HANS HEMLING 47° jaargang. Woensdag 24 Juni 1899. 1 JÖ. IJ HET GEHEIM DER KLOOSTERZUSTER. —o Hel was juist 7 ure geslagen op het grooto klokkenspel van Brugge, en de klokken der kerktorens herhaalden dien roep in vroolijk gebeier. De lenteavond begon de goede en vreedzame stad in eene schaduwe te hullen. In menigte kwamen de poortersvrouwen uit de kathedraal, waar zooeven het avondgo ud was gebeden; zij waren in dezelfde zwarte kapmantels gewikkeld, die velen barer neg ten huidigen dage dragen. Alle gingen rechtstreeks naar huis, om nog voor het signaal van het uitdooven des vuurs terug ie zijn, want in dien goeden tijd van 1477 dacht niemand eraan, van den nacht den dag te maken, In het Si. Jansgasthuis werd het avond eten rondgedoold, en de zuster portierster maakt* zich gereed, om de met ijzer besla gen poort te sluiten, toen de zware klopper met geraas neerviel. I Goede hemel! riep de zuster uit, wie M. de Smet-de Naeyer. Al de leden der rechterzij zijn dat stelsel bijgetreden, zelfs die, welke voor hel algemeen stemrecht zijn. Het stelsel van M. Smet de Naeyer komt het algemeen stemrecht tamelijk nabij en geeft voldoening aan de recht matige eischen van den werkmansstand, die in hei kiezerskorps door zijne beste elementen zal vertegenwoordigd zijn. Wat nu het tijdstip betreft, waarop de herziening zal plaats hebben, ons dunkt dat de rustige burgers en werk lieden, welke lot nu toe geene kiezers zijn, wetende dat hunne zaak in goede handen berust, er niet tegen zullen opzien naar de voldoening hunner wen- schen te wachten, tot dat het vraag stuk al de pleegvormen voor zijne wet- lelijke oplossing heeft ondergaan. Het komt er vooral op aan goed en stevig werk te verrichten en hel Vlaam- sche spreekwoord zegt: haast en spoed, zelden goed. Hel is daarenboven volstrekt onnoodig hel land door gedurig herhaalde kie- zingen in onrust te brengen. Daarom zijn wij het wolkomen eens met de rechterzij, dal de herziening niet moet gebeuren voor dat de grond waarop zij moet gedijen goed bereid zij en dat het tijdstip der kiezingen van 1892 daatloe goed gekozen is. Daar noch de herziening, noch het algemeen stemrecht, noch eenig ander stelsel ons geroepen schijnt om, als bij tooverslag van ons land een luilekker land te maken en de nieuwe kiezers alle stoffelijk welzijn te bezorgen, zoo mee men wij dat bier de koortsige haast, waarmede de socialisten en hunne li berale bondgenooten bezield zijn, niet te pas komt. kan daar nog zoo 1 ral wezen? Zij opende het spievensterke en vroeg Wie is daar? Een bleek gelaat verscheen voor hel ge traliede vensterke in do deur, en eene man nenstem zegde op bovenden toon Doe open, om Godswil. Ik ben oen arm, doodziek soldaat. Kunt gij niet tot morgen wachten? vtoeg de zuster, onze regel eisebt, niemand meer na zonondergang op te nemen. De man antwoordde slechts met een dof gekerm en viel neer. Vol schrik liep de zuster naar de bejaarde overste, die dadelijk in gezelschap der beide oude zekenoppassers aankwam niet eene fakkel in de hand. Zij gaf bevel de deur te' openen. Pas op, eerweerde moeder! zegde do zuster, het is misschien een slecht mensch, die hier met list tracht binnen te dringen, I of een krankzinnige. I Dal zullen wij zien, open de deur, antwooidde de overste. i De zuster gehoorzaamde besend, maar zag bij den eersten oogslag, dat er geen reden tot vrees was. De soldaat, de op den grond lag uilgestrckt, geleek raw dood d.n le- Holland. Ten gevolge der laatst Kamerkiezin- gen zal het nedcrlandsch ministerie ver plicht zijn af te treden, om plaats te ma ken voor een minisleiie van zaken. Daar er echter verscheidene belang rijke kwestien moeten geregeld worden tusschen den keizer en deNederlandsche regeering, tijdens Wilhelm’s verblijf in den Haag, hebben de ministers be sloten hun ontslag eerst te geven na het vertiek van den auitschen vorst. Duitschland. Einde van den Kuliurkampf. Na het Huis van Afgeveerdigden, heeft thans ook de Pruisische Heerenkamer de welgestemd, waardoor de jaarwedden der katholieke geestelijken, durende den Kulturkampf in beslag genomen, gekend onder den naam van Sperrgelder, aan de bisdommen teruggegeven worden. Die jaarwedden bedragen eene som van 16 millioen mark. Herziening der Grondwet. Sedert de laatste vergadering der rechterzij, waarin de herziening der Grondwet en het kiesstelsel, door de meerderheid der middenatdeeling voor- uitgezel, werden aangenomen, wordt hel herzieningsvraagstuk opnieuw door de drukpers op verschillige wijze be sproken. De organen der socialisten en van hunne bondgenooten de radikaien of progressisten zien in de beslissing, door de 'rechterzij genomen, niet anders dan een middel om oe herziening op de lange baan te schuiven, of zeils om ze onbepaald ie verdagen. De dokti inaire bladen zelve, ofschoon de rechterzij geheel en al de werkwijze bijtreedt door den heer Fiére Orban zelve aanbevolen, veinst geen geloof te hechten aan de rechtzinnigheid dor katholieke herzieningsgezinden. De oenen zoowel als de anderen ei- seben dat de Kamer onmiddelijk tol het bespreken der herziening zou over gaan, zonder zich vooiafgaandelijk t’ak- koord te stellen over het nieuwe kies stelsel. Waarom? Omdat beiden in die over ijling, in die onbezonnenheid een voor deel zien voor het verwezenlijken hun ner wcdorzijdsche plannen. i\ r Volgens eene verklaring in den Itali- aanseben Senaat gedaan door minister di Rudini is en blijft Italië volkomen viij onder opzicht van bewapening, en, indien bet huidige leger zoo uitgebreid en de krijgsbegrooting lijdelijk zoo Loog, ja zelfs drukkend zijn voor het land, dan moet zulks enkel cr^ alleen aan Italië en aan Italië alleen geweien worden, dat gemeend heeft zoo te moe ten handelen in ’t belang van ’s lands onafhankelijkheid, zonder iemand te rade te gaan, ol daartoe door de eene of andere der twee overige verbonden mogendheden toe aangezel geweest te zijn. Di Rudini eindigde met de meening uit te drukken, dal zijne voorgangers wel gedaan hadden bet leger op den voet te brengen waarop het zich thans bevindt, en dal het gevaarlijk zou zijn aan het gedacht van M. Nigra gevolg te geven on eene algemeene ontwapening te bewerkstelligen. Eene ontwapening zou Italië naar den afgrond helpen, gelijk zij destijds Vene tie in den dieperik stortte. Het is desnoods verkieslijken te ster ven met de wapens in de hand, dan te moeien bezwijken bij gebrek aan bloed. llnitcnlandschc Politiek. Drievoudig verbond. Nog altijd wordt onophoudend ge schreven en gewreven over de zoo brandende kwestie der hernieuwing van het drievoudig verbond alhoewel deze vernieuwing reeds een voltrokken feit is, dat lot geschiedenis behoort en over de verschillende punten die er mede in verband staan of over de ge volgen die er natuurlijken wijze moeten uit voortspruiten. Vroeger, wanneer hel verbond nog niet hernieuwd was, luidde het: Zal het hernieuwd worden?... Zal het verbond wel een drievoudig vei bond blijven; zal het geen viervoudig, of Ged weet geen tweevoudig verbond worden?... Later, ’t is te zeggen nu, als men de zekerheid schijnt te hebben dal hel ver bond hernieuwd is, stelt men de vraag: Hoe is hel vernieuwd? Daarop alle soorten van veronderstel lingen en gissingen die een bestendig betwistingspunt uitmaken, zoo voor gioote als kleine dag en weekbladen. De tong Eeno meditatie voor contineren. Men vindt bij de menschen valsch haar, valsche landen, valscbe schaamte, valscbe herten; maar het ergste en slccliste van al dal men ongelukkig lijk al te veel aanlreft is eene valsche long. Ik cn wil hier niet zeggen dat men, na zijnen natuurlijken klepel ver sleten te hebben,er een anderen koopt en hem inzel gelijk een gebit valsche tan- spijt wij zouden gehad hehben. Eindelijk kwam de zieke weer tot be wustzijn. Hij zegde tot de overste, dat bij geboortig was uit de omstreken van Brug ge, dat hij, nog zeer jong zijnde, als leer ling een schilder naar Italië was gevolgd en na vele reizen en avonturen in de legers van den hertog van Bourgondie had dienst ge nomen. Na in den slag van Nancy te zijn ge kwetst, was hij, arm en ziek, maar vol be geerte om zijn vaderland terug Ie zien, met moeite naar Brugge gegaan. Daar had bij het huis van don eenigea vriend, dien hij nog hoopte terug te zien, door den dood van dezen, verlaten gevonden en had, ten einde raad, aan de poort van het St. Jans gasthuis aangeklopl. Uw bewaarengel heeft u hierheen ge- 1 bracht, zegde de overste. Gij zijt hier met I r.oo onbekend, als gij wel denkt, arme Hans Hemling. Een trek van verbazing toekende zich op hel gelaat van den zieke. Wie heeft u mijn naam gezegd, oer wee: de moeder? vroeg hij. (Wordt voortgezet). Het doel van socialisten en progres sisten is, in de afwezigheid van een vooral beraamd herzieningsplan, des te gemakkelijker het hunne, bel algemeen stemrecht, zonder meer, door te drijven Dat der doktrinairs is, enkel en alleen, de ontbinding der Kamers te bekomen, welke onmiddelijk moet plaats hebben nadat de herziening door de tegenwoor dige Kamers is beslist, in de hoop door deze ontbinding het bewind te bemach tigen. Beide deze berekeningen moeten ver ijdeld worden, en daarom handelt de rechterzij zeer wijs, met zonder over haasting te werk te gaan en een zoo ge wichtig vraagstuk als dat der Grond wetsherziening, tot zijne volle rijpheid te laten komen. De katholieke partij is, op dezen oo- genblik, sterk in de Kamers, sterk in de openbare denkwijze. Dc herhaalde bekrachtigingen door hel kiezerskorps aan hare vaderlandsche politiek gege ven, hebben haar in eenen toestand ge plaatst, waarvan zij wel dwaas zou moe ten zijn zoo maar goedsmoeds de voor- deelen aan hare tegenstrevers af te staan. De rechterzij, de geheele rechterzij is herzieningsgezind. Zij erkent dat eene aanzienlijke uitbreiding, binnen de pa len der Grondwet onmogelijk, eene noodzakelijkheid geworden is. JL Woeste zelve, die, hel langst van al en met bet meeste talent, de herzie ning heeft bestreden, aarzelt niet thans openlijk te verklaren dat zij voortaan onvermijdelijk is. Het is dus de plicht van alle katho lieken, om de eensgezindheid in de partij te bewaren zich bij de rechterzij aan te sluiten, niet alleen voor de her ziening, maar ook voor hel kiesstelsel dat zij, als het beste en voordeeligste hel land, heeft aangenowen. De herziening zal dus plaats hebben. Niet onder den invloed van hel woel- makend socialismus, maar onder dien der gezonde rede, onder dien der ge zonde rede, onder dien der wel begre- ptne werkmansbelangen. Zij zal voorafgegaan worden door eene grondige bespreking van het nieuwe kiesstelsel, dat van M. Beer- naert, gewijzigd door de Midden-Af- deeling, anders gezegd het stelsel, van i vend; zijn uitgeleerd gelaat, dat aan het voorhoofd met een linnen band omwonden was, boezemde medelijden in, en zijne klec- ren verdienden slechts den naam van lom- prn. In hare kristelijke naastenliefde kniel de de overste bij den armen man neer en voelde, hem den pols. -- Hij is niet dood, zegde zij. maar alle vertraging kan hem noodlottig zijn. Brengt hem dadelijk in de Sl. Jucobszaal. De ziekenoppassers namen zorgzaam het lichaam op en brachten den ongelukkige te bed. De liefderijke zorgen d'r zus'crs voer den hem tol het bewustzijn terug, maar eene ijlende koorts greep hem aan, en veer tien dagi n verliepen, eer dc geneesheer van hel gasihuis, in weerwil van al zijne kunde, cenige hoop kon geven aan de goede over ste. Deze had warme belangstelling voor den onbekenden zieke opgevat, en zegde dikwijls Indien hij sterft, zal het in ieder geval niet aan ons gelogen hebben. Maar indien ik, door de letter onzer regelen te volgen, teg'm den geest der orde had gehandeld, of indien de arme man ware neergevallen, voor hij den klopper bereikt h»d, bedenkt dan eens, mijne zusters, welk een berouw en Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs, 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 cenlimen per regcl.De groote letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (Ier uitzondering der Vlaanderen) en ’(buitenland worden ontvangen door het Office hePuelicitè, Magdalenastraal, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenslraat, 4, te Veurne, en in de Postkantooren. i OF VEURNAa

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1891 | | pagina 1