I I •7 1 I I I i HANS HEMLING 1 47® jaargang* I I 33. Woensdag 19 Augnsti 189L Dit blad verschijnt den Woensdag. onmjddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel.De groot» tetteh fi Russische boeren. is de dief op heeterdaad betrapt in het E’c Kamer» Na de stemming op de bijsiandswoonsl, I I ■I l De weg naar de herberg is niet alleen de weg naar het hospitaal en naar hel gesticut der zinneloozen, bij is nog de weg naar het gevang en naar het lijk- huis hidien de drinkers in de ziekenzaal op een pijnbed door hersen-,maag-, lever-, nier-, bari- of longziekten gekluisterd liggen; indien bet derde deel der zoiten onmatigen zijn, meer dan het vierde der kwaaddoeners, die voor de belgisehe rechtbanken verschijnen, zijn dron kaards en ongelukkiger,; de schielijke dooden. de zelfmoorden hebben dikwijls overtallige drinkers tot slachtoffers. En ongelukkiglijk, hel overmatig ge- b: uik der dranken schaadt niet alleenlijk aan hen die er zich aan plichtig maken. De overdaad van Rieskronijk. De liberale Vereetiiging van Luik beeft M. Poulet ah kandidaat aangeno men voor de senatoriale kiezing van 20 dezer. De katholieken onthouden zich. - Priesterlijke benoemingen. M. Arthur De Smedt. vanSweveghem, piiesier in i Seminarie van Doornijk, is eene Koopvrouw naar uostetule gezon- onderpastoor benoemd te Petit Wasmes, i ^en werden. Den 8 dezer, 's namidd igs. •1 WerBChillIse tijdingen Als gij Zwitsersche Pillen koopt, eischt wel dat zij van Parijs 1-uit het fabriek van A. Hertzog, apoleker. Neemt er geene andere ringen te veroorzaken, zelfs wanneer deze hoeveelheid te gering is oin de dronkenschap voort le brengen. Wanneet de dronkenschap zelve eene gewoonte wordt, wanneer de drinker een di inkaard wordt, maakt de alcool van hem een lomp, redeloos en dom dier, aan de bespotting der kin deren overgeleverd, onbekwaam om den wagen te ontwijken, die hem over bel lijf zal rijden; hij maakt er eenen rampzalige van, dien iedere nieuwe on matigheid op eer.en slag kan dooden en die aan de geraaktheid mei zal on snap pen dan om te bezwijken, op hel einde van eenige jaren overdaad, in de ijselijk- ste smarten van den maagkanker of in de schrikkelijkste aandoeningen der vreeselijkste zotheid, van eene altijd on geneesbare zotheid. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en 't buitenland worden ontvangen door het Office dePublicjtè, Magdatenastraat, 46, te Brussel. Men schrijn in bij BONIiüilME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte NÓnnenslraat, 4, te Veurne, en in de Postkantooren. z.cbt verdwenen. Die schilder schijnt half rusteloos te zijn, zegde de doktor. Zoudt gij kunnen ge- looven, dat hij, toen hij bel gasthuis verliet, n ets wilde aannemen dan ten pelgrimsge- Gij moogt er niet aan detikii), waad en tien gulden. Als hij wil terugko- men kan hij toiiuui maken; hij heefteen bewondcrensweerdig talent, maar’t is zulk een vreimde man... Tien jaren later stapte te Brugge een wel gekleed reiziger, gevolgd door een italiaan- sche bediende, in ’t Wapen van Brugge af. Hij beval, dat men goed voor zijne peerden zou zoigen, veibood zijn bediende de her berg te verlaten, voor bij was teruggekeerd, en begaf zich naar de kapel van het Heilig Bloed. Na er een koit gebed te hebben ge stort, sloeg hij den weg in naar St. Jans- gasthuis en klopte er aan. Eene zuster opende het spievensterke. Ik wenschte de earw. moeder Mahaull Van Rupelmonde te spreken, zegde hij. Sedert vijf jaren is zij overleden, meester, was het antwoord; de tegenwoor dige moederoverste heet Gertrudis van Horn. Lpeft meester Van Osten nog? Bij is het vorig jaar gestorven. En... zijne dochter? vroeg de reiziger aarzelend. Zij is novicenmoeder te Yperen, nu reeds bijna drie jaren Zuster, hernam de vreemdeling thans, zou ik de kapel kunnen bezichtigen? Wel zeker, inaar als gij de schilder stukken van wijlen meester Hemling wilt zien, kost u dal vier schellingen. Ik zal dat geerne geven, antwoordde operation gjvaailijker zijn bijstand, weike de eerste moet vollèdi- En bemerkt bei goed het dagelijkse!) gen, en die op de beteugeling van de veibiuik van eene zekere hoeveelheid bedelmij en landloopeiij gestemd te likeur is voldoende om al deze verwar- 1 Sterke dranken. Het is bewezen dat de twee dei-den der sterke dranken door de werkende klas worden gebruikt. He wel, wij kunnen bet niet genoeg herbalen de alcool, genomen in eene Jioeveelbeid. welke aan de arbeiders voorzeker niet overdreven zou schijnen, is waarlijk een vergift. Men beek alschrik van phosphoor en arsenik, waai van men met siddering hoon spieken, zegt de doktor Crocq; hewel de nadeeleu welke de alcool in de lichaamsdeelen veroorzaakt, zijn veel heviger, schrikkelijker en talrijker dan deze door phosphoor en arsenik teweeg gebracht, niet een deel van ons stelsel ol bet is merkelijk door hem aangetast. Deze woorden op den echten alcool met water gemengd, toegepast, zouden voorzekei een weinig streng zijn; maar de dianken, die de werkman gebruikt, zijn meest al van mindere hoedanigheid en vei va'scht. De onzuivere alcool vindt men meest, niuar andere zelfsiandighe- •d *n komen zijne abc' uwelijke uitwei k- seis nog vermeerderen. De peper, som mige biltere wortelen, de ammoniak, de aluin, de zeep woiden bij den gewonen genever gevoegd door vervalschers, voor wie hei gerecht onverbiddelijk zou moeien wezen. Ik Leb de gelegenheid gehad, ver klaart zeil de doktor Aug. Janson in een zijner iioekeu, stalen genever le ontle den uiide heibergen, welke eenen goe den naain hadden onder de werklieden die ze voorsteller1 als herbergen waar de e-kst en goedkoopste drank werd vorkoent. Ik heb in dezo verscheidene stalen, de aanwezigheid eerier groom in 1876 M. V. Desguin op het congres hoeveelheid zwavelzuur (vitriool) kunnen 'Up ihAirtaionr ii,„aQ..i öeslaiigen. Begrijpt gij nu de oorzaak der zenuw achtige bevingen, van Je stamelende sp aak. van de ontroeringen der maag des dronkaards? Verstaat gij waarom hij eetlust, slaap en krachten verliest waarom zijn geheugen verzwakt, zijne bekwaamheid vermindert; waarom hij meer onderhevig is dan anderen aan alle sooi ten van kwalen en waarom die ziek ten bij hem moei!ijker te genezen, de deze op den kosteloozen geneeskundigen operation gevaat lijker zijn bijstand, weike de eerste moet volledi- En bemerkt bei goed bet dagelijkse!) gen, en die op dn beteugeling van de i hebben, heelt de kamer de bespreking ten en vrienden, er. vertrok in gezelschap barer ouders naar het noviciaat van Yperen. Op het oogenblik. dal hut draagstoel de ophaalbrug passeerde, nadeide een man het voertuig. Hij was als pelgrim gekleed, en Martha, roemende dat hij enne aalmoes ver langde, boog zich uit het portier, om hem schelling le geven. Vaat wel, jonkvrouw! sprak de pelgrim sula rn hare gezellinnen voor u bidden; ik I smeek n, mij niet in uwe gebeden le verge- zaamheid, antwoord mij! Wat zegi de Heet? Meester Hans! riep Martha uit. Gij Maria Boodschap, zegde j Hij antwoordde niet en bleef onbeweeg- HET GEHEIM DER KLOOSTERZUSTER. o 5’ VcrvolK- I eenen Onbeweeglijk hield de kunstenaar den I blik op haar gevestigd; het scheen hem, 1 haar toe. Ik ga naar Keulen Ln zal Sinte Ur- alsof baar breed geplooid gewaad den grond f"'- l,‘"“ l.jj... ;i. niet meer raakte. Martha, in naarn der h-ilige gehoor- ten. zaamheid, antwoord mij! Wal zegt de Heei? Meester Hans! riep Martha uit. Gij Hij wil, dat ik den sluier aannetne up i komt immers weer le Brugge, niet waar? den feestdag van Maria Boodschap, zegde Hij antwoordde niet en bleef onbeweeg- •zij op veistaanbaren loon, zordin hel hoofd lijk. De drager*--gmjen met hun voertuig om ie wenden. Gij zult het mijne oud< is vooü, en de p«lgrim was weldra uit het ge- buodschappen, en zij zullen weer.-Jand bie den, maar slechts éénea dag. Alleluj i Ga mee, Hans, zegde de overs c Spreek tot niémand over dit. vizioen. Het is met nieuw voor mij; Martin is bruid on- zt-s Heert-n. haar aan hare hemebehe roeping le ont trekken Op den vooravond van Maria Boodsch ip ham Martha afscheid van hare bloedverwan de reiziger. De zuster opende de poort en zegde: Ik mag de deur niet ve; laten, maar ik zal zuster Aldegonde roepen De zuster portierster belde, en zuster Al degonde kwam weldra, zoo vlug als haar ouderdom en hare kruk het haar toelielen. Toont gij den vreemdelingen het schil derwerk uwer kapel, zuster? vroeg de reizi ger. Dat moet u op den duur wel vervelen. Toch nietverzekerds de zuster; al onze schilderijen bevinden zch in de bene denverdieping, en vooral omdat ik de ver vaardiging er van geholpen h. b, schep ik er steeds genoegen in, ze te toonen en uit te leggen. Hiel] t ,’ij Hemling. zu t’r? Zeker, meester, antwoordde de non: die arme schilder was ziekelijk en kon zich in den beginne nauwelijks bewegen. Ik bracht hem alles wat hij noodig had: water, versch’. eierdooiers om zijne verven aan leggen, oud linnen om zijne penseelen schoon te maken, en wanneer hij zoo bezig was. dat hij de bel voor den refter niet hoorde, zette ik, zonder iels te zeggen, zijn eten terzijde en hield het voor hem warm Is dat niet, wat men helpen noem'? vcrtr, begonnen der buitengewoone kredieten, t waaronder die voor de forten der Maas. I Bij de bespreking der kredieten voor I openbare werken, stond een redenaar van bijna elk arrondissement op, om hier eene statie, daar een steenweg, daar het een of bet ander werk ta vragen. Bij de bespreking der millioenen voor de Maasforten, hebben veischeidene denaars geprotesteerd legen de nieuwe aanvraag van kredieten. M. Ancion stelde voor de kredieten met 100,01)0 frank te verminderen, om alzoo later de kwestie op nieuw te kun nen bespreken ea de rekeningen te onderzoeken. Eindelijk werden de kredieten aange nomen met 66 stemmen tegen 31 en 4 onthoudingen. t n_ N'aeenekleinediskussie over een voor- I Glorie Karei, gezegd Kadot, werklieden w ctnl «»nr» \T I -■ 1- k3 M .lenl/Am -IK J heffen op de taiwe, rogge, sucrioen, gerst, haver, gebranden chicorei, boter en ruw was, is de kamer voor eenen on- bepaalden tijd uiteengegaan. Kleehtcrlijke kronijk» De korrekiionnele rechtbank van Veurna heelt de volgende veroordeebngen uitge sproken Zitting van 30 Juli. Carter Jozef, ko- perslager le Nieuport, 10 fr. boet, voor slagen. I Vervaecke Leonard, gezegd Jan Kladak, stel van M. Dumont, om inkomrechlen le Merckem, eik' 13'fr. boet,’voor dronken* - schap; de eerste daarenboven nog 16 dagen gevang, en 26 fr. boet, voor slagen. Labyt Sdoraon, werkman te Lombart- zyde, 30 fr. boet, voor slagen en 10 fr. voor beleedigingen. Zitting van 31 Juli. Marckelberghe Pharadde, huisvrouw van Alfons D-wulf, kantweikster te Dixmude, eene maand ge vang en 26 fr. boet, voor diefte. - i T’JaecIsi Pieter, metser te Nieuport, 16 rogge bevoorraadt en vóórziet in het te dagen gevang, voor slagen op zijne vrouw. V A>'i ran'rai’ rararcotzan trnn rl i f n»«nniirezan''.a Dood van M. Thonissfen. II. Thonissen, gewezen volksverté* genwoordiger van bet arrondisseuent Hasselt, oud minister van binnenland' sche zaken en oud leeraar bij de hooge- school van Leuven, is maandag in deze laatste stad, na eene langdurige e:l re' pijnlijke ziekte overleden. den mensch, zegde vorkoent. Ik heb in deze versclmidene j der gezondheidsleer te Brussel, is eene onafgebroken oorzaak van zedenbederf en van verdriet voor zijne familie, liet is de groo'ste oorzaak van wanorde, van zedeloosheid, van landlnoperij. van bedelarij. Men mag verzeke en, dat de viervijfden der ongelukkige huisgezin nen het zijn uit oorzaak der ouderlijke gewoonten van dronkenschap. I Donderdag in den na middag is j tc Coxyde eene dieftegepleegd u n huize i bewoners op het veld waren. De dieven zijn langs een venster in de keuken ge- di ongen en hebben er slechts wat tabak en een paar leerzen gestolen. De kinde ren, aleer bet huis te verlaten, hadden de voorzorg gehad de kamerdeur goed te sluiten, hetgeen aan de heeren dieven belet heeft den verkoopprijs van een verken le rooven die in eene kas gebor gen was. Men me dt uit D xmude: Sedert eenigen lijd werd wekelijks gerecla meerd dat er duivenjongen gestolen wa ll. Arthur De Smedt. vanSweveghem, ren uit manden, die alle weken door priester in 'i Seminarie van Doornijk, is eene koopvrouw naar Oostende ge bij Bergen. Uitvoer verboden. Uit hoofde der mislukking van den oogst, heelt Rusland, die Europa nut I r-y -u- kort onzer oogsten van du graangewas, zoowel voor de stokerijen als voor het verbruik in brood, beesieuvoeder, enz. den uilvoer van rogge, roggemeel eti alle soort van zemelen, uit de hiven en ^uupL over de westelijke grenzen, te rekenen komen, van 27 Augusti aanslaande, verboden. Het doel van dezen hijzonderen maat regel is eenen vooiraud graan beschik baar te houden lot ondersteuning der 1 Russische boeren. - n, - -~ Het is vooral Duitschland dat door ^an..d.en we[^nao P?i‘eievoel’ de dit verbod van uitvoer zal getreffm wor den, daar het 90 ten honderd van zijne rogge uit Rusland kreeg. middag is Ti ik l I Dn.. Z /-J .4 2 l. 11 2 1. «aïUSW.’Si ..v....j ---y)-r--j -• f-'VKj. iiiiuHviivoH «v vüiuiuinii pur rcgci. i volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. 1J - j OF -j

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1891 | | pagina 1