I 1 I «’”4 I TWKE WffllBS NAAIl HET ENMLSeH. 47e jaargang. 8 V Woensdag 3 Juni 189?. de graanmarkt. 1 sehrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoneen 20 centimen per regel.De groote letter» licken, in de volkskweslien. Be Paus gaai dan over naar hetgene te zien sterven, en dan nog van •i» akuaHÉ i 32 Op hetzelfde oogenblik hi-ld een i”. voor de deur stil. De heer Livingstone i voor haar met de meeste toegenegenheid hd ge- om bekomen. En deze twee middels zijn de gods dienst en de overtuigende rede. Dit zijn de middels, dit zijn de wapens die moeten gebezigd worden om het aanschijn der aarde te veranderen, en eenen duurzameren vrede lot stand te brengen, dan de huidige gewapende nogtans rekening moet gehouden vrede het ooit zal vermogen. De vrede is de vrede in God, ge- s eund op zijne leer en wetten. 8* vervolg. Edith was te godsdienstig opgevoed dan dat zij aan de goddelijke hulp en ontfer ming zou wanhopen. Toen zij zoo dicht het got naderde, en hare ziel meer cn meer tot d- n hemel verhief, begon de hoop bij haar levendiger te worden, dat de donkere wolk V. De brief werd aldus verzonden De s!er- v nrfevrouw verwachtte angstig hel ant woord daarop. Zij was nu aan haar sponde gokluisteid, Rr>ber', die aan ha-e zijde za>, ‘hield d n g heden dag hare han- denWde zijne; zijne moeder poogde nu Mijnheer! Dit is de laatste maal, dal ik 1 cn dan te gl nalachen en bgon hem zelfs ken, alsof zij wist nat na haren dood nare mm. Hel was weemoedig om aan te hoo- Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na c volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N’ lö cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr.’ het ÏÓO. De Annoneen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’t buitenland worden ontvangen door het Office dePubi.icitê, Magdalenastraal, 46, te Bruwl Men schrijn in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in tie Posïkamooren. Priesterlijke benoemingen. Arm kind! riep zij eindelijk uit, wat moet er van n worden? Ach! luister ten ranste in dit laatste oogenblik van mijn leven naar mij. Uw vader is ook reeds dood. Weldra zuil gij alleen op de wereld zijn. Gij moet God bidden. Ik vertrouw u in-de handen van hem, die opal zijne schep selen waaki; ook de arme wees zal hij niet vertalen. Lief k;nd, zie en luister naar mij. Tracht m begrijp n dat ik ga sterven, opdat Hare stem werd zwakker en zwakker; zij Bultenlandsclic Politiek. De toestand in Europa is Goddank, voor het oogenblik, heel bevredigend. Tijdelijke kalmte en vrede heerseben volkomen, zelfs in die landen waar men de koninginnen met geweld der wapens over de grenzen brengt, en waar de weikliedcn voor eenige dagen nog het hoofd dreigend opslaken, om aan bet kapitaal te herinneren dat hun strijd voor zoogezegde ontslaving en ontvoog ding nog altijd met dezelfde kracht, het zelfde leven, dezelfde aanhoudendheid wordt voortgezel. Jammer moet hel echter heeten, dat, van den eenen kant een gouvernement genoodzaakt weze, indien hel den vrede in zijn rijk wil behouden, eene vrouw, de moeder des mindeijarigen konings van Bulgarië, uil baar land te bannen, en dat, van den anderen kant, de arbei dersklas, zoowat in alle landen, zich door opruiers-troebelwatervisschers laat opstoken om, niet alleen tegen het wet tig gezag, maar tegen al wat redelijk en deftig is in opstand te komen. Ja, spijtig, bedroevend mag bet hee ten, dat het socialism in de laatste lijden zooveel slachtoffers heeft gemaakt, zon- dei dal daarom de werklieden cenig nut hebben getrokken uit bunnen wanbopi- gen strijd om lotsverbetering. De laatste woelingen werden in de jongste tijden, door alle gouvernementen kiachtig tegengegaan en de werklieden, na al hunne krachten verspild, hun geld veiteerd en hun gezin in de grootste ellende gestort te hebben moeten einde lijk bekennen, dat zij gedw; all hebben, dat zij slechter zijn dan te voren en niets, volstrekt niets gewonnen hebben door hun lawijd en hunne dieigemer.ten. Thans beseffen zij dal er met geweld niets le verkrijgen is, en nooii iets te verkrijgen zijn zal, zoolang de gouverne menten steunen mogen op eene over- groote meerderheid van lieden die voor alles, orde, rust, vrede en welvaart be trachten cn, gesterkt door dil leger van otdclievende mannen, krachtig en vast beraden den toestand weten ie redden, door de rechten, do vrijheid en den eigendom van eenieder te doen eerbie digen door allen. Daarom is het ook dat de weikman die, lijdelijk verblind thans de oogen schijnt te openen en weer aan T werk gaai om in te winnen wat eene onbe zonnen daad, die aan gekheid grenst, kende van deze verschillige zaken ge waagt de Paus van de zondagrust, van de werkstakingen, van de daguren, van het werk en van hoe lang te werken, eindelijk van de kinders in T werk te sletten alsmede de jonge dochters en de moeders. Hierin steunt bij nog eens haid op de plichten die van recfiiveer- digheidswege zoo wel op de meesters als op de werklieden wegen. Het laatste deel van den brief is zui- veruii voor de werklieden, voor de gildon en de werkmansgenootsebaj pen, te weten voor de gilden van ouderlin gen bijstand, van verzekeringen legen ongevallen in ’t werk, in ziekten en krankzinnigheid. Omdat die gilden waarlijk nuttig en voordeelig zouden zijn, zegt de groote Paus, moeten zij bezield zijn met een christen gevoelen; anderzins en zuilen ze niet vele eerde aan den dijk brengen, 't Zelfste geldt voor de genootschappen van kinders, jongheden en volgroeide mannen. De Paus spreekt in T lang en in hel breed over al die verschillige gilden en van de wijze van ze in te richten; hij geeft zelve de grondregels van hun beslier en her haalt dut ze moeten bezield zijn met eenen christen geest. Leo XIII spreekt zijne voldoening uit over al T gene tot nu toe gedaan ge weest heeft otn die groote volkskwes lien op te lossen of ten minsten ze te verzachten; maar hij wil dat er t og meer gedaan worde. Want anders te werk gaan, zegt hij, is den ondergang van de samenleving. Met een laatste woord wekt hij al de belanghebbenden op en bij bezweert ze van te willen werken, eikeen volgens zijn vermogen, met vlijt en zonder uit stel aan ’t welgelukken van de groote volkskweslien. Zoo zal elkendeen wel doen voor God, voor de samenleving cn voor ’t vaderland. rijtuig derde langzaam, ?n boe onderworpen Ednh mevrouw Ai ener slapten er uit, en traden aaL' vlP.kC hn rlar» rïiu»i rl .a zvrx rl ,-. h 11Q hlDDOn IJ »»f unrcok a n m nn .4 caad was hel, hen te zien. Noch op d j o., g-js>,icugc iichhcu van I den ouden man, evenmin als cp het ge- Irat van die troische, eigenbelangzuchtige vrouw, die hem hierheen gevolgd had, was de m.nste symphalie to vinden voor d’e zoo vroeg verwelkte bloem d iarbinnen. (Wordt voortgezel). oplossing te vinden ligt in de christe- i vallen in waarde tusschenkomst van den lijke-leering. Zeker, zegt de Paus, er Staat we tig is; te weten den bijzondo- LU deelen die volgens deze schoone lee- welzijn van den werkman en alles wat ring moeten meêwerken ter oplossing I er rneê in verband staal, zoo onder van de kwestie der samenleving, maar ’t liebaamlijk als T geestelijk. En spre- ongetwijfeld is het de Kerk zelve die hei bijzonderste aandeel geeft. Zonder haar waren alle middels zonder uit werksels. De encykliek spreekt dan van de lee- zal overtuigen bij middel van kasseien, l ring van hel Evangelie die zegt dat de waarvoor de rechtgeaarde werkleiden niet gesteld zijn om le vechten onder strijden. Dat alleen in dezen barden levens- kamp, cis terecht den strijd om bet be slaan wordt genoemd, maar twee mid- dels moeten cn mogen gebruikt worden steunt vooral op dit punt van recht- veibetering in ’s werkmans lot te veerdigheid die de meesters verbindt 1 om wel de plichten te kwijten die God bun opgeleid heeft. Meesters en knech ten, zegt Leo XIII, moeten altijd weder- zijdsche liefde betoogen en broederlijk leven, zij zijn trouwens allen leden van eenen en dezelfden huishoud waarin, al is het dat zij allen broeders zijn, er 1 wor den van ouderdom, bekwaamheid, ver stand, enz. Alle deze leerregels, zegt de Paus, zijn aangeprezen door de Kerk, en de Kerk doet alles wat in hare macht is om ze in het leven van de men schee te brengen en ze ten goeden uit stage le doen komen. Verders spreekt de brief van hel groot getal arme lieden, en hij zegt dat 't en nog doen zal wal ze kan om aan deze lieden hem in weinige dagen deed verliezen. bekennen, in menige omstandigheden zijn vele andere grondregels en bestand- ren eigendom, de openbare rust, het harde noten le kraken heeft, en meer doornen dan rozen op zijn levenspad ontmoet, eindelijk tol bel besef komen, dat alles enkel en alleen le bekomen is langs wettigen weg. Mocht de arbeider, die in alle landen de grooie massa uitmaakt, loch eindelijk begrijpen, dat men de bezitters nooit zelen. tel den heer Ac’.on, missch en zal hij mij r; Aldus verliep eene week. De dood ook was hij den troost, dien do godsdienst i h'thuis binnen. Hartverscheurend inder- haar aanbood, gevoelde zij nogtans nu en dan hoe smartelij het scheiden zou zijn, i Kalme, ijskoude en gestrenge trekken en ontzonk h ar de moed bij de gedachten 1 aa i de onzekere toekomst van haren zoo i. De laatste levensdag van Edith Living stone brak aan De zon kwam b.;t laatst voor haar op. Zij za in de fl -uwe inorgerid- scb'.ruering aau hel venster met baren zoon Encykliek van Z. H. den Paus over de vokskwestien. De encykliek is verschenen en in de grooie gazetten overgedrukt. -.j Wij geven hi«r een kort begrijp van de Kerk altijd gedaan heeft dil merkweerdig stuk, ’t zal in T korte de algemeene wet zijn voor de katbo- de stoffelijke en zedelijke hulp te bie- lieken, in de volkskweslien. den welke de wonderliefde van 0. H. De blief begint met te zeggen dat de J. C. (die de ziel is van onze moeder de volkskweslien van groot belang zijn, II Kerk) kan uilvinden en voorendragen dal er moeielijkheden onder zitten en j voor hun welzijn. dal het noodig is daar eene oplossing I De Paus gaai dan over naar heigene aan le geven, omdieswtile, zegt de Paus, de Staal hierin te doen heeft, ’t Is oube- dal’t daar in is, en elders niel, dat hel’ twistbaar, zegt de Paus, voor’i alge gevaar voor de samenleving ligt. De meen sprekende, dal de Slaat al moet Paus onderzoekt daarna wal er redelijk i doen wal bij kan voor T welvaren van mag gevonden worden in den redmid- de werkende klas. Dit is een van zijne del dien de socialisten voorenstellen eeisie plichten. En in dit ons geval, zf'gt hij, mag de Slaat en zelfs moet hij lusschenkomen iederen keer dat ’t be houden van’t algemeen welzijn of van verschillige standen van de samenle ving dat vereischen. Liet de Staat dien plicht varen, ’l is zeker dat bij zijne nrocht verdwijnen, dn, Roberts leven be- in uwe herinnering aan te bevelen. Ik vraag schaduwde. Het was nug'ans smartelijk voor hern geen deel in uwe b zittingen, ik eene moeder langzaam voor de oogen van 1 vei lang enkel eene plaats ir. uw hart voor haren zoon le zien sterven, en dan nog van mijn kii d. Zoolang hij leef’, heeft hij een zoon, die haar niel begreep en altijd slechts van eene zaak, van de liefde ghml .ebte, zelfs wanneer zij hem weenend zijner raoedcr bi-grip g-had. En nu zal ik k,.l. vnnr P»»nwinr rYinAtun vnrlulpn I RphanL Hij wil mij niet betreuren, sprak zij, 1 hij zal ge n traan op mijn graf storten; hij grijpt bij! Zekeren d .g on’bood zij's morgens vroeg ier voegde er bij. nog slechts weinige dagen te leven. Wil de - - l.-er L te verlaten, cn wees met hare uitgeleerde k nd, dat zijnen naam draag hem voor eeuwig moeien verlaten! Sch“nk hem uwe liefde, vader, want d'e alleen be- Verder kon zij niet schrijven. De pries- Mevrouw Robert Livingstone heeft ■er Liv.ngs'one nog iels doen voor het uwe gezondheid h ‘bt wedergekregen, ben ik laat uw kleinzoon, Robert Livingstone, I omhelsde. Hij wil mij niet betreuren, sprak zij, I'; zal zich mijner zelfs niet herinneren. den pastoor der gemeente, die steeds zorgd. Zij was te zwak om hare l. gerstcde h dynamiet en pelrool van het goede recht meesters en de werklieden op de wereld malkaar, noch om haat tegen elkander te dragen, maar om eensgezind te leven in bet rechtveerdig volbrengen var. hun ne wederzijdsche plichten. De Paus den welke de wonderliefde van 0. H. de vernietiging van den 1 ijteigandom om samenwerkende gilden te slichten. Hij loont klaar dat die voorstel valsch is, en dat daardoor, moest bij in voege ko men, de samenleving trapsgewijze moet ten onderen gaan. Hij gaal dan rechtstreeks de zaak groote zending niel volkomt. De Paus le keere en doet uiteen welke schoone ztei dan een voor een de vecschilbge ge- hand een blad papier atn, waarop eenige regelen waren geschreven, Mijnheer Aeton, zegde Edith met zwakke stem, ik kan uiet voider s. h ijven, wilt gij don brief voleinden? De inhoud van den brief was de vol gende CPP «Mig iw, ,l»„ vroege-r a» sp-. uwe gezondheid h-bt wedergekregen, ben ik ken, alsof zij wist dat na haren dood i.r.rc zii k, sta ik aan den rand van het graf. Ik J woorden in zijn g''heug n zouden lerugko- laat uw kleinzoon, Robert Livingstone,’! 1 zonder efenige bescherming in de wereld ren» als zij hem lessen en raadgevingen g-f, Pacht ie begrijp n dat ik ga sterven achter. Veor dat ik sterf, weeschte ik hem a,?ot ‘nj mueidaad gezond versland had b.- j gij mijner eens moogt herinneren. Hare stem werd zwakker en zwakker; zij Wie wee’, Mij’.heer, zegde zij daarbij kon haren zoon nog slechts krampachtig in t den heer Ac’.on, missch en zal hij mii u de armen druklven. wo >rden eens in zijn hart gegrift vind. n. Aldus verliep eene week. De dood na- SS"» Pasteur tc Emelghem, M. Sioen, pasteor te Waerdamme; Pas oor te Waerdamme, M. David, onderpastoor St. Pieter te Oostende. Onderpastoor van St. Pieter, te Oos’ende, M. I W.tiouck, professor in 't seminarie tc Rousselat», indearnun. wiens voorhoofd ?n wangen zij onophoudelijk kuste, waarbij zij hoela tranen stortte. i - 61X Mocht de werker die, wij willen het <.ch. «v «uo, «-> nown ulJwuuu- „vo-, .it.j r.-. JjU-7 /.IJ II I II IJ Ij i s

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1891 | | pagina 1