tegenstrevers een progressist, een wellsche kandidaat een de socialist Scli.ialmfèld, een schoenmaker. Piins von Bismarck bekwam 7557 stemmen. Daar hij de volstrekte meer derheid niet heelt, moet hij in ballotee- ling komen met der. socialist. Welke vernedering vooi denman die rog koit geleden, de lotsbestemming jetten vcoil. Het zal nog lang duren, van Europa in zijne handen heild en die I - thans een plaatske in den Reichstag be delt, om hel kleingeestig genoegen ie hebben er de dadenvan zijnen opvolger, den nieuwen rijkskaruelicr, tc beknib belen. Pruisische schoolwet. In de Pruisische Landdag heeft dc minister van eerèdicnsten aangekondigd dat het gouveineincni voornemens is het westsontwerp op bet lager onderwijs door hel vorig ministerie ncergelegd, in te trekken. Dit westontwerp, dat niet déne der partijen van den Landdag bevredigde, stelde het onderwijs geheel en gansch in I handen van den Staat cn legde hel levens zijn urn ceu uesiuu te nemen, uai zou aan alle bui gei s op als een burgerlijken voor haar overigens onmogelijk zijn, ge- plicht. Koiioni, ’t was het staatssocialism zien het ge al en de belangrijkheid der Zij neemt meer en meer den vorm aan van een raadplegend comiteit, dat man nen van alle denkwijzen in zijnen school roept om zooveel mogclijk hel akkoord der partijen te bewerken. Landbouwvoordracht te Isenberghe. Over de meststoffen. In de twee voorgaande voordrachten hebben wij geleerd 1° welke de slof- v or- fl* vervolg. Hel kind weende nooit, doch nimmer zag men ook een glimlach op de leidere lip pen. De knaap was aliijd stil cn somber. Winneer de brave en bekwame geneesheer, I hij met zijne dochter mevrouw Archer, een die Edith nog steeds bezocht, het kind J hotel in eon der schoonste wijken van Lon- aanzag, nam zijn gelaat eene bijna even den. Deze dochter was weduwe en had ook sombere uitdrukking aan als dal van den j een zoon, die bijna even oud als onze knaap, tn als hij dan zijne blikken van den Robeilwas. zoon op do motder vestigde, kon hij met moeite zijne tranen bedwingen. II. Ofschocn de oude Livingstone zich wei- ;._d was zijn trots, en misschien ook zijn hart heime- f kou de neiging vuldoen. Zekeren dag zag lijk, doch diep gewond door het verlies van hij in den winkel van een voornamen kunst- zijnen eenigen stamhouder. De begeerte h.ndclaar twee heerlijke teekeningen in naar een eitgenaam van zijnen imam en van zijn huis is soms vu iger Uar. men v>il zou lie. Men vond dal de céoe eene weerde van 7 Ir. had en de andere van 3 frank. Men had daar dien landbouwer een verlies van 800 frank doen ondergaan, zonder dat nog le rekenen, dal hij, in zijne akkers en in zijne vruchten, uit hoofde van onvoldoende bemesting, zal i ondergaan hebben. De kooper van kunstvetten moef dadelijk. De winkelier verhaalde hem dat zij hot werk waren vaneene jeugdige weduwe, die z.chzelve cn haar zoontje door het penseel de middelen van haar bestaan verschafte. Dc sympathie van den heer Livingstone, wiens hart warm voor kunstqefenaars klopte, werd in de hoogste mate opgewekt. Hij gaf den w.nkelier zijne adreskaart, met verzoek die a..n de weduwe te overhandi gen, er bijvoegenddat hij haar wenschte le spreken. Eerst torn zijn tijtuig reeds ver verwijderd was. viel het den heer Living stone i.i, dat hij vergeten had den naam der kunstenaars te vragen. Die naam zou hem zeer getroffen hebben, indien Lij dien geheord had, want hij was I geen andere dan Edith Livingstone. Weinige maanden na den dood van haren echtgenoot, had de j nge weduwe Man chester veria en, en ei na woning in eene stille straal le Landen betrokken, terwijl zij Rob.-rl sül en somber, doch hij was zoo geduldig en ieverig hare kunst uiloeiend'*, zeer aan'zijne moeder gehecht, cn scheen en z ch da’ardoor ein sober inkomen ver- zoo g lukkig bij haar te zijn, dat Edith, schafte-In den beginne echter was de prijs-, als zij een verschil met anti -re kird.ren dc. n zij voor hare le- kenir g on'.vmg, uau opmetk'e. aller n zag hoe veel schooner en weiijüs voldoenie om in de b hucRe van bemirme'ijkèr hij wa’. zichzclve en van haar k nd le voorzien. (Wordt voor gizel). volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. lie Annoncen voor Belgie fier uitzondering der Vlaanderen) en ’(buitenland ivorden ontvangen, door het Office nEpmii.ir.nfi. Mngdale-iaAraat, 4G. Ie, Brusxd. Men schrijft in bij BON'HOMMK-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraal. 4, te Veurne, en in ae I'osikaniooren. ■ii irrif ii 'w ■■irri iiiikm i den rouw niet had willen aannemen, In weerwil van al zijne gebreken, bezat de heer Livingstone iets edels in zijn karak ter. Hij was een groo'.e liefhebber der dkunst, c'n een edelmoedige beschermer van r.ig om den briel had bekommerd, die hern hare beoefeiiaais. Door geene zorgenvoor zijne zaken gekweld, kon bij, tijdens zijn vei blijf te Londen, viij aan zijne gelief- J hij in den winkel van een voornamen kunst- 1 wateiverf, gezichten uit de omstreken v,m Liverpool vccis'.ellende. Hij kocht beide tt- s -r ii i ii in NAAK HET ENGELSCII. I guarr S83/2 ssa ■- -- r.-rnn».--- den dood van zijnen zoon meldde, en zelfs

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1891 | | pagina 1