ri I e II 4 TWE1 !V 2a. S J Woensdag 27 IWei 1893. 47e jaargang. d( i) invloed der tegen in Haiti slaan de palijgangers van den keuring. voor haar l)il blad Slechts daarna zal men kunnen over gaan tot de kiezing van nieuwe Kameis. vaardig tegenover elkander; men ziet er oenen zeeslag te gemoet. meester troonde. Zie bier den uitslag dezer kiezingen Riugge. M d’Hondt-lloste, kattio DI3 Wetgevends Kiezing. Uitslag der kiezing van Antwerpen, in vervanging van M. J. De Laet: Getal stemmers: 1781; Witte en on geldige stemmen99. M. Lod. Van den Broeck, kandidaat der meeting, is gekozen met 1682 stem men. Er was geen strijd. daan. Er zal dan nog een mime tijd noodig zijn voor bet opmaken der kie zerslijsten, dezelve ie onderzoeken, af te kondigen en aan de burgers toe te liten dezelve te na te z en en des noodt opmerkingen ertegen te maken. verschijnt den Woensdag, onmiddelijk Provinciale kiezingen. Zondag hebben in eenige kanions van ons land gedeeltelijke provinciale kie» - hunne geweren, bij zoover dat verschei dene dooden en gekwetsten den grond bedekten. De Koningin werd niet naar het stoomschip, maar onder steike geleid naar de statie gebracht, vanwaar zij naar Semlin vertrok. De soldaten moesten de orde handha- 40 dagen 11“ Bijeenkomst der Kamers, binnen de twee maanden. 12’Algemeene bespreking inde Ka- 1 1 was er’ geen strijd. Nojtins besiaiigen wij eene bijzondere zegepreal der katholie ken te Leuze, waar het liberaüsmus i sedert vijf en vijftig jaren als heer en 15* Eindelijk de koninklijke goed- '’ring. ijek, is zonder strijd gekozen met 1249 Maar'daarmeè is alles nog niet ge- stemmen. Liver. M. Fraeys, katholieke kan didaat, is gekozen met 1640 stemmen, terwijl M. Ilamekiet, kandidaa1 van al de liberalen der streek, ei slechts 828 bek wam. 7* vervolg. Terwijl zij aldus bad, wierp zij een blik vol ver'rouwen op hel gelaat van haren zoon, ahof zij vei waen'le hel licht in zijne ziel te zien opgaan, dat daarin uitgedoofd scheen, <n dat alleen door hoegcro macht weder kon opflikkeren. OnbcEchi ijflijk waren de pogingr-n, die zij aanwendde om de wolken ie verdiijv- n, die Roberts verstand benevelden Zij be proefde alles om zijne sluimerende geestver mogens cp te wekken Zij las hm voor, speelde met hem, liet hem platen en figu ren zien, doch vruchteloos! Als ecu echo het haalde hij alleen laa'ste woord-n, die men lol hem spiak. Zij verh aide hem van God, beproefde om liimi ie leerrn bidden, doch hij vouwde alleen zijne handj-sen wn rp tjPn b!:k zelf» niet omhoog. Zek -ren dag wendde zij eene uiterste en ^oor haar zoo smartelijke poging aan: zij De Herziening. Woensdag is de middenafdceling der kamer uileengegaan, na alvorens mei eenparige stemmen hel grondbegin der herziening van de grondwet gestemd ie hebben, Het artikel 47 der grondwet heeft dus geleefd 1 en die vermolmde steen gelijk Janson zegde zal nu verdwijnen; maar God weel hoeveel ander vermolmde aleenen de vis- schers in troebel water nog zullen vin den in het werk der mannen van ’t Natio naal congres, dal Belgie 60 jaren vrede en rust heeft gegeven Wanneer zullen nu de nieuwe kiezin gen plaats hebben, welke het gevolg moeten zijn van de herziening De vraag is nog wal voorbarig; want om tol daar te geraken, zijn nog eene lange reeks pleegvormen noodig door de wel be paald. I Om een gedacht te geven van den weg door de zaak te volgen geven wij er in’t kort de opsomming van, voor zooveel alles zonder stoornis voortgaat I* Nieuwe bijeenkomst der midden- aldeeling. Lezing en goedkeuring van ’L verslag. Het voorste! aan de dagorde der Kamer brengen. 3" Bespreking in de Kamer. 4“ Na de stemming der Kamer, ver zending naar den Senaat. 5° In den Senaat verzending naar ee ne commissie tot ondeizoek. 6* Bespreking in dm commissie cn O[ maken van een verslag. 7’ Aan de dagoïde brengen en dag stel 1 in voor de beraadslaging. r> on ren van acht jaren bereikt had, had er een treurif,e ommekeer bij zijne moeder plaats, de hoop had haar begeven. Zij wendde geene poging-n meer aan om de geestver mogens van Laar kind op te wekken. Zij werd treur.grr en stiller gesiemd dan vroe ger, doch legelijkertijde nam, zooditmo- gelijk ware, hare He de voor hem loe. Robert hid dm ouderdom van elf j rm bcrtikl. Daar bij groot en sterk voor zijne jam was, h id hij de voortdurende zorg en waikzaauiheid niet meer noodig, die zijne je igd tol nu nog loe vereischt had. Hij kon all en naar e< n .naburige park wandelen. OA de weinige kmniss-n van zijne moeder wilde bij g erne vergezellen. De voo idti- eide bedrijvigheid vairecr.e teedcre mr.e- yer voor hel j’ugdig kind, derd inarb-t verdr et niet verg' Kn. Hare laak v/as afge sponnen. De vermoeienissen ep, omdg-.bro- kt-ne uitpuiling van hare krachten geduien j de zoovcele jucn, badd nhaiegezonJh verhaalde Robert de dood van zijnen vader, daar aij vertrouwde, dat dit ten minsteeën I traan uit zijn oog zou person. Doch bel I kind viel in slaap, terwijl zij sprak. Er wer den, ja tranen vergoïeh, maar zij vloeiden uil de oogen van Edith. Hetjkind groeit'e noglans voordeelig open naarmate hij grooter werd, nam hij toe in sc’ioonheit'.Want'eer men hem slechts korten tijd beschouwd hed, zou men doonb.'wceg- hjiheid ziji e irrkecn kalmie genoemd heb- hm; doeh zij, die b in kenden, zagen in den onwdkkeurigen glimlach die onifge- broken op zijn gelaat veiapreid lag, hel teeken, dat bij inderdaad was, geiijk zij hem noerudm: een arme idioot. Moedets denken er weinig aan, welk geluk zij on dervinden wanneer zij hare Kinderen zien wei n n. In eiken traan ligt eene gcdacb.e, een wensch ot kreet opgesloten; Lel is een let ken dat de kinder n nel bewustzijn v n hun leven gekregen h bbm. Edaa>! Rob-rt was altijd sid. Zoo bij geruimen ijd vi n zijne moeder gescheiden wa-, 1-gde hij z keren angst en rusteloosheid aan den dag, maar was bij weder aan hare zijde, d_n liet hij met de minste vreugde blijden en werd slechts ju.tiger. In Brazilië heersebt eene financieele krisis, ten gevolge derduuile van hel de bevelen van de i goud. De politieke toestand blijft er on veranderd gunstig aan de republiek. In Portugaal is een nieuw kabinet samengesteld. De nieuwe ministers tot *baar gioot spijt, alleen moet laten, hebben reeds den eed afgelegd. 1 aan den inv’oed der regen- In Haiti staan de palijgangers van den ten en ministers, die den jongen vorst gewezen piesident generaal Legitime, op tegen het gezag van generaal Hip- polyte, den legcnwoordigen president. i In Chili staan de oproerlingen en do Een stoomschip lag gereed in de ha- gouvernementsiroepen nog altijd slrijd- ven om de vorstin-moeder naai Turn- Sevcrin te brengen, alwaar zij moest aan wal gaan. Daar koningin Nathalia verklaarde, enkel en alleen te zullen gehoorzamen aan de macht der gendartnan, werden een twaalftal fleike policiebeambten ge- >oepcn. Zoodia de koningin deze sterke mannen in baar vertrek zag verschijnen, verklaarde zij bereid te zijr. hen te volgen. Teiwijl dit alles plaats greep in de woonst der Koningin, waren de studen ten bijeengekomen en hielden mectingen in de open lucht, vlak over hel verblijf van koningin Nathalia. Toen de koningin op straat verscheen, vielen honderden studenten met steen worpen, tegelijk de gendarmen aan en poogden de koningin te bevi ijden. De gendarmen werden omgeworpen <>n koningin Nathalia liep kans bevrijd te worden, doch, eene afdeeling voet volk kwam de gendarmen ter hulp, slaken met hunne sabels en vuurden met In deze zwakke li.-fd sbetuiging lag het verwoest. De teiing verwoestte hel vermoei- leven van Ediih noglans opgeslo en. Daar door had zij kracht lot weikvn, tot hoop en vertrouwen. geve-. Zoo biacht Robert zijne eerste levensja- zond-. - door. Toen hij echter den ouderdom 1 van bestaan en g heel van bescherming on.- - l k l. b]00t, in de wereld te moeten achterlaten. Ach! hoe vurig was haar verlangen naar een lang leven! Dech te vergeefs! De vree, selijke zi-.kte maakte voortdurende en suellu vorderingen. Naarmate zij haar einde nabij gevoelde, wilde zij dat Robert minder hut huis zou verlaten. Zij kon geen oagenblik zonder he.n *":J- Blijf bij mij, zegde zij dan op smee kenden tcon. Robert., die zich altijd gelukkig in do nabijheid zijner moeder brvond, weigerde dan ook nooit nn hare voeten te zitten. Dan betchouw Ie zij hem zoolang lot dal een vloed v;>n tranen over hare ingevallepe wangen vloeide. Zij drukte hem dan aan bet dart en riep in wanhoop uil: O, boe gelukkig zou ik sterven, wan neer de ziel die mijn l.chaim. weldra zal I verlaten, in mijn kind mocht ov^rgaan, t.t (Wordt voor’gezet). Senaat. 6’ Koninklijke goedkeuring. 10“ Ontbinding dei Kamers en bijeen- roeping van hei kiezerskorps binnen de J Dultenlandsche Politiek. Geene feiten van bijzonder belang heb ben deze week in de verschillende lan den plaats gehad, behalve nochtans in Servie, waar koningin Nathalie, gekend om hare schoonheid en bevalligheid, en die ook door het Servische volk werd geacht en bemind om hare uitstekende gaven, doch bovenal om baren viiende- ven en de voornaamste stralen der stad lijken, gemeenzamer! omgang met alwie afsluiten. - tol haai naderde, eindelijk gedwongen, 1 is geworden, door de gewapende macht, 1 te gehoorzamen aan heeren regenten en hel land te verlaten, dat geregeerd wordt door baren veertien- jarigen zoon Alexander, dien zij thans na de graanmarkt. L s-hrijving:prijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Aunoncen 20 centimen per regel.De groote letter- volgens plaatsi iiimlc. Rechte!lijke eerherstellingen 1 fr. Een N' 13 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. I>c Annoiiccti voor Belgie (Ier uitzondering der Vlaanderen I en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office uePublicitè, Magdale laslraat. 46. te Bru^nel n si brijilin bij BONHOAlME-RYCKASJjlYS. drukker uiig.-ver .You n>:r.,.<t, te Veurne, en m ae PostKaniooren. et-freZitsren van den ijxrreuwei;-. tol 30 Jurl £&0Ü. mer; mededeeling der voorstellen aan zingen plaats gehad, om afgestorvene de verschillige commission; bespreking of ontslaggevende leden te vervangen, in die comtnissien en in de midden- jyie kiezingen hebben weinig beiang commissie; verslag en goedkeuring van opgeleverd; zells in vele plaatsen bet verslag. j 13’ Stemming in de Kamer van ’t ver slag der middencomii issie; verzending naar den Senaat. 14’ Bespieking in den Senaat en stem rning. b* Bespi eking en stemming in den komen. Er zijn talrijke gekwetsten d behaam. Wij zullen de smart niet fchetsen, die zij 1de hij de gedichte, Robert alleen, zonder viiend of ma >g, zonder een middel bloot, in de wereld te moeten achterlaten. lang leven! D?ch te vergeefs! De vree- vorderingen. i; wilde zij dat Robert minder hut huis zou blootgesteld aan I ongetwijfeld zullen opvoeden in gevoe lens welke, ten opzichte zijner moede’-, wel wal beter zouden mogen wezen. A11 rbek) 5 00 1 42 ItEinkvi kt* v GI. y v e.'<Io Atiiukt-rke Veurne Avecappelle Ooslkei ke Dixrnude Eessen Z«» ren Handtaeine Cortomai cq Ltclï twiv cldw Gent 5 45 8 11 9 19 3 15 340 4 07 0 00 10 36 5 14 a ïz 5 .9 5 36 5 42 5 51 G 06 1250 506 7 01 1v2 512 7 7 1 IS 528 7 16 1 50 5 39 7 55 3 15 7 05 9 20 5 21 8 24 11 00 6 51 7 10 7 IC 7 21 7 28 7 40 7 51 7 59 6 00 0 32 7 05 NAAR HET ENtELMN. I Tuuel (vcr!»ck) Cent Licktervehle Lortemarcq lloiidtaeiiie Zuren Utn Dixmude hfUeikf» A vecnppello Vrui ue Adiukerke khyvnldo n i i meug. G 35 8 42 9 30 11 25 8(0 811 8 18 9 5G t> 12 45 I i i Coi te-nnrrq na.i Oostende, 4 50 8 H OS, I 14, 4 55, 5 IS, 7 18! f Oosteade-Coi ten.arcq, 5 93, 8 03, 12 26 4 2J. 6 15, 8 13 Corteni-lJprr7 01 9 10 1 51 5 29 7 59 IJper-CorionU 20 7 15 9 57 12 15 350 Ö»0 Lichtervelde naar Kortrijk, 5 12. 8 Si 9 48, 11 3G, I 27, 5 40, 7 27, 9 36 Korhijk naar Lichte!velde cu Brugge,8 05 11 02, 12 55, 1 20,4 25, 6 41, 9 00 Brugge naar Kortrijk, 7 40, 9 00 10 05 11 00 12 40 5 05. 6 42 Oostenile-Brusscl 5 27 6 16 7 3 8 1 0 11 48 2 55 4 25 4 32 5 58 8 44 11 58 4 (-9 6 00 1 42 5 19 7 46 2 00 5 52 b 00 2 1-6 2 II 2 18 2 27 5 59 >.G 2 38 6 0. 8 57 2 46 G 13 8 45 2 55 G 20 8 5? 10 05 lu 17 t> 9 10 39 l*ar(j* tinar Üuir.kerls 2*44 6 16 8 01 Jt 25 11 C6 kv. i naorg morg, 6 05 4 01 - f17- 5 35 7 45 - - 9('l- 9 15- 9 19- 9 '.'4- V 51- 9 "8- 9 49 - 91.7- 8 07 10 05 - 8 19 10 16- 8 26 10 23- Buinkerk. ,,ak. 8 57 1052 - liuiukeike naar Pol ij» su Duiukerke (vertr.) 10 41 Aliwcht 2 26 Alairnc h 35 I’arf» (aankomst). 5 25 avonés Parijs (vertrek) 7 10 11 05 8 00 DuH.kerU(Aa: k). 12 15 V 44 1 15 iXicuporl Dixtnude-Geitt en Vrunic Duittkerke. Xiuupurl (stid)-Uixmudc, 12 UG 1 56 4 21 xn.ude-Kieuport 2 35 5 58 8 24 IC54 5< 8 5 00 1131 3 43 5 34 12 06 4 16 6 07 7 18 10 10 12 15 4 24 0 20 7 22 12 22 4 51 6 23 7 50 10 26 12 30 4 39 6 36 7 42 10.'6 12 43 4 53 G 48 7 48 1042 1249 4 59 651 7 55 10 49 8 01 1055 8 10 11 04 5 22 1 H 7 32 9 i4 12 21 11081 Brussel (annk 8 45 i 0 55 I 5 58 7 36 8 57 9 '5 9 21 9 26 9 35 9 42 951 Brar.d bij Buinkerke. Gister in der. ti i middag, zig men in onze stad eene onmcethjke zwarte ro-.kwolk boven Dumkerkc in de lucht op stijgen. Tegen avond vernam men dat de raffineer den; van petrool der firma Leclerc, te Coudekcrke, in brand stond Volgens eene depechc, zi|n twee - j werklieden cn twee kinderen in den brand omge- Rond 3 ure, is een brand uitgeborsten in de groote spinneiij van de heeren gebroeders Poi ret te Amichs. Ondanks de tpoedige hulp, is cr nog 2(.o duizend frank schade. II 05 V 44 7 06 7 01 745 1- .^.....1-»,^ I rl .-r. o 4 A enAI .1

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1891 | | pagina 1