j I HANS HEMLING I Hv 26 Juli 3891. SB ■«w 4#e jaargang smeekte zij haro on- zijn? zuchtte hij; dat is hard. Ea toch heb j In de Kamer. De wetgevende dagorde is voortaan HET CEHEII DER KLOOSTERZUSTER. 11 "i O(‘ns(!u<».’ 1’ Vervolg. Gij zelf hebt hem in uwe koorts uit gesproken. antwoordde de overste. Ik alleen heb uw naatn gehoord, en deze herinnert mij de gelukkige dagen mijner jeugd. Uwe moeder was reeds als meisje mijne vriendin, cn ik beminde haar als eene zuster. Toen ik den sluier aannam, Inderdaad, veel, zeer veel vlaamsch woidi in Je Daad vergaderingen open bare en andeie dier gouwen gespio ken, en Vlaamsch ook. is er de ainbte- lijke taal. Zoo behoort het te zijn, MM., want leven wij ia een tweetalig land, er dient opgetnei kt te worden, ten eerste, dat hei Vlaamsche gedeelte het stevigste bolwerk is des Belgischen volksbestaans ten tweede, dat het in een vtij beschaafd, land betaamt dat de gekozene de tale bezige des kiezers; ten derde, dat de Grondwet de gelijkheid der twee lands talen uitroept, en dat hel een hoon voor onzen stam heeten moet zijne eigene vertegenwoordigers die vi ij heid te zien verkrachten. Wij verhopen MM., dat gij rekening houdende van de woelig» tijden die wij nu beleven, zult inzien dal het Vlaam sche volk thans dit deel der natie is, dal niet med eheult met de mannen der Mar seillaise; dat niet te overhalen is om de vaderlandsche driekleur door de roode vod te vervangen; dal edloos aan gods dienst, vaderland en verst getrouw was, en blijven wil. Wij vragen Ued, des in de bespre king en verslagen des Gouwraads en zijner bestendige afveerdiging de vlaam sche taal te bezigen en deze 'fde de ambtè lijke taal te maken van het gouwbeslutic vai Westvlaanderen. Wij verwacli'en dat gij ons goede volk eindelijk de voldoening zult schenken voldoening welke in overweldigde landen alleen het volk zoude ontzegd worden, te weten, van zijne tale niet langer misacht te zien ten voordeele dezer sprake die ons eeuwen lange on heilen in ’t verlede.no herinneit en door wiens toedoen geestes-en zedenbederf vroeger en thans in zoo groote mate, helaas ons geliefde vaderland binnen drong. Ondertesschen, groeten wij U, MM., met eerbeid en hoogachting. (Medegedeeld). len in peisoon de keizerlijke familie om- I vangen en vergezellen binst de twee weken van hun verblijf in Groot Bretanje In T vooibijgaan zal de Keizer de Koningin van Holland groeten in den Haag. Daar de duitsc.he minister van geldwezen, M. Miquel, zijnen vorst ver gezelt, peisl men dat er kwestie is van de grondregels eei.er handelsovereen komst tusschen Holland cn Duilschlatid te bespreken. De ontvangst zal niet enkel gulhertig, maar, naar T schijnt, zeer prachtig zijn. De Koningin en de prins van Wallis zul- vrouw van Brugge, komen heden. Zij zijn altijd van verscheidene deftige dames ver gezeld, die ons lekkernijen brengen cn ons met hunne minzame gesprekken vervroo- lijken; hare komst is steeds ecu feest voor ons. Zij moeten mij de viool brengen, die zij mij beloofd hebben; dan zult gij eene schoone muziek hoorpn, daar sta ik u voor in. Én de arme muzikant ging overeind zitten, schikte met bevende hind zijne muts en zija,-deksel en begon op zwakken toon Oen vioolijk wijsje te neuriën. j Sul. Ono! vermaande zuster Alde- i gondc, d;e m;t eene kom gerstewater voor ■bem .aankwam, drinkt du leeg en wacht met zingen, tot gij geen bloed meer op- geeft. Luister maar liever naar de vogi-ljt-s; die zingen zonder nadeel voor hunne ge zondheid. Ik zal het venster openzellen, dan kuut go beier hooren. De. liefdezuster wmrp «en der vensters, uit lallooze gekleurde rui'jes in lood gevat bestaande, open, en een zonnestraal, die lo gelijk met een rozengeur de zaal binnen- drong» vei kondigde de aanwezigheid der 1, n'.e aan de arme zieken. De merels zon- en het zij hier komen weenen en mij haar verdriet toevertrouwend Zij letd zwaar en jong, u als wees achterlatende. Uw vader hertrouwde en verliet het land. Nooit had ik sedert dien iels meer van u vernomen, sliept/Hij verbood ti te wekken. Morgén’, Veihes d n moed niet, i 'j hveft uwe sclueden hierheen geleid. Ik zal u eene moeder zijn; ik heb vermogende Woedverwanlen m vrienden, die U helpen bracht, haar vertrouwen uitdrukl in den minister van oorlog en tot de dagor de overgaat. Na die stemming vraagt men zich af waarom Triponc, Turpin en r.og een derde veroordeeld zijn geworden, als tie verdediging van hel land door hun “verraad geene schade heeft geleden. Iluitsclilanil. Keizer Wilhelm heeft den zittijd van den Pruisiscben Landtag gesloten met eene troonrede, waarin hij op nieuw zijne hoop op vrede ie kennen gaf. Zijn werkzaam karakter drijft hem aan om zijnen vrfjen lijd tot nuttige reizen te besleden. Van den zomer gaat bij naar Engeland, zijne grootmoeder Koningin Victoria bezoeken. Hij zal vergezeld zijn ISiiitcnlandsclie Politiek. Frankrijk. Onlangs werd te Parijs een staatsge heim onthuld. Drie mannen die elkander beschuldigden, maar wezenlijk samen gewerkt hadden, om het geheim van het maken der melinite, een geweldig ontplcflingsmiddel, aan Duitschland te verraden, werden door de rechtbank tot verscheidene .jaren gevang verooideeld. Eene ondervraging bad daarover dezer dagen in de Franscbe Kamer plaats, liet ministerie, beschuldigd van zoigeloos- heid, was zoodanig in 'l nauw gebiacht, lat liet verplicht was de kabinetskwes- tie te siclli'ii om oenen blaam te omgaan. Met 348 stemmen tegen 130 en 87 onthoudingen weid dan ook dooi de geiegeld tot aan 't einde van de zittijd. Kamer eet. dagorde aangenomen waar- - in deze «akte neemt van de verklarin gen van liet ministerie, vaststek dat’s lands verdediging niet in gevaar is ge- thai s bezig is, zal men he. ontweip be ginnen, openbare wei ken, en de stemming van deze credielen, zal liet laatste weik zijn van den zittijd. Indien men over de herziening spreekt, zal net iu't voorbijgaan zijn, en <jii» liare verdaging tul dun vo.geilden zittijd ie recbtveerdigen. De liberalen hermen er zich in ge schikt. Zij zu'leo misschien protesteeren voor den vorm; maar .slechts zwaït. De •open bare denkwijze is met gunstig aan de visscliers m iioebel vvaiei en van alle kanten voelt meu dai zij stilzwijgen oplegt aan de poliiiese (lullen. Duinen korten tijd zullen het tie han- j kregen. dels- en nijverheidsbelangen zijn, be- van de Keizerin, en waarschijnlijk van dreigd dooi bel tiaiisch p.oieciionism, zijne oudste zonen. welke alle tiancacni 101 zich zullen trekken. lloa laat komt de meester? vroeg hij aan Meester Van Osten is dezen morgetod reeds geweest, antwoordde deze, terwijl gij mijn zoon; God j (cn negen ure. komt hij weer terug, Van daag zulftn wij een be -r b°zoek dan net zijne krijgen vrouwe Van Odeft en hare, dochter Alaigarelha, de teboonste j juk- j g n, de duiven kilden op de daken -- Vlaamsch in den Gouwraad. Talrijke maatschappijen van West vlaanderen komen den volgenden brief naar den gouwraad van Westvlaanderen te zenden Aan de Heeren Voorzitter en Leden i van den Gouwraad van Wtsivlaadeteo. Hooggeachte H.eren, Twee maal reeds zijn wij zoo vrij ge weest, als tolk van het trouw geblevene Vlaamsche volk, U te verzoeken onze taal te gebruiken in den Gouwtaad en bestier. Ongelukkiglijk werd onze billijke vraag door Ued. tol heden toe niet aan- hootd, en altijd nog kan de Fiansci - tnau die naar Weslviaanderen's gouw- vergaderingen komt luisteren, te recht zeggen dat Belgie toch maar une petite Fi unie en is. Immers geen enkel woord vlaamsch Dit blad rsvhijut den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Ii schrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel.De. groote kOr». volgens piaateruimle. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr.' het 100. He Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en 't buitenland worden ontvangen door het Office dePublicitè, Magdalenastraal, 46, fe Brussel. Men schrijlt in bij BONHOMME-KYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Postkanlooren. oiroph. udfi ijk gesjilp der musschjn weer* klonk in ueu hui van het gasthuis. Daar doet gij wel aan, zuster. Zegde de inuzikint Indien ik genees, zal ik u een schoon lied spelen, en indien ik sterf, zal zelfs de muziek van het paradijs mij uwe goedheid niet doen vergeten. Zuster Aldegondo hoorde niet meer, zij was naar de deur tier zaal gegaan, om het binnen'redende gezelschap ie verwelkomen. Vrouw Van Osten Vtas eena weerdige, omstreeks veertigjarige dame^ in een een voudig bruin gewaad met zwart fluweelen mantel gekleed. Verscheidene poortrrs- vrouwen en dochters, ja zelfs eenige adel lijke dames volgden haar; men liet haar voorgaan wegens hare wcerdigheid van leidsvrouw eencr liefdadige vereeniging» die zich vooral de beoefening der werken van barmharygheid ten doei stelde. Deze dames brachten door hare minzame gesprek ken eene gewenschte afleiding in het een tonig leven der zieken, en brachten voor hen kleinigheden, bloemen cn beeldjes mee* De jongste uit h-'t gezelschap, de blonde Martha Van Os’en, naderde den muzikant en zegde hem (Wordt voortgezet). zullen, u eene loopbaan lo openen. Gij zijl nog jong; betrouw op God. Neen, geen dank; gij moogt niet veel spreken, indien wilt, Hans, Zoodra gij sterk genoeg zult zijn, om te mogen opslaan, zullen wij samen over uwe toekomst spreken. Bid en wees geduldig. Meester Van Osten zegt, dat dat gij nog in lang niet g heel hersteld zult zijn. De goede overste stond op en verwij derde zich, nadat zij den zieke het kruis van haren rozenkrans had laten kussen. Zal ik nog in lang nietgohecl hersteld ders, mijn voorbeeld le mogen volgen. Het jfc het biet zoo goed; ik word verzorgd en was hare roeping, maar noch haar vader 1 vciplccgd, en sedert lange jaren is mij voor noch hare moeder wilden haar aan God bet eerst een lii.fdevol woord loegesproken. schenken en huwden haar bijna met ge- Maar ik wenschte wel, dat die geneesmees- wi-ld uil. Arme UrsulaI Uoh menigmaal is ler mij hier rrel te lang gevangen hield» L 1U0<; jaat |.0U)l je mees(ei vr0Cg hij aan s'ierf zijnen buurman. Na de bespieking van het wetsontwerp op de openbare weldadigheid en open baren onderstand, waarmede de Kamer betrekkelijk de buitengewone '"‘Ken wi) uitzondering maken voor den eerbiedweerdigen heer Horrie wordt er iu de openbare zittingen van den raad gesproken; en in fiansch ook al, teetiemaal in l'ransch, worden de beraads agingen gehouden en de be sluiten genomen in de bijzondere aldee- j lingen van ’i gouwbestier en de bestifi- dige atveerdigHig. Die neurige toestand die onze vlaam sche Liertieid pijnigt cn ons zoo ver- onlweerdigt, heerscule vroeger ook in de An'werpsche gouwe en, nog kort geleden, in die van üostvlaanderen; doch, God dank, in beide streken door en door Vlaamsch zooals de onze, heelt de moedertaal eindelijk haar recht ver- 9 53 1 08 t2 06 I n rx I LI I i i 1 I 5 r>i or. 5 45 8 11 9 19 11 00 8 00 1 15 0 Ito 9 16 10 50 7 lö 721 7 54 740 747 7 55 801 8 15 I 5 23 5 29 5 36 OF •06 2 11 2 18 2 45 6 16 8 01 11 25 9 44 en .7 06 7 01 745 9 48 Cortetnarcq natr Oostende, fó IE II 02, 1 14, 4 55, 5 15, 1 ÏC ’Oysteiule-Cortcniarcy, 5 <5, tl 35 4 22, 6 15,8 b> Cort<ym~IJper7 ül 9 10 1 51 5 29 T5$ IJpei-Corleni4 20 7 1J? ‘OgS 13 13 «TZffCKt Lichlervelde naar Korlrijk, 5 42, S 47, 11 57, 1 20, 5 40, 7 27, 41 Kortlijk naar Lichter vel de c« 11 02, 12 35, 1 i^,4 22, G 4ït 0 09 Brttgge tiaar Krortrijk, 7 45, Q 00 fö 37 11 00 12 40 5 05, 6 42 Oosteude-Brussel 5 27 G 18 7 35 11 08 11 48 2 57 3 57 5 5ij5 55 25 8 3 5 Duinkerk* (verbek) Ghyvehle Adiukerke Veurne Avecapiiolle (Jostker-ke Di un 1’ de Lessen ZuCTMI Uanikaeme Certemiancq Lichtervelde Gent I russel (vertrek) Gent Licbfervrlde Cortrmarrq tlandzaetne 7 vrrcn !E» 3se’i Dixninde Oostkerke Avecappelle Venrne Adhtkerke G hy velde Duinkerke naar Parijs en “org. Ihtinlerke (»eiir.) 10 41 Aliocht 2 26 Aiaiens -5 35 Parijs (uunkonict). 5 25 *e a?ou4> Pm ijs (vertrek) 7 IV Duinkerke(Aai'k). 12 13 Nieuport Dixmude-Gent Ni nu port (stad)-Dixinude, 12 OG 1 56 4 17 Dixmurfe-Nieuport 2 55 5 58 8 24 901 12 10 915 12 22 919- 9 24 - 9 51- 651 7 19 7 16 721 7 28 7 40 7 51 9 49 7 59 9 57 8 07 10 05 8 19 10 16 8 26 10 25 Duinkerk, nnk. 8 57 10 52 - Parij» naar Duinkerks. ar. ’b ar. ’b rnorg. 6 55 8 42 9 30 11 25 w.rg. mor». 6 U5 4 01 Veurne Duinkerke. 9 56 I ZljllUU UUUI UI UI. 617 953 560 5 58 535 745 1102 1) 58 4 09 600 7 36 1 42 519 7 46 8 57 200 552 800 915 8 96 'J 21 8 11 9 26 8 18 955 9 38 12 47 2 27 559 826 9 42 2 58 0 05 8 57 9 51 2 46 015 845 2 55 6 20 8 52 10 05 5 15 19 17 5 40 10 59 407 1108 HnMtWWMQI 11 ITT LTFIMI11—BUM Ie» trek Li ren van den ijzeren weg. 1 «Juli tut 30 September 1W53S. 6 90 1QS4 3 08 5 00 6 52 1131 5 45 5 34 7 U5 12 00 4 16 607 6 00 7 15 10 10 «2 15 4 24 0 20 7(5 7 22 10 18 12 22 4 51 6 28 5 14 7 30 10 26 13 39 4-39 6 56 - 7 42 10 56 12 43 4 53 6 18 7 48 1043 1249 459 6 51 7 55 10 49 13 56 5 06 7 0] 5 42 8 01 10 55 8 '10 11 04 S 23 II 14 150 5 39 7 55 7 52 9 31 1122 Brussel (sank.) 8 43 10 55 1 g] 1 02 5 12 7 ('7 1 12 528 7 16 S 15 7 05 9 20 524 8 2A 1048 10,9 j - i.uuuuu ii ij y ua» io uaiu« «-a LUc.it/, n, c.»ii iiiuii n<-vui ----- - - --

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1891 | | pagina 1