KERMISFEESTEN VAX 1801. !i Jaarlijksche Peerdenmarkt Socialisten en liberalen 5 ;V 28. 47' jaargang. 15 Juli 1891. Stad Veurne. hi Woensdag GROOTE SCtlIJFSClIIETING met het karabijn Flobert, op St. Denijs- piem, om 3 ure. JAARLIJKSCHE PEERDEXMARKT. Dit blad verschijnt den Woensdag. onmiddelijk na de graanmarkt. Ii schrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoneen 20 centimen per regel.De groote letters bij STAD VEURNE. wat l' Opinion immers volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N' 13 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office dePurlicitè, Magdalenaxlraat. 46, te Brussel Men schrijn in bij BOIn HOMMB-HYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat. 4, te Veurne, en in de Postkantooren. ■r socialisten is voor de liberalen eene kwestie van bestaan of niet beslaan, eene kwestie van leven of dood: het liberalismus men beweere het tegen deel zooveel men wil moet eerlang door hel socialismus opgeslorpt en verslonden worden. TPZRO C3-2R A. Rel Kollegie van Burgemeester en Sche- pemn der stad Veurne beeft, ter gelegen heid der kermis, hel volgende programma vastgesteld Zaterdag «5 Juli Dm 8 me 's avonds, zal het feest aange- Aondigd worden door het luiden der triumf- klok. Om 8 1/9 ure, VwlUwconeerS op de Groote Markt, door de Melomanen. Zondng 20 Juli Het liberalismus bestaat uit de helft godsdiensthaat, een vierde onwente- hngsgeest en eon vierde water. Het so cialismus bestaat uit de helft godsdienst haat, en de helft onwentelingsgeesl en geen water. Met bet liberalismus een beetje te koken, zal het water uitdampen en de evenredigheid van godsdiensthaat en omweuielingsgets, zal dezelfde zijn als in hel socialismus. Een koninklijk besluit van 12 dezer verleent het burgerkruis van 1‘ klas aan M. graaf N.-D.-l). Herwyn, oud lid van hel bestuur der godshuizen, oud voor zitter der kerklabriekvan Ste. Walburgis. voorzitter van de besturende commissie van het arresthuis te Veurne. Een koninklijk besluit van den 7 Juli verleent het militaire kruis aan M. Hendrik Hans, gepensiotuteerde kapi» tein van 1" klas te Veurne. Bij koninklijk besluit van 3 Juli wordt de kerkfabuek van Zarren be- zullen maar kunnen toegewezen worden j macht-gd de gilt te aanvtenien haar ge- Maatschappij de Ware Liefhebbers K. Thiry. Om 11 ure, Coueert door de Fanfaren de Melomanen, in den lusthof der familie Despot-Ver waerde. Ten 3 ure, Prijskamp veer de XA|nvls ateliers. om 9 ure ’s avonds, PRACHTIG VUURWERK ter Grooie Markt Algemeene stcliikkin*c«i. I. Ter gelegenlicd der vermaarde Pro cessie der Sodahleil, die haren omgang zal doen op Zondag 26 Juli, om 4 ure na mid dag, zullen de besluie» der ijzerenwegen en buurtspoorwegen builengewoone treinen in richten. II. De schikkingen en prijzen der feesten zullen bij verdere programmer! aang duid worden. HI. De lusthof der familie Despol-Ver- waeide zal op al de dagen der Kermis toe gankelijk zijn voor hel publiek. Gedaan ten Sladhuize, den 1 Juli 1891. De Burgemeester t.n Schepenen, D. DE HAENE. Bij bevel De Sekretai is, Verscliillise tijdingen De Zwitsersche Pillen, bereid door A. Hertzog. apQt.eker, 28, rue de Grammont, te Parijs, zijn voorhanden in alle Belgische apoieken.fr. 1-50 de doos. fiiechtcrlijkc kronijk. De korrektionnele rechtbank van Veurne heeft de volgende veroordeel! ngeu uitge sproken Zitting van den 25 Juni. Pladys Jules, werkman te Watou, eene maand gevang, voor huisdiefie. Prosec Jeropm, werkman te Dixmude, 2 maal 26 Ir. hoet, voor slagen. Dewult Floiimund, gezegd van Ton- nekens, werkman te Clercken, 13 dagen gevang, voor slagen, en 1 fr. boet, voor dronken chap. Durieuw Pieter, schoenmaker te Rousselnere, 8 dagen gevang en 26 fr. boet, voor vcrheling. Zitting van 26 Juni. Gheldof Eduard, aardewerker te Ramscappelle, 10 maal 16 dagen gevang en 26 fr. boet, voor schending de zeden. Vallaeys August, werkman te Westen do, Vallaeys Victor en Macs Hendrik, werklieden te Lombartzijde, elk 10 fr. boet, voor nachtgeiuch de 2 eerste elk 15 dagen gevang, voor slagen; de eerste 20 fr. boet, voor mobilaire scha de; de derde 8 dagen gevang en 26 fr. Doet, voor vernieling van afsluiting. Bolle Alois, werkman- en Vermander Alois, voddenkoopman, beide te Dix mude, de eerste 30 fr. boet, de tweedo 10 dagen gevang, voor slagen. B.oudry Leon, metser te Crombeke, 16 dagen gevang en 200 fr. boei, voor jachlmisdiijf. Kinoo Alexander, werkman te Leysele. 2 maanden gevang, voor bandverbre- king. wanneer er ten minste drie mededin gers zijn. in geval de mededingende peerden, door schoonheid of welgemaaktheid, niet voldoen, de jury vermag de prijzen te verminderen. At de mededingende peerden moeten op de mark te koop gesteld zijn. De inschrijving zal beginnen om 7 ure in het hotel de Retorika, bij E. Dewitte. De kaïner. In zitting van dinsdag, heef'. M. Beeck- man en twee katholieke leden, ont lasting van een de tl hunner belastingen gevmagd voor de landbouwers, wier oogsten door de laatste hagelslagen zijn vernield geworden. De heer De Bruyn, minister van landbouw, zonder zich te verbinden tol eenen algemeenen maatregel, zal het viorsel met we w 1- lenheiu onderzoeken, en al het mogelij- ke te dien opztchie doen. Om 11 ure, .TluzAekuul leent in den bisihof der familie Despot-Verwaerde, door <le Melomamen. Om 4 ure na middag, Uitgang der vermaarde PROCESSIE VAN DE SUUAUTF.IT. HiimidaK W Juli Om 11 ure 's morgens, Concert in den lus'hof der familie Despot-V*rwaerde, door <1 Melomanen. Om 4 ure, irolkuspelen aan de Nieu- ponbrug. Oio 4 ure, lAeselbollinc in de Nieuwe Ster, bij Pie er Del.inghf, Klaverstraat. Om 4 uie. door de Ware Ambachtslieden, bij Karei Pd, Roosendaal- siraat. f)ins<IilK Juli PRIJSKAMP VOOR DUIVEN door de Maatschappij Sl. Esprit, bij de weduwe S. Zoete. Om 11 ure's morgens, op Stadsschouw burg, PLECHTIGE PRIJSDEELING aan de. leerlingen der Teeken- en Nijver- heidsscholsn. Om 4 1/2 ure, VulkHiipel in hetSpaansch Kwartier. Om 3 1/2 ure, Inaopctrijd met hinder palen voor manspersonen boven Je 18 jaar, in de Vleeschhouwer- en Zwarie Nonnen- st alen, Spaansch Kwartier en Panneslraat. "WoeiiNdieg 90 Juli Otn 4 ure na middag, in de Wandeldreef, RINGSTEKING ■net iu(ripunnen peerden 13& fr. prijzen. (Zie de bijzondere program). Donderdag 30 Juli Om 10 ure 's morgens, llanegekrnni bij de Rooseadaalstraat. En ten 3 ure, Volka- «pel bij de Pannebrug. Vrijdng 31 Juli Om 4 ure, Uauibolling in de Fluit, door de Maalscoappij Mild en Gespaarzaam Zaterdag 1 August! Zondag 9 Augusti PrijMkamp voor Duiveu door de Weitrekuren vun den ijzerenweg. f Juli tut 30 September 1M01. Het kollegie van Burgemeester en Schepenen de Stad Veurne maakt be kend dat de Gemeenteraad dezer stad, bij zijn besluit in date 16 April 1886, eene jaarlijksche Peet denmarkt heeft ingesteld die plaats heelt op den 1”'“ van aan het begin der Wandeldreef en de Houtmarkt. Op deze markt zullen de veikoopers geen standrecht moeten betalen. Dat ter gelegenheid dezer Jaarmarkt len den Zaterdag 1 August! 1891, een GBOOTE PHUSKA.MP zal .,U. -- r-- .J van zij, wij hebben hier kooP °P de markt, met uitloving hel socialismus noch te verdedigen noch aan te vallen, hel is ons voldoende in i feite vast te stellen dat het eene ernstige i partij is, met welke wij voortaan moeien J alreker.en en die bij ons politiek burger recht heeft verkregen. Wij meenen dus dat men, in plaats van de socialistische partij af te zonderen, ze aan de groep der liberale krachten moet hechten. Vergelen wij dit niet: tusschen eenen katholiek en eenen liberaal is liet ver schil van het geheel tot hel geheel', tus schen den doktrinair, den progressist en den socialist besmat er slechts eene gra datie, een verschil van min tot meer. Dat is toch wel klaar en duidelijk ge sproken. Hel bondgenootschap met de Meer dan eeus reeds heeft de k; lho- lieke drukpers gezegd en herhaald dal hel liberalismus zou verdwijnen ofwel dal bel mei de soci disten moest samen spannen om nog ic.s te zijn op pulitieK lenein Deze waarheid, waarvan men niets kan aldoen, wotdt nogmaals bevestigd - j x. r Zaterdag der maand August!, i 7 ure ’s morgens, de liberalen aan geenen schrik te heb ben van hand in hand te gaan met de socialisten. Zie hier schrijft Wat er door l'Opinion, van Antwerpen, liet liberaal blad, sprekende in een artikel de herziening der giondvvet, raadt I geboud geopend worden voor de peeiden te zij, wij hebben hier I ül’. dc kl’ ,“cl 4 - 1 dervoigendeprij'-en Foor desekoonste inlandsohe Merriepeerden vnn 3 tot 7 jareii. Eerfiten prijs ÜO fr. Tweede prijs 25-fr. Voor de schoonste inlandsche Hengstepeer- den, gezegd Dnrtigmaanders. Eerste prijs 50 fr. Tweede prijs 25 fr, Voor de schoonste, inlandsche Jaarlingpcer- den, gezegd Achttiennuuiiiders. Eerste prijs 50 fr. Tweede prijs 25 fr. Voor de schoonste iulandscbc Msniepeer- dsn, gezegd Dcrtigmaagders HENGSTEN. MERRIEN. Eerste prijs 30 fr. Eerste prijs 50 tr. Tweede prijs 25 fr. Tweedeprijs 25 fr. Voor de schoonste inlandsche Veu’ens, geboren in 1891, Eerste prijs 30 fr. Tweede piijs 20 fr De twee pi ijzen voor iedere soort 7 is S 00 1 08 V 55 12 06 151 5 51 6 OG 7 OG 7 01 745 0 48 2 00 211 2 18 5 45 8 11 0 10 11 16 715 7 21 7 54 7 40 7 47 7 53 8 04 8 15 ti 2 5 25 5 29 5 56 1 frutsel (vertrei) Grirl LicLlerwelde Curlruiarmf klaiidiaeuie Zirreu £rMcn DixmuiU AvecBppdU Veurne Adinkcrèe 1 Ghy welde X Duinkerke (vertrek) Gbpelde Aüinkrrke Veurne Arevuppelle Oustkerku Diliuudu Eesten Zurren liandiaeine Cortumarcq Licblcrvelde Gent 901 1210 9 15 12 22 9 19- 9 44- 931- 1 u‘J 5 12 7 07 1 12 5 28 7 1G 1 50 5 39 7 55 5 15 7 05 9 20 5 24 8 24 10 48 10 49 w» 10 17 1039 1108 C. 'VA.fi LICHTERVELDE. Parijs naar Duinkerks, orrf, ar. 41 2 45 6 16 8 UI 11 25 11 *95 9 44 -a -- ni^iw rmiiT.iï I—M*11" Curtamurcq uaai- Oostende, 4 42 8 11 11 02. I 14, 4 55. 5 18, 7 18 Oostende-Coi tvma.-uq, 5 45, 8 05, 12 26 4 22. 6 15, 8 15 Cortem-1Jper7 01 9 10 1 51 S 29 7 59 Upei-C 2<> 7 18 .Oo8 13 15 556 02) Lichte: velde nuar Kurüijk, 5 12. 8 24 9 47, 11 57, 1 20, 5 40, 7 97, 9 45 Kortrijk unar Liditervelde en Brugge,8 25 11 02. 12 55. 1 25,4 22, G 44, 9 00 Brugge nuar Kvrtrijk, 7 45, 9 00 10 37 11 00 12 40 5 05. 6 4S Oostende-Brnssel 5 27 t> *8 7 55 11 08 11 48 2 57 5 37 5 32, 5 53 8 25 8 58 6 00 1054 5U8 5 00 6 32 1151 5 43 5 34 7 05 12 00 4 16 6 07 7 15 10 10 12 15 4 24 0 20 7(5 7 22 10 18 12 22 4 31 6 28 5 14 7 30 10 46 12 30 4 59 6 36 7 42 1056 1245 4 55 0 48 7 48 1042 1249 459 051 7 55 10 49 12 50 5 06 7 01 5 42 8 01 10 55 8 10 1 1 04 22 1i 14 7 32 9 34 12 >2 Brussel (sank) 8 43 1 0 55 -- -_r- i j j,. over de toekomst van het liberalismus na Duinkerke naar Parijs eu »T. morf. Duinkerke (tartr.) 1U 41 2 45 5 45 6 55 Atreeht 2 20 6 16 8 11 8 42 Amiens 3 35 8 Ui 9 19 9 30 Parijs (aankomst). 5 25 11 25 11 (6 11 25 avonds moiv. 's iaor^. Parijs (vertrek) 7 IU 11 U5 8 00 6 v5 Duinkerke (AarA). 12 15 9 44 I 15 4 01 Aieuport Dixmudu-Gent e» V< unie Duit.kerke A'ieupoi't (stad)-ihxmtide, 7 06 O 00 12 OG 1 56 4 17 7 01 9 16 D'xniude-Ni-uport v 745 10 56 2 35 5 58 8 24 I 617 9 35 3 00 5 58 5 55 7 45 11 02 II 58 4 09 G 00 7 56 C M 7 lu 7 16 721 7 28 7 40 9 38 12 47 7 5l 9 49 - 7 59 9 57 X 07 1005 8 19 10 16 8 26 10 23 ‘Duinkerk, taak. 8 37 1052 142 5 19 7 4G 8 57 2 00 5 3 2 8 00 8 <iG 9 21 811 9 26 8 18 9 35 2 27 559 820 9 42 238 GO5 857 951 2 4G 6 13 8 45 2 55 6 20 8 52 10 05 3 13 540 4 07

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1891 | | pagina 1