I 'I HANS HEMLING Woensdag 12 Augusti 1891. 47ö jaargang. Edmond Derycke, aan 60 fr. zich Zitting van 24 Juli. Thomaere Karei, werkman te Mannekensvere, 2 maal <5 da gen gevang, voor dieften. Dcconinck Leopold, hovenier te Lom- bartzyde, 1 maand gevang en 26 fr, boet, voor verheling. aan K. Decoene, Eessen. 2e prijs, zilv. eermetaal en 80 fr. aan Julia Liefever. Eessen. 3e prijs, bionz. eermetaal en CO fr. aan Cyrille Deceunynck, Oustkerke. 4e prijs, Inonz. eermetaal en aan Lodewijk Vermeesch, Houthen. aan Kat el Verslraete, Caeékerke. 4e prijs, bionz. eermetaal en 25 Ir. bü fr. boei, voor slagen, tn 5 fr. boet, le prijs, bronzen eermetaal en 15 Ir. i n Kat el Verslraete, Caeêkerke. 2e prijs, 10 Ir. aan Amandus Roose, i 5 fr. boel voor dronkenschap. )re Karei, brijkenbakker le Mid- dclkerke, 26 fr. boet, voor slagen. 1? i 2e prijs, bionz. eermetaal en 10 fr. aan Veityzer, Eessen. I 3e prijs, 5 fr. aan Veurne. Vreemde ratsen. Minstens drie. Ie prijs, zilv. eermetaal en 15 Ir. Georges Verdeyen. Veurne. 2a prijs, bronzen eet metaal en 10 fr. aan denzelfden., 3e prijt, 5fr, aan denzelfden. Vreemde rassen. Een haan en twee hennen. le prijs, zilveren eermetaal en 15 fr. aan Pieter Gomme, Alveringhem 2e prijs, bronz. eermetaal en 10 fr. aan J. Andriei, Veurne. 3e prijs, 5 fr. aan de wed* Bricoult, aan Etniel Sobiy, Adinkerke. Verkent (Beiren). Veurne. Kiekens (Inlandsche rassen). Een haan en twee hennen. Ie prijs, zilv. eermetaal er. 15 fr. aan Aimé Sabbe, Eessen. 2e prijs, bronzeu eermetaal en aan Justin Vereecke, Dixmud#. Jaarlingveerzen. le prijs, verg. zilv. eermetaal en 60 fr. aan Lodewijk Vermeesch, Houlhem. 2e prijs, zilv. eermetaal en 50 fr. aan Cyrille Deceunynck, Oostkerke. 3e prijs, bronz. eermetaal en 40 fr. aan Theofiel Nollet, Wulpen. 4o prijs, bronzen eermetaal en 30 fr. aan Theofiel Deceunynck, Caeskerke. Bekalfde Veersen niet meer dan vier tanden hebbende. 40 fr. 5e prijs, bronzen eerm. eb 20 fr. aan K. Vandevelde, Si. Jooris. Melkkoeien. le prijs, verg. zilv. eermetaal en 100 fr. aan Lodewijk Mtsselyn, Nieucapelle. 2e prijs, zilv. eermetaal en 75 Ir. aan M. Bernier d’Uongerswal, Veurne. 3e pi ijs, I ronz. eetm. en 50 fr. aan Lodewijk Vermeesch, Houthem. Waarheen zou ik gaan, eerweerde moeder’ Ik heb vriend noch maag,- ik heb in de wereld niet» dan ondankbtarheid en trouweloosheid leeren kennen; ik heb hare vermaken en grootheid van nabij gezien en de nietigheid daarvan erkend, H'er alleen heb ik vrede en rust gevonden; laat mij hier laven en sterven. Vrij van aardsche bekom meringen en beschut voor de wangunst dtr menachcn zal ik engelen en heiligen schilderen in afwachting van den dag, dal ik in het hemelsch gezelschap zal binnen beden. Strek ik u wellicht tot last? In het geheel niet, mijn zoon, ant woordde de overste, maar ik heb niet lang meer le leven. Wie waarborgt u, dat gij na mij ongestoord hier zult kunnen blijven? Luister eens, zegde zuster Aldegonde, ik zal u zeggen, waaraan hel schort, met verlof der eerweerde moeder. Gij moet trouwen, meester Hanygij zult uweschoo- ne schilderijen verkoopen en rijk worden evenals de gebroeders Van Eyck, Quinten Matsys. en de vrouw, die gij wenschl, is Martha Van Osten. Hans zweeg, maar de overste riep uit Zuster, gij spreekt te vrij voor eene non Kus den grond en keer dadelijk naar Verschillige tijdimgen Als gij Zwitsersche Pillea koopt, eischt wel dat zij van Parijs komen, uit het fabriek van A. Hertzog, apoleker. Neemt er geene andere Veurne. Konijnen. (Inlandsche rassen). Minstens twee. le prijs, zilv. eermetaal en 15 fr. aan HET CEHE1M DER KLOOSTERZUSTER. o 4' Vervolg. De lieve M.ntiia gelijkt inderdaad veel op haar gloneus lichaam, maar zoo schoon is zij toch niet, antwoordde de over ste. Mij dunkt, hernam de zuster, dat, als meester Hans zijne schilderijen wilde ver koopen, in plaats van ze aan ons gasthuis te schinken, hij spoedig rijk zou zijn en hui zen in onze goede stede van Brugge kunnen bezitten. Daar valt niet aan te twijfelen, hervat te de moeder overste, en ik hoop, dat, als deze relikwiekas gereed is, meesier Hans aan zichzelven zal gaan denken. Hij heeft duizendmaal vergoed, wat wij hier aan hem gedaan hebbon; ik sou hem geern vrij en gelukkig zien leven. Hans legde zijn penseel neer, wendde zich om en zegde met een droevigen glim lach tot de overste Vertrekuren van den ijzereuwe%. 1 Juli tut «fiO September 4891. Garwig Pieter, herbergier te Zarren, 8 dagen gevang en 26 Ir. boet, voor slagen. Vandevelde Alton», bruggedtaaier, te D xmude, 16 dagen gevang en 26 fr. boet, I voor slagen. Lerminez Cyriel, metsersdiender te Lan- gemarck, 8 dagen gevang en 26 frank boet, voor smaad. Deciaemer Rer.é, metser te Eessen, 8 da- 40 fr. gen gevang en 26 fr. boei, voor smaad, en 11 du in vv*c uiAuiuM -■*- ~OSl «»z»z\n /IrAnlroncnh'in 3e pi ijs, 5 fr. aan Henri Vermeesch, j Tempei Veurne. i Ten t»onHtelling. Zate'dag heeft alhier de jaarlijksche tentoonstelling van paarden, hoornvee, verkens, kiekens en konijnen plaats ge had, gegeven door de landbouwmaat- «chappij. Uitslag der prijskampen. Hengsten (achtlienmaanders}. le prijs, zilv. eermetaal en 400 fr. Niet toegewezen. 2e piijs, zilv. eermetaal en 75 fr. Niet toegewezen. 3e prijs, bronz. eermetaal en 50 fr. Niet toegewezen. 4e pi ijs, bronz. eermetaal en 25 fr. aan Nevejan Cyrille, Dixmude. Merrien (achtienmaanders). le prijs, zilv. eermeta.il en 75 fr. aan Alois Vandevelde, Alveringhem. 2e pi ijs, bronz. eermetaal en aan August Dugardein, Loo. 2e prijs, bionz. eermetaal en 25 fr. aau Cesar Verdoolaege, Sleenket ke. Eervolle melding aan Th. Baelden, Bulscamp. Jaarlingslieren. le prijs, verg. zilv. eermetaal en 100 Ir. aan Joseph Stcenkiste, Eessen. 2e prijs, zilv. eermetaal en 75 fr. aan August Detnuys, Veurne. 3e prijs, bionz. eermetaal en 50 fr. aan Etniel JSobry, Adinkerke. 4e prijs, bronz. ecimetaal en 40 fr. aan Henri Depoiter, Oostduinkerke. 5e prijs, bronz. eermetaal en 25 fr. aan Henri Dcsiere, Alveringhem. Stieren van 2 jaar en daar boven. le prijs, verg. zilv. eermetaal en 80 fr. aan Joseph Steenkiste, Eesten. 2e prijs, zilveren eermetaal en 60 fr. aan Rathé Hippoliet, Coxyde. 4e prijs, bronz. eermetaal en 25 fr. aan Francie» Nollet, Wulpen. Een koninklijk besluit van 3 dezer keurt de beraadslaging goed van den gemeenteraad van Bulscamp, wijziging brengende aan hel algemoan plan van bouwlijn voor de wegen van het gedeel te der dorpplaats dier gemeente. Eene hulpsom van 300 fr. is bij koninklijk besluit verleend aan de ge meente Alveringhem, voor gezondheids werker Eene hulpsom van 774 fr. is aan het leerweikhuis van Clercken verleend. Uitslag van hot konkoers tutschenal de kollegien van T Bisdom van Brugge. De leerlingen van het kollegie te Veurne hebben nog eens bewezen hoe grondig de studiën zijn welke men daar doet in de vierde latijnsche klas, op hon derd en elf mededingers, heelt M. Jo seph Schipman, vaa Veurne, de vierde plaats bekomen in het overzeilen van latijn in ’t fransch; In de hoogste latijnsche klas, op zes en tachenlig mededingers, hebben be komen M. Hendrik Briche, van Pot- linetiove, de derde plaats, en M. Achille Decroos, van Oosivletei en, de vierde plaats in vlaamsche redevoering Ter gelegenheid der negendaag- sche kermis van Isenberghe, zullen al daar de volgende feestelijkheden plaats hebben Vrijdag 14 Augusti, ’savonds, Con cert door de 2 muziekmaatschappijen. Zaterdag 15, ten 11 ure. Bedevaart processie naar de vermaarde kapel van O. L. V., ten 12 ure Concert op de markt; ’snamiddags algemeene feest viering en bezoek der manegen ciiken, barakken, schielkoten, diergaarden en audere wonden n. Dinsdag 18, Prijskamp van Duivon. Donderdag 20, Prijskamp van duiven, ten 6 ure savonds Concert en prach tige verlichting. Zondag 28, Gaaibolling bij C. Glorie, en in den namiddag prachtig Mu- Marlha en hare oude dienstmaagd. Deze sluimerde in haar met kussens belegde zit bank. Martha lag geknield voor het altaar, met epgeheven hoofde en uitgestrekte ar men; hare lange haren golfden als e n gou den sluier over hare schouders; hoofd en handen schenen van marmer, maar op het gelaat schitterde hel heilige vuur der geest verrukking, Vervolg I uwe zieken terug. Zuster Aldegonde gehoorzaamde en ver wijderd# zich weemoedig. Hans kruiste de armen en zegde tot de overste, zonder de oogen le durven opslaan: Zuster Aldegonde, eerweerde moeder, heaft geraden wat alleen mij nog aan deze aarde hecht. Ik zou het u nooit hebben dur ven zeggen. De afdwalingen van mijn vroe ger laven maken mij mejuffrouw Van Oslen onweerdig, maar als gij denkt, eerweerde raoeder, dat God, die mij vergeven heeft, mij toestaat, te hopen, dal de warmste lief de, de diepste eerbied het geluk zouden kunnen verzekeren dier schoone en vrome maagd, ach spreek dan een enkel woord. De overste weende. Opslaande, wenkte zij Hans haar te volgen. Zij gingen den verwelfden kloostergang door, die naar de kapel leidde; de overste lopende eene zijdeur en zegde met gedemp- e stem tol den schilder! Ik zal u laten zien, wat Martha is. Be slist dan zelf wat u te doen slaat. Zij traden de half verlichte kapel binnen. Een schouwspel, engelen weerdig, vertoon de zich daar. Slechts twee personen builen hen bevonden zich in het Godsgebouw Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 tr. sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel.De groote letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office dePcblicitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijn in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uiig> ver. Zwurm Nonnenstraat. 4. te Veurne, en in de Postkantooren. Ifiechtcrlijke kronijk. De korrektionnele rechtbank van Veurne heeft de volgende voroordeehngeu uitge sproken Zitting van 23 Juli. Blondé Jan, vis- selter te Adinkerke, 2 mtanden gevang en voor dronkenschap. 5 00 1 08 «.in. cciiuptd.il le prijs, verg. zilv. eerm. en 100 fr. Gustaaf Pelgrim, Dixmude. 9 15 9 21 9 20 7 13 7 21 5 45 8 II 9 19 11 06 1'ruBseI (verlrek) Gent Lichtervelde tortenwrcq llundzaeine Zuren Jbrssen Dixuinde Oostkerke Avecappelle Veurne Adinkerke thyvelde k Parijs 2 43 6 16 8 01 11 25 7 40 7 47 7 55 8 0S 8 15 9 J5 9 50 12 06 5 23 5 29 5 56 I Curtemarcq naai-Oostende, 4 42 8 11 11 02, 1 14, 4 55, 5 18, 7 18 Ooslende-Coi teinarcq, 5 45, 8 03, 12 26 4 22. 6 15, 8 13 Cortem-IJpei7 01 910 1 51 5 29 7 59 IJpei-Cl>r<em4 20 7 18 :0 U8 12 15 356 62 Lichtervelde naar Kortrijk, 5 12, 8 24 9 47, 11 37, 1 26, 5 49, 7 97, 9 43 Kortrijk naar Lichtervelde en Brugge,8 25 11 02. 12 35, 1 25,4 22, 6 44, 9 00 Brugge nair Kortrijk, 7 45, 9 00 10 37 11 00 12 40 5 05, 6 42 Oostende-Brussel 5 27 6 1 8 7 55 11 08 11 48 2 57 3 37 5 32,5 53 8 25 8 38 1 02 5 12 7 07 1 12 5 28 7 16 1 50 5 39 7 55 3 15 7 03 9 20 5 24 8 24 10 48 10 «9 - I Duinkerke (vertrek) Ghyveldc Adinkerke Veurne Avecuppelle Oostkerke Dixmude Eessen Zarren Hnndzacme Cortemarcq Lichlerveide Gent OF 6 00 6 32 7 05 5 51 6 06 7 32 9 34 12 22 Brussel (aank.) 8 45 10 55 11 05 8 00 6 V5 9 44 1 13 4 01 Nieuuort Dixmude-Gent en Veinne Duinkerke. - - o oo - 9 16 9 0] 12 10 9 15 12 22 9 19- 9 ->4- 9 31- 7 40 9 58 12 47 7 51 9 49 7 59 9 57 8 07 10 05 8 19 10 16 8 26 1025 Duinkerk, auk. 8 57 1052 407 naar Duinkerke. i>v. morg, 6 55 8 42 9 30 11 25 imorg. ’s znorg. 8 00 1 13 Duinkerke naar Parijs en ^org. Duinkerke (verlr.) 10 41 Atrecht 2 26 Amiens 5 35 Parijs (aankomst). 5 25 ’e avonds Parijs (vertrek) 7 iu Dunikerke(Aark). 12 15 Nieuport (atari)-Dixtnude, 7 6 -- - •- - 7 0| 745 19 56 9 48 12 06 1 56 4 17 Dixniude-Xieuport 2 55 5 58 8 24 •-mmst 617 933 300 5 58 5 35 7 45 1102 11 58 409 600 756 6 51 901 12 10 1 42 519 746 857 7 10 9 15 12 22 200 552 8 00 7 16 9 19 - 2 06 8(16 7 21 9 24-2 11 8 11 7 98 9 31- 2 18 8 18 9 33 2 27 559 826 9 42 2 38 605 857 951 2 46 6 13 8 45 2 55 6 20 8 52 10 05 3 15 10 17 3 40 1039 1108 1054 3 08 5 00 1131 3 43 5 34 1206 4 16 6 07 7 15 1010 12 15 424 6 20 7 rj 7 22 10 18 12 22 4 31 6 28 5 14 7 30 10 26 12 30 4 39 6 36 7 42 1036 1243 453 6 48 7 34 7 48 1042 1249 459 6 51 7 55 1049 1256 5 06 7 0] 5 42 8 01 10 55 8 10 1 1 04 a 22 1114 131

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1891 | | pagina 1