Woensdag 47e jaargang-. Ikci3cv flbayimiliaan IV 38.' 23 September 1891. oneerlijke daden; kleine knapen Iets uit de laatste levensdagen van VAN MEXIKO. zijnen vroegeren luisteren rijkdom terug te geven. <- Men ziet die vroeglijdige deugnie ten het tooneel der schouwburgen be- het onmogelijke doen om rond de pro- testatie wat gerucht te maken. Het kV dant van Miramon, die verscheidene akten onder zijnen arm droeg. Miramon nam de papieren in de hand en reikte ze met de volgende woorden den keizer over Sire, ziehier het protocol van den krijgsraad, dal ik Uwe Majesteit verzoek te willen onderteekenen. Zou men den kapitein geene genade kunnen schenken? vroeg de keizer, als uit cenen droom ontwakend. Genade schenken, riep generaal Mira mon geheel verbaasd uit; aan eenen spion genade schenken! Zelfs de adjudant zag den keizer ver stomd aan, en Miramon, die eenigzins van zijnen schrik bekomen was, zeide toen op vastberaden toon Hoewel ik zelf een Mexicaan ber, Sire, moet ik toch beken- nen dat Mexico geen land is als een ander. Mex co is met anders dan een groot tuehl- huis. Wilt gij dit nu op eene Earopee- sche wijze regeeren, dan doet gij inder- daad nul anders dan u zei ven en het land aan eene bende roovers overleveren. Met een ernstig gelaat en diep in ge dachten verzonken, stond d* keizer daar tegenover zijnen generaal. Eindelijk zeide ren L -- - hij op kalmen, doch vastberaden toon, die I diende rust te genieten, den ganschen nacht Liberale slapers. Het Brusselsch liberaal blad la Ga zette hangt zulk gelijkend tafereel «p van de liberale partij de partij der slapers dat wij den lust niet kunnen weer staan het hier af te schrijven. Die lamen tatie luidt als volgt Er was eens eene liberale partij. Ho zij bestaat nog, weest gerust Alleenlijk moet ge mei gelooven dat dit alles (de kongressen door socialisten en katholieken gehouden) haar verplichtin gen oplcgt. Zij slaapt den slaap der rechtvaardigen. Hare groote mannen zijn vermoeid, of ziek, of in vakancie; eenigen ze fs zijn ontmoedigd en beken nen het; de ontmoediging is eene waar dige en gemakkelijke houding. De noodzakelijkheid van den tijd is, voor haar niets te doen en dingen al te wachten die komen zullen; de overtui ging van haar recht en van hare meer dere gehalte is haar voldoende. Ook, met welke koelbloedigheid woont zij de verbrokkeling bij van alles wat zij tot stand bracht; met welke onverschillig heid laat zij zich alles afnemen, zelfs de plaatsen Zij zal protesteeren, gij moogt erop rekenen, zij protesteert sedert zeven jaren, alle jaren eens of tweemaal, als de gelegenheid zich aanbiedt in de Kamer, door het orgaan van den eene of den andere... De rechterzij zal hem uit lachen en de bevriende dagbladen zullen Brugge-üKeehiivcn. De Moniteur van zondag maakt het program kenbaar van den kampstrijd voor de inrichting eener zeehaven te Brugge. Dit program bevat 1" de inrichting eener zeehaven te Brugge, nabij de te genwoordige kom, en over de vaart van Brugge naar Oostende, berekend vol gens eenjn zeevaarthatidel van ten min ste een millioen ton per jaar; zij zal moeien bezitten de kaaien, de vlakke gronden, de afdaken, de stapelhuizen, de ijzerenwegen, de steenwegen, het tuig om te lossen en te laden, in een wooid volledig ingericht zijn, drooge dokken inbegrepen. De inrichtingen moeten derwijze zijn, dat zij kunnen uitgebreid walden naar belang der noodwendigheden. 2’ Een zeekanaal van minstens 8 me ters diepgang bij leeg water, zoo recht streeks mogeiijk van Brugge naar Heyst. en voldoende aan al de vereischte voor waarden voor de groote en snelle zee vaart. 3’ De inrichting van eene voorhaven te Heyst, bij alle tij toelatende binnen te varen mei schepen die 8 meters diep gang hebben. Die voorhaven zal van eersien at 10ÜÜ meters landingskaai moeten hebben, met de vlakten en bet tuig, noodig voor hel bedienen der stoomers en booten die daar komen aan leggen. De afkondiging van het program in het Siaatsblad, alhoewel voorzmn en ver wacht, heelt niettemin in Brugge eenen algemeenen geestdrift doen ontslaan. Alle twijfel wegens de verwezenlijking van dat grootsch ontwerp schijnt nu verdwenen. Na 13 jaren aanhoudend strijden, bekomen de Bruggelingen ein delijk voldoening en mogen met volle betrouwen de uitvoering te gemoet zien van hel werk dat bestemd is om Brugge Bierpompen. Het is met 1 October aanstaand® dat de nieuwe wet op de bierpatapeo en darmen in voege komt. Lood, of stoffen welke met lood zijn vermengd, mogen niet meer in de pom pen of voor darmen gebruikt worden, voor zooveel die sloffen in aanraking zijn met het bier. Indien er in de pomp zelf in den trekker, het slot en de buis geen lood aanwezig is of geene andere stof met lood vermengd, kan de pomp blijven dienen; men hoeft dan alleen er andeie buizen aan te zetten, bestaande uit slof fen, door de wetten toegelaten. Priesterlijke BSenoeniimgeia Mgr. de Bisschep van Brugge heeft be noemd tot onderpastoors Te Wervicq, in vervanging van M. Reynaert, overleden, M. Decuypere, onder pastoor te Anseghem; Te Anseghem, M. Laheyc, onderpastoor le Caeneghem; Te Caeneghem, M. Tommelein, onder pastoor le Ouckene; Te Ouckene, M. Legein, onderpastoor te Kern mei; Te Ketnmel, M. Huys, professor in het klein Seminarie van Rousselaere. klimmen, straatschenderijen plegen; publiek zal zeggen Zie, er is gister nog eens gerucht geweest in de Kamer En ’t zal daarmee uit zijn! is 't niet om razend te worden Ja, zeker, ’t om razend te worden. Maar is de Gazette zeker dat alleen sla perigheid hare viienden het werken be let Zou er soms niet een beetje machte loosheid bij zijn moesten waken! Hier zag men knapen, nauwelijks de kin derjaren ontwassen, omgord reeds met den wapenrok; daar lagen mannen en grijs aards, nevens menschen die de wereld had den dooigezworven, zonder ergens eenen huiselijken heerd gevonden ie hebben. Eenigen herkenden den keizer en spron gen op om hem te groeten. Op eenen wenk van Miramon. liep de adjudant haastig vooruit om de wacht te waarschuwen, en te zorgen dat er geene militaire eerb iwijzing zou gegeven worden. Twee schildwachten liepen met regelma tige stappen voor het sombere klooster Ste. Clara op en neer. De onderste cellen wer den nu tot gevangenis gebruikt. Toen zij de twee in mantels gewikkelde officiers zagen aankomen, bleven zij stilstaan en presenteerden het geweer zonder dat zij echier de wacht naar builen riepen. Da adjudant had den prior haastig gewaar schuwd, en alle twee stonden den keizer bij de deur te wachten. (Wordt voorgezet). vervolg. De keizer wierp zijne blikken door de hooge kloostervensters in de verlaten, treu rige stad, en op de sombere muren die zijne eigene gevangenis uitmaakten, en nu zou hij, die zelf een gevangene was, eenen anderen gevangene ter dood laten brengen! Wie weel, of men binnen korten tijd ook geen oordeel over hem vellen zou De kei zer werd door dergelijke gedachten over meesterd, en nu traden hem al de breiden van zijn verledene weer levendig voor den geest. Hij vouwde zijne handen samen en liet zijne oogen weiden over den uitgestrek- ten sterren Hemel, aisot dat licht hem raad kon schenken. Mammon stond plotseling op, opende de deur dor cel, en riep met luider stem eenen naam, waarvan de echo driemaal door de kronkelende kloostergangen weerklonk. Onmiddelijk daarop verscheen dc adju- VerscMIiigc tijdingen. De Zwitsersche Pillen, bereid door A. Hertzog, apoteker, 28, rue de Grammont, te Parijs, zijn voorhanden in alle belgische apoteken.fr. 1-50 de doos. Bij koninklijk besluit van den 14 september wordt de geweente Goxyde gemachtigd, tot 31 December 1900, eene belasting te stellen op de openbare ver makelijkheden. Een koninklijk besluit van deu 14 September machtigt de gemeente Corte- marcq eene som van 75,000 frank ir. leentng te nemen. - Men kondigt door plakbrieven de aanstaande komst te Vcurne aan van de groote engelsche renbaan Pinder, die den 30 September eenen stoet door de straten der stad zal doen gaan en ver- Buitenlandsche Politiek. Verledene week werd het gerucht ver spreid dat de zeesoldaten van de Engelsche vloot die in de Middellar.dsche zee vertoeft, zich meester hadden ge maakt van hel Turksche eiland Mitylène, dat te recht aanzien wordt als de sleutel der Dardanelles De Franschen sprongen daarvoor na tuurlijk op hun paard en de Russen lie ten alarmkreten hooren, die niet slecht aan dreigementen geleken. De oorlog was verklaard; men ging vechten en het zuiden van Europa in vuur en vlam zetten. Een paar dagen na de verspreiding van dn eerste nieuws, werd gemeld dat de Engelschen op hel eiland ontscheept waren, niet met heersch-, inpalmings- of strijdlustige inzichten, maar enkel mei het doel zich wal le oefenen in het schie ten. Deze tijding bracht de gemoederen een weinig tot bedaren, alhoewel de nioeilijkste zwartzieneis toch maar niet begrijpen konden dat Engelsche zee soldaten zich op Turksch grondgebied giniren oefenen in het schieten. Maar woensdag klonk de verlossende mare dat er geene letter waar was van gamch die lijding. Dn nieuws was uitgevonden door eenige verbeeldingrijke spekuleerende bankiers, die zulks deden om de nieuwe Russische leening te doen mislukken. Dus een finanliele kwakkel. Onzijdig Onderwijs. De katholieken hebben vooraf gewe zen op de slechte cn bedroevende gevol gen welke het onzijdig onderwijs zou na zich slepen. Die slechte gevolgen kunnen niet meer geloochend worden; zelfs de Brus- selsche onderwijzers bestatigen dat de opvoeding der jeugd achtei uil is gegaan in een vei slag van huune maatschappij l'Union piofessionnelle. Ziehier in welke bewoordingen Op onze dagen is het niet zeldzaam dal kinderen uit al de klassen der maatschappij rooken en vloeken gelijk zeebonken; onzedigen praat vertellen. vuile liedjes zingen, zich overleveren aan oneerlijke daden; kleine knapen beschadigen en bevuilen onbeschaamd de schoonste gebouwen; verwoesten hoven en velden begaan allerlei woest- heid. geene verdere tegenspraak duldde Kom mrÈ, generaal, ik wil den veroordeelde in zijne gevangenis optoeken cn met hem spreken. De keizer had hel vonnis in zijnen zak ge steken, en door generaal Miramon en diens adjudant vergezeld, steeg hij weldra de breede klooslertrappen al. In de groole straten brandden overal wachtvuren, die geheel omringd waren door keizerlijke soldaten, waarvan sommigeelkaar onderhielden over de gebeurtenissen van den afgeloopen dag, en andere met het be reiden van hit sober avondmaal bezig varen. Het was een prachtig schouwspel, te zien hoe al die bleeke, btuine en zwarte man nen door het rood licht van T vuur be schenen werden en de gloed der vlammen op de bonte kleuren hunner uniformen speelde; want het rood der infanteristen, en de donkergioene linten der jagers, staken scherp af tegen het afwisselende rood, witrn zwart der rurerij. Wat al kracht en strijd waren cr niet op de vermoeide gelaatstrekken dezer dappe ren te lezen, die in plaats van de welver- Dil blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel.öegroote volgens plaatsruimte-Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ‘tbuitenland worden ontvangen door het Office dePublicitè, Magdalenastraal, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnensiraat. 4. te Veurne, en in de Postkamooren. 's nachts rondzwerven en somFijds buiten 's huis vernachten, Hunne onbeschaamdheid kent geene palen, zij hebben geen eerbied, noch voor lang noch voor geslacht; zij spe- len baas over hunne ouders, spotten met de polieie maken, opstand tegen den onderwijzer, welken zij voor een zondenbok nemen. De bedorvenheid is bij sommigen zoo groot dal zij ‘telen, zich ombrengen of moorden bedrijven. 'l Is te denken dat de onderwijzers van Brussel hunne leerlingen kennen, en ziedaar hoe zij ze afschetsen. Zooals men ziet zijn de voorspe.lingen der katholieken, nopens de slechte ge volgen van hei onzijdig onderwijs, maar al le spoedig en le nauwkeurig waarheid geworden. *y.' --- Maandag was Hendrik Six. van Loo, bezig met bet gewelt der kerk van Pollinchove te schilderen. De stelling schoof weg en hij viel op de kroon van den predikstoel en van daar op den grond. Men heeft hem in bedenkclijkcn staat weggedragen. -«caaOB»- -

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1891 | | pagina 1