i rJ DE SMOKKELAAR. r i V 36. Woensdag 9 September 1895. 47e jaargang. i Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De Teote IcO-rs vnlcrnnc ivlnn temtw» T) 1 *_n* i r T?__ Mr IH t A. .1 ,..J I i I, i 1 noodroep derellende hooren verzachten Een koninklijk besluit van den 27 Augusti laat de herstellingswerken toe ij brief dat zij niet weel wat gedaan wij kunnen aanbalen. ludien de prachtuitgaven verminder- den, men zou welhaast de schrikkelijke volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office dePublicitè, Magdalenaslraat, 46, te Rrwtxel Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonne.nslraal. 4. te Veurne, en in de Postkantooren. Keclitcrlijke kronijk. De korrektionnele rechtbank van Veurne heeft de volgende vcioordsehngen uitge sproken Zitting van 22 Augusti. Depuydt Ka* rel. werkman te Sluyvekenskerke, 100 fr. boet, voor verdragen van wild. Butaye Hendrik, herbergier te Hond- schoote (aangehouden) en Smis Gamiel, liedjezanger le Loo, de "erste cn j i-ir go. van cn 200 fr. boet; de tweede 2 mamden gevang en 26 fr. boet, voor b leediging door dad*' en geschriften. Cloet H «ink en Cloet Philippes, werk lieden te Ni uport, de eerste 8 dagen ge vang en fr. 1-57 boet, voor bo chdehki, de tweede bi rgtrlijk verantwoordelijk- Zitting van den 24 Augo t. Tait Hendrik, schaarslijper te Clerckcn, 1 jaar gevangen 100 fr. boet, voor slagen. Bylle R»né, 18 jaar, Be°ckaert Polidoor, 20 j lar, Lauwers Justin, 22 jaa', Beeckaert Leonard, werklieden te Wournen, de drie eerste elk 100 frank boel, voor jachtdelikt, dc tweede nog 100 tr. boet, voor niet afge ven van zijn wapen; de eerste nog 1 miand, voor opstand, de vierde burgerlijk verai t- woordelijk voor de kosten. Devos Pieter; werkman te Proven, 100 fr, boet, voor jachtdelikt. Houcke Pieter, 23 jaar, dienstbode te Ghyvermchove (aangehouden), 3jaar ge vang en 10 jaar omzeg zijner burgerlijke rechten, voor aandagen legen de eerbaar heid. 1’ Vervolg. Ja, maar als ik u hel gesmokkelde goed moet aanbrengen, dan zal het vrij «moeilijk zijn, hervatte de controleur der douanen. Kom, kom, gij hebt gelijk en ik zal mij maar voor overwonnen houden. Heb ik verloren, des te beter voor u; en om u te loonen dat er geen wrok bij is, doe ik u het voorstel van morgen met mij Ier jacht te gaan. Zeer gaarne, mijn vriend, zeide Je controleur, gansch verheugd omdat hij dacht de wedding gewonnen te hebben, iK kan u niets weigeren. Des anderendaags gingen zij samen ter jacht. Omtrent den middag schoot de heer La- grar d eenen schoonen haas; dit was heel de jacht. De twee j tgers, halfdood van honger, vertoefden’s avonds in een dorp en stapten b-ntien bij eenen wildstiooper, wiens vrouw zich haastte iene maaltijd, bestaande in eierkoek, enz. gereed te maken Decon- lioleu; <kr douan n, m de b.iookte kamer i i Dat is wraakroepend in i hyl duurt - <n.. -- ...i" I gelie -.egt wee de rijken! en dal woord i dat niet ;a toorbijgaan, is schiikkeiij- ker dan ai de werkstakingen en omwen- j te.ingeii die ons bedreigen. Wat is daaraan gelegen, zeide La grand, mits wij hier zijn; dat hij die gewon nen beeft neme wat hem loekoml. Van nu tot morgen heeft men toch den lijd niet meer oin iets te verrichten. Wanneer het geld op dc tafel lag vroeg de heer Lagrand Wie heelt thans verloren, controleur? Waarlijk eene zonderlinge vraag Gij. Zijl gij er zeker van Hoe?.... Maar ik geloof niet dat ik u sedert eene maand onvrije koopwaren heb aangebracht. En indien gij nogtans de verliezer waart. Ik? riep de controleur. Controleur, zegde de heer Lagrand, neem uwe weitasch. Hier is ze. Doe ze open en neem er don haas uit, vervolgde de heer Lagrand. Wat .hommel wilt gij dat ik met den haas doe Neem hem er maar uil; neem ook uw nies en snijd hem den buik open. De controleur werd bh-ek. Hij opende het beest; de haas waarvan she ds hel vel overbleef, was gansch met zakhorloge:» van Geneve opgevnlil. Welnu, zegde de heer Lagrand, hebt 13’lichtgelden. M. de Burlel begint orde te brengen in de., wachtgelden, die door oflicieele onderwijzers sedert 1884 worden inge palmd. Een eerste serie van afschaffing is verschenen. Henegauw komt vooreen vijftigtal besluiten in die afschaffing. Verbeeld u dat er daar schoolmeesters waren, die een jaar, zelfs maar eenige maanden in dienst waren, en die van 1884 al wachtgeld trokken. gij verloren O! ellendige wildstrooper, dal zult gij boeten Die is thans niet verre te zoeken, zegde de heer Lagiand. Ten andere zoudt gij on gelijk hebben het op hem le munten. Ik zelf heb alles loebereid, alles gedaan. Indien wij niets gescho en hadden, zou ik mijne j icht göioch' hebben en gij ongetwijteld de uwe. Zoo gij integendeel eenen haas ge scholen had, zou ik tijdens het avondmaal de vei wisseling gedaan hebben. Wat zegt B’j nu? Ik zeg. ik zeg... dat gij met Satan omgaat. De controleur kon nooit aan d^n heer Lagrand deze pert ten volle vergeven. In het begin van 1790 werd de heer La grand, die het geduld der tolbe.imblcu ver moeid had, op den dorpel zijner deur a m- gehruien, en met eene kooid aan den hals, naar de gevangenis geleid, alwaar hij moest gevonnist en onmiddelijk opgeb?ng :n wor den, wai t alsdan ging hel gerecht spoedig te werk; maar de omwenteling was aan i 't woeden en ontroerde Frankrijk. J Lagrand wa%algemeen bekend. Toen de j galg gereed stond viel het volk, dat deszelfs I macht begon te loonen, met geweid op het. 1 weik'uig der doodstraf, wierp hel oinverre; Vcrschilllge tijdingen Als gij Zwitsersche Pillen koopt, eischt wel dat zij van Parijs komen, uit het fabriek van A. Hertzog, apoleker. Neemt er geene andere In Londen is eene etersgilde gesticht; de kokbaas trekt jaarlijks 37,500 fr. Ovei eenigen lijd moest hij naar Parijs om een rost beef te bereiden voor den prins van Wallis die bij eenen rijken bankier ter tafel uitgenoodigd was. Voor zij tie reize kreeg hij 4000 fr. Herbert von Bismarck, als hij laatst te was, \erloor in eenen nacht twee I en eenige duizend fr. in ons land gaai het niet beter een jonge heerschap verspeelde onlangs 40,000 Ir. in eenen nacht. De kursaal van Oostende is verpacht voor drie jaar voor 310,000 fr. ’s jaars, zijn dat ook geene klaarsprekende cijfers. Gaat in de grooie stralen onzer steden; hoeveel winkels zijn er niet die het wa ter in den mond doen komen, en nijd en afgunst baren. Het is niet gemakkelijk voor de jonge dochters altijd voor die schoone uitstellingen te gaan en er nooit iels van te hebben. Zij werken geheele dagen en nauwelijks genoeg om droogen biood te eten. I hunne oogen. Zij bezitten metsen win nen bijna niets, terwijl andere lui en vaddtg leven, en geld bij hoopen ver kwisten in allerhande ijdelheden. In Parijs leeft eene Amerikaansche wier zilveren tafelgerief 675,000 fr. kost; bij duizende arme meiskens win nen geen halven frank daags. Onlangs sliert te New-York eene vrouw die een halsband droeg geschal op een mtllioen en half. Vrouw Vander bilt ging kortelings naar den theater, haar hoofdsieraad kostte zeven millioen en halt. Nog veel andere voorbeelden zouden 6 oo I 617 9 33 5 00 .?.eTLrCk,,rC“ V““ de“ iizere“we»* 1 duii tot 30 September rondziende, bespeurde eenen voortreffelijken haas, die aan den nagel hing en versch ge scholen was. Wilt gij mij dien haas verkoopen vroeg de controleur aan den boer. Ik mag niet, mijnheer; ik heb beloofd hem morgen le Brian;on te leveren. Gij zult wel eenen anderen schieten; ik zal dan toch niet zonder iets van de jacht komen. Ik geef er u gaarne twee kroonen voor. Twee kroonen! Vrouw, wat dunkt er u van?zegde de boer. Geef hem maar, riep zij, en tracht morgen een >n anderen te krijgen. De controleur betaalde verheugd en deed den haas in zijne weitasch steken. Toen hel avondmaal gedaan was, keerden zij weder naar Bi ian^on en kwamen voor hel koffihuis van den heer Donzac. Nog een glas eer wij scheiden, zegde de controleur, cn zij traden bmnen. Hoe is de jacht vergaan, mijne hee- ren, vroeg de heer Donzac. Zcergned. anlwoordode heer Lagr.ind. de controleur heeft eenen schoenen haas ge. I schoten Geef ons bier en breng ons ook de Doch de pracht zal riieiveimioderen. in hare onverzaadelijke «vraatzucht. Quod super est date paupenbus, sprak de Zaligmaker der wereld, wat gij over hebt, geeft het aan de at men. Welke vrede voor de samenleving indien die wijze raad, dal goddelijk gebod gevolgd wierde MaarHoe meer de inkomsten toenemen, boe meer de liefdadigheid vergeten wordt, schrijft een rechtsge leerde. In plaatse van aan te groeien, de weldaden verminderen naar mate de rijkdommen vei meerderen; de pracht wint alujd aan, zij slokt alles in, het een mtllioen na net ander. Wat te Brussel in slempenjeu vei kwist wordt, het tiende deel ervan zou genoeg zij om de won- det lijkste lietdewerkeu te onderhouden. Menigmaal, met den werkman in betrek zijnde,! heelt men gezien hoe die ver kwistingen hem vinnig maken. De wereld zegt wee de armen! maar I... ___.t maar een tijdeken. Hei Evan- Pracht en Ellende. De samenleving loopt gevaar van te \ergaan, hoort men langs alle kanten; de werkstakingen die sedert 30 jaar herwaarts alle stappe woelen in alle landen, doen ons waarlijk vreizen dat wij op eenen vierberg dansen die eens- daags ons allen inslokken zal. Welke zijner de oorzaken van? Nice Wij zouden er velen kunnen vinden, honderd doch een der bijzonderste is de piacht. Rijkdommen liggen bij eenigen opge stapeld; van die rijkdommen wordt er meer en meer misbruik gemaakt om pracht en eerzucht wijderen toom te laten; men spijst eigen hoogmoed en praalzucht, en bet hert verliest alle ge voel van medelijden voor de armen en noodlijdenden. Met wat ooge moeten de ellettdigen die van alles gtlnek lijden, de lijken aanschouwen die onschatbaar veel geld aan pracht verhangen? met een klein gedeelte van de verkwistingen die zij rille dage zien begaan, zouden zij wcel- dig leven en hun huisgezin alles bezor gen wat noodig is om welstellend te zijn. Alle slappe staan wij verbaasd van dip schreeuwende verkwistingen. Te Londen zijn er vrouwen die kleed sels dragen welke 25.000 Ir. kosten, binst dat arme naaieggen in de diepste ellende verzinken. Lady Butdetl Coutts zendt aan Stanley een geschenk van 250 duist fr. en eene andere oude engelsche zendt aan den armen prins van Wallis ook zulk eene somme, zeggende in ha ren L.._. met haar geld. *ln Engeland nogtans, bijzonderlijk te Londen, zijner bij hon derd duizende die van honger stervende zijn. de controleur heeft eenen schoonen h.«as g >- twintig louis. Miar hot is 'slechts morgen de verval dag, b-merkte decoutruleur lach-mdc. - 9 26 9.33 942 2 06 ‘2 11 2 18 7 13 721 7 34 7 40 7 47 7 55 av. 2 45 6 16 8 01 11 25 11*05 9 44 1’rustel (rertrek) Gent LichterveMe Cortenureq Handsaenie Zirren besten Diimude Oostkerke Avecappellc Veurne Adiokerke hyvelde i nrl nrwrtnne tnorg. 6 55 8 42 9 50 I I 25 moig. morg. 6 05 4 01 9 56 ■n n 12 06 Cortemareq naar Oostende, 4 42 8 tl 11 02, 1 14, 4 53. 5 18. 7 18 Oostende-Coi temaicq, 5 45, 8 05, 1223 4 22. 6 15, 8 15 Cortem-IJpor7 01 9 10 1 51 5 29 759 IJper-Cor'«m4 20 7 18 :Ou8 12 15 556 62) Liclitervelde naar Kurbljk, 5 12. 8 24 9 47, II 57, I 26, 5 40, 7 ->7, 9 43 Kortrijk naar Liclitervelde cn Bru-go.8 25 11 02, 12 35, 1 25,4 22, 6 44, 9 00 Brugge naar Koi trijk, 7 45, 9 00 10 37 II 00 12 40 5 05. G 4» Oostende-Brussel 5 27 6 18 7 35 11 08 11 48 2 57 5 37 52 5 55 8 2Ö 8 38 I Duinkerke naar Parijs en 'o 111 t>rg. Duinkerke (vertr.) 10 4! Airecht 2 26 Ainitns o 35 Parijs (aankomst). 5 25 ’b avouds Parijs (vertrek) 7 IV ÜUmkerke(Aatik). 12 13 T Nieuport (stadj-IJixmude, 12 06 1 56 4 17 Dixn.ude*Nieuport 2 35 5 58 8 24 Duinkerke (vertrei) Ghyveide Adinkerke Veurne Avecappetle Oostkerkc Djxmude E essen Zurren Uandzaenw Cortemarcq Liclitervelde Gent 6 32 7 65 5 09 7 15 10 10 12 15 4 24 6 20 7(5 5 14 5 23 7 42 10 30 12 43 4 53 6 48 5 29 7 48 10 42 12 49 4 59 0 51 5 36 7 55 1049 1256 506 7 01 5 42 8 01 1053 5 51 8 10 1 1 04 6 06 8 22 11 14 7 32 9 34 1222 Brtiss«l (sank 1 8 45 10 55 5 35 7 45 1 1 02 11 58 4 09 6 00 7 56 «51 9 01 12 10 7 1<» 9 15 12 22 7 16 9 19- 7 21 9 24 - 7 28 931- 7 40 938 1247 7 51 9 49 - 7 59 9 57 8 07 10 05 81® 10 16 8 26 102.5 -Duinkerk, mk. 8 37 1052- 1 02 5 12 7 07 1 12 5 28 7 16 8 04 1 50 5 39 7 55 8 15 515 7 03 9 20 915 131 524 824 1048 1049 1054 3 08 5 00 1131 3 43 5 34 12 00 4 16 6 07 7 22 1018 12 22 4 31 6 28 7 50 10 26 12 50 4 59 6 36 3 00 1 42 5 19 746 857 2 00 5.32 8 00 9 15 8 06 9 21 8 11 4 18 2 27 5 59 >26 258 6 05 8 57 9 51 2 46 6 13 845 108 2 55 6 20 8 52 1005 -515 ...1017 340 1039 407 1108 Parijs uaar Duinkerke. 5*45 8 11 9 19 11 06 8 00 1 Nieuport Dixmude-Gent en Veurne Duinkerke. 7 66 O OO 7 01 9 16 745 10 36 9 48

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1891 | | pagina 1