•a 47 jaar a ii g. !V 20. Woensdag 20 Mei I SfM den had, nog als afgevaardigde bij den Holland. In de Kamer is nog altijd het wets ontwerp op den persoonlijken krijgs dienst hangende. Een voorstel om de beraadslaging onbepaald te verdagen, In den Senaat heeft onze senator M. do baron de Co- D3 vergezelden, werden gedood. De moor denaars zijn kunnen ontsnappen. te verminderen die zoo zwaar op de werkende klas wegen, terwijl de vermin dering van tarief welke men vraagt, voor gewlg zou hebben de ontvangsten van den ijzerenweg te verminderen en maar voordael bij brengen voor de Kool mijnen alleen. Spieker ondersteunde hel verzoek schrift der drukpers en beknibbelde de taks geheven op de dagbladen in pakken ninck de Merckcm de bijzondere tarie ven van het vervoer van kolen door M. Vandenpeercboom ingesteld, verdedigd tegen M. Pirel, die den lerugkeer vroeg deur ui'. Eon gevo"! van belangstelling in het leed vin anderen oversell iduwde op dit oogenblik het heimelijk genoegen, waarme de zij de mededingster van haar zelve en haar kind zag verbekken. Uit hat treurige van de bedienden bij haar vertrek bleek, hoe spoedig en hoezeer Edith zich bij hen geliefd h id gemaakt. Edilh had nu hel huis verlaten, waarin de eenige wezens woonden, op wier be langstelling zij ranspraak kon maken. De wereld lag thans voor haar als eene woes tenij. Weinig lijds na haar vertrek keerde Je henr Livingstone naar Liverpool terug. Het is ónmogelijk zich een denkbeeld te vormen van een gemoedelijker leven, dan hetwelk Edith Livingstone leid-e. sedert zij naar hare kleiua woning en tot het penseel was teruggekeerd. Zij wei kte ieverig en met goeden uitslag, doch vergat niet vurige gebeden op ’ia zenden tot Hem, die haar zoo zwaar en rp eeni zoo onbegrijpelijke wijze in haar kind had beptoefd. (Wordt voortgezet. onlusten vreest. Vier mannen, onder eene brug verdoken, hebben op presi dent Hippolyte gescholen, die eene wandeling te peerd deed Hij werd niet getroffen, doch twee officieren, die hem verzonden. Dan wijzende op het slatiegebouw van Veuine, dal in't geheel niet beta melijk is, .-ntwoordde M. de minister Gij hebt gelijk ik zal u voldoening ge- 6’ vervolg. Ofschoon hij zeer beleefd jegens zijne B'hoondocbter was, zegde hij haar geen enkel bartelijk woord De arme kunstenares kon alleen als de moeder van zijn kleinzoon eene plaa's in zijn hart vinden. Hij be schouwde dal kind echter reeds als dood, ïijr.e somberheid nam toe en bij sprak da gelijks minder; hij scheen allcrn berouw te gevoelen dit hij zijne laatste levensjaren op die wijze vergald had. Een jaar verliep aldus. Op zekeren dag iep de hoer Livingstone Edilh bij zich en verzocht haar naast zijnen leunstoel plaats te nemen. Luister naar mij, aldus begon hij baar aan te spreken, luister goed, wat ik u zal zeggen. Ik wil als eeilijk man tegenover u handelen cn niets voor u verbergen. Ik ben oud en word zwak. Ik zal mijne zaken moeten laten varen en een testament maken. ven zoo baast mogeiijk. De heer Senator zou ook den ouden beestenwagen, die voor statie te Ave- cappel.e dient, willen zien vervangen. Bij slecht weder kunden maar o of 6 personen in die soort van kas eene schuilplaats vinder^ terwijl de andere moeten buiten blijven of naar de he berg gaan diuppels o! pinten dtinken Hij heelt ook de aandacht van den minister ingeroepen op den erbarme- lijken staat van den loodsboot n’ 1 van Nieuporl die 23 jaar oud is, en zoodanig versleten en opgeetendoor bet zeewater, dal de loodsen waarlijk een gedacht van zelfmoord moeten hebben om met zulke brokke van n'ati boot in zee te willen gaan. En zeggen dat zulke loodsboot meest acht dagen en acht nachten in zee verblijft, vooraleer naar do haven terug te keeien. De heer minister mag geene herstel lingen voorstellen; 't is een nieuwe boot die gevraagd wordt en onmisbaar :s. Verder heeft M. de senator de Goninck gehandel over den loodsdienst en deu reddingsdienst van Nieuporl, en de volgende opmerkingen gemaakt. Ter gelegenheid dor stranding van de Duitsehe brick Elisa, te Oostduyn- kerke, in den nacht van 18 19 October II., heeft men in de Kamer en de d uk- pers bittere klachten gehoord over deza diensten, welke men met elkander beeft verward. Toen de Elisa aan de kust kwam, was do loodsboot op 10 uren van het strand en kon dus de seinen niet zien die van de kust gegeven wer den; maar de ncodteekens der Elisa werden bemerkt door de reddingsboot, die zelfs vijfmaal, doch vruchteloos, be proefd heeft de brick te naderen. De Elisa is vergaatde zee heef; iw e mannen aangespoelö; de eene was dood. Maar bet heelt aan de zeelieden der burgers, ontploffingen van dynamiet en zoo voort». Te Rome t._.J bankhuizen door de gendarmen bc- leloos zijn. Eene tweede reden is dat waakt uit vrees voor plundering. Intus- J" t;:i. schen is de Kamer der volksvertegen woordigers in werkstaking en men spreekt van «ene ontbinding en nieuwe kiezingen. IXuitenlnndschc P«litlck. Frankrijk. De socialistische onlusten welke in Frankrijk hebben plaats gehad, ter ge legenheid van den 1 Mei en de bloedige beteugeling waarvan zij het voorwerp zijn geweest, hebben in de Fransche Kamer aanleiding gegeven tol woelige bespreking. Het gevolg daarvan is dat er oneenig- heid is uitgeborsten lusschen de oppor tunisten of vrienden van het ministerie en de radikalen, die de kwijtschelding <ler oproermakers gevraagd en niet be komen hebben. Deze laatster, spreken van, bij de eeiste gelegenheid hel mi nisterie omver te werpen, doch men denkt dat hel zoo ver niet komen zal. Jammer is het dat, tegenover dien toes'and, ook de behoudsgezinde groe pen niet eensgezind zijn, maar verdeeld in koningsgezinden, bonaparlisten cn katholieke republiekeinen. Wilden de iransche katholieken en behoudsmannen samen bandelen, zij zouden stellig bet bewind in handen krijgen, want zij steu nen op de overgroote meerderheid der bevolking. Duitacliland. Prins von Bismarck, te Geeslmunde lot lid van den Rijksdag gekozen, in balloteer:ng met eenen socialist, heeft vetLaard de zittingen niet te zullen bij- woacn, tenzij in geval er belangrijke vaken aan de dagorde zijn. Zijn inzicht, acgde bij, is niet zijnen opvolger, den nieuwen kanselier, te gaan bestrijden, maar ook niet te zwijgen als dc belan den van het land op het spel staan. Wij kunnen er niet aan doen, maar wij aan- aien de rol van von Bismarck als uitge beeld en kunnen ons niet inbeelden dat bij, die eens het lot van Europa in han- Rijksdag een goed figuur kan maken. Italië. Het ééne Italië bevindt zich in eenen onrustigen toestand. Men hoort er van niets anders dan van socialistische on lusten en aanslagen tegen de veiligheid kolen over ’t algemeen 4, 5 ot 6 tr per ton meer kosten dan de vreemde kolen. worden de De varmindei ing van tarief zou dus nut- .-1-n---i_ 1_„ de Belgische kolenmijnen gewoonlijk geen voldoenden voorraad hebben, zoo dst wij ons wel lol den vreemde moe ten wenden. Deze verdienstelijke senator deed be merken dal de koolmijnen beschermen de rechten vragen, tegen de vreemde kolen, maar als de landbouwers bescher ming eischten voor de granen, dan ver weet men bun dat zij uithongeraars van n...B rc. het volk zijn, eo dat zij zich meester is verworpen geworden. Men verwacht willen maken van den laudbouwvoort- zich aan de stemming van het ontwerp, v doch met belangrijke verzachtende wij zigingen. Do president van Haïti. Eene dcpeche uil Port au Prince, van tot hel tarief van 1886, hetwelk was toegestaan om den invoer van vreemde steenkolen uit België te weren. Het be schermde onze steenkolen ten koste van de meeste Belgen, en liet zou niet goed zijn dat tarief weer van kiacbl te maken. Eene reden daarvan is, dat de Belgische leitrckurcn van dvu ijzerenweg. 1 April tot Hei 1»SH. brengst en willen leven ten koste van het land. Nogtans zij viaagden slechts 1 fiank per hectoliter, Lebberde eene weerde van 1o, 16 cn 18 tr.,of5h6 t. h. De millioenen welke hel recht op -- de granen zou opbrengen, zouden naar 14 dezer, bericht dal men aldaar voor de staatskas gasn en toelatcn de lasten Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 cenlimen per regel.De groote letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De .Annonon voor Belgis (Ier uitsondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office dePublicitè, Magdalenastraal, 46. te Brussel Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonmmstraat, 4. te Veurne, en in de Poslkantooren. Ga, mijr:beerK antwoordde zij, ik o g u niet, ik wil geene gntuige zijn van dc ver nietiging van al de hoop, die ik op mijnen xoon hflb gesteld. Gij hebt echter te haastig gehandeld, loco gij hem voor zijn geheel leven veroörderldvl. Wie kar. de toeKomst voorspell-n? Mag men wanhopen a n Gods De (c^komstl hervatte de heer Livings tone, voor nnj is do toekomst de dag van heden. Waniieer ik iels verrichten wil, moet ik dit 's morgens doen, en kan ik niet afwachltn hetgeen de avond mij aanbrengen sal. Doe dan zooals gij hebt voorgenomen, antwoordde Edith. Ik voor mij zal naar de mijne zaken te regelen. Vergezel mij daar- woning lerugkeer'm, waar ik verblijf hield heen Edilh, mijn huis zal hel uwe zijn. Hot voor dal ik kende. Ik zal daar weder heen zal mij zeer veel genoegen doen u als een gaan met uwen kleinzoon, mijnheer Livings- V I-r l.__l )on^ me| UW(,n naatn 2jjn cemg erfdeel draag’, waar van geene aardsebe machten hem ten minste kunnen berooven. Eeno week later vertrok Edilh uithal prachtig hotel met haar zoontje op den arm, evenals op den dag, dal zij dn rijke verblijf was binneng l -; d n. Mevrouw Archer leidde baar lot aan de Hel is eene onaangename taak vcor ons beidjn. Ik zal u dit oogenbhk niets er van zeggi'n, hoe ik over uw huwelijk met mij nen zoon heb gedacht. Uw ongeluk heeft mij mijnen toorn doen vergelen. Ik wcntch- la in uwen zoon Robert mijn erfgenaam to zien en hem als zoodanig te beminnen, Doch eilaas! D« Voorzienigheid is wreed jegens gosdheid en ontferming jegens hem? ons geweest. Ik zal do weduwe en hei kind i 1 u- j- l— van mijnen zoon het noodige schenken, om ep eene fatsoenlijke wijze in hun levenson derhoud Ie voorzien, doch hel staat mij vrij over een fortuin te beschikken, die ik door eenige vlijt verworven heb. Ik benoem Charles lol mijn alge.neenen erfgenaam. Ik keer spoed g naar Liverpool terug, ten einde i 'j 'j heen Edilh, mijn huis zal het uwe zijn. Hot lid onzei familie te mogen beschouwen. Voor de eerste maal sedert den dood van haren echtgenoot, gevoelde Edilh de gedach te aan haar ongeluk wijken voor hiren moed en haar vertrouwen. Zij zag haren schoonvader met een strakk?.! blik aan, en zoo zij al den trots van mevrouw Archer met bezat, nam zij eene barer weerdige houding aan. 0 51 142 3 13 5 40 4 07 9 15 921 9 56 9 35 6 00 6 35 7 05 2 06 211 2 18 uwmii.u—n 3 00 5 14 5 54 5 ï9 S 16 5 41 fi 51 06 1 Cl 5 12 7 07 t 11 5 28 7 16 J 50 5 39 7 55 5 15 7 05 9 20 514 8 13 11 00 NAAR HET EKCKLMH. 6 05 4 01 9 56 IS 45 Ftum.I (».rlr«k) Gent LioliUrvelde Lortrmarcq Uanrixacm» Zvren Kenen Diiruude Ooit kerke A>ectppelle VtUTne Afiivkerke G hyvelde Duinkerke (vertrek) Ghy velde Adinkerkc Veurne A rem ppelle Ootlkerke Dixmude Foma Zarren Uuiidzaem* Cortemareq Lichtervelde Gent - 3 Duiiikerke naar Parijs en Doinkarke (atrlr.) 10 41 Atreclit 2 2Ö Auietia 3 35 Parijt (aankomt!). 5 25 »vc*4a Parija (yerlrtk) 7 iU Duink«rk«(Aat>k). 12 13 Nieuporl Uixniurte-Gi nt Niauport (ctadJ-Dixinudo, 11 C6 1 56 4 21 1> xn.uiie-Mieuport 2 35 i 58 8 24 Cortemareq naar Ooatendo, 4 50 8 11 02, 1 14, 4 53. 5 18, 7 18tf Oostende-Corteniareq, 5 25, 8 03, 12 96 4 22. 6 15, 8 13 Cortem-IJprr" 01 9 10 1 51 5 29 7 59 IJper-Corteni 1 20 7 16 957 12 15 350 629 Liehleraelde naar Kortrijk, 5 12. 8 24 9 48, 11 30, I 27, 5 40, 7 27, 0 30 Kortrijk naar LichtervelUe en Brugge,8 05 It 02. 13 35, 1 20,4 25, 6 41, 9 00 Brugge naar Kuril ijk, 7 40, 9 00 10 05 11 00 12 40 5 05. 6 42 Oostemle-Ilrussel 5 27 6 16 7 58 10 11 48 2 55 4 25 4 52 5 58 8 44 BMHaMaaiKmaMaawaaMaaaA 105 4 5 08 5 00 11 (1 3 45 5 34 12 06 4 16 6 07 7 15 10 10 12 15 4 24 C 20 7 ‘22 Jtt 18 12 22 4 51 6 38 7 30 jü 16 12 30 4 3» 6 50 7 42 1038 1245 4 53 6 45 7 48 1042 1249 459 051 7 55 10 49 12 56 5 06 7 01 8 01 10 55 8 10 1 1 04 22 II 14 7 52 9 34 HM Brussel (»snk.) 8 45 10 55 ParijA naar Duinknrke ’•BV. BV. moeg, 2 44 5 45 6 35 6 16 8 11 8 42 8 01 9 i9 9 30 11 25 11 11 25 ll“o5 9 44 eu 7 06 7 01 745 5 45 8 11 9 19 11 (6 worg. ’•worg. 8 00 - 1 13 Vrurne Duinkerke. 9 00 10 36 6 54 7 10 7 16 7 21 7 28 7 40 9 38- 7 51 l - 7 59 9 57- 8 07 1005 - 8 10 10 16- 8 26 10 23 - bjinkerk. stak. 8 57 16 52 617 -- 3 00 5 58 5 35 7 45 - 11 53 4 09 6 00 7 56 pol-1 42 5 19 7 46 8 57 9 12- 2 00 5 52 8 00 9 19 - 2 06 S 6 9 24-2 11 8 11 981-2 18 8 18 227 559 fxG 942 9 49 2 38 6 05 8 57 2 46 615 8 45 2 55 6 29 8 52 10 05 10 17 1059 11 05 c< 7 A

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1891 | | pagina 1