Jaarlij ksche P eerdenaarkt l' I lil 1 HANS HEMLING I I 2 •X'r 27. 8 Juli 1891. A Stad Vcimie. Il I Ilin 4-7e jnar,«anjr. waar- 53,243 (Vervolg). juffer Wasemt een burgerpot geen geuren Gaan thans de boerendochters niet eene rijke stads- HET GEHEIBI DER KLOOSTERZUSTER. der, veel minder beboetten dan wij. Indien onze oudjes ■dacht hadden, zooals wij bet doen; in- leder van ons wil schitteren, zich ver- j heffen boven den stand, waarin de Voor- zienigheid hem geplaatst heelt. Laat ons eens zien. I hunne vingers krom stonden als haken, dan had waarschijnlijk menigeen van ons, zich om de nalatenschap niet mo gen bekommeren. M opfisdag van eenen edelman Heelt nu menig aankomende jonge ling, een wijls mot Iromicnschildwn. Zij voegde zich weer bij hire pez-llinncn. Toen het geluid der voetstappen eu bet riep Hemling uit: Dal is een vizicen des hemels! het lied geëindigd was, viel de viool uit Otto’s handen, en de speler liet zich in zijne kussens teiugzinkcn, terwijl hij zegde: Dank u, beste dames, nog eenmaal dit lied, en ik zal genezen zijn. Gij zult te rugkomen, niet waar? Zij beloofden hel allen en verlieten de zieken met vele vriendelijke woorden. Voor zij zich verwijderden, hielden vrouw Van Oslen en hare dochter aan het bed stil van Hans Hemling, en Martha vroeg hem: En u, goede man, wat kan ik u mee brengen, om u genoegen te doen? Hans zag de jonge dame bewonderend aan en antwooiddo: Houtskool, mejonkvrouw, een vel per kament, wal verven en penseelen. Maar het In het geheel niet, antwoordde het deren Hans niet zal vermoeien; laat hem dus begaan, zooveel hij wil. Mij wel, zegde de zuster; meester Van Oslen heelt er de verantwoordelijkheid voor, maar die arme Otto is er met zijne mnzietc niet beter cm geworden; integendeel, hij vermindert met u<n dag. De arme man sterft ten minste in vrede, hernam de doktorsvrouw. Gij weet wel, zus ter, dat er geen hoop op genezing voor hem was. Zie maar eens, hoe gelukkig hij thans is. En zij hief hel gordijn op, dat Ouo ’s bed van dal van Hans Hemling scheidde. De gi ij- saard lag met gevouwen hamen nare de heerlijke muzieo te luisteren, die de jonk vrouw aan het speeltuig ontlok e. Zij geleek wel een engel: haar lange witte sluier, dien zij over de schouders had geslagen, schenen de vleugels van een serafijn. Marih.i nader de en wilde hare zilveren item aan de zoele kl.nken paren. Genoeg, geno g! r’rp de zuster, z'et eens, hoe g<anw de arme man wordt. Mij dunkt, dal hij onzen kapelaan noodig heelt in plaats van 1 ederen. Het kollegie van Bingemeestet en Schepenen der Si'id Veurne maakt be kend dal de Gemeenteraad dezer stad, bij zijn besluit in date 16 April 1886. eene jaarlijksche Peei denmarkt hoeft ingesteld die plaats heeft op den r,L* Zaterdag' der maand Augusti, van 7 uie ’s morgens, aan het begin der Wandeldreef en dc Hout mm kt. Op deze markt zullen de ve koopers geen S'audrecht moeten betalen. Dat ter gelegenheid dezer Jaarmarkt gehouden den Zaterdag 1 Augusti 1891, een GROOTE PRIJSKAMP zal Wil iedereen niet jaarlijks naar Oosten de, naar Blankenberghe of zelfs naar Parijs Maar, zal men wellicht vragen, mag men zich niet eens verzetten, na eene beele week gezwoegd te hebben Ho voorzeker, de boog kan niet al- w tijd gespannen staan, uitspanning heeft elkeen noodig. Doch de vraag is, of die uitspanningen wel altijd zoeveel geld moeten kosten. Olwei de geldwinning laat die uitga ven 10e, en dan beuoeft men geene putten in de aarde te klagen over den slechten tijd. Ofwel, de geldwinning laat ze niet toe, en dan weg er meè Een oud spreekwoord, een woord, zegt Stel uw tering Naar uw nering; Of uw nering; Ki ijgt de tering. BBcvöSEaèeis; van Iffieïgie. De Monilear van donderdag deelt den staat mede der bevolking des lands, per provincie en per gemeente, op 31 De cember 1890. Op dien datum was het getal inwo ners van Belgte 6,147,941 Op 31 December 1889 6,093,798 De meeste bevolkte stad des lands is Antwerpen, met 227,225 zielen. Dan volgen Brussel, met 182,305; Gent, met 163,740, en Luik, met 149,789. Slechts 3 gemeenten hebben eene be volking van meer dan SO duizend zielen, te weten Scbaei bet-.k, 54,036; Meche len, 60 962, en Sint-Jans-Molenbeek, 50,618. Ziehier (ie bevolking van de gemeen ten van hel arrondissement Veurne. Adiokei ke 2G32, Alveringhem 2988, Aveeapt elle 666. Beveren 1741, Bons- houcke 189, Bulscamp 908, Coxyde 1180. Eggewaertscappelle 489, Veume 5495, Gyverinchnve 643, Hoog-tamie 698, Hout hem 1637, Lsenbergbe 849, Leysele I7I7. Moëres 342, Nieupoit 3305, Oeren 174, Oastduynkerk-' 1783, Pervyse 1345. Ramscappelie 848, S\ Jooris 317, St. Rictpiiers 260. Snivel» 1309. S'eenkerke feü'i, Vtnc.iiem 609, Wulpen 979, Wolvet inghem 994, Zoute- naey 40. Te zamen 35 002. volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels', enz. 20 fr. het -100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office dePublicitè, Magdalenastraat, 46. te Drustx^ Men schrijn in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenslraat. 4. te Veurne, en in de Postkantooren. Vei trekuren van <leu ijzereuweg-. 1 Juli t«t aw September 1SSM. zij ingezetene burgers. Maar die lijden eene seband rekenende om zijn voorbij, helaas ouderdom in eene herberg te kómen Naar ons bescheiden oordeel zijn niet die tijden, maar wel die lieden uil de wereld. Steekt een jeugdig echtpaar niet rap al zijn geld in weeiderigen huisraad, zonder zich de ernstige en piaktisclm Ónze’ brave voorouders hadden min- 'rang te stellen Waarvan gaan wij j i xIpvmii tvnl rrnnri vvii rn/Y»»trpri htitpn 9 Bekennen wij het ronduit, wij hebben veel meer behoeften en veel minder werklust dan onze voorouders. Wij zijn ziek van weelde. Zij gingen te voet, wij moeten rijden; zij aten om te leven, wij smullen en leven dikwijs om te smullen; zij gingen groot gedeelte dé gekleed, wij gaan uitgedoscht; zij wa- ren vlijtig, nui i lijk, zuinig, altijd even aan de 1 stemmig en deftig maar wij... Slechte Tijden. Ocb 1 boort men tegenwoordig klagen, wal beleven we tocb ’nen droe- vigen tijd de bandel en de nijverheid gaan niet meer zooals vroeger; er is geen geld meer onder de menschen; de wereld draait verkeert, enz., enz. Dit alles is waar, doch bekennen wij tevens dat voor een g ontredderde toestand der samenleving moet toegeschieven worden c2. overdreven zucht naar weelde. Weelde in kleeding, weelde in meube len, weelde in huishouding, weelde in levenswijze. Overdrijving in alles. Geen enkele klas der samenleving die niet door die ziekte is aangelast. I gekleed als vroeger De schoone tijd is voorbij zoo 1 wordt er geklaagd - dat er nog kans Ult- die welee‘’ opstegen un de keuken gelijk hei ’t geval was jaren ge- I - - b J hng, een melkbaard van eeuj-iarof i 18, niet vijfmaal meer drinkgeld uooilig dan zijn vader in den tijd Speelt bij nu ook met de kaart voor een centiem of een cent op eene karres- spoude in hel kaïrekot of de schuur, bel eene seband rekenende om op dien Dit blad verschijnt den Woensdag, onniiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs^ 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel.De groote letters bestond om in de wereld vooruit te ko men, g leden. Toen mijn grootvader zaliger zoo zucht men met mijne grootmoe der trouwde, bezaten zij beiden zooveel als ik op mijne hand heb; zij begonnen een zaakje en... na eeenigen lijd waren Dus eene vermeerdering van 63,243 De bevolking van net gansche land verdeelde zich als volgt per provincie Am wei pen669,571 Biaband 1,128,728 West Vlaanderen 746 923 Oos^-Vlaatideren 958,752 Henegouwen 1,068815 Luik762,196 Limburg224,604 Luxemburg216.380 Namen341,072 lnderdaaa? hoi haaide Otlo. Ik ben oud en heb mijn gcheelo leven Duilschland, Frankrijk en Italië doorreisd, maar neon heb ik cgens zulk een schoone sopraan aangeiroffen. En ik nooit zulke oogen, hernam de schilder, tenzij die mijner moeder. Hij sloot de oogen, en veinsde te slapen, ten einde in stilte zich het liefelijk beeld weer, voor den geest te brengen, dat hij zooeven gezien had. Den volgenden zaterdag hervatten de da mes. ham- bezoek, maar de muzikant had de kracht niet meer, om zijn speeltuig vast te houden, zelfs met meer om te spreken. De gravin Herinm nam de viool en bracht den hiervende in eene zoete stemming, door hem de schoonste kerkelijke gezangen voor te spelen. Martha Van Osten had zich ;nn Hemling’s bed begeven, opende eene doos en bracht daaruit af de zaken te voorschijn, die hij gewenscht had. Vrouw Van Oslen riep zus ter Alticgoïide en vei zocht haar, <-en glas water, een ei en een lafehjter be.-clrikkmg van Hen harsiellend1'. te stellen, et bij vue- gende: De meester beeft gezegd, dat ’t schil- 2* Vervolg. Ik ben mijne belofte niet vrrgeten. Otte! en zij bracht van onder haar mantel en shoone donkerkleurige viool te voor is hijn. De oogen van den zieke schitterden van vreugde Hij strekte de handen uit, greep tei strijkstok en begon het instrument te simmen. Daarna ontlokte hij er zulke zoete toonen aan. dat de in de zaal verspreide dames naderbij kwamen en zich om de is wellicht veel te veel, wat ik u vraag? kribbe van den muzikant schaarden, wiens In het geheel met, antwoordde het heerlijk spel zij in stomme bewondering meisje; ik kari u dit genoegen zeer gemak- aanhoorden. i kelijK verschaffen; ik heb dat alles in over- Olto was nu een opgewekt volkslied be- vloed thuis, want ik vermaak mij ook dik- gonnen, en Martha zong cr met haie zilve- i icn stem de woorden bij. Bij het refrein voegden zich eenige stemmen bij de hare, i de zieken z-lven l)»gonnen te neurien, en geruisch der zijden kleeren was‘vêi wijdeiel voor een oogmblik scheen de St. Jacobs- zaal iu eene feestzaal veranderd;. Maar toen j leven, wat gaan wij morgen kuKen er over ge 1 Houdt menig vrouwtje geene kin- dermcid voor een eenig kind, om ze dien zii'nïel dagïn, daguit jaar in jaar later at te danken, bedwongen? wanneer uit’ hadden gewerkt en geslaafd, dat het huishouden tol het aantal van zes hunne vingers krom stonden als haken, of zeven is gestegen Dikwijls rijdt nu een jonge man met peeid en rijtuig, die later, in zijnen ouden dag, te voel zal moeten gaan oudjes 5 00 5 23 1 08 1 31 11 05 9 44 trawel (vertrek) Gent Licbtervelde Corti-marcq llandiaeiue Zirren Hessen llinnuile Uostkerke Avecappelle Veurne Ailinkerke Ghy velde 7 06 7 01 745 9 48 5 56 5 42 5 51 6 0G 0 00 9 16 10 36 5 45 8 11 9 19 11 06 713 7 21 7 34 7 40 7 47 7 53 8 04 8 15 9 ïi OF 1 02 5 12 7 07 1 12 5 28 7 16 1 50 5 39 7 55 3 15 7 05 9 20 524 8 24 10 48 10 49 10 17 1039 1108 -V Cortanuircq n*rti- Oostende, 4 42 8 11 11 02, I 1 I, 4 55, 5 18, 7 18 Oosleiide-Cnrleniurcij, 5 45, 8 03, 12 26 4 22. 15. 8 13 Cortem-Uper7 01 910 1 51 5 29 7 59 IJper-Cori<itn4 20 7 18 :Oo8 12 15 556 62) Lichter velde naar Kortrijk, 5 12. 8 24 9 47, 11 57, 1 26, 5 40, 7 27, 9 43 Kortlijk u:iar lachlerveide en Bru*»ge,8 25 II 02, 12 55. I Ï5.4 22, 6 44, 9 00 Uitigge n.i.ii’Kortiijk, 7 45, VOO 10 37 11 Od 12 40 5 05. 6 42 Oostende-llriiwl 5 27 <1 18 7 36 11 08 11 48 2 57 3 37 5 52; 533 25 8 58 MTW-I.V Tomrrm-w, A amn» Parijs naar Duinkerke. n»org. 'e *v. Duinkerke (vertr.) 10 41 2 45 Abeeht 2 26 6 16 Amiens 5 35 8 01 Parijs (aankomst). 5 25 11 25 avond» Parijs (vertrek) 7 10 Duinkerke (Aar. k). 12 13 Nienport (staaj-Uixniude, 12 06 1 1.6 4 17 D V’r.ud»*-Vi-tiport v ns 2 35 5 58 8 24 1054 308 500 1131 5 45 .5 .>4 12 06 4 16 6 07 7 15 10 10 12 15 4 24 6 20 7 <5 7 22 10 18 1222 4 316 28 5 14 7 30 1026 1230 459 6 36 7 42 1056 1245 4 53 6 48 5 29 7 48 1042 1249 459 651 7 55 1049 1256 506 7 01 8 01 1055 8 10 1 104 «22 II 14 7 52 9 34 12 22 Brussel (aank.) 8 43 10 55 tJ -- -J -J.p.-J... v 11 bx.juvuvvh »<V 11 b 1 II10 11 1 ■■■■■■III ■namIII 11 IW 11 :otj 6 00 1054 508 500 Duinkerke naar Parijs en 7 05 iufifer? C17 9 33 3 00 5 58 5 36 7 45 1 1 02 11 58 4 «9 O 00 7 36 6 51 901 12 10 1 42 5 19 746 857 7 10 9 15 1222 200 532 8 00 9 15 7 16 9 19 - 2 06 8u6 9 21 7 21 9 24 - 2 11 811 9 26 7 28 9 31- 2 18 7 40 938 1247 227 539 «26 9 42 7 51 0 49 - 2 38 6 05 8 57 951 7 59 9 57 8 07 1005 8 19 10 16 X 26 10 23 Duinkerk. *uk. 8 57 1052 Duinkerke (vertrek) Ghy velde Achnkerke Veurne Avecappelle Oostkerke Dixmnde Eessen Zarren llundzaeme Cortemarcq Liebterveide Gent *m inorg. 6 3S 8 42 9 50 11 25 more. morg. 8 CO 6 95 1 15 4 01 Aieupurt Dixmude-Gent e» Vturnc Duinkerke - 9 56 A 12 06 3 00 1 42 5 19 7 46 2 00 5 52 8 00 8 96 8 11 8 18 9 33 258 605 857 246 6 13 8 45 2 55 6 20 8 52 10 05 3 15 3 40 4 97

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1891 | | pagina 1