I II Jaarlijksche Peerdenmarkt III 11 HANS HEMLING jaargang. Stad Veurne. Woensdag? 29 .Juli IS91. 30 s Keyem, elk 26 fr. boet, voor slagen. I schandelijke hebzucht. Somtijds uit deze duizende donkere dramas, komt er met eens eene gruwelijke verergenis te voor- De inscl r iving zal beginnen om 7 ure in tiet note! de [lliciorilii;, hij E. Dewitte. drijlt lol gedurige veranderingen, heeft zijnen voornamen oorsprong in de ver bleking dezer familie-lietdebanden die HET CEHEili DER KLOOSTERZUSTER. 3’ Vervolg. De verschrikte dames verwijderden zich, en de in der haast geroepen priester had nauwelijks den tijd, den armen Otlo de leste absolutie te geven. Acht dagen later was het bed van den overleden muzikant nog niet ingenomen, en Han^ naast hel zijne gezeten, toekende aan een tafel je. Weerom warn de dames gekomen. Nieuwsgierig naderden zij. maar zagen zich zeer teleurgesteld. Het voor den schil der liggende perkament was slechts mei krassen en lijnen zonder zin bedekt. Wat ziilt gij met dit schoons stuk do n? vroeg zuster Aid gor.de. Ik zal het aan doverste geven ant- moordde Hans. Aan haar dank ik hel naast God, dal ik nog leef. Indien zij hel wil aan veerden, zal ik het haar laten als een dank bare herinnering aan mijn verblijf. Alle dames prezen Hans om zijne edel moedigheid, en velen harer beloofden hem goede bestellingen van miniaturen ie zullen doen toekomen. Zij hoopten, dat hij spoe uig zou genezen en zich geregeld aan den arbeid kunnen wijden. Maar Hans genezing vorderde langzaam, en hij wilde, zoolang hij in hel gasthuis ver- b.eet, voor niemand anders werken dan voor de overste en den geneesheer. To n zijne krachten to namen, vroeg hij eikenhouten panéêlen, waa op hij de schoonste composition lot stand bracnt, en toen «as het, dal hij eindelijk de wontier- bet leven onzer voorvaderen vervulden. Deze liefde voor den heerd, alwaar iederen avond, na oenen lastigen dag werken», men de geliefkoosde vrouw •wedervindl, en eene zachte vortouwe- lijkheid veroorzaakt, bestaat niet meer tenzij in eer.tge uitgelezone huizen; de man, dien het huwelijk gebonden heeft, ziet niets anders meer, in deze welke hij verkozen het ft, dan eene vette bruid schat en zijn hert, ijdel van alle mede gevoel. gaat in het bruischeid leven van den buiten de verstrooiingen zoeken ver oorzaakt door eene vereeniging die slecht op malkaar past. De neiging naar een gemakkeïijk ver maak heet', van oenen anderen kant, oenen slechten invloed op de jonkheid. Onz bevolkte sleden zijn hedendaagsch vol van jongelingen die het vermaak van -« den caféverkiezen aan het geluk «ener wederzijdsche liefde; ontmoedigd - Zuster Aldegonde, altijd even bedrijvig, bemèrkte hare teleurstelling en riep: Hé meester Hans, laat den dames het schoone schilderstuk eens zien, dat gij he den morgen hebt afgemaakt! Hans durfde niet weigeren, haalde «cn perkament uit zijne poi tefeuille cn toonde de gravin ven Henmri eeue kleurige minia tuur op gouden grond. De gravin wierp er een blik op. bloosde en riep uil: Dal is een meesterstuk! Ziet tocheens, dames! Allen deelden hare bewondering. Hans had den stervenden 0<to atgebeeld. luiste rende naar Mariha en de jonge gravin, De b eltenissen geleken sprekend eu de meisjes waren voorgesteld als engelen. Ik ken een edelman, die drze minia tuur nu t goudstukken zou bedekken, om haar in bezit le kiijgen, zeg le eene dame. kir.deren, genegenheid was welspreken der dan bet geld zij waren vooraf be kommerd over de samenneiging die er bestond tusschen de toekomende echt- genooten; en als deze twee herten, ver- •eenigd door dezelfde gevoelens en de zeilde neiging getrokken waren het een naar het ander door deze macht die nooit bedriegt te welen de macht der eerste indrukkingen en der waaraehtige liefde. Itcchtcrlijke kronijk. De korreklionneie rechtbank van Veurne heelt de volgende vcroordeeliugen uitge sproken Zitting van 10 Juli. Depuydt Theo- door, herbergier te Stuyvekenskerke, 26 fr. boet, voor eerroof. Lehouck Maria, huisvrouw Karei Amey, werkster te Veurne, 16 dagen gevangen 26 fr. boet, voor smaad, 10 fr. Doet, voor scheldwoorden, en 6 fr. voor dronkenschap; Amey Karei, 10 fr. boet, voor nachtgedruis. Boucquey Bei nard, schipper te Pollin- chove, 3 maal 8 dagen gevang en 26 fr. maat schappij doorknnagd wordt en dat haar door hot gewicht van het goud. Priesterlijke benoemingen. Zijne Hoogw. de Bisschop van Brugge heelt benoemd Pastoor te Oostnicuwkeike, M. De Cuy- pere, pastoor te StaIh lie, Pastoor te Sialhille, M. Nevejan, onder pastoor te Ardoye. liet kollegie van Burgemeester en Schepenen der Stad Veurne maakt be kend dat de Gemeenteraad dezer stad, bij zijn besluit in date 16 April 1886, ■eene jaarlijksehe Peerdenmarkt heeft ingesteld die plaats beeft op den l”*’ Zaterdag der maand Augusti, van 7 uie 's morgens, aan hel begin der Wandeldreef en de Houtmarkt. Op deze markt zullen de verkoopers geen standrecht moeten betalen. Dat ter gelegenheid dezer Jaarmarkt schijn, en de zelfmoord komt een einde gehouden der^ ZaterdagJ. Augusti stellen aan een sedert lang verkropt ver driet; de vrouw die schuiert door eene lijk schoone nlikwiekas van de H. Ursula beschilderde, die thans nog den trots van het gasthuis te Brugge is. Driejaren na zijne opneming in het gast huis was Hans op eenen morgend bezig met de leste hand le leggen aan de figuren der relikwiekas. De moeder overste trad zijn kamerke binnen, gevolgd door zuster A'da- gonde. De kunstenaar begroette de religieu zen en wilde zijnen arbeid neerleggen. Ga voort, zoon, zeide de overste goe dig; wij zien u geerne schilderen. Ik heb zuster Aldegonde en mijzelve eene kleine on spanning willen verschaffen. 11» maar, alsof wij er niet bij zijn. De nonnen namen pen stoel en gingen zitten. Hans vervolgde zijne bezigheid. - Zie eens, ee. weerde inorder, zei zuster A’degoude. hoe schoon S nt Ursula is. Vindt gij met, dat zij sprekend gelijkt op du dochter van meester Van Oston? verv. I 1891, oen GROOTE PRIJSKAMP zal geopend worden voor dé peerden le rijke’ kleederdracht, zoekt somwijlen koop gesteld dp de markt, met uitloving verstrooiing, en verbergt alzoo aan hare gezellinnen, onder hel uitschijnsel van eene bedriegelijke pracht, de afwezig- de tevreden- i heid dezer samenneiging die haar hei melijk ondermijnt. Neen, de heide wordt niet verworven door het schouwspel der twisten die ge- boet, voor slagen en bedreigingen. I 1U de huis^ezinne n Vanhove Felix, commissionnaria, te i 2 naar°het geld Nieuport, 3 weken gevang, voor dron- gevoelen zij eene inwendige verwijde- kenschap. riner voor een gerust leven dat somwijlen Amey Kare!, werkman te Veurne, - lastig valt. Van daar dit vreemd j maanden gevang, voor slagen, eu 10 fr. boet, voor scheldwoorden. Dewilde Livin, Vanelverdinghe Theo- fiel en Ameeuw Leo, werklieden le Kavnm nIV OA fr Kapi vnnr kIuctau Een koninklijk besluit van 16 Juli verleent de volger.de belooningeu voor daden van moed en ze'fsopoffering. Medal ie van eerste klas. Engel Cal- coen en August Calcoen, visschers te Oostduynkerke, voor de tedding voor den kapitein der Düitsche brick Elisa, van Wismar, gestrand in den naetil van 18 October 11. op de kust van Oostduyn kerke. Ghyse’en Desideer, schoenmaker, en Grevits Lodewtjk, landbouwer, beide te Woumcn, voor met levensgevaar eenen persoon te hebben gered die door het ijs was gevallen, in het omliggende van Woumen. Medalie van tweede klas. M. Degra- ve Aifons, onderpastoor te Oostduynker- ke, voor zich onderscheiden ie hebben in twee branden aldaar, op 9 en 14 September laatst. Belpaetne Pieter, schipper te Pol- linchcve, heeft zijn leven in gevaar ge steld hij do redding van een kind, dat te Oyghern in eene vijver was gevallen. Billtau Gamillfi, landbouwer le Oost- vleteren en Roothaer Achiel, kaporaal bij hel 3‘ linie, hebben, le Oostvleteren, ten gevarevj.n hun leven, t wee scha ver- dijnersuit het water getrokken. Elle Karei, brievendrager te Dixmude, heeft te Keyem een kind uit den Yser getrokken. Madelie van 3" klas. Mechele Geor ges, b. onwersgasi te Dixmude, voor eenen drenkeling uil den Ysei te trek ken. Blondé Serafin, st/oodekker te Ojsi- duyukerke, heelt eéh tweejarig kind uit eenen beerput verlost. Mommereïicy Bodewijk, daglooner te Handzaeme, voor ’t blussehen van eenen brand. Florizoone Polidoor, landbouwer te Wulpen, heeft een jongeling gered die door het ijs was geschoten. VcrschSEHse tijdingen Sedert vijfjaren. Modave. 30 September 1889. Ik kan met genoeg de doelmatigheid uwer Zwitsersche Pillen Hertzog van Pat ijs loven; reeds vijf jaren was ik aangedaan van maagpijnen, hoofdzeer en draaiin gen; sedert ik uwe Zwitsersche Pillen gebruik, ben ik bijna ten volle genezen; ik laat u toe dit schrijven openbaar te maken. (Handteeken gewettigd Evgene Laboureuk. Dit blad verschijnt di-n WoonsUag. onmiddelijk na de graanmarkt. - 1 schrijving.-prijs. b Ir. sjaai>. met dt post o tr. Auu-mven centiiU'-n per regel.t>e grooie volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. I>e Annoncen voor Relgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’tbivtenland worden, ontvangen door het Office DEPunuciTÈ, Magdalen a si raat, 46, te. Rrusse.! o h'iin t>ij 0üaHUMMK-itYGK./kSK’ïS, drukker uitgever. Zw.n-i. Aouie-iiMraai. 4. U- Veurm <-n in ae P<>mi,.hi noren. Trouwen voor geld» De voornaamste daad in T leven van durig herbeginnen den mensch, het bedrag van geluk of gevormd door den drift van ongeluk het welk hij kan verwer- ven, wordt samengevat ir. dit enkel «mg vooreen gerust leven dat somwijlen woord huwelijk. j zeei - Onze voorouders, die met recht het opneemsef van niet meer te trouwen, huwelijk aanzagen als de belangrijkste t ^velku steden en dorpen bederft, werking van het leven, hel voorwerp van een dubbel geluk, namen bun ver maak in het te omringen met de koste lijkste waarborgen. Het was i op onze dagen, eene Ir. bjóai'h. mul d< post ii tr. Annoncen ceniinwn per regel. t>e gruoie u-t- r De lijden zijn verdwenen toen hel huis gezin, vergaderd rond den heerd, binst de aangename avondstonden, de ver- niet, gelijk maken smaakte eener aantrekkelijke en handsvol geld- onderwijzende lezing, waar in eene stukken die besliste over hel lot hunner praatpartij vol geestigheid enteederheid, de man en de vrouw de genegenheid her vonden die den eenen naar de andere bad getrokken. De huwelijken voor het geld, hedendaags verbloemd onder den naam van huwelijken van welvoegelijk- beid, hebben over onze maatsenappij eenen sluier van verveling geworpen, en de franke en goede gebruiken onzer vooiouders zijn eruit gesloten. Men kent al bet knagend verdriet niet welk verdoken ligt in de huisgezinnen, Onze eeuw, die alles verlaagt onder gevormd onder de heerschappij eener de macht van het geld, heeft, met haten vei pestenden adem, het huwelijk be vlekt maar de huisgezinnen, bezield met de begeetteom hunne kinders ge lukkig te maken, zullen nooit overgaan tot de uitrekening van eenen lagen in terest; bun e geregenheid zal hooger spreken dan het good; zij zullen verkie zen aan eenen rijkdom, maar al te dik wijls bedriegeüjk, het geluk dat gegeven wordt door de vieugde en beid der ziel. Hel ongemak waarvan onze der votgendeprijzen Voor de schoonste inlandsche. Merriepeerden van 3 M 7 jaren. F. aston prijs 50 fr. Tweede prijs 25 fr. Tuur de schoonste inlandsche Hengstepeev- dcii, gezegd dJertigmaanders. Eerste pi ys 50 fr. Tweede pi ijs 25 fr, Voor de schoonste inlandsche Jaailingpeer- den, gezegd Achttienmaanders. Eerste ptijs 50 fr. Tweede pi ijs 25 fr. Voor de schoonste inlandsche Meniepeer- den, gezegd JJertigmaanders. HENGSTEN. MERRIEN. Eerste prijs 50 fr. Eerste prijs 50 tr. Tweede prijs 23 fr. Tweede prijs 25 L% Voor dc schoonste inlandsche Veulens, geboren in 1891. Eerste pi ijs 30 fr. Tweede pi ijs 20 fr. De twee pi ijzen voor iedere soort zullen maar kunnen toegewezen worden wanneer er ten minste drie mededin gers zijn. in geval de mededingende peerden, door schoonheid of welgemaaktheid, niet voldoen, de jury vermag de prijzen te verminderen. Al de mededingende peerden moeten op de markt te kojjp gesteld zijn. JLWIBB I. II ui. OF o i --1 Jli 1 1 ■XMtag*»-rï'.grarrK z y -"~u i i i j i n w --ui-.7

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1891 | | pagina 1