TWKB MBDIM I J L IV 23. 4t78 jaargang. 10 Juni 1891. Woensdag i 3 3 sSa Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk aa vloeiden over zijne schoone wangen. Dit was c - --.ij.. 1'..ij weende Allen waren diep getroffen Niemand trachte hem nu te weerhouden, toen bij i zich opnieuw op h>l lijk zijner moeder wierp. Neem hem mede, herhaalde de heer Livingstone echter. Ach, mijnheer, hij weent, antwoordde de dienstmaagd, laat zijne tranen den vrijen loop. De getrouwe meid boog zich over hem heen en vatte een zijner handjes, die hij haar liet. Waarom weent gij, Rob.'rt vroeg zij hem. Robert wendde zijn hoofd om. Bij ant woordde met een gelaat, dat de diepste smart verraadde, op zachten toon -- Eilaas Mijne moeder is ook nood 1 Zijne oogen schitterden door het ontwaakt verstand. Hij weende niet zonder oorzaak. Zijne stem was gebroken, dswijl zijn hart leed. Ach 1 mijne arme meesteres had wel 9* vervolg. Zij kaden de nette, doch eenvoudig ge- mt-ubdde kamer van Edith binnen, zoozeer vrifchdl nd van het prachtige hotel, dat zij vei laten hadden en gingen naar hei b d, Waarin Edith achter de sno-uwwilte gordij nen met eene doodt lijke bleekheid op hate ingi vuliene, doch nog stcids schoons trek- k< n vi-is-pred. met haten zoon aan het hart gedinkt lag. Haar vader en bare zuster stonden aan de zijde van h t sterfbed, doch geen van beiden bood de ongelukkige vesligd waren, een hartelijk woord tot troost. Sfchis etntge koele in onb duidende vol- zinnen kwamen langzaam uit bunnen mond. Zij- w- ndden hunne oogrn van haar af. en toen zij zagen dat Edi.h hen n.el verstond, j zwijgend haten doodstrijd af- pen, welke partij dus met eere alles verkreeg, waarop ze aanspraak maakte. En Holland. De kiesstrijd woidt op dezen oogen- biik hardnekkig gestreden. De partijen staan verwoed tegenover el ka; r ea getroosten zich wederzijds de grootste opofferingen met het eenig doel hunne politiek te doen zegevieren. In hoever de twistende partijen zelve vertrouwen hebben in het welgelukken hunner pogingen, kan maar moeilijk van heden af vastgesteld worden, want elke politieke groep roept, tiert en pocht om ter meest, en verklaart de tegen partijen op voorband verloren. 1’1 I aangroeien, dat is een frank op vier verhooging. Zal handel en landbouw in Frankrijk daardoor zooveel winnen? Zal het klein volk er niet door lijden? Eenige beweren dal het profijt zal gaan naar de bandelaarsmaatschappijen die van de vreemde mededinging ver lost, duurder zullen verkoopen zonder dat hel gewin van den landbouwer en de loon van den werkman en nering- doener in dezelfde maat zal opklimmen. Wat er van zij, de uillandscbe koop handel van Frankrijk, dat is de verkoop der fransche artikels builen hun land, zal in riesche zijn zooveel te verliezen als de handel binnen T land zou kunnen winnen. De naburige landen zullen na tuurlijk gedwongen zijn Frankrijk te meten met de maat waarmede zij ervan gemeten worden. Er is spraak van een groot handelsverdrag van midden Euro pa legen Frankrijken Amerika, Duilsch- land en Oostenrijk zijn reeds te akkoord gekomen, en zij hebben hunne voorstel len aan Zwitserland gedaan. Zwitserland en Spanje sluiten van nu af de fransche voortbrengsels zoo goed als uilDe inkomrechleri hebben zij niet enkel verdubbeld; neen maar de eene 4 maal, de andere 5, andere 10 en zelfs lot 30 maal hooger gesteld als voor- dezen. Voor Spat je zal do nieuwe tarief maar met het jaar lb92 voor vele artikelen kunnen gangbaar worden na tiet eindi gen van nel handelsverdrag met Ftank- njk. Wat zal Belgle doen, dat riet min dan de andere gebuurlanden van Frank rijk zal te klagen hebben? Eduhschlanrï. Andermaal is een twistappel tusschen hel duttsche tijk en de katholieke keik verwijderd. Met grooie meerderheid keurde namelijk de piuissische Landdag het regeerings-ontwerp goed regelende de tciuggaal der zoogenaamde Sperrgel- der. Dit is hel gezamenllijke eter jaar wedden die tijdens den Culturkampf door de regeering zijn ingebonden. Gelijk men zich herinneren zal, werd eene vroegere vooidracht der regeering om slechts de intresten van bovenbe doelde som jaarlijks aan de katholieke Kerk uit te keeren door toedoen voor- naamelijk van hel centrum zelf verwor- eene soort van evenredige vertegen woordiging der minderheden, door de linkerzij ingericht, liet bondgenootschap met radikalen en socialisten is gevaarlijk, als men een gemeenzaam program heb ben moet; de evenredige vertegenwoor diging zal aan de libei alen toelaten hun platvoim te hebben en aan de anderen hunne te laten, waarover zij de verant woordelijkheid niet wenschen te dragen, en het getal zetels toekomende aan elka der partijen die de oppositie uitmaken bepaald zijnde volgens de cijfers der vorige kiezingen, zoo zal de groepering kunnen p’aats hebben bij de stembus, de stemming zijnde eene enkele daad van regeltucht. De werkerspartij heeft zich reeds bij die schikking aangesloten en zal ham stem geven aan de koppigste doktri- nairs. De liberalen, van ’s gelijken zul len verplicht zijn te stemmen voor kan didaten, wier princiepen zij atkeuren, doch zij zullen voor troost hebben en niet meer, zooals het vroeger dikwijls gebeurde, kandidaten te moeten vooruit steken, die noch mossel noch visch waren, die niet al te zeer behaagden aan de doktrinairs en al te zeer mis haagden aan de vooruitstrevers. Er zullen drie gansch afzonderlijke partijen zijn, die zich voor de stembus zullen ver- eenigen. Dus, in hunne machte’oosheid om zich alleen te bewegen op kiesgebied, zoeken de doktrinairen bondgenoolen en die bondgenooten zullen de radikalen en de socialisten zijn. De (zoogezegd) gematigde liberalen zullen voor de kiezers verschijnen, hand in hand met de ophitsers, de inblazers der werkstak ngen, de leiders der on lusten, de bis.uurders der oproerlin gen Langs dezelfde deur zal men Anseelo en Bara, Jan Volders en Oswalk de Ker- chove, Defnet en Graux, de Kamer zien binnentreden. Het geldt hier, natuurlijk, niet eene kwestie van persoonlijke acht baarheid, maar wel van poltitiek. Dus, in den aanstaanden kiesstrijd zullen de liberalen de bondgenooten zijn der radikalen en socialisten en met hen te zamen strijden. De liberalen zullen medewerken tot de zegepraal vin de kandidaten der progressistenclubs en der Maisons du Peuple en andere Voor- uilen. volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office dePublicitè, Magdalenastraat, 46. te Brussel Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Zwarte Nonnenstraat. 4. te Veurne, en in de Poslkamooren. R F— i» in - 1 n - de graanmarkt. Inschrijvingsprijs, 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel.De groote letten» ISuitenlandschc Politiek. l>e toestand in Europa. De Hamburger Nachrichen, thans het orgaan van prins von Bismarck, deelt eer. belangwekkend artikel meê over den toestand in Europa. Volgens dal artikel, door den gewe zen i ijkskanselier ingegeven, zooniet zelf geschreven, zou Ftankrijk voor het oogenblik min bekommerd zijn om een aanval tegen Duitschland voor te berei den, als omjtalie uil hel drieverbond te doen gaan. Frankrijk zou een verbond der latijn- sebe staten (Frankrijk, Italië, Spanje en Portugal) willen vormen, en ze allen tot de republiek trachten over te halen. Dat veibond zou dus,legen de vorsten dommen gericht zijn. Er zouden reeds pogingen in dien zie gedaan zijn, eerst in Portugal, dan hi Spanje, om met Italië te eindigen. De republiekaansche bewegingen in die landen zouden dus door Frankrijk be gunstigd worden, hetgeen ons niet zou vei wonden. De Hamburger Nachrichten voegeh er bij dat er nog geen onmiddelijk gevaai beslaat, doch dat men er moet rekening van houden, in hel vooruitzicht van toe komstige gebeurtenissen. De inlichtingen van de Hamburger Na hiichttn schijnen gegrond te zijn, en aan hooger hand moet men wel welen wat et van is. Ziohier wat donderdag reeds de roomsche briefwisselaar van den Temps, gewoonlijk gewoonlijk goed Jtigelichl aan dat blad schreef «Het is vooral koning Humbert die houdt aan de vernieuwing van het Duitsch-Oostenrijksch-ltaliaansch ver bond, want bij beschouwt dat verdrag »’s eene waarborg voor zijne ktoon. Het drieverbond is voor hem de behoudenis van het vorstendom; hij is er des te meer van overtuigd daar, in balie, de republiekeinen alleen vijandig zijn aan dat veibond. Frankrijk. De fransche Kamer wcikt voort aan de herziening der wet over do inkomrech- ten. De invoer var. bijna alle koopwaren, vooral der landbouwartikelen, wordt met eene merkelijke veihooging van las ten geslegen. Het totaal der inkom- rcchtcn zal omtrent van 600 milltoen blik plooiden. Edith vestigde nu hare stervende blikken op deze wezens, en scheen door een plolselingen schrik getroffen. Zij begreep voor de eerste maal de we zenlijke bedoeling’m van mevrouw Archer; do onverschilligheid tn hel eigenbelang v.in don heer Livingstone. Zij begreep nu indeed >ad dal zij, die daar voor haar ston den. niet de beschermers van haren zoon konden zijn, maar vijanden waren. Wan hoep en .angst (erkende zch op haar gelaat. Zij wilde zelfs de hulp van deze uiévdoogi nloozo Siuipli’tkk. nd trok zij Robert dit hier aan hare borst, en tei wijl zij al hare krachten tot eene laatste poging aanwendde, riep zij met eene heldere en vaste slem uit, terwijl zij haren zoon een 1 ratsten kus gaf, Aim, diep beklagensweerdig kind! brengen. Dcch de knaap was niet van het u o er al uwe j-cht psels onlfennt, bescherm in de armen gekneld hield, af te rukker. hervatte de dienstmaagd, toen zij ook mijn kind! Hare levenslamp was uitgeblu.-cht. Hare arnrn vielen neder en haie lippen lagen b - wtegloos op Roborts mond. Zij was er niet i meer. Zij had den geest gegeven in tegen v.rirhtcn, "zonder dat hunne trekken zich woordigheid van hen, die haar een laatste zelfs tol ren liefdevollen of deelnemeaden j woord van liefde weigerden; zij was gestor- I zelfs de hulp van deze wezens met inroepen. Simpli’t kk< nd trok zij Robert dit hier aan hare borst, en tei wijl zij al hare krachten tot eene laatste poging aanwendde, riep zij met eene heldere en vaste slem uit, terwijl zij haren zoon een hatsten kus gaf. vrouw, wier blikken smeekend op hen gé- Gij slaat alleen op deze aarde; o God die Sl chis etnige koele en onb-duidende vol- bl-ven zij zelfs tul I)e ISt-FEienlug. Naar verzekerd wordt, zal de grond wetsherziening in behandeling gebracht worden in eene buitengewone zitting der Kamer, welke waarschijnlijk in October gehouden worden zou. De liberalen aan den keten. Alhoewel de liberalen alle bondge nootschap met de socialisten verwerpen en .ze oproermakers en onruststokers roemen, toch zijn zij hunne gevangenen, Zij zijn aan de socialisten vastgebonden en de k< ten is de partij der radikale progressisten. Deze laatste volgt al de bewegingen beu door de socialistenpar- lij opgelegd en zetten die bewegingen over aan de gematigde liberalen. De docttinairen hebben schoon te loochenen dal Lel zoo zij, en mogelijks zij met altijd de kelens gewaar die hen binden, maar zekere omstandigheden stellen soms die kelens in hel lichl, en ze dan nog loochenen is hel zonnelicht loochenen bij klaren dage. In ’t vooruitzicht der aanstaande kie- xingen, voor de Kamers die de herzie ning moeten bewerken, zien de ductri- naiien zich eens te meer verplicht een bondgenootschap te sluiten met de ra dikalen en bijgevolg ook met de socialis ten. Du laatste punt kan niet geloochend worden, Hel liberaal blad le Nord, legt die toe stand volkomen bloot, in de volgende regelen De uiterste linkerzij zal samenge steld zijn uit vijftien tot twm ig leden. Dit getal zal het voortbrengsel zijn van ven zonder dat mevrovw Archer zelfs eene poging gevreesd had, om het beslui’, w a bij Robert onterfd was. te doen intrekken, zij was niet meer en had hare tegenpar tij de overwinning verzekerd. Er heerschtc eene sombere stilteindie kamer. Niemand sprak of bewoog zich. Trots en onverschilligheid maakten plaats voor vrees, in tegenwoordigheid van de dood. De heer Livingstone en mevrouw Ar cher knielden bij het bed van hun slachtof fer neder. De eerste richtte zich echter spoedig op, en zegde tot de dienstmaagd van Edith. - Neem dit kind mede en volg mij; ik zal u zeggen wal gij met hcin doen moet. De meid ging naar Robert toe en wilde hem zacht ophiffen om hem uil de kamer le lijk zijn r moeder, dat hij nog leeds vast i De d nslmaagd wendde nieuwe pogmgen i zegde, dal men nooit aan Gods goedheid aan. Toen riekte Robert zich op. Tranen moest wanhop.n. J... J.'Lit De heer Livingstone was ontroerd. Me de eerste "maal in zijn leve:?, dal hij vrouw Archer werd schier zoo bleek als do - 1 doode zelf. Moeder! mijns lieve moeder riep het arme kind. i 0 cacaon» i' NAAR HET F.NGELSCH. jnat u Zij- --mmiI UM IIIII -

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1891 | | pagina 1