r 1 i I i I "1 i I I uil bluii 'mrschijiit iii'ii VVocimi.i». oniiiid<lcli|k zouden aanspannen, indien hij Woensdag 5 Augusti ISO?. 47'? jaar^anjf. 4 ben zij hen zegevierend uit den slag ge trokken. Wij wtntchen hen uit ter herten pro ficiat, er. wij zeggen hun dat zij geheel en gansch beantwoord hebben aan het geen wij van hen,in vooruitgang, te ver- wachien hebben. en machtige kunst te mogen aanhooren en bewonderen. De volksspelen en andere vermakelijk heden der kermis zijn, dank aan de leden der-commissie, in dc beste orde afgeloopen. O;n die volksspelen wat levendiger en aantrekkelijker te maken, zelfs niettegen staande het slecht weder dat meermaals die leesten is komen stooren, ware het niet beter en geraadzamer eens te trach ten nieuwere spelen op de programma's te zetten? Hoe zeer ook een spel in den beginne aanstaat, toch na eenigen tijd is hel nieuwtje uit. en het volk verlangt naar wal anders om hem te vermaken en te verzetten. En om do kermis te sluiten heeft M. II. Maolstaf zondag laatst een kunstig vuurwerk afgeschoten, waarvan ver scheidene stukken, maar bijzonderlijk het laatste, om hunne welgelukte uit voering, door handgeklak en luide toe juichingen, werden begroet. Zoo is de kermis van 1891 in den kolk der lijden henen. Stille en rustig is zij voorbij gevlogen; en hoevelen er ook naar verlangden, toch zijn er nog meer die tevreden zijn wanneer die dagen ijoorbij zijn. Stille in rustig, zegden wij hooge, ja; als gij daarvan afneemt het woest ge schreeuw en getier der dansers en danseressen, die rond den morgend, al waggelen naar huis trokken, en door hunne heesche stem en dronk gezang aan de rustige bewoners lieten hooien, dat zij menigen stuiver, voor huis en kroost bestemd, in hel een of hel ander danskot verbeest hadden. fluit en hem nog meer dan eens te Veurne we der te zien, om zijne betooverende tonen van Bouchout bezocht. Toen zij van daar terugkwam, voelde zij baar ongesteld; rond o ure was haar toestand veel verer- Zondag avond was de koningin uit Os tende te Laeken teruggekomen, niet het inzicht ’s anderdaags naar Spa te ver trekken. Maandag had zij hare schoonzuster de ’s Avonds was er wel gerucht en ge woel van T opslaan der barakken, doch bet volk was nog stil en rustig. Maar, nauwelijks was het Concert geëin digd, doo.’ de Melomancn prachtiglijk uitgtvocrd, of ïwas eene geheel andere doening. De welgekozene en geestige stukjes van T muziek hadden de gemoe deren opgebcurd; langzamerhand was er wemeling en beweging in de menigte gi komeii. en wanneer de laatste tonen 'au 'i Vaderlandse!) Lied op de markt 'vegstorvon, was er ten volle leven en levendigheid en men zag dat de kermis begon. Onze Kermis. Nu dat die geestige, maar ook lastige, <lagen voorbij zijn, laat ons eenige oo- genblikken stilhouden, om eens dezen vervlogen kermistijd te overlopen en ons geheugen te ververschen met de herin nering van de openbare vermaken en en feestelijkheden van die dagen. Om met methode oft« volgorde te werk te gaan, zullen wij beginnen met het begin, Tis te zeggen met kermisavond. Kermiszondag was een aller schoonste dag. piet weder had zijne natte katakke op den zolder te droo- gen gehangen, en de zonne, blijde en preusch.vnn onze vermaarde processie te mogen beschouwen, loeg en knikte vriendelijk van ’smorgens vroeg. Volk was er dien dag in overvloed, en vele burgers en neringdoeners hebben alsdan een goed stuiverken verdiend, hetgene wij hen uit der hciten jonnen, en hoe meer hoe beter wenschen tc zien vernieuwen. Kermis zondag mogen wij niet laten voorbijgaan zonder een woordje te rep pen over hel luisterlijk concert dat dooi de muziekmaatschappij deMclomanen» gegeven wierd in den lusthof der familie Despot-Verwacrde. Gcene vleierij noch blauwe bloemkes en willen wij hier aan onze muziekanten opvesten, maar alleenlijk zeggen het geen ieder loehooider moet bekennen waar te zijn, dat zij onverbeterlijk, met gevoelen, met kennis en kunst, al de nummers van den spelwijzer hebben uit gevoerd. Verscheidene dezer snikken waren moeilijk van op- en uitvoering; <loch onze muziekanten en wijken voor geene moeilijkheden meer achteruit, en onder hel kundig geleid van hunnen ij ver it g »;i bestierder M 11 Maton, heb En wat het Advertentie blad van Zater dag laatst in zijnen Tap-aitikel, ook zeggen moge, veel volk, deftige en treffelijke burgeiij, benevens eene minigte vreemdelingen, volgden met belang de keurige uitvoering van dit concert, en lieten hunne voldoening door menig handgeklak hooien. .Maar, ’t is waar, ouze liberaalkes kun nen meilijk verkoppen dal men van langs om moer begint te bemerken den voort durende!) vooruitgang van de Melo- manen en den steeds toenemender! achteruitgang van hunne eertijds ver maarde Cecilia Inde iroe Op kermis maandag was de groote attractie van den dag, het concert gegeven door de kootzangersafdeeling onder het beslier van M. T. Retsin, mot 1 dc welwillende medehulp van M. Vlaminck, leeraar aan deMuziekakadcmio van Oostende. Ik beklaag en pcitank ik en be klage niet lichte degcHe die dat schoon en prachtig concert niet hebben kunnen bijwonen. Koorzangers, gij haalt cere van uw werk. Met kunst en gevoelen hebt gij uwe verscheidene zangen uitgevoerd. Nu eens stille en zoetjes, dan eens luid en machtig, ingevolge zin en woorden, hebt gij uwe aanhoorders verrukten ver- wondeid. En wanneer de laatste geestige tonen van de Bruiloft op het dorp wegzwommen, en had ieder maar een spijt, en T was dat cr aan zulke schoonc dingen zoo spoedig een einde komt. Eere aan u leden van den koorzangers- kring, die getoond hebt, dat in alle schoone kunsten, de katholieken van Veurne, voor niemand meer en moeten achteruitwijken; doch bijzonderlijk cere en lof, aan uwen beslaafden bestierder, die de koorzangersmaatschappij zijn werk mag noemen, en al de lauweren plukken welke gij weerdig zijl. Deze kiezing is uitgevallen zooals men van dal arrondissement had verwacht Men kan zeggen dat het liberalismus, in die streek vae heiland, letterlijk is plat geklopt. Het moge I ypokrietelijk hebben beslo ten, dat men niet zou opkomen; iedereen begreep dat de doctrinaire!) toch wel ter stembus zouden komen en voor de so cialisten stemmen, omdat zij met de socialisten maar eeneri pot nat uitmaken. Hel is dus met alleen hel socialism dat in de kiezing van Leuven geslagen is -- het is het liberalismus wiens opper hoofd, M. de burgemeester van Leuven, gaan stemmen is gelijk al de andere liberalen. Hand in hand gaan de republiekanen, radicalen, liberalen, en oude doctrinairs kwamen alweer op hunne krukken meê- gestrompeld en hoopten nog wel iets of wal van hei voordeel in te palmen, dat hun reeds zoolang ontvallen is. De les, die de politieke kluclrspelers gegeven hebben, zou hun moeten loeren: --o dat hun rijk uit is; doch loeren doen de schielijk erg ziek gevallen. Het gerucht j liberalen nooit. De zucht naar de vloeren kussens is zoo sterk bij hen, dal zij me den dui el j hun maar nu o, ijr.iaiiiiiui Kt. - 1 sciii ijvnig.-»prijs. o ir. sjaars; inei ue post 6 fr. Annoiiccn 20 centimen per regel.De groote etters volgens plaatsruimte. Reeblei lijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr IS cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. /)<- Annonren voor Helaie ((er uitzondering der Vlaanderenen 'tbuitenland worden ontvanaen door Office rmPmn ir<rp 1/ondalenastrnat, 46. te Rruw’t M» i. s».:,i ijlt in ,,ij .iCavaSiiib, drukker uugvVm Zwart.- .Sonm ii-» mi in m-, .iMK.i.i.ooren. 1 cü trekurcii van «ïh-bï ijserenweg;. fi tot SegntcniBiea* «LWI. en kan ik niet; men moet dat hooren; door echte tijdingen gelogenstraft, want,al wat men er ook van zeggen zou, zoude toch beneden de waarheid blijven. Nu eens klagend en wee moedig, dan eens driftig en verrukkend als den zang der nachtegalen, wist M. Vlaminck zijne ongelukkige prinses Charlotte, die sedert lonen in de lucht te doen zweven, en j eenige dagen ziekelijk is, op het kasteel zijne aanhoorders in verrukking en be- geeslering op te wekken. Wij verhopen j gerd, zoodanig, dat H. M. buiten kennis viel. De heer deken van Laeken werd dadelijk bij de koningin ontboden; hij hoorde hare biecht en bediende haar van de laatste HH. Sakramenten. Ten 11 in den toestand haver Majesteit, en de zieke verbeterde van uur tot uur voort, zoodanig dat men op eene spoedige her stelling hoopt. De koning was te Oostende toen hij de droevige tijding ontving en is tc midder nacht naar Laeken vertrokken. Volgens latere tijdingen is II. M. bui ten alle gevaar. Kieskronijk, Ziehier den uitslag der kiezing voor een volksvertegenwoordiger, welke dinsdag 28 Juli tc Leuven tieeft plaats gehad, in vervanging van M. Ilalflants, overleden Ingeschrevene kiezers. 4,497 Tegenwoordige stemmers. 3,494 M. Rosseeuw, katholiek, is gekozen met 2,204 stemmen. M. Peeraans, liberaal, bekwam 1,486 stemmen. plukken welke gij weerdig zijl. Ea wat gezeid van die wondervolle, van die betooverende fluit en van die zwaardere, maar toch lieve en aan- genarne ionen van den Saxophone Zeggen hoe -lat M. A. V laminck op gister morgend ook in Veurne verspreid. i saxophone gespeeld heelt dat Gelukkiglijk werd deze droevige mare Ziekte der Koningin. Maandag avond is II. M. de Koningi i harer dood liep reeds in Brussel en was <J 53 5 00 9 26 9 56 I OH nl) 12 06 151 n r> I AXOUj \AUI| <U1J lllk» V. w» -n. 9 42 9 51 0 00 9 16 10 56 2 06 2 11 2 1» ’s av. 5 45 8 11 9 19 11 <6 h snort,'. 8 00 1 15 5 14 5 25 5 19 5 56 5 42 5 5) 6 06 6 51 7 10 7 16 7 21 7 28 715 721 7 54 7 40 7 47 7 55 8 04 8 15 9 25 Duinkerkc (vertrek) Ghyvelde Adinkerke Veurne Avecappello Ooslkerke Dixmude Eesseii Zurren Handzaeme Cortomurcq Lichtervelde Gent 8 01 10 55 8 10 11 04 X 22 11 14 7 52 9 54 12 22 Brussel (aank.) 8 45 10 55 I russel (verhel) Gent l.icliterveble l.orlemarrq llaiidzaeme Zuren E» risen Ikxrnnde ('ustkerkn A vecappello V •urne Minkerke G hyvelde I I Cort«n>ar>»| nar,» 0<»-;U*n»le, 4 42 8 11 1! 92. I 11, 4 55. 18, 7 18 Ooslniitl»»-C»nl«r»,a,r:<[5 45, 8 05, 1226 22. 6 15. 8 15 Ci>rteni-I.l|>nr7 ul 9 lo 1 >;i 6 29 7 59 IJtwi-C nu 7 18 0 ii8 12 15 556 621 Lichte» vohiiï naar horlrijk, 5 12. 8 24 9 47, 11 57, I :G. 40. 7 27, 9 45 Kni lrijk naai- Linhtervelde Brugge,8 25 11 02 1» 35. I 25.4 22, 6 44, 9 0(1 Brugge naar Zorlrijk, 7 45, 9 09 10 57 11 O i 12 40 5 05. 6 42 OosUnide-llrussrl o 27 6 18 7 51* 1 1 08 i 11 48 2 57 3 57 .1 52 5 55 8 25 8 58 te tMahm ..vrwue*- Parijs naar 1) u inker ke. inorg. 6 55 8 42 9 30 11 25 morg. 6 v5 4 01 1054 5 08 5 00 11 51 5 45 5 54 12 06 4 16 6 07 7 15 10 10 12 15 4 24 6 20 7 f5 7 22 10 18 12 22 4 51 6 28 7 50 10 26 12 50 4 59 6 56 7 42 1056 1245 4 55 6 48 7 48 1042 1249 4 59 6 51 7 55 1049 1256 5 06 7 01 1 02 5 12 7 07 1 12 5 28 7 16 1 50 5 59 7 55 5 15 7 05 9 20 5 24 8 24 10 48 10 49 ’s av. 2 45 6 16 8 01 II 25 'a «T. 1 I 05 9 44 Nieuport Dixiiiiide-Geut en V* urne Dili».kerk 7 96 7 01 7 45 9 48 1 42 5 19 7 46 2 90 552 800 915 8 06 9 21 8 11 8 18 9 55 2 27 559 826 2 58 6 05 8 57 2 46 615 845 2 55 6 20 8 52 10 05 5 15 1017 540 1039 4 07 n r 110 8 Duiiikerke naar Parijs en ’o Duinkerke (vertr.) 10 4! Atrecht 2 26 Amiens 55 Parijs (aankomst). 5 25 *8 tlVOUÓB Parijs (vertrek) 7 10 Duinkerke(Aaiik). 12 15 Nieuport (stad)-Dixmude, 12 OG I 5G 4 17 Dixmude-Nieuport n» 2 55 5 58 24 -"■-_» L'.'T --2 IIHIIMII 6 90 6 32 7 05 617 9 55 5 00 5 58 5 55 7 45 11 02 11 58 4 09 6 00 7 56 9 0! 1210 1 42 5 19 746 857 915 12 22 9 19- 9 24 - 9 51- 7 40 9 38 12 47 7 51 9 49 7 59 9 57 x 07 10 05 8 19 I0 16 8 26 10 25 1) linkerk. &,nk. 8 57 10 52 - w

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1891 | | pagina 1