.V 17. 47s jaargang. Woensdag 29 April 1891. A De Kamer '5' bevolking telt 38 kiezers op honderd inwoners, de buitenbevolking tell er 15, enz. enz. aa kwam haar in al zijne bitlei heid levendig voor den geest. Een oogenbhk gaf zij aan den eersten indruk van haar gewond hart toe. Zij wilde hel buis niet betreden van den man, die haren overleden echig'-nool verslooten had; maai de gedachte aan haar kind kwam weldra bij haar op; om zijnent wil moest zij cene poging wagen, die haar tegen de borst stuitte, doch die, zoo zij ge lukte, hem de erfenis, die zijnen vader ont zegd was, kon weergeven. Bleek en bevend, doch fier en moedig ging Edith den volgenden dag, met haren Robert op den arm, op weg naar de wo ning van den heer Livingstone. Zij werd dadelijk in de kamer van den ouden man loegelaten, die aan de tafel zat te lezen terwijl mevrouw Archer zich met naaiwerk bezig hield, en haar zoontje Charles, een aanminnig kind van drij jaren, op den vloer zal te spelen. Zoodra men de deur had geopend, liep of liever wankelde Edith naar haten schoon- xa Ier toe. Hare vastheid van gee. t dreigde haar te b'geven, toen zij hel k.nd op zijne knieën plaatste met de wooiden dat is zijn k-id. Meer sprak zij niet. Haie tranen zegden Eindelijk Dé algemeene beraadsla ging over de begrooting van spoorwe gen is donderdag geëindigd en de be groeting aangenomen. Vrijdag heeft de Kamer de beraad slaging tierbegnonnen over de wetsbe- door den Senaat gewijzigd geweest zijn. Dit ontwerp is aangenomen. Daarna be gon de beraadslaging van hel budget van oorlog. IBiiitenkiezcrs. Indien er nog een bewijs noodig ware, om aan den meest verblinden te doen zien, dat de overgroole meeiderheid der Belgische bevolking katholiek is en dat alle rechtvaardige, niet verknoeide uit breiding van hei stemrecht ten voordeele der katholieke partij moet uitvallen, dat onweerlegbaar bewijs zouden wij vinden in de tegenwoordige houding der libe rale partij en van bare drukpers. MM. Kiète en Buis in de middenaf- deeling, de liberale dagbladen in koor, verzeilen zich legen elke kiesbervorming welke verandering zou toebrengen aan de tegenwoordige evenredigheid tus- schen hel getal der stadskiezers en dat der kiezers van den buiten, liet hardst van al schreenwt men le [hussel en wil men weten boe do evenredigheid daar is Brussel en de voorsteden lellen 20.037 kiezers, zijnde meer dan 8G ten honderd en de buitengemeenten slechts 3168 kiezers of nauwelijks 14 ten hon derd van het kiezeiskorps. De Brusselsche stadsbevolking lelt 42 kiezers op honderd inwoners en die van den builen 12. De Genlsche stads zenbladen, mag niets veranderd worden of het liberalismus is voor altijd en on- wederroepeltjk verpletterd 1 Wat bewijst dat anders dan dat de katholieke partij die, met hel tegen woordig kiesstelsel, zoo onrechtvaardig ten opzichte der buitenbevolking, eene tot nu toe ongehoorde meerderheid in de Kamers bezit, dat zij beschikt over een groot deel der stadskiezers en over de bijna eenparigheid derbuilenkiezers, met andere woorden, cvjr de acht of negen tienden der Belgische bevolking, in haar geheel genomen Ziedaar de bekentenis van de partij die, nog over eenigen lijd, in hare ga zetten durfde schrijven dal de katho lieken aan ’l bewind gekomen zijn bij verrassing en dat de groote katholieke meerdeiheid in de Kamers het land niet vertegenwoordigt Maar terwijl de Servische Kamer aan koning Milan haren dank betuigde omdat bij ervan door trok, drukte zij hel ver langen uit dat ook koningin Nathalie Belgrado, en zelfs Servie zou verlaten. Het ministerie verzocht dan Nathalie om ook heen te gaan; maar de koningin vei klaarde dal zij, als moeder, bij haren zoon wilde blijven, dien zij eventwel nooit zien mag. Op Nathalie’s weige ring, heeft de regeering haar acht da gen tijd gelaten om ervan door te zijn. Is de koningin alsdan niet weg, zij zal over de grenzen gezet worden. Eene mogelijkheid welke de Serviërs met veel spanning te gemoel zien. 3’ vervolg. Op zekeren m middag dat Edith z:ch me1 haren gewonen arbeid bezig hield, ter wijl Robert aan hare zijde zat. kwam de bediende van dm kunsthandelaar haar be richten, dal een lijk koopman, die reeds twee harer feekenmgen had gekocht, haai den volgenden dag wenschle te spreken. Edith kón bij dit bericht een zeker voorbij gaande gevoel van trots als kunstenares, en een meer bestemd g> voel van dankbaarheid als moede: niet onderdrukken, bij het voor uitzicht haar kind te kunnen verzorgen en op le voeden op cene zijn vaderweerdige wijze. Deze b°ide gevoelens vei dwenen echter weldra weder uit haar gemoed, toen de be diende haar de adreskaart ter hand stelde, waarop zij den naani van den heer L ving slone las, en haar tevens belichte dat die hier ha: en naam niet kende. Het vcrledenc uitga- I den, en dit bijzonderlijk op bei tijdstip I en fortuin veiworven, r.oo voor haar afs voor haar kind. Haar hart was te vol, te zeer overstelpt van vreugde, dan dat zij een woord kon uitbrengen. Zij kon alleen de hand van haren schoonvader met kussen bedekken. Intusschen zal Robert stil op de knie van zijnen grootvader, zonder eenige vreug de of vrees te doen blijken. Zult gij mij liefhebben? vroeg hem de oude man. Hel kind hief het hoofd op, doch gaf geen anlwooid. Verstaal gij mij niet? Ik wil uw vader zijn. Ik wil uw vader zijn, herhaalde de arme knaap op zichten toon. Verschoon zijne beschroomdheid, zegde zijne moeder, hij heeft nog bijna niemand anders gezien dan mij, en is ook nog jong; hij is bevreesd voor vreemde mer.schen; doch hij zal weldra uwe liefde volle woerden verslaan, vader. In'usschen had mevr. Archer hel kind, in wien zij reeds een mededinger van haten zoon zag, zoo nauwkeurig gadegeslagen. Zij vestigde hare blikken zoo strak op him, alsof zij in zijn hart wilde doordringen. (Wordt voortgezet). Buitengewone provinciale kiezingen. Een besluit van M. den gouverneur der provincie roept de kiezers van de vredegorechtskantons van Iseghem, Uper en Brugge bijeen, op 24 Mei aanstaande om over te gaan tot de kiezing van pro- 1 vincieraadsleden, in vervanging van M. De Rynck, ovetledcn, van M. Btebuyck, f vredeiechter benoemd te Uper, en van M. den ridder de Cock, overleden. Do Vogelen. Tijdens den hevigen vorst, die wij dezen winter hadden, zijn vele vogelen bezweken. Men diene dus meer dan ooit de voortbrenging der nuttige helpers van den landbouw, die in het land meer en meer verkwijnt, te bevoordeeligen. Op verzoek van den heer minister van landbouw, nijverheid en openbare wer ken. roept de heer gouverneur op dc dringenste wijze de aandacht der ge meentebesturen op de inlichtingen, ver val in den ministerieelen omzendbrief van 2 Maart 1882. De gemeentebesturen worden derhal ve verzocht eene groote waakzaamheid uit te oefenen, opdat er tegen dezen maatregel geene overtredingen geschie- het overige. Het was doodstil in de kamer. De hi cr Livingstone en mevr. Archer had den de Edith Blair van vroegere dagen wol herkend, zoodra zij binnentrad, maar geen van beiden konden een woord spreken, voor dat de kleinzoon op des grootvaders knie zat. Mevr. Archer durfde het langdurige stilzwijgen, gedurende dat haar vader het gelaat van den kleinen Robert beschouwde, nu t afbreken. Terwijl hij in die trekken meer en meer die van den zoon erkende, dien hij haJ verloren, vulden zijne oogon zich met tranen, en namen zijne anders ijskoude trekken eene uitdrukking van liefde aan. Eindelijk zijn ouderdom, de tijd die verloopen was, de wederwaardigheden, die bem in zijn leven reeds hadden getrof fen, in een woord-, alles vergetende, scheen zijne verbeelding hem den gelukkigen dag voor oogen te brengen, waarop hij zijn eenigen zoon voor het eerst aan hel hart drukte. Robert! Robert! suikte hij, mijne dothler voegde hij er bij, terwijl hij de wennende vrouw, uie aan zijne voeten lag, de hand reikte. Edith had een bctchei uier, eene familie dat de vogelen hunne eieren leggen. Wij juichen dezen maatregel volmon dig toe en hopen dal ook de heeren En aan die verhouding, roepen la onderwijzers het hunne zullen bijbren- Gazetle en de andere Brusselsche geu- gen om het vogelvangen te beletten. in het letterkundig leven, in de journa listiek, in het parlementair leven, in elk. ambt hetwelk hij bekleedde, was hij werkzaam voor de opbeuring der vlaam- sche nationalen zaak. Tot 1889 bekleed- I de bij het voorzitterschap der Konink- lijke Vlaamsche Academie. Hij rustte in i de schaduw van het kruis, dat zijn ge loof en zijne hoop was, en voorwaar die rust heeft bij wel verdiend. Kiezing te Antwerpen. I De dood van M. Jan De Laet heeft eene wetgevende kiezing in deSchelde- stad voor gevolg. Men geeft reeds namen van deze, die zouden kunnen kandidaat zijn. Van den kant der liberalen noemt men Jan Van Ryswyck, schepen van Antwer pen. Van den kant der meetingisten, noemt men de advokaien Casteleyn of Verbceck en den vermaarden vlaam- schen strijder Ignaas De Beucker. In geval het deze was, zou de Kamer een xlaamscheprekend lid tellen. Woensdag morgen is te Antwerpen, in den ouderdom van 76 jaren overle den, de achtbare volksverlegenwoordi- M. Jan De Laet, de oudste strijder voor de Vlaamsche beweging, die aan de zijd» van Hendrik Conscience. K Ledeganck en Theod. Van Ryswyck, de v aamsche b weging wist op le wekken. Aan hem zijn dus al de Vlamingen veel verplicht, Dit bkid verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs, 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letters volgens plaatsruimte. Rechteilijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office dePublicitè, Magdalenastraal, 46. te Brussel. Mt-n schrijn in bij BONHOMME-HYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Poslkantooren. BZuitenlnndsciie Politiek. De toestand in Europa is voor den ©ogenblik ai wat men verlangen kan. Er heerschl rust en vrede en dat is, men zal het gereedelijk bekennen, al wat wij hebben moeten. Wel is er aan den Oost-Afrikaanschen gezichteinder eene zwarte vlek opge daagd, die somber en machtig genoeg is, óm gansch Europa te schokken en in onrust te brengen, maar, voor den ooginblik hoeft men geen de minste stoornis te vreezen. De Portugeezen hebben aan dé Pung- werivier eene expeditie van Engeschen tegengehouden en held naar Mashona- land voort ie nekken. Dat de Engelschen over die onver wachte stuiting in hunnen locht, niet zeer gevleid zijn, moet niet gezegd wor den en dal er sommige Engelsche bla den gevonden worden, die het Engelsch gouvernement aanzetlen lot weer wraak, kan men licht denken. uciuc^uwnucu wei uv iw.omv- Geiukkig echter voor den Europeschen palingen op de vervoerkontrakten, welke vrede, zal hel thans zoover mei komen. Engeland zal er wel tweemaal op na denken vooraleer een besluit te nemen ■dai mogelijks Europa in vuur en vlam zou stellen. In Servie. In dat koninkrijk voerden vader en moeder, koning Milan en koningin Na thalie, tegen elkander strijd aan de voeten van den koningstroon die door een kind, door hunnen zoon Alexander, is bezet. De gescheidene echtelingen verbleven nu alte twee in de hoofdslad Belgrado. Milan en Nathalie hadden elk hunnen aanhang, en dat was opiecht een scheeve toestand, die niet duren kon; bovendien meenden regenten en ministers, dat er daar spoedig een einde moest aan kernen En er is daar nu eene soort van einde aan gekomen, gedeeltelijk ten minste. Koning Milan heeft, na veel aandrang van wege de regenten, beloofd dadelijk té zullen vertrekken, om niet meer naar Belgrado weer te koeren voor de meer- tleijarigheid van den jeugdigen koning zijnen zoon. Als Milan niet in Servie verblijft, is hij gewoon te Parijs op grooten voel le leven, en hij zit in schulden. Omdat hij heeft willen ver trekken, omdat zij etvan verlost wa ren, hebben de ministers besloten hem een voorschol op zijn pensioen te ge ven. Rechterlijke kronijk. De korreklionnele rechtbank van Veurne hoeft de volgende veroordeehngen sproken Zitting herbergier misdry f. URNAAR i NAAI! HET ENGELSCH. r V|> UU V I U.-. I. Vil U M 1. >VII V van den April. Tou’löuse Theofïel. te Caeskerke, 50 frank boet, voor jacht— P ckfu Po’idoor, wnkman te N:eucippelle 8 Vauddi.b uw .ene Theofi da 'loonei* te Iloulkerqi Itwius, weikinan te Clei eken15 dagen gevang, voor mmaMgaMM—ira—i i i, -«nljJCTTHiii - I Bij koninklijk besluit van den 24 april is M J. Roger, advokaat en bestuurder in ’t provinciaal gouvernement, benoemd tot greflier der provincie West-Vlaandeicn, in vervanging van M. Shéridan. - ■iiimi-i - Sterfgeval. w’ihnan d. gen gevang, voor slagen. IL® (Frankrijk 9 ne maand gevang, voorslagen. Vallaey» August, werkman te Westende, 15 da gen gevang, voor slagen Bogaetl Isidoo bij emamd d<* Prus van Kape-

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1891 | | pagina 1