HANS HEMLING *e ^el>l ei niet ^elminstevers-tan(1 va"! 1 jaargang.. 24 J I i es 5 leiders der Duiiscbe socialisten,daar ieder volksvertegenwoordiger van bui- Ziebier wat het gouvernement van zin 1° De vergoeding van 200 gulden per Invoci* van fransch vee. EINDE. I Binnen veertien dagen of drie weken gaan wij T binnenland in. Onze tien ezels waaronder een roode staan al gereed. Bidt voor mij en doet, de kleintjes ook voor nonkel Staf lezen; den werkman vcibetere, uil vrees dat het hunne te veel zou verslechten. Ze zijn niet dom, eh, die volksvrien den V Een uur later verliet Hans Hemling nog maals de poort van Brugge, ditmaal om er nooit weèr terug te keeren, en niemand weet, waar ter wereld hij zijnen ouderdom haar te ondersteunen. Zij strekte de armen uit naar de lichtende schilderij en ri^p uil Hier alleen z.il ik uw engelachug ge laat op deze wereld terugzien, mijn kind. Ach Hans Hemling, waarom zijt gij niet hier, om den z"gen te ontvangen van de moeder van Martha, wier liefelijk beeld gij mij bewaard hebt I Een snik antwoordde haar. Hans was naast haar neergeknield. Zegen mij. zegde hij, ik ga heen, voor immer. Hei zal mij eene zoele gedach’e zijn, te welen; dat gij ten mijnen gunste de voor spraak inroept van dm engel, aan wie mijn naam de onsterfelijkheid, en mijne ziel het Paradijs zal te danken hebben Vergelding der Kamerleden. Men zal zich herinneren dat M. Beer- naert in de Kamer verklaard heeft, dat het gouvernement, ter gelegenheid der herziening van art. 47 der Grondwet, eenige andere wijzigingen aan het werk van 1831 voorstellen zou. Men meldt dat onder deze wijzigingen zal begrepen zijn het artikel dat aan ten Brussel 200 gulden per maand toe- ei, men icir uc. I kent als vergoeding voor reis- en vér- VVij Duitsche socialisten zegt Be- falijfkosten. I, IFy willen van geene werkmans- Ziehier wat bet gouvernement van zin Wat wij willen dat jg voor te stellen 'de wonde openlaten in hel lichaam van den veearts moet daarenboven ge- wettigd zijn door de plaatselijke over heid, welke tevens zal bevestigen dat er, sedert twee maanden, ter plaats, geene besmetten de ziekte onder het vee heeft bestaan. Dit getuigschrift zal slechts geldig zijn voor zeven dagen en in handen der douanen afgegeven worden. Bij hunne aankomst aan de grens zullen de dieren onderzocht worden door eenen Belgi schen veearts, ten koste der invoerders. Kiezing te Luik. Donderdag is M. Alban Poulet zonder strijd lol senator gekozen van het arron dissement Luik, in vervanging van wij len M. d’Andrimont. M. Poulet bekwam 520 stemmen op meer dan 8000 ingeschreven kiezers. Er waren slechts 55G kiezers aanwezig en 36 witte briefjes. Sterfgeval. Mgr. Bruno Van Hove, rustend vicaris- generaal van het bisdom van Brugge, huis- pralaat van Z. H. den Paus, en ridder der Leopoldsorde, is woensdag te Thielt overle den. Hij was geboren te Isegtiem den 5 november 1819. Mgi*. Van Hove was een der uitmuntend- ste priesters van de Belgische geestelijkheid en hert! eene schitterende loopbaan vervuld. Zijns dood zal diep belieurd worden. Tén gevolge van eene bijblijvende zieke lijkheid had Mgr. Van Hove in Mei 1890 zijn ontslag van zijne verschilligen hooge bedieningen in het bisdom gegeven en ging te Thielt verblijven bij zijnen bloeder, doktor en schepen te Thielt. der tegenwoordige samenleving. Wal wij maand in zitting is afgeschaft, 2° Zij is vervangen door a) Eene vaste som per dag aanwezig heid. Deze laatste zou bestadigd worden door het teeken van een register, zooals het nu het gebruik is in den Senaat. b) Eene reiskaart per spoorweg, gel dig op alle dagen van Kamerzitting, tus- schen de woonplaats der leden en Brus sel. c) Eene vergoeding berekend volgens den afstand tusschen de hooldstad en het gewoon verblijf der volksvertegenwoor digers. 3° De volksvertegenwoordigers die Biussel of de voorsteden bewonen, ver- knjgen geen andere vergoeding dan de aanwezigheidspenningen welke 40 of 50 frank zouden beloopen. De kiescijns voor de kiesbaren van den Senaat zou van 1000 guldens op 1000 k. gebracht worden. De volksvrienden. De sccialistsche bladen schreeuwen gedurig dat de socialisten alleen de ware vrienden van het volk zijn, dat zij alleen werken voor de verbetering van hel lot v*i den werkman. De socialisten van alle landen en na tiën der wereld hebben dezer dagen een kongres gehouden te Brussel, en wilt ge weten wal Bebel, een der voornaam- ste I volgens den Patriote gezegd heeft? Wel, men leze het volgeude bel, wetgeving weten. relikwiekas waren ontstoken. Bij het was licht kwamen de hemelsche figuren van je H, Ursula en hare gezellinnen schitterend uit. De vreemdeling knielde neer en hield de oogen op het beeld der h-ilige gevestigd. Zuster Aldegonde zag de bewondering op zijn gelaat uitgedrukt. ’t Is toch zulk een domme of dwaze mensch niet, als ik had gedacht, zegde zij in zichzelve. Eene dame, in zwaren rouw gekleed, trad binnen en knielde naast de zuster neer. Zij snikte luide, als buiten zichzelve van droef heid. Hebt toch een weinig overgeving in Gods H. wil, vrouwe Van Osten; uwe tranen zullen u uwen echtgenoot niet teruggeven, zegde zuster Aldegonde stil. Ach, zuster, snikte de weduwe eene nieuwe beproeving is mij overgezonden, mijne dochler is gister gestorven. Enopnieuw in tranen losbarstende, ging j sleet en zijn graf vond, zij wankelend naar hel altaar. De vreemdeling en de non haastten zich, s Niet kwaad gedaan! Meesterstukken zijn het, waarvoor prinsen en prinsessen, ja bis schoppen, aartsbisschoppen en kardinalen met bewondering hebben gestaan! Niet kwaad gedaan! Tien juar lang heb ik de bezoekers rondgeleid, en in al die tien jaar i zijl gij de eetsle, die er niet over verrukt zijt. Dat komt misschien, door dat ik zelf schilder ben, hernam de vreemdeling limg- lachend. Zeer waarschijnlijk; een weinig af gunst! Ik zou wel eens willen weten, of gij ze ook zoo kunt maken, meester schilder? O neen, nu niet meer, zuchtte de schilder. Waar is de relikw.ekas van Sinte zijn Ursula! In de kapel, aan het einde van dezen i gang, rechts; gij kunt niet missen. En de zuster, ontevreden net hoofd schud dend, gaf den reiziger u n l eken, dat hij zou vco gaan. Eenige personen baden in de kap>l, waar een giool aantal ke.tsen rondom de Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 tr. ’sjaars; niet dc post 6 tr. Annomen ïiO pen timen per 1<:.^ !,e .-'twte ettert volgens plaatsruimte. - Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. - Een N' 18 cent. - Aftouderlijke nummers voor arhkels, enz. 20 Ir. hel 100. De Annoncen voor Belgie (Ier uitzondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office dePubliciii:, Miii/dalenasfraal, 46, te Men schrijn in bij BONHOMME-RYCKA.SEYS, drukker uitgever. Zwarte Nommnsiraat, 4, te Veurne, en in dc Postkantooren. trekiircn wan tien ijxerertweg. fl. «Buil tot 380 SepteisiIJer HET CEHEIIR DER KLOOSTERZUSTER. o 6' Vervolg. De vreemdeling stemde dit gersedehjk toe. Onder het praten waren zij in dc kapit- I lelaaal, een schoone hooggewelfde luimle, gekomen, waar verscheidene triptieken en panneelen, met zorg op ezsls geplaatst, welke met donkere drapperkên b kleed waien, hel oog streelden door hun ee.ijk koloriet. De vreemdeling bezag die kunststukken met een droevigen glimlach. Dit en i stilzwijgen maakten de bejaarde zuster een weinig kwaad. Nu, meester, wat zegt ge ervan? vroeg z*j ’lisniet kwaad gedaan, antwoordde de vreemdeling. Niet kwaad gedaan! Mijn goede man, i De vlaamsche witte paters op weg naar Midden-Afrika. In T eerste van Juli hebben deze moe dige zendelingen, waaronder Pater De Beerst, van Adinkeike, hun vaderland der ingevoerde dieren. Het handteeken verlaten en zijn, na hun afscheidsbezoek bij Z. M. Leopold II, naar Parijs ver trokken en van daar naar Marseille, waar zij den 12 Juli zijn ingesctieept-op weg naar Zanzibar. Pater De Beerst had ons beloofd ee nige wetensweerdige mededeelingen te schrijven over zijne verre reis en over het zwarte Gongoland. Hij heeft woord gehouden; te Zanzibar aan land gestapt, heeft hijne aankomst in het zwarte land aan zijne familie laten kennen. De eerste brief aan zijne familie, dra gende het postmerk Zanzibar 3 Au- gusti, en toegekornen te Veurne den 21 Augusti 8 M., luidt als volgt Zanzibar, 3 Oest 1891, Dierbare Mette en Schoonbroeder, Zaterdage zijn wij in Zanzibar allen goed en gezond aangekomen. Wij heb ben de allerbeste reize gehad, uitge weerd in T keeren van den Guardafui- kaap. De zee was er zoo geweldig dat ons schip, dat den helft van den tijd met zijn neuze onder ’t water zat, boven de zestig duist kilo’s water ingeslokt heeft. Wij hebben drie dagen moeten kampen om eene enkele dagreize at te maken. Hier in Zanzibar zijn wij in ’t piije ^tn den winter. De menschen zeggen dat Tin lange zoo koud niet geweest eu is als zaterdage. ’k Zweette ervan; wij had den acht eu twintig graden warmte, het geen een schoone zomerdag is in Veur ne Ambacht. oensdap, 26 August ISfM- willen dal is die burg'erssamenleving van de aarde alben verdwijnen. 1 Wat wij willen dat is Zoo vroeg mogelijk het laatste uur van die samenle- ving doen slaan, en ze vervangen door de socialisscbm maatschappij. Daarom hechten wij er geen belang n aan redmiddels te zoeken tegen de kwa- len der werkende klasse». Dat is nu een zonderlinge vriend van hel volk, zult gij zeggen. Inderdaad, een zeer zonderlinge; maar in T geheel geen dwazerik. Indien het lot van den werkman ver beterd werd, zoodat elkeen kontent is, dan zouden er geene Bebels moer noo- <lig zijn. Er zouden geene socialisten meer zijn, en dus ook geene leiders die het volk kunnen gaan vertegenwoordigen in dc Kamers, op kongressen en andere bijeenkomsten, die gelegenheid geven tot pleizierreisjes en lekkere feestjes. Rebel verstaat dat en de meeaten met kem- Bij ministerieel besluit van 14 dezer, Zij willen dus niet dat het lot van .g jjesjujt van gg februari laatst, waarbij de invoer in Belgie en de door voer van fransch vee verboden was, sedert woensdag laatst ingetrokken. De invoer blijft echter onderhevig aan het voorbrengen van een getuigschrift van gezondheid, afgeleverd door den veearts der plaats van voor.komst, aan duidende het getal en de beschrijving 131 5 51 C 06 C 00 6 32 7 05 Brussel (vertrek) Gent Lichtervelde Cortemarcq Mandzaeme Zirren lessen Dixmude Oostkerke AvecappelU Veurne Adinkerke Ghyvclde 5 oo 5 14 5 23 5 29 5 36 3 13 3 40 4 07 7(5 7 15 7 21 7-34 7 40 7 47 7 53 «04 O ('0 9 16 10 56 5 45 8 11 ■J 19 11 (6 a moig 8 00 1 15 Duinkerke (vertrek) Ghyvelde Adinkerke Veurne Avecappelle Oostkerke Dixmude Eessen Zarren Uandzaeme Cortemarcq Lichtervelde Gent 02 5 12 7 07 1 12 5 28 7 1G 1 50 5 39 7 55 8 15 3 15 7 05 9 20 5 24 8 24 10 48 10 49 5 00 Cortemnrcq n«x« Oostende, - 42 M tl II 02. I 14, 4 53, 5 7 18 O<istun<lu-C<Htem«inq, 5 45, 8 65, 12 23 4 22, 6 15, 8 13 Cortem-Mpw7 01 9 10 1 51 5 29 7 59 IJpei-C>r:em4 20 7 IS ,O«8 12 15 356 6!» Lielitui velde naar Kortrijk, 5 12. 8 24 9 47, 11 37, I 26, 5 49,'7 <»7, 9 43 Korhijk naar Lichtervelde u Brajj.^S 24 11 02, 12 35, 1 25, 4 22, 6 44 Brugje naar Kortrijk, 7 45, 9 04 10 37 11 00 12 40 5 05, 6 42 Oostende-Brussel 5 27 6 18 7 35 11 ’IS 11 48 2 57 3 37 a 52.5 53 8 25 8 38 --II—ll'll»! ----- 1654 5 08 5 00 1131 3 43 5 54 12 06 4 16 6 07 7 15 10 10 12 15 4 24 6 20 7 22 10 18 1222 4 516 28 7 30 10 26 12 30 4 59 6 36 7 42 10 56 12 43 4 53 6 48 7 48 1042 1249 4 59 6 51 7 55 1049 1256 5 06 7 01 5 42 8 01 10 55 8 10 1 1 04 8 22 11 14 7 32 9 34 12 22 Brussel (aank.) 8 45 10 55 o is Duinkerke naar Parijs en ’8 ““-Vg. Duinkerke (rertr.) 10 41 Ah echt 2 20 Aiaieus 5 55 Purijs (aankomst). 5 25 'b Hvonda Parijs (vertrek) 7 10 Duiukerke(Aank). 12 13 Xieuport Dixtnude-Oent Nieuport (stad)-l)ixmude, 12 08 1 56 4 17 Dixinude-Nieuport 2 55 5 58 8 24 Parijs naar Duinkerke 2 45 6 16 8 01 11 25 11 *05 9 44 en 7 ('6 7 01 7 45 9 48 ’u merg 6 -55 8 42 9 30 11 25 'b morg. 6 05 4 01 Veurne Duinkerke 9 56 12 06 irn-iTF rrniiiiMii n nii" 9 35 3 00 5 58 5 35 7 45 11 02 11 58 4 09 6 00 7 36 «54 »01 12 10 1 42 5 19 7 46 857 7 10 913 1222 200 552 800 9 15 7 16 9 19- 2 66 8 06 9 21 7 !1 9 24 - 2 11 8 11 9 26 2 18 8 18 9 53 227 559 «26 9 42 2 38 6 05 8 37 9 51 2 46 613 8 45 1 08 2 55 6 20 8 52 10 05 10 17 1039 1108 OF .i.i i in ui OTMawmijmiTway-- - i 617 01 12 10 913 12 22 919- 9 24 7 28 9 31 - 7 40 9 38 12 47 7 51 9 49 - 7 59 9 57 8 07 10 05 8 19 10 16 8 26 10 25 Duinkerk, axnk. 8 57 1 0 52 -

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1891 | | pagina 1