I 0 1 Woensdag. 17 Juni 3893. jaargang. 8 Mededeelingen. I Dit blad lluitenlandsche Pelitieli. de tra- karikatuur schelste, zich soms in plaats Het is waarschijnlijk dal die veikla- ringen tol grondslag zullen dienen voor dragen dat de boer 1 socialist en tusschen 4 4 anti revoluiionnairen. staanden slechten oogst, doch ziet het Fransch gouvernement geenszins l. 1890-1891. tiilircdende Kamer was samengesteld 28 anli-rcvolutionnairen, 27 katholieken, 1 conservatief, dus 56 leden der meer derheid; de opposilie bestond uil 43 liberalen en 1 socialist (Domela Nieu wenhuis) De volledige uitslagen der kiezingen M Zijn gekozen 44 liberalen, waarvan 6 anti-libcralen vervangen; 11 anti-revo- lutionnaircn, 22 katholieken. Ei komen 21 liberalen in herstemming met 13anlt- tevoluiionnairen, G katholieken en twee radicalen. Er is insgelijks herstemming tusschen 1 radicaal en katholieken en Do liberalen schijnen eenige zetels te zullen winnen; de socialist Domela Nieuwenhuis komt in herstemming met tenen liberaal. De be- getwijfeld nog al hevig ledigingen zullen op geenen steen vallen. Zij leven en lijden van honger en arbeiden als slaven en sterven; en an deren komen in de plaats, alweer om te lijden en te strijden, en te slaven en te sterven. I Ja, maar dal is niet het laven van den boer alleen, de buitenlieden zijn aan las- tigen arbeid onderworpen, zijn te vrede 6e slechte vooruitzichten van den oogst. Hij zal de uitslagen doen kennen van een onderzoek, waarop hij zich heelt ge steund om eenen maatregel, welken een deel van bet land scheen te eischen, niet te nemen. 6e beraadslaging, welke de progres sisten wenschen aan te gaan. De be spreking zal ong zijn, te ooideelcn naar den toon van de drukpers der oppositie en van de spre kers in de laatste meeting. En EEoIlnnd. In Nederland hebben algemeene kie zingen plaats gehad. Ziehier hoe de j met hun lol en spelen niet op hunnen poot gelijk de verlichte stadsftskens, die willen leven zonder werken. Maar wie is de schuld dal de boer zoo moet werken en slaven?... De vet gpuweste pasiooi O, die heelt alles gedaan op den bui lt». Maar a's er nu gom pastoors meer waren, zou de boer dan van alle werk ontslagen zijn? De gezonde reden zegt ons toch niet De edeldom die meest lot de katho lieke partij behoort, wordt ook niet ge spaard. Nevens die zwarte uitzuigers, slaan de kasteel heet en. In een nederig het uitvaaidigen der wei en tot 15 April 1892, te rekenen van welken datum de oude rechten weer in voege zullen komen. Deze maatregel woidl, zooals vlaamsche land! Hier woont de pachter in eene betrekkelijk goede huizing, en kasteden met wallen en torens zijn er... kasteden in de lucht, zoowel als slaven drijvers, die in den Congo thuis hooren. De kasteelheer rijdt, jaagt, zwelgt,., maakt kapellen en kloosters, ot ver leidt de onnoozele meisjes uil het volk. Ja, dat laatste gebeurt in do stad, bij In Frankrijk. In Frankrijk houdt men zich nog altijd met de invoerrechten bezig. De douanentarieven over ’t algemeen wor den merkelijk, verhoogd, doch de Senaat 1 heeft, na de Kamer met 173 stemmen tegen 8G, de vermindering der rechten op het meel gestemd. Deze rechten zul len van 5 frank verminderd worden op 3 frank, per kwintaal voor de granen en van 8 op 6 frank voor het meel. Deze vermindering is toepasselijk mot men n ziet, genomen uil hooide van den aan- 00gen zijn dof staanden slechten oogst, doch ziet het Fransch gouvernement geenszins af van liet beschermend stelsel, dat het, even- als de meeste groote landen, voor regel heelt genomen. In Duitscliland. In Duitschand houdt de Pruisische Landdag jcb ook bezig met ekonomische i van een.... boer, niet een van die stad- vraagstukken. Kanselier von C moet aan die Kamer uitleggen waarom het gouvernement de invoerrechten op Iets wat de buitenlieden moeten weten. Het Brusselsch liberaal weekblad de Zweep heeft onlangs een alierkoddigsl artikel meégedeeld over de vlaamsche boeren, wier lot den schrijver de tra nen in de oogen doel komen. We gaan hier en daar een broksken van dat zot artikel overnemen, om te doen zien wat al doormen klap men aan de Brusselaars wijsmaakt over onze dor pen en landlieden. Vooreerst het portret van de.... boe ren, door de Zweep geschilderd Ziel hen gaan langs de straten. Hun lichaam is rnageihet is geel, het is verdioogd De spieren zijn op hunne kaken met pezen getrokken Hunne t en ingevallen. Hunne handen zijn hard en lam(!) van wer ken. Zij kunnen zich schier niet recht houden; hun rug is gekromd. Zij slin- geren heen en weder In een woord, het zijn versleten machienen.» Zou de schi ijver van die regelen niet gemist hebben en zou hij, als hij die 1 verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. L schrrjvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel.Da groote le.tte.r-v volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office dePublicjtê, Magdalenastraal, 46, te Brussel. Men schrijn in bij BONHOMME-KYCKASEÏS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstr^al, 4, te Veurne, en in de Poslkamooren. Wertreku>*en v»n dcu ijzerenweg. - fl (ot 30 «Suni de liberale jongeheeren niet uitgezon derd. Het brood op den buiten is dikwijls uit gruis gebakken en zoo zuur en zoo droog, dat geen werkman in de stad hel zoude willen eten. En zijn kleeding? gescheurde en gelapte lompen... En waar slaapt hij? Opstiooi, als hij strooi heelt, ofwel op planken eu door zijn stiooien dak huilt de wind en dringt regen, hagel en sneeuw binnen. O gi, zone woordenkramers, wal zal de boer mrt zooveel ezelarijen lachen! Wat zouden er velen, ja heel velen, in de siad van die verlichte mannen ge lukkig zijn als zij m den frak van den pacht ir en boer zaten, die met de uilge- bleekte hongerlijders lacht! Die rustig en tevreden is met zijn lot in onze schootie en bloeiende dorpen en de stadsene gelutkigmakers zocvael mogelijk van zijnen heérd afweert! Gaat zondags eens wandelen naar onze schootie dorpen in Vcurnambacht, en in heel Vlaanderen en ge zult er ons nieuws vertellen van de rust, de orde en den bloei van vele dezer dor pen, omringd door eene frissche natuur. Anne menschen, die zijn er overal; weiken, dat moet iedereen; misbruiken, die schieten overal op, omdat elke par tij slechte menschen heeft, die der so cialisten niet uitgezonderd. Al die hpoger gezegde stommigheden staan geteekend de Q' èker, en wij vin den dal hij ecu echte kweêker is. strooien butje woont dc boer in een trosch kasteel met wallen en torens woont zijn slavendrijver. Waar zou dat toch wel zijn in ons Caprivi sche afgeleefde flierefluiters verbeeld hebben, die, als een gespierde boer et naartoe blaast, omverre valt gelijk een de granen niet beeftafgeslagen, ondanks papieren manneken! Maar nog erger De geest onzer arme vlaamsche boe- ren is verstompt; hij is dood. Met de melk hunner arme moeder, hebben zij het bijgeloof' en den schrik voor de Kerk ingezogen. Bah! De liberalen kunnen niet ver aan zijn christelijk geloof getrouw blijft. Daarom moeten zij hem honen en beledigen! Maar die be- blauwen 5 oo o oo »B 2 55 1 42 Duinkerk. atnk. 8 57 10 52 E3K» van 2 06 2 II 2 18 12 22 4 31 6 28 12 50 4 59 6 56 12 45 4 55 6 <8 1 02 5 12 7 (.7 1 12 528 7 16 1 50 5 59 7 55 5 15 7 05 9 20 5 24 8 24 11 00 901 9 15 9 19 9 24 9 51 5 14 5 !>5 5 1-9 5 36 5 42 5 51 6 06 8 57 9 15 9 21 9 26 9 35 9 42 951 Duinkerke (vertrek) Ghy velde Adnikti ke Veurne A wwppelle Ooslkei ke Dixinude Eessen Zarren Uwudzacnte Cortemai «q Lich teivclde Gent Frussel (vertrek) Gent LicbtervelJe Cortemarcq Ilnndzaemo Zirren E essen Dixinude Gostkerkc Avecappelln Vcurue Adinkerke ^hy velde algemeens eer* Toonoelprijskamp. Thielt. Blijspel. Eerste prijs 150 franken. LOO. Verguld eermetaal. Diploma. Op den tweeden stond er Waar Kortrijk, Gent, Rousselacro, Antwerpen, Brussel, Thielt, In *t blijspel mededong; Loo bovenal te gare De beste plaats behield, En de eersten prijs vei won. En de de dei de LOO, 9 Juni 1891. Heer Opsteller Nu dat de feesten en gei lichten der kermis ge daan zijn en weggestorven, wil ik u een woord schrijven over den stoet welke den eersten Zond ig is gevormd geworden. ïkt stad b st er had aantrekkelijker en franken gestemd aan het gildhof, Duiujkerke naar Parijs en luurg. Duijtkerke (vortr.) 10 4! Atiecht 2 26 Aisiens o 35 Parijs (aankomst). 5 -5 *b avondi Parijs (vertrek) 7 10 buiiik*rke(A« k). 12 15 Nieuport (sta.'k)-Dixtnude, 12 06 56 4 21 IKx i.ude-Nieuport o 2 55 5 58 8 24 I lomerdag, da ware, 1 111811 Cortenari q naai Oostende, 4 50 8 II 02, 1 14, 4 55, 5 18, 7 181 Ouslende-Coi temai cq, 5 25, 8 05, 12 26 4 22, 6 15, 8 13 Cortem-Uper? 01 9 10 1 51 5 29 7 59 IJpei-ConeiiU 20 7 15 9 57 12 15 556 620 Lichlervelde naar Korlrijk, 5 12, 8 21 9 48, 11 56, 1 27, 5 49, 7 27, 9 56 Korli ijk naar I.icïrterveldc en Brugge,8 05 11 02. 12 55, 1 20,4 25, 6 41, 9 00 Brugge naar Kortrijk, 7 40, 9 00 10 05 11 00 12 40 5 05, 6 42 Oosteirde-Brussel 5 27 6 1 6 7 5810 11 48 2 55 4 25 4 52 5 &S 8 44 6 00 1054 5 08 5 00 6 32 11 öl 3 45 5 54 7 05 12 06 4 16 6 07 7 15 10 10 12 15 4 24 6 20 7 22 1.. 18 7 50 10 ?6 7 42 10 56 7 48 10 42 12 49 4 59 6 51 7 55 1 u 49 12 56 5 06 7 OJ 8 01 10 55 8 10 11 04 i 22 1 i 14 7 52 9 54 12 22 Brussel (sank 8 45 10 55 Parijs naar Duinkerks 'I,,. ’«mor., 2 44 5 45 6 35 6 16 8 11 8 42 8 01 9 19 9 50 11 25 11 06 11 25 ’b rt. b morg. ’«morg. 11 05 8 UJ 6 05 9 44 1 15 4 01 e 9 56 12 45 5 45 8 11 9 19 11 1’6 s morg. 8 UJ 1 15 Aieupvil Dixu>ude-6eiit en Vi urne Duinkerk om de kermis blijdcr te maken, indrukwekkender, vijf honde <1 om feesten to f.evcn; maar eilaas liet lij onbeheiidigheid, bat lij kwaadwi.ligheid; lie t- geno het bijionderste der feesten iiadde moeten zijn was van kante gelaten te weten De blijde inhaling den ee)sten prijs door de katholieke toonecl- gdde behaald, in d n groeten nlgenieenen prijs kamp van 9 hielt. Immers do Prelaten, die over de bestemming van Loo beslissen <n er de toekomst van in hunne handen d'ugon, hadden in hunno alziende wijsheid beslist, dat deze inhaling met nl c n op de feestkanrlé niet eu mooht staaii, m'.ar zij hadden zich meester ge- 617 - 8 00 s t» 5 58 5 55 7 45 - 11 58 4 09 6 00 7 56 6 51 901 -1 42 5 19 7 46 7 10 915 - 2 00 5 32 8 00 7 16 9 1»- 2 06 - 8 06 7 21 9 24-2 11 8 11 7 28 9 31 - 2 18 8 18 7 40 9 58 - 2 27 559 826 7 51 9 49 - 2 38 6 05 8 37 7 59 9 57 - 2 46 613845 8 07 1005 - 255 620 8 52 1005 8 10 10 16-5 15 8 26 10 23 - 3 40 4 07 10 17 1059 1108 7 06 7 01 745 10 56 maakt van de ontworpene feesten en schreven er er zelve eene uit met het geld de gemeente^ op dag cn ure en op de zelfde wijze hun door het k'atholiek muziek voorgesteid. Verder nog ging ons vaderlijk vredebestir.r; als de feeste veraudeid was en op ecuen anderen dag vastgesteld, weigerden zij alle deelneming en vrochten in het donker om genoot schappen af to houden in deze feeste mede te doen, en nu zooveel twist en tweedracht zaaien, na zoo veel leugens en laster verspreiden, ja tot in het in. wendig der familieu pogen oneenighedeu te slichten en dit al, om eene volksfeest» to doen mislukken, gegeven met deftig geld van deftige lieden; eu die feeste dan zien gelukken, allerbest. Is dat niet hard! Inderdaad niets en kou buten kloeke mannen harde koppen hielden stand; Veurne zond eene ver tegenwoordiging in mannen, tamboer en vaairdel, aan liet hoofd. Gent, Rousselaerc, IJper, D.'xmudc, IsenLergha zonden brieven van gelukwensehen en van ten alle» kante waren er machtig veel bijzondere liefhebbers gekomen van het tooneel. Om vijf uren juist ging do stoet ingang van aaa de Hoogebrugge en stapte statig door de straten een indrukwekkende stoet Geene verzopen wezens, geene dronkaards, geene gezichten door nijd en afgunst verwrongen, door geilen lust verteerd, geene jonge grijsaards, maar allen friscli en welgezind in blijde monkelplooieu vooruitstappende, deftig, schoone, aantrekkelijk Volk rondom, alom, voor, achter, langs beide kanten drommando. Volk in de vensters, volk ia de deuren, volk overal, blijde, leutig, deftig, deftig volk. Eu zoo stapte de schoone lange stoet door al d« straten van stad. Geen kanongeschot Geen klokkengeluid! Geen paljas-spel, niets! Maar goede stille vreugde en betuiging. Het was een schoenen warmen schoone stille natum zelve wilde, alsof het i mededoen en hulde brengen aan dozen wien welverdiende hulde weigeren wou. Zoo kwam traagzaam de stoet alwaar eene blijde ontvangst was bereid. du hel den der feeste wierden cr verwelkomd door een maagdeke in het wit met eenen puichtigen bloemtuil van schoone rozen cn zij sprak in dezer veegen Ik wensche u welgckommen Met deze schoone blommen, Eu als den waren tolk Van geheel het Loosche volk. Zoo wel van biun’ ais buiten stad Zoo wensch ik u proficiat. En na nog eenige goede woorden was de feeste hier ofgelonpen. Maar des avonds was er verlichting in het gildhof. Io de vier bovenvensters waren er vier tranparanten die schoone verlicht de groote a altracliu o der ker mis zijn geweest. Ik zal u hier geven wat er op te lezen stond. De eerste was op doek geschilderd cn luidde als volgt I

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1891 | | pagina 1