DE SMOKKELAAR. P 2 September ISSH. VV oensdag jaargang. V Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel.De groote letters dagen werd ie Gent met veel luister het I y I maar buiten de stad uw vijand. Dat is mijn plicht, en geloof mij vrij dat het mij pijnlijk valt denzelvcn jegens u te volbrengen. Waarom dan. controleur? maar gij hebt lot nu toe zoo vriendelijk met wij ge handeld. Goed, hervatte de controleur een wei nig gestoord; doch ten uwen voordeele ver wittig ik u dal ik de strengste bevelen ge geven heb. J?eer wel, controleur, ga zoo maar voort O! ik zweer u dat ik uwel krijgen zal. Zoudlgij hervatte de heer Lagrand. Hut zal mijne eer gelden, zegde de controleur, uoor den schimplach en de koel bloedigheid van den heer Lagrand aange- hitsl, en ik verzeker u dat gij binnen kort zult betrapt worden. Laat ons beter doen, zegde de heer La grand altijd bedaatd, wij zullen tien louis verwedden, die wij den heer Donzac in be waring zullen geven; wij zullen wedden dat ik binnen eene maand na dezen, dag on- Do werkzaamheden van dit l«ongres, waarover het fondsenblad breedvoerig verslag heelt gedaan, zijn al te uitge breid om in een weekblad, zelfs maar in ’t kort te kunnen vermeld worden. Vergenoegen wij ons dus met de melding dat Noord- en Zuid-Nederlan- ders, van de eene zijde Roomschen en protestanten, van de andere zijde katho lieken en liberalen, maar allen over tuigde beoefenaars en verdedigers der eene moedertaal, hand in hand hebben samengewerkt tol dezer verheerlijking en dal hunne betrekkingen, voor gansch den duur van hei kongres hartelijk en broederlijk zijn gebleven. Tal van maatregelen werden geno men en wenschen uitgedrukt, welke allen voor doel hebben de eenheid onzer moederspraak, de herkenning van bare rechten, de vernauwing van den broe derband tusschen Noord en Zuid, die op taalgebied maar één volk uitmaken, te bevorderen. Zulke betoogingen kunnen stellig niets anders dan goed doen, het bestaan en den bloei onzer taal- en letterkunde bevestigen en de verfransching, dien kanker onzer vlaatnsche gewesten, meer en meer achteruitdringen. Wij katholieken vooral, zien in hel behoud van onzen alouden volksgeest, van zijne zeden en geb; u ken, een rnid- in dn bladje doet, is een verloren werk man, en bij moet daarin de goddeloos heid aanleeren, den haal puilen tegen de priesters en de Kerke, de onverschil ligheid aannemen voor al wal hij van te vooren eeibiedigde, ingezien men in het Laatste Nieuws spot met zijn Geloof en zijne katholieke overtuigingen. Dat de werkman, dien wij vermaanden dus oplette en zich.niet blootstelle aan hel verderf. Die het gevaar bemint zal erin vergaan. Dal deze die eenigen invloed bezitten de lezing van hel Laatste Nieuws verbie den. Daar zijn wel fabrikanten die aan hunne werkleiden verbeiden van naar socialistische meetingen te gaan. Waar om zouden zij voorkomen dat hun werk volk goddeloos wordt en alzoo rijpe wordt voor het socialismus De oorlog dus weze verklaard aan dien vijand die daaglijks onder aantrekkelij ken vorm in ’t huis dringt van den werk man, en daar troont nevens den heerd, en zijne verderfelijke lessen spelt en onkiuid zaait in de zielen, en haat op- stooki in de herten en alles mei zijnen vuilen adem bezoedelt. Sa, vlaamsche Christene jeugd, de goede bladen verspreid die de zeden en ’t geloof'van ons werkvolk staven, opdat wij later de gevolgen nier te beklagen hebben van onze onverschilligheid en de 1 eerste slachtoffers niet worden van de opgewondene driften en de ai-tigesiookte geesten. Wij krijgen een der laatste nummers van dit vuilbladje in handen en wij en treffen er niet min dan drie, vier kolom men aan tegen godsdienst, tegen den goddelijken Stichter der katholtjkè Ker ke, legen zijnen stadhouder op de aarde den Paus, tegen de pastors, paters en vrije koopwaren zal doen inkomen en dat gij het zult zijn die mij dezelve zuil aan- biengaa. Ik? gij wordt zeker gek, mijnheer La grand. Wilt gij wedden? Wel drommels, ja, hervatte de con troleur, wij zullen zien. Maar gij zult ver liezen en betaltn. Ik heb hei u gezegd, hernaatn de lieer Lagrand, wij gaan het geld halen en bij den heer Donzac in bewaring stellen. Zoo gezegd zoo gedaan. Ondertusschsn verliep de lijd en de heer Lagrand ontmoet te den controleur niet. Maar twee dagen vóór den bepaalden lijd begaf hij zich bij den heer Donzac, en de eerste persoon welken hij zag was de controleur der dou anen. Welnu, zegde de controleur glim lachende, hoe is hei met onze wedding? Ter duivel, antwooidde de lieer La grand, hoe heb ik dal kunnen vergeten maar alles is toch nog niet verlote; ik heb nog twee nachten. (vervolg Vooral de feestelijke sluitingszitting van hel kongres mag puik genoemd worden. Nadat het gewone werk was afge daan, voerden vier der welsprekendste mannen hel woord, namelijk de lieeren De Beucker, dr. Amand De Vos, de eerw. heer dr. Claeys en Mr. Odillon Périer. 't Was inderdaad een waar letterkun dig gastmaal. De eerw heer dr. Claeys, heeft eene prachtige medeslepende, geestdrift ver wekkende voordi acht over s hrijven voor het volk gegeven, waarin hij Conscience, als waren volksschrijver aan de tegen woordige letterkundigen tol voorbeeld stelde en bewees dal de hoogste beloo- ning van een kunstenaar is, niet zoozeer bewondering te hebben verwekt, dan wel gewerkt te hebben om hetgeen den volke goed was. M. de minisiër, zelve vlaming zijnde, moei eenen Imogen dunk m idegedragen hebben van de kunst en welsprekend heid der knappe leiders onzer taalbe weging. Hij heeft dan ook beloofd altijd de rechtmatige eischen der Vlamingen met vuur en kracht te zullen steunen en alzoo mede te werken tol volledige her stelling van al onze taalrechten. Die belofte, in de handelingen van bel kongres geboekstaafd, blijft eene verbindtenis voor het Staatsbestuur en mag als de opsomming gelden van al het nuttige door het kongres voortge bracht. B>c kiezing van 1 zal boven elk andere belangrijk zijn. Men weet dat er in dat jaar spraak zal zijn van de verandering.der grondwet en ook van een langen steen van li berale trucs, waarvan wij in 1890 en; 1891 nog slechts hel begin hebben ge zien 1 De doctrinaire, radicale en socialis tenpartij maken zich op eene geduchte manier gereed, om in dat jaar een groo- len slag te leveren; zij hopen alsdan de Met laatste Siiewws* w Sedert eerJgeo tijd wordl er in stad Niets’ geleerd 'hebbende, zijn zij ge- en.nu bijzonderlijk op den buiten eene reed om al hunne voorgaande dwalingen duivelsche propagande gemaakt, voor en onrechtveerdigheden te herbeginneneen bladje aan 1 cent, te weten, het school- en kerkvervolging, gedwongen soldatenspel en altijd klimmende belas tingen. Doch ook de conservatieve partij is wakker; zij maakt zich gereed om een wettigen en krachtvoilen weerstand te bieden; het grondwellelijk recht, alle vrijheid en het koningdom moeten door hen verdedigd worden tegen den aan val der openlijke en geheime tegenkan- ters. De uixslag der kiezing van 1892 zal over de toekomst en het bestaan van Belgie beslissen. Hei belang dezer kiezing wordt dan ook begrepen: in elk arrondissement zal er stiijd zijn. Wij weien dat zelfs in de arrondissementen, waar sedert jaren de conservatieven niet opkwamen, zij in 1892 met eene volle lijst zullen optre den. Algemeene strijd dus want het is zoo dat men des te beter den geest des kinds kennen zal. Te Luik zelfs, naar men ons bericht, zal men eindelijk op komen en doen zien dat de conservatie ve geest daar niet voor eeuwig door de Frères begraven is. Slechts een klein jaar scheidt ons van de kiezingende maanden vliegen om ou men za. wel doen met tot op eenige weken voor de maand juni te wachten, om hetkiesweik te beginnen. Op vele plaatsen is er veel in te rich ten er. veel in te lichten men vergete het niet, voo'al dewijl de knechten en helpers der doctrinaire partij de sociabs en voorgenomen hebben eene dubbele werkzaamheid aan den dag te leggen, om door hunne stelsels, de boeien lot het omwerpen der pa- pei ij over te halen. In den grond zijn de liberalen, radica len en socialisten het volkomen eens, en men heeft de laatsten wijs gemaakt dal de eerste wei king beslaan moet in het conservatief' ministerie om te stooten, wil men geraken tot de herziening in den breedsten zin des woords, en tot,... hetgeen er uit volgen moet. Opening der jacht. kongres gehouden. i welmeenend werkzaam waren, mannen Gedurende vier dagen kwamen de 1 die v:m hunne vlaamsche werking arj- drie afdeehngen van het Kongres regel- j dere uitslagen verwachten, wij zijn matig bijeen en behandelden vraagpun- i overtuigd dat zij dwalen. Doch dat is ten van hel grootste belang voor de taal- geene reden voor ons oa hunne mede werking op zuiver vlaamsch gebied te verwerpen of om hun de onze te weige ren. volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 13 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden. ontvangen door het Office dePublicité, Mggdalenastraat, 46, te P,rosset Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonuenslraat, 4, te Veurne, en in de Poslkantooren. Omtrent het jaar 1788 leefde te Brian- behendigheid in het smokkelen zeer bekend was. Hij was juwelier en werd Lagrand ge naamd. Zijn winkel was opgevuld met zak- horlogien van Geneve, welke aan de vensters stoutweg ten toon werden gehangen. Menig maal, doch viuchteloos, hadden dn lolbe- ambten gepoogd zijn spoor te volgen Zij bespiedden hem op het oegenblik dat hij uit j de stad ging; zij bewaakten de uitwegen; zij wachten hi m dag nacht af, in de zekere hoop van hem in ‘l voorbijgaan te snappen; doch wanneer een hunner zich dan eens naar de slad begaf, was hij niet weinig ver baasd Lagrand, geruft eene pijp rookende, op den dorpel zijner daur te zien staan. Op eenen avond, onder andere, kwam Lagiand, geladen met eene volle doos juweelen, naar Briapfon terug. Dr poorten waren gesloten, dus mocht nij niet hopen b nnén te komen; wat doet hij Om 10 uro ’s avonds draagt hij eenen grooten hoop strooi in de nabij heid der stad en steekt denzelvsn in brand. De vlammen flikkeren.... de brandklok der icon (Frankrijk) een man, welke door zijne stad klept... de inwoners en hel garnizoen snellen naar buiten.... Lagrand maaki ge bruik van het gewoel en komt ongehinderd te huis. Op zekeren avond bevond zich die won- derslimme mensch bij den heer Donzac. die alsdan te BriaiiQon koffijhuis hield. De con- t 'olcur der douanen kwam er binnen en zette zich met hem aan het spel. Het gesprek viel op hel juweliers beroep. Maar, mijnheer Lagrand. z-gde de controleur die twee spellen had gewonnen, gij zijl een braaf man en waarlijk het spijt mij dat gij eenen zoo gevaarlijken stiel uil- I oefent. Gevaarlijk, controleur Ik heb mij nog ove: mets le beklagen. Neen, maar het zal niet lang aanloo- pcn. Luister, inBriancon ben ik uw vriend del om het volk, ook op godsdienstig voor verleiding ei» bederf te behoeden. Zijn eronder de li- welmeenend werkzaam Nederlandsch Kongres. Zondag 23 Au’gusti -en de volgende en zedelijk gebied, 2 _.w. ‘__i i •-•*- - -j— XXI* Nederlandseb taal- en letterkundig berale Vlamingen, die op bet kongres f>, 2_... welmeenend werkzaam Gedurende vier dagen kwamen de die van hunne vlaamsche werking matig bijeen en behandelden vraagpun- 5 overtuigd dat zij 1 en letterkunde zoowel van Noord- en Zuid Nederland. De openingszitting. welke den zon dag na middag plaats greep, nadat de HolJandsche kongresléden in praebtigen stoet waren afgehaald en op hel stad huis door M. den burgemeester Lippens verwelkomd, had plaats onder hel voor zitterschap van M. de Maere-Limnander en werd vereerd met de tegenwoordig heid van dr. Scbaepman en M. J. Van Droogenbroeck, de eerste afgevaardigde van de Hollandsche en de tweede van de Belgische regeering. De laatste algemeene vergadering, alsook het banket, waarmede het kon gres weid besloten, werden vereerd met de tegenwoordigheid van M. De Bruyn, minister van landbouw, nijver heid en openbare werken. vesting, wa: ruit zij sedert 4884geslagen werden, weer in le nemen. reed om al hunne voorgaande dwalingen i duivelsche propagande gemaakt, Laatste Nieuws. Het is onze plicht de menschen te waarschuwen legen de ver derfelijke stelsels die het voorhoudt en verdedigt. Opgesteld door een der bij zonderste vlaamsche schrijvers. Julius Hoste, is het zooveel te gevaarlijker, daar het een zweem van waarheid of ten minste van waarschijnlijkheid aan de afzichtelijkste valschheden en de on- beschaamste leugens weet te geven. Noch Godsdienst, noch overheid eer biedigt het, en zeer dikwijls is het na kend van het socialismus te verdedigen of zijne leeringen op te hemelen. Een werkman die zijne dagelijksche lezing «W» ■.'•V V ff gerrsa? ignyy- zth-ia:-gscsKki ixsuggrwaaMggua De opening dér jacht in Wcst-Vlaanderen is vastgesteld op 10 September aanstaande. De jacht met hazewinden den 26 September en de jacht op de fezanten en groot wild den 1 Octo ber. De patrijzenjacht is gesloten na den 31 October, en alle slach von jacht na 31 December, 1 1 U U. V .J —“J fc, I -

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1891 | | pagina 1