11 J Jaarlijksche Peerdenmarkt n I murae PEEiiiram e KERMISFEESTEN VUURWERK ter Grooie Markt 11 Stad Veurne. iy- 29. I I GROOTE SCIII.IFSCIIIET1NG I c alle moeilijkheden welke hem in den weg dé Molumanen, in den lusthof der familie gelegd werden heeft gezegepraald. Wat j Dospol-Verwaerde. a i STAD VEURNE. am 47e jaargang. God is met zijne Kerk en de poorten der hel zullen tegen haar niets vermogen. VAX 1S9A. den, gezegd Achttienmaanders. Eerste pujs 50 fr. Tweede prijs 25 fr. 13112 •15088 30355 I P. Vansteeger. werklieden Ie Lomb irtzydc, I de eerste 2 maanden gevang en 26 fr. boet, voor misbruik van vertrouwen; de tweede Woensdag 22 Juli '1891. klok. Om 8 1/2 ure, V*»Ui«eoncert op de Zondag '36 Juli Om 11 ure, Muziekaal feest in den lusthof der familie Despot-Verwaerde, door de Melomatuen. Het kollegie van Burgemeester en Schepenen der Stad Veurne maakt be kend dat de Gemeenteraad dezer stad, bij zijn besluit in date 16 Aptii 1886, eerie jaailijksehe Peei denmarkt heeft ingesteld die plaats r.eeit op den l’;e° Zaterdag der maand Augusti, van aan het begin der Wandeldreef.en de Houtmarkt. Op deze maikt zuilen de vetkoopers geen «landrecht moeten betalen. Dal ter gelegenheid dezer Jaarmarkt gehouden den Zaterdag 1 Augusti 1891, een GROOTE PRIJSKAMP zal geopend worden voor de peerden te koop gesteld op de markt, met unloving Mjaars, met m- posi t> tr. Annom en 20 eenlimén per regel. De grooie iettern i Hel Koliegie van Burgemeester en Sche pen' n der stad Veurne h eft, ter gelegen heid der kermis, het volgende programma vasigesteld Zaterdag 35 Juli Om 8 ure 's avonds, zal het feest aange- ko idigd worden door het luiden der tiiumf Gespaarzaamheidskring Vrije Bur gert. te Veurne. Lijst der laatst aangekochte obligation SCrcMeriljkn- krenljSu De korrektionnele rechtbank van Veurne heeft de volgende veroordeel)ngen uitge sproken Zitting van den 2 Jui:. Gans Philippus, visscher te Ooslduynkerke, 200 frank boet, voor jacht met stroppen. Tratsaerl Ballhazir,metser,en RysFrans, stoker, beide te Middelkerke, de eeeste twee maal 26 fr. boet; de tweede 8 dagen gevang en 26 fr. boet, voorslagen. Vanbrabant Karei, gezegd van de reaches, bezetnkoopman te Giercken, 3 maanden ge vang en 50 fr. boei, voor slagen. Debruyne Resideer en D’hcrt Edmund, werklieden te Wouwen, elK 3 maanden ge vang, voor diefie. Lemarchand Simon, zeeman te Quiberon, (Franklijk), en D, mol Georges, 18 jur, dienstknecht te Duinkerk",, beide a.ing nou- waeide zal op al de dagen der Kermis toe- i den, elk 3 maanden gevang en 26 fr. boet, voor vei heling van gevonden voorwerpen. Zitting van 3 Jub. Willems Mana. gezegd Zoë, 19 jaar, dienstmeid te Avecap- pelle, twee maal 7 maanden gev: n voor dieften. Maas Hendrik en Vanhille Sofia, weduwe 1 van Veurne naar die gemeente te vei- breeden en te verlengen door de duinen van M. Roels tot aan het zeestrand, is vrijdag door den provincialen raad toe gestaan. De raad heeft eene bulpsom toege- staan van 33,461 fr. 51 et., of het deide der totale kosten, geschat op 100,384 fr. 34 ct. M. Daniël De Haene, van Veurne, oud leerling van hel bisschoppelijk kol iegie dezer stad, student te Leuven, heeft zijn laatste exaam van doktor in de rechten afgelegd. De Moniteur van zaterdag bevatx het algemeen reglement nopens de te nemen maatregelen van voorzorg be trekkelijk de losloopende honden en deze die razende zijn. Volgens dat reglement moet allo hond, boven de drie maanden oud, op de straal rondloopende, ten allen tijde, aan den hals eene meoalie dragen waarop de naam der gemeente waar de eigenaar woont, en een volgnummer te lezen staan, ten einde alzoo toe te laten, bij middel van een register door de ge meente gehouden, den naam en het adres van den eigenaar weer te vinden. De medalie wordt geleverd door het ge meentebestuur. Zoohaast een geval van razernij in burg, PLECHTIGE PRIJSDEELING aan de leerlingen der Teeken- en Nijver heidsscholen. Om 3 ure. G A A I ffU L L I H C, door de Vrije Bu gers, in uen (Tunp.dii) Om 4 1/2 ure, VulkMsprl in hel Spaansch i Eerste prij> 30 fr. Tweede pi ijs 20 fr, De twee prijzen voor iedere soort zullen maar kunnen toegewezen worden j wanneer er ten minste drie mededin gen zijn. In geval de mededingende peerden, bespairzaatu dooi schoonheid of welgemaaktheid, niet voldoen, de jury vermag de prijzen te verminderen. Ai de mededingende peerden moeten op de markt te koop gesteld zijn. De inschrijving zal beginnen om 7 ure in het hotel de Rhelonka, bij E. Foor de schoonste hilandsche Merriepeerden van 3 lol 1 jaren. Eersten prijs 50 fr. Tweede prijs 25 fr. Voor de schoonste inlnndsche Hengstepeer- den, gezegd Derligmaanders. Eerste pujs 50 fr. Tweede pi ijs 25 fr, Voor de schoonste inlnndsche Jaaiiingpeer- Om 5 1/2 nre, Luopatrijd met hinder- i palen voor manspersonen boven de 18 jaar, I Voor de schoonste inlnndsche Mertiepeer- den, gezegd Dertigmaanders I HENGSTEN. MERUIEN. E- rste prijs 50 fr. Eerste prijs 50 fr. j Tweede prijs 25 fr. Tweede prijs 25 fr. Voor de schoonste inlnndsche Veulens, geboren in 1891. Eerste prij> Leening van Antwerpen 1887. Reeks 13108 nummers 25 en 24. 09 en 10. 19 08 Vrijdag is de vraag der gemeente Goxyde, strekkende om den steenweg [)il blad verschijnt den Woensuag. uiiuuddelijk na ui-graanmarkt. 1 scnrijviugsprijs. j ir. volgens plaatsruimte. Recbteilijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der VlaanderenI en ’thit'tenlnvd worden ontvangen door het Office dePubucité, Magdalemstraat, 46, te ftrnssr' Ab u si tn ifii ui nij BONHOMME-BYCKASEYS, drukser uitgever. 4wai-ie Aoihieiisiraat. 4. te Veurne, en in Ue l’osisumooren. Om 4 uie na middag, Uitgang der vermaarde PROCESSIE VAX DE SODAL1TE1T. NIaandag 39 Juli Om 11 ure ’s morgens. Coneert op Stadsschouwburg, door den Koorzaogers- kiing, onder hei besiuur van M. Retain. Zie verder het program. Om 4 ure, Volk»Mpelen aan de Nieu- poribrpg. Om 4 ure. Kexelbollinx in de Nieuwe Ster, bij Pie er Delanghe, Klaverstraai. Om 4 ure. Gauibollins door de Ware 7 uie 's morgens, Ambachtslieden, bij Karei Pil, Roosendaal- siraat. met het karabijn Flobert, op St. Denijs- plein, om 5 ure. Dingdag 38 Juli PRIJSKAMP VOOR DUIVEN door de Maatschappij Si. Esprit, bij de der‘volgendeprijzen weduweS. Zode. j -. 1 Om 11 ure’s morgens, op Stadsschouw- la Holland. Het gewichtigste politiek feit dezer week is het ontslag van het behoudsge zind Hollandsch ministerie, dat afgetre den is tengevolge der neerlaag zijner partij in de laatste kiezingen, Wie zal in zijne plaats optreden? op die vraag kan nog geen stellig antwoord gegeven worden, daar de liberale par tij, die slechts over een tiental stemmen beschikt ep op vele punten niet eensge zind is, niet al te haastig schijnt om het bewind in handen te nemen. Zooveel te beter zal men zeggen, voor de be- houdsgezinden. Doch neen, want van eene spoedige herstelling van het bond genootschap tusschen katholieken en protestantsche anti-revolulionnairen kan voor den oogenblik geene spraak zijn. Alleen de tijd en de terugkeer van den katholieken leider, d' Schaepman, kunnen veel bijbrengen om eene nieuwe verzoening te bewerken. Gelukkiglijk mag de terugkeer van dr Schaepman reeds als een voltrokken feil worden beschouwd, daar een katholiek lid gekozen in eene inschiijving waar de zegepraal der katholieken veizekerd is, ten voordeele van den geachten lei der van zijnen zetel beeft afgetten. Minder gelukkig was de M. Dommela ^warlifcr Nieuwenhuis, gewezen dominë, deeeni- j ge socialist die in de Kamer zat. Een liberaal, die in twee plaatsen gekozen was, stond eenen zetel af om hem de kans te geven opnieuw gekozen ie wor den. Doe!» een indhaai betwiste dien zetel aan Domela-Nieuwenhuis en werd g< kozen. BBrt drievoudig verbond. Volgens men verzekert zou er. ten believe des konings van Italië, in het nieuw drievoudig verbond eene bepaling opgenomen zijn, waarbij Duitschland en Oostenrijk zich verbinden, in geval van overlijden van Paus Leo XIII, den Paus niet te erkennen, die zou gekozen wor den door eene konklaaf builen Rome gehouden. Wat de moetendbeden daar ook mogen over beslist hebben, de werkelijke ge schiedenis is daar om tc bewijzen dal nooit de Paus door de mogendheden ge kozen. maar wel die aan wien God, door de kiezing der kardinalen het besiuur der Kerk in handen heeft gegeven, over in de Vleeschhouwer- en Zwarte Nonnen- stralen, Spaansch Kwartier en Pannesiraat. Woensdag 39 Juli 1 Om 4 ure na middag, in au Wandeldreef, RINGSTEKING inci xpuiinrn pi-erden X35 fr. prijzen» (Zie de bijzondeie program). BAonderdag 30 Juli Om 10 ure 's morgens, Haurzekraai I ij de Roosendaalstraaf. En ten 5 ure. Volk» «pel bij de Pannehrtlg Vrijdag; 31 Juli Om 4 ure, GnniboklinK in de Fluit, door de Maaiscoappij .Mild en ISuterdag; 1 Augusti Zondag 3 Augusti KBrij»uanip voor Duiven door de Maaiscnappij de Ware Liefhebbers K. Thiiy vroeger zoo was zal nog zoo zijn, want D n 3 ure, B*rijMkamp voor <Je om 9 ure ’s avonds, PRACHTIG Aliremeene nehikkingen. I. Ter gelegenheid der vermaarde Pro cessie der Sodahleit, die haren omgang zal ('oen op Zondag 26 Juli, om 4 ure na mid dag, zullen de bestuien der ijzerenwegen en buurtspoorwegen builengewoone treinen in lichten. II. De schikkingen en prijzen der feesten zullen bij verdere programmen aangeduid worden. HL De lusthof der familie Despol-Ver- i gankelijk zijn voor het publiek. G.daan len Stadhuize, den 1 Juli 1891.; De Burgemeester en Schepenen, D- DE HAENE. Bij bevelDe Sekretaris, bij Dewitte. Om 11 ure, Coucert door de Fanfaren t 13 dage:’, gevmg en 26 fr. boet, voor ver^ heling, en elk 5 jaar beroving van hunn iiurgeiiichieu. PROGRAMMA VAN HET CONCERT gegeven op Stadsschouwburg, den Maandag 1.7 Juli 1891, om 11 ure stipt s morgens, door de koor^angersmaatschappij Ste. Cecilia, on der het bestuur van éAf. Th. Ketsin, met mede werking van CM. A. v hminck, professor in de CMu^iikakademie van Oostende. EXAMENS. Volgens ons ter kennis gebracht is, hebben de volgende oud-sludenten van het Bisschoppelijk collegië onzer stad liun examen inde hoogeschool afgelegd: Jeroom Vereecke, van Pervysc. na tuurwetenschappen (2B proef) met goe den uitslag. M. René Vanneste, van Wulpen, tweede en derde doctoraat in genees kunde, met goeden uitslag Emiel Vaudewynckel, van Loo, na tuurwetenschappen, met grooie onder scheiding. Oswald Rubbrecht, van Rousbrugge, natuurwetenschappen, met de allergroot ste onderscheiding. VcrBChilUge tijdingen Als gij Zwitserscha Pillen koopt, eischt wel dal zij van Parijs komen, uit het fabriek van A. Hertzog, apoteker. Neemt er geene andere ■fflSSWS!" I I A WP A'l l'll I Grooie Markt, door de JMomanen. - J J 1 I4|nviMelierH. C. VAN LICHTEKVEL.de. La Kertncssc, koor. 3, Sur les Remparts, koor. 3. Groot aria voor fluit Dsmcrsseman. 4. L'Orphéon, eest le peuple, koor. .5. Fantazij op Norma voor Saxaphone. 6. Les Martyrs aux arènes, koor. 7. Fantazij op eene melodij van Chopin. voor Huil. Demcrsseman. 8. La St. Hubert, ko' r. de Rille. 9. De Bruiloft op'tdorp, koor. de Rille. 1 Mneagaanwii -- - ii—KaM—1 K. Miry- Samtis- Sa.ruis. M«y«r. de Rtllé.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1891 | | pagina 1