V !8. Woensdag 6 Mei 189!. 47e jaargang. ©a twee moeders NAAR HET ENCEUCU. zonder zelfs zijne oogen naar zijnen groot vader op te slaan. Een traan vloeide over Edith’s wangen. hel kind slecht opgevoed. tranen vielen op zijn voorhoofd, terwijl hij rustig aan de borst van zijne moeder in Tracht Robert eenigszins levendiger te maken, zegde de heer Livingstone. Ik zal mijn best er toe doen, antwoordde dochter mij zegt op welke wijze Ret kind ging gewillig naar haar toe. (Wordt voortgezet.) schen te doen ontvlammen en deze op vliegende suikerventjes nog eens, gelijk in 1870, met geestdi itt te doen uitroe - pen A Berlin a Berlin is plechtig geopend in tegenwoordigheid van den kiezer Wilhelm, de keizeiin, de keizerin Frederik, het diplomatieke korps en de ministers. heid van cene zuster. Hoe kon zij, die in haar geheele leven niets dan liefde gekend had, cok den haat vermoeden van deze wolvin in de gedaante van een lam? l)e heer Livingstone ging w iaig lijds daarna uit om eene boodschap te verrichten, en de beide vrouwen met hare kinderen brachten het overige van den dag te zamen Den volgenden «zorgend werden de bei- De Senaat zou ook nog moeten ge raadpleegd worden, en de tegenwoor dige zittijd is te ver geloopen, opdat men voor den verloftijd nog kunne ein digen. Hoezeer de liberalen, radicalen en doctrinairen ook verdeeld zijn, is er toch één punt in T welk zij overeenko men dat is over T voordeel dat er voor hen zou gelegen zijn in den zelfmoord der tegenwoordige meerderheid het woord is van M. d’Oultremont en T is juist door eene te vroege ontbinding der Kamers. Dat moeten de katholieken volstrekt weigeren. Zij zouden onverschoonbaar zijn, moesten zij aldus in den strik val len, bun door de liberalen gespannen. bert op hare knie. De tijgerin had hare prooi in handen. Welk een lief kind! sprak zij, zie cens vader, wat heeft hij zacht hair. Hoe schoon schuiert hel in de zonMaar is uw zoon altijd zoo stil, lieve Edith? Hij is niet levendig tn vroolijk voor zijne jaren. Hij is altijd somber gestemd, ant woordde mevr. Livingstone. Eilaas! van mij heeft hij ook niet kunnen leeren vroolijn zijn! Wij zullen hem trachten op te wekken, hernam hare schoonzuster. Koui, mijn kind, g.-et uwm grootvader een k u». Sla do ar- mm om zijnen bals eu zeg dal gij hem lieihebt. woorden oen blik op Charles, die bij den leunstoel van zijnen grootvader speelde, en beschouwde daarna haar o gen arm kind, dat nu weder sliep. Hij leed reeds, vervolgde zij, voor dat hij geboren werd. Wij beide zijn zeer on gelukkig geweest, doch ik zal trachten niet meer te weenen, opdat ook Robert even vroolijk als andere kinderen worde. Aldus verliepen twee dagen, digcn van angsf en ongerustheid, van geheime hoop en gegronde vrees. Op den morgend van den derden dag bracht mevrouw Archer verschillende stuk, ken speelgoed, die zij aan de kinderen gaf, Charles nam dadelijk den sabïl en liep er onder luid gejuich de kamer mede uit. Robert daarentegen zal stil en onbewegelijk met speelgoed in de band, dat men hem gegeven had, doch wanneer hij zelfs niet zag. Vader, zegdo mevrouw Archer lot den heer Livingstone, geef uw kleinzoon een pr nlenboek misschien wordt zijne op lettendheid door de platen opgewekt. Terwijl zij sprak, trok zij Robert lot zich. 14lezing te Antwerpen. De kiezing van eenen volksvertegen woordiger, in vervanging van M. Jan De Laet, overleden, is bij koninklijk be sluit bepaald op Dondeidag 21 Mei aan slaande. De Nederduilsche Bond heeft, tus- schen vier verdienstelijke vlaamsche mannen, die als kandidaten vooruitge zet waren, zijnen keus gedaan, en deze is gevallen op M. Ignaas De Beucker, voorzitter van dezen Bond en onder voorzitter der konservalieve vereeni- g'ng- Van deze stemming is seffens kennis gegeven aan de kommissie der krijgs- dienstbaarheden, die M. De Beucker be paald als kandidaat voor de aanstaande wetgevende kiezing heeft uitgeroepen. Het komtteil der liberale associatie van Antwerpen heeft met eenparige stemmen besloten niel op te komen voor deze kiezing. Adolf Delmée. aan den bestuurder van l'Orgahe, dit voornemen heeft te kennen gegeven, erbij voegende dal hij zich geheel en ai aan de rechtsstudie en aan de balie zal toewijden. M. Fiére de denkwijze niet meer dee- lende der liberale partij, die herzie- ningsgezmd is geworden en het alge meen stemrecht bijtreedt, zou insgelijks aftreden. Aldus zal M. Janson de leider worden der liberale partij. Men zal trachten M. Bara te overha len om hem zijn mandaat te doen be houden; maar zijne vrienden zeggen dat bij niet zal toegeven, daar de nieuwe richting der politiek naar de demokiatie zijne goedkeuring niet heeft. Hij ver klaart reeds dat hij behoudsgezind is en blijven zal. Er zou daar wel iels anders kun nen achter zitten. Te Doornik gaal de liberale partij met rasse schreden achter uit. Eene grootere uitbreiding van het stemrecht zou daar wel kunnen eenen ganschen omkeer te weeg brengen ten voordeele der katholieke partij, en M. Bara, die den toestand van zijn arron- disssment goed kent, zal, na dertig jaren in de Kamer gezeteld te hebben, bem aan geene nederlaag willen bloot stellen, die voor bem hoogst vernede rend zou zijn. De t* Mei in Belgie is rustig afgeloopen. In Antwerpen, Luik, Brussel, Gent, Bergen. Brugge, Charle roi en de groote nijverheidscentrums hebben betoogingen plaats gehad; stoe len waren ingericht, doch in 'talgemeen zijn er veel minder werkstakers geweest dan men bad kunnen verwachten. In bet Luiksche zijn zaterdag onlusten uilgebroken. Eene talrijke bende mijn werkers kwam naar de koolmijn van Horloz, te St. Nicolas, sloeg de omhei ning omver en dreigde de mijn in te IJ® Herziening. Hoeverre slaat het met da overeen komst der partijen over de herziening? Reken er met meer op, zegde een lid der middenaldeeiing; die overeenkomst zal nooit tol stand komen, en zelfs dan, wanneer de liberalen zouden gebaren hol ontwerp Beernaeit bij te treden, zou men ze nog niet mogen betrouwen. Hun doel is eigenlijk hel debat zoo spoedig mogelijk voor de Kamer te brengen, en slechts dan zullen zij hunne batterijen ontblooten. Zij zu len al een de herz:ening hei- schen, de herziening zonder program, de onmiddtlijke heizieningEn indien men ze bun niet toemaat, zullen zij nach ten de straat te doen spreken. Indien deze indrukken gegrond zijn, dan kunnen de katho ie u n niets beiers doen dan, na akie genomen te hebben van den kwaden wil der liberalen, een nutteloos geworden werk opseborsen en de herziening verschuiven tot den volgenden zittijd. Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 6 fr. 'sjaare; met de post 6 fr. Annoneen 20 centimen per regel.De groote letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoneen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ‘tbuitenland worden ontvangen door het Office oePublicité, Magdale lastraat, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwart»- Nonnensiraat. 4. te Veurne, en in de Postkanlooren. 4’ vervolg. Terwijl zij hem beschouwde, fonkelden J door, hare oogen; haar mond was half geopend i F en rij hield haren adem in, als iemand, die de knapen,'na hel ontbijt, bij hunnen groot ome groote en blijde ontdekking doel. Zij vader gebracht; mevrouwAïchernamRo- wendde hare blikken niet van hem uf. Hoop, kt“:“ u-J1 twijfel en verachting waren achtereenvol gens op haar gelaat zichtbaar. Eindelijk scheen de kracht van hare jaloes-e aan hare inzicht en helderheid te hebben verschaft. Zij smoorde een iriomkrct in haar hart. 7. ij stond op, wieip ongemerkt een verach tenden blik op Edith, als op eene reeds overwonen vijandin en, terwijl zij hare ge wone ondoorgrondelijke maiiien n weder aannam, kwam zij nader en verwelkomde mei de meeste beleefdheid de vrouw, in wie zij inderdaad zulk eene gevaarlijke te genpartij niet zag. Ediih poogde te glimlachen en beant woordde hare toespraak met al de hartelijk- Buitenlandsche Politiek. Frankrijk. In Frankrijk is de Kamer der Afge vaardigden aan 't beraadslagen over de nieuwe douanentarieven, waarbij hooge schier den invoer verbiedende rechten worden gelegd op alle vreemde voort brengsels. Zonderling genoeg, het zijn juist de gekozenen van bet algemeen stemrecht, de zoogezegde rechtslreeksche vertegen woordigen van het arme volk, welke die hooge rechten eischen en willen doordtijven, terwijl men in Belgie van geen het minste invoerrecht spreken mag zonder dat men den scheldnaam volks- tiilhongeraar naar hel hoofd krijgt. Dat bewijst eens te meer dat het alge meen stemrecht, al geeft hel aan de welkende klassen het recht de volks vertegenwoordigers te helpen kiezen, geenszins het uitwerksel heeft dal de Belgische socialisten ervan verwachten, namelijk het volk, T is te zeggen de werkende klas, meester te maken in hel land. Nergens is de werkerssland min der meester dan in Frankrijk want, ware hij meesier hij zou ongetwijfeld niet loe- latcn, dat men, bij middel van zware in voerrechten, den prijs van alle eetwaren veel duurder maakt dan in elk ander land van Europa. Een afgevaaidigde van Parijs, de beer Lockroy beeft, in zitting van dinsdag, de nieuwe douanemaiieven hevig be- bestteden, doch 't zal waarschijnlijk weinig baten, want de vertegenwoor digers der landbouwstreken, welke de stemmen der boeren noodig hebben, zullen als één man de nieuwe tarieven stemmen. DuitHclitand. Prins von Bismarck ii donderdag bij de tweede stemming te Geestemun 'e tot lid van den Duilschen Rijksdag gekozen met 10,544, stemmen legen 5,486 gege ven aan den focialistscben kandidaat, den schoenmaker Schmalfeld. Vrijdag is te Berlijn de kunsttentoon stelling geopend die de fransche druk- peis zoo zeer in liet harnas joeg, en die oorzaak was dat een groot getal fransche kunstenaars hun gegeven woord aten. Ja, die vreedzame kunsttentoonstelling, Djdhig van lOrgane de Mens juist i: c.“ die dreigde de reiwic/ir-geest der Fran- dat M. Bara. op den lijkdienst van M. Aftredingen. De Qrgane de Mons heeft dezer dagen gemeld dat M. Bara, in geval van her ziening dei grondwet, zijne kandidatuur voor de Kamer te Doornik niet meer zal laten voorstellen. Daarover ondervraagd door eenen opsteller der Béforme, heeft de gewezen minister geantwoord dal hij er zelfs nog niet aan gedacht had, doch hij voegde er bij In den grond ben ik toch zoo z er niel geneigd mij opnieuw voor te stellen. Hel wetge vend mandaat is zoo verleidend niet, en hel is reeds 30 jaren dat ik in de Kamer zit Do Journal de Charleroi zegt dal de is en De Kamer is nog onledig met de beraadslaging over de begrooting van oorlog. M. Woeste, heelt generaal Ponius, onder de toejuichingen der rechterzijde, ge wroken over de beleedigingen en las teringen die 16 gepen.ionneerde gene raals bem, in de Eloile Beige naar T hoofd deden slingeren. Spieker bracht het on- vaderlandsche gedrag der geueraals-be- leedigers onder 't daglicht en diende hen hoogst gevoelige zweepslagen toe. De moedige vertegenwoordiger van Aalst hciinncrde dat deze generaals, die hem een vijand van ’t leger heeten, desiijds zijn huis belegerden om hem te verzoeken voor hen eene vermeerdering van pensioen te vei krijgen en voegde er bij dat bij hunne sebriftelijke dank betuigingen zorgvuldiglijk zal blijven bewaïen. De lechterzijde ondersteunde kiach'dadiglijk M. Woeste. De linker zijde bleef spiakeloos. Ter loops verklaarde M. Woeste Jat zonder de heiziening geviaagd te beb- ben. hij ze wil aankleven en net stelsel i der buisbewoning of, bij gebrek van dies, het algemeen stemrcc.il zonder voorwaarden zal bijtteden. Robert bewoog zich niet. Weet gij "iel wat kussen beduidt? Charles, mijn scbaije, kom, kus gij uw grootvader maar eens, en geef uw neef een voorbeeld. Charles .klauterde op de knieën van den heer Livingstone en liefkoosde hem met al de lieftalligheid, aan zijnen leefiijp eigen. Nu.is het uwe beurt, Robert, hervatte mevr. Archer. Robert bleef echter beweegloos zitten, zonder zelfs zijne oogen naar zijnen groot vader op te slaan. Ee« traan vloeide over Edith’s wangen. Dat mijne schuld, zegde zij, ik heb hel kind slecht opgevoed. Zij nam Robert op haren school en hare tranen vielen op zijn voorhoofd, terwijl hij blijkbaar onbewust van hare droefheid, slaap viel. Tracht Robert eenigszins 1 te maken, zegde de heer Livingstone. Edith, en misschien gelukt hel mij, wan neer uwe zij haren zoon zoo vroolijk heeft gemaakt. De ongelukkigge moeder wierp bij deze 3S 3KM VEURNAAR rrwr—i RnLtr -«k.. 1.1 IAF1 7 AA tZI'ArvIlib Pinrsfl rmmnhlrt I V 1 4 ..tt - -—

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1891 | | pagina 1