V 39 a- 30 September 389L Woensdag Ik c i 3 c r Mb a y i mi I i a a n bit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk i den schildwacht, die voor de cel op en neftr £'nS- toen hij ep den achtersten post der beleger- man nan Ie richten. Zijne oogen zaten diep en i j vast geslotene lippen lag eenc. uitdrukking ia dit voor daar! indien men moest gelooven het- nutu8en- geen men zegt, men zou het aangezicht moeten duiken om al hare lotgevallen te vei tellen.Wie heeft er het bewijs voeten geknield lagen en zijne handen met Kussen overdekten en met tranen besproei den. Het waren zijne oude moeder en zijne jeugdige echtgenooie. en binnen eenige uren moest de jonge m..n aan morder en gade ontrukt worden. Pedro Penna zat als een standbeeld, on beweeglijk voor zich heenslarend, en liet zijne handen slap en levenloos mèrhangen. IVKen zegt. Er bestaan twee woorden, zoo kort, dat ze gemeenlijk uitgesproken worden voor alle bedenking; zoo licht, dat ze van mond tol moed overvliegen, zonder dat men zelf weet op welke lippen zij gewandeld hebben; zoo machtig, dat zij den achterklap en zelfs de eerroyerij schijnen te rechtveerdigen, dat zij de meest bevreesde gewetens gerust stel len en ook deze gezegden doen rond- loopen zonder dat ze iemand kan tegenhouden die de faam vernietigen en die somwijlen den ondergang en de wanhoop der larnilien vooi bereiden; zoo boos, dat zij aan de. jonkheid hare vreugde ontrooft, aan den ouderdom zijne wcerdigbeid en zijne rust, bijt a aan uilen een deel van bun geluk; zoo bemind, da’ zij toegang hebben in al de huizen, en dat er gei n eenc vergadering zich win hen kan onthouden, dat men ze zelfs tiaar vindt van waar zij schandelijk zouden moeten veijaagd worden. Deze twee woorden worden genoemd Men zegt; «chrikkclijker wanschepsels dan de bloedzuigers van eertijds die binst de nacht kwamen de rust stoot en en het bloed uitzuigen der ougelukkigen welke zij voor slachtoffers namen. ’t Is het bloed niet welk hij uitzuigi, dit monster verdoken onder deze twee worden men zegt, t is de eetDat hij zich vertoont onder zijnen waren vorm Zulk een heelt zulk eene zaak gedaan, bij zal versloolen worden door al wat eerlijk is, en, indien men hem nog aanboort. het zal in bet duis ter zijn, omdat men hem zou kunnen te kening viagen over zijne eertoverij. Dit monster dat zoovele onnoozelen vei blindt, is zooveel tc meer te vreezee, zijne slagen zijn ZOOVee! te schrikkelijke!’ en zekerder, omdat hijzicii vei toont onder een zoo te, deren en eenvoudige» vorm, ■nirmi iBmnrrg/ttxvay/ur-iy-.TCwwMia Iets uit de laatste levensdagen van VAN MEX1K0. Vertrekuren van den ijzerenweg. 1 October tot S Novensher fl&Oa. familie al niet veel is... Gij zijt er zeker van? Oh! ik, geenszins!... maar men zegt hel. Mistrouwt u van dien persoon, die als een toonbeeld van eerlijkheid en treffelijkbeid aanzien is! Ja mistrouw u van hem. AHons done! De eerlijkste mensch der were.d! Ja, in den schijn.... want men zegt dit; men zegt dat! zijt gij daar zeker van? wel, geenszins maar men zegt het! En dit jong meisje dat van h. t pen- sionnaat teiugkeert? Ah! voor deze dooden de eer van cenen mensch, de i deugd van eene vrouw, de toekomst van een jong meisje, zonder dat de arme bescuuidigdt n er misschien ooit van vet w t igd zijn Iedereen die deze regelen hier leest, zal de juistheid van ons gezegde erken nen eu van zelfs nog in zijne laatste ge- heugenisseo de waarheid vinden, van net ontelbaar kwaad veroorzaakt in de wereld door deze twee onvoorzichtige woorden. .tiaar zou men dezen schrikkelijken eu onvermoeibaren duivel niet kunnen uit de hamdstede verwijderen? Men zou Lel kunnen, indien de leugentaal, de kwaadwilligheid, de Laat, dc kleine wiokkeu van den hoogmoed in hel hert au den mensch vervangen waren door t de waarheid de rechtveerdnrheid de i vanueu Onda De oude vrouw stond op en drukte zijn hoofd aan hare borst. Arme moeder Wat Op dien cenigen stoel zat senor Pedro al kommer, wat al tranen had haar dat kind gekost eer hel was opgevoed, Den vorigen dag weid hij toevallig betrapt, I men het binnen toen hij ep den'achtersten post der beleger- j i n«A,. a de stad mei den vijand aan’t onderbande- len was. Hij was een der schoonste officiers van en nu gaat i een paar uren ter dood brengen Door deze afgrijselijke gedachten aangegrepen, zonk zij wter op hare kmeen h een krampachtig snikken uit, dat het ongevoeligste hert er 'door ver- Afschuwelijk, ónmogelijk, riep zijne vrouw, terwijl zij opstond; is er dan geene hulp, geene redding meer voor u, l mijn dierbare Pedro Spreek toch, ik ben mijmerend in hunne kassen, en op zijne bereid. Oh, mocht ik voor u sterven I Hoe zal ik z)tder u iunmn leven? van onwrikbare vastberadenheid. In de cel Ee echtgenooie van Pedro was slechts 20 waren nu ook twee vrouwen, die aan zijne jaar oud. Hare schoone oogen waren rood van het weenen,hare lippen biauw, en haar prachtig zwart liair hing los en verward over hare schouders. Nu eens stortte zij aan -n- j de voeten van haren man neder; dan wierp Middernacht sloeg het op den kerketoren, zij zich wéér met uitgestiekie aimen aan 1:”“zijne borst, of liep als eene waanzinnige- de nauwe cel op en neder, terwijl zij hare handen wanhopig samen wrong. I EimJciijK. v«. ?.am'ide P.-dro Penm al zij- ;- ne gets kracht en stond op. 2” vervolg. Breng ons in de cel van den ter dood veroordeelden ritmeester Pedro Penna, i klonk kortaf dat bevel des keizers. De pi lor t een jaar gehuwd. Doch een enkele dag was maakte eene dupe buiging, en ging met 1 v-'1-4—'" *-• g (•.men iableein vooruit, om den keizer en woesliug in lift mierlijke van den jongen generaal Miramon dt n weg door de klooster- gangen te wijzen. Pedro Penna zat in decel n. 3, die er van binnen akelig en somber uizig. Slechts «enige flauwe lichtstralen schemerden door het venster, dat met oen driedubbel tralie werk voorzien was. Een bed, een stoel en e< ne tafel, zoo slecht en zco smerig als men ze bij mogelijkheid kan uitdenken, stonden in de liot-ken der cel. De vloer besiond uit vastgest nipte aaide, mtl gaten en hoogten terwijl eene met ijzer besliger.O deur dit mibirr vei blijf van d'i bmt<nwereld MihenJe. De stille vat) den n.ichl werd slechts :d- g'broketi door dm cemonigen tred v;.n 1 hetgeen onmidde.ijk voor gevolg zou 1 hebben den algemeenen persoonlijken dienstplicht of bet alleman soldaat. Indien het ministerie en de meerder- aan de eischen der sabelmannen toegeven, zij zullen hun eigenen val en bijgevolg de terugkomst der liberalen aan ’t bewind bewerken. Zij zullen de schuld zijn van de vernieuwing den godsdienst- en vrijheidhaiende vervol gingen, welke het tijdvak van 1879 tot 1884 hebben gekenmerkt. Daarenboven zij zullen machteloos zijn om nog ooit weer dcnzellden geestdrift te verwek ken die zoo spoedig het kraam der liberale tyrannie heelt omvergeworpen. Kortom, zij hebben de toekomst van het land in. banden; op hen rust de Echt deze met te verbeuzelen, ten be.ieve der onverantwoordelijke macut van her al verslindend miliiai ismus. De Grondwetsherziening. De middenatdeeling der Kamer, ge last met het onderzoek van het voorste van grondwetsherziening, heeft dinsdag eene zitting gehouden otn lezing te hoo ien van het verslag van M. deSmet-de Naeyer. Be vergadering is alles behalve rustig geweest. M. Fiè-e, die namens de minderheid eene nota heeft inge diend, beeft zijn best gedaan om stok ken in ’t wiel te steken. M. Fiére, heelt in zijne nota de toe gevingen aangerand, die bij zegt dat M. De Smet-de Naeyer aan de radicale en geavanceerde denkbeelden heeft toe gestaan. M. Frère en de linkerzij randen het soc lismus aar. en dóen zich voor als de verdedigers der samenlevr g, van bur gerij en kapitaal,.tegen hunne vrienden de socialisten; hij wil geene uitbreiding van ’t kiesrecht dan door de bekwaam heid, met verpliclvend onderwijs en exaam; van de Juris bewoning wil bij niet hooien, omdat men hierdoor naar het algemeen stemrecht gaat. Dat alles doet de aap uit den mouw komen de linkerzij wil van geene her ziening weten, ofschoon zij het hevigst op die herziening heeft aangedrongén. Heel die beweging van den kam d-er minderheid was enkel een middel om het land in rep en roer te brengen. Men voegt erbij dat men zekere punt jes ui nota wat zal verzachten voor dat zij iu ’t licht verschijnen. Wat het verslag van M. Smet-ie N. ever aangaat, dit is gebleven wat h it was, in overeenstemming met ’l ont werp van het gouvernement; het vraagt de uitbreiding van het kiesrecht, ge grond op het werk, het huisgezin eri den eigendom. De herziening der grondwet zal plaats helihen, en wel in Juni aanstaande, ziedaar wat verzekerd wordt. De rech- Dierbare moeder, beminde vrouw, verscheurt mij toch in deze laatste uren niet langer het hert door uwe jammer- klachten Ik bid u om eene genade; geeft gehoor aan mijne bede, gaaf heen en bidt voor mij Laai mij toch alleen U verlaten Nimmer, nimmer, gilden beide vrouwen, met eene stem die door merg en been drong. Dierbare moeder, geliefde vrouw, gij zult rnij toch geen uitgeleide willen doen 1.. 21. u zoo afschuwelijk schouw spel... Hier kon hij niet meer spreken, en hij viel zijne moeder om den hals Dierbaarste moeder, ik dank u duizend maal voor alles wat gij voor mij geleden hebt Maar, viel zijne vrouw hem als waan- innig in de rede, is er dan geene hulp meer Ach. als ik mij eens aan de voeten des keizers nederwierp Van den keizer, zeide Pedro Penna met eenen bitteren glimlach, op dit uur vaa den nacht Hij slaapt, de vreeinde- ling. Meent, gij, arme vrouw, dal hij een spion geïnde zal schenken (Wordt voortgezet). na de graanmarkt. L sehrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de oost G fr. Anmmeen 20 ccntimen per regeLBa groote fetters volgens plaatsruimte. Recbteilijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr lt> cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office DEPiT.bicnfi, Magdalenaslraat, 46, te BranseL Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS. drukker uitgever. Zware- iVmueii.siraai.. 4. te Veurrm, en m de Poslkantooren. Kent gij mijnheer zulk een?mensch. Maar, helaas! deze gelukkige Niet al te wel... maar men zegt dat bij tijd zal nooit komen, en lot op het laat nog al licht van zeden is... dat zijne ste van de wereld, zal de duivel van den achterklap en van de eerroverij heerseben onder het verraderlijk masker van men zegt. goedheid, de liefde voor den even- j I i en brak in zulk I het regiment, hoogstens 30 jaar oud en over i sclieurJ moest worden. voldoende geweest om eene vreesdijke ver- De Patriole van maandag zegt uit goede bron te vernemen dat de staf van ons leger besloten beeft dai er reden bestaal om een nieuw regiment kanon niers, twee nieuwe regimenten voetvolk en een regiment ruiterij te stichten, onder voorwendsel de Maasforten te be- Moesten de grillen der heeren sabcl- slepers voldaan worden, het cijfer der jaarlijkscbe lichting zou van 13,300 op van?Heeft men wel ooit zulke be- 19.000 man moeten gebracht w-orden, wijzen?... Maar men zegt hel. i En die onvatbare woordekens men zegt, loopen, gaan, komen, slaan en heid SRKCCTMIS1S 5 00 0 00 I 58 5 15 3 40 4 07 8 57 V 15 y 2i 9 2G 935 Penna, ofiicicr van het regiment der keizerin JI 1 1 -lit. 5 14 5 23 5 29 5 30 5 42 5 51 6 00 617 7 45 9 01 9 15 9 19 9 24 9 31 9 38 9 49 9 57 9 51 7» - 9 50 3’ ft 12 45 f’rus? el (vertrek) Gent Lu hlrrvekle Cortf mureq Handxaeme Zirren £essen Dixniude Oostkerke Avecuppello Veurne Adiiikerke Ghyvelde n ./.I 5 1 02 5 12 7 07 1 12 5 28 7 16 1 50 5 39 7 55 5 15 7 05 9 20 5 24 8 24 10 48 - 5 58 I KTT>.TUnr/^r?Q.'®UEl£*CftX»3ttfltCnnC Cortemarcq nast-Oostecufe. 4 42 fill it 02, 1 14, 4 56, 5 IS, 7 18 Ooslende-Cortemai'Cff, 5 45 8 12 26 4 22, 6 15, 8 15 Coi tem-IJper7 01 9 10 t 51 55") 759 IJpei-Coriem4 20 7 18 10 08 13 15 35663 Lichterveldc naar Korüjjk, 5 8 25 9 47, 11 57, 1 26, 5 4ü, 7 ‘27, Kortrijk naar Lichtervehle ea &ru;rp-tt.8 05 11 02, 12 55, 4 22, 6 44, 0 00, O Of? Brugge naar Kortrijk, 7 45. 9G(> H Oc 12 45 5 i 5 45, Oostemle-Bruisel 5 27 6 7 ZES 9 l i ‘4 i 1 59 1 59 5 52 5 59 8 58 Duinkerke (vertrek) Ghyvelde A tl ui kerke Veurtw Avecappelle Oostkerke Düunude Bessen Zarren Uandzaetne Cortemarcq Lichtervelde Gent Duinkerke naar Parijs eu ’a n»org. Duinkerke (vertr.) 10 41 Atreek t 2 26 Audens -■> 55 Parijs (aankomst). 5 25 avonds Parys (vertiek) 7 10 Dutnkerke(Aank). 12 13 iNieupoi t (stad)-üixniude, 12 06 l 56 4 17 Dixniude-Nieuport n» 2 55 5 58 8 24 6 09 6 52 7 05 1054 5 08 5 00 1131 5 43 5 54 12 06 4 16 6 07 7 15 10 10 12 15 4 24 6 20 7 22 1018 1222 4 516 28 7 30 10 26 12 30 4 59 6 36 7 42 10 36 12 45 4 53 6 48 7 48 1042 1249 4 39 651 7 55 10 49 1256 5 06 7 01 8 01 10 55 8 10 11 04 8 22 1114 7 32 9 34 12 22 Brussel (aank.) 8 45 10 55 5 55 6 5< 7 10 7 16 7 21 7 28 7 40 7 51 7 59 8 07 10 05 - 8 19 10 16- 8 26 10 25 - Duinkerk. «nk. 8 57 10 52 - - Parijs naar Duinkerk® ’b av. *v. morg. 2 43 5 45 6 ."5 6 16 811 8 42 8 01 9 19 9 50 11 25 11 CG 11 25 ’s ar. 11 05 9 44 3 00 n n 11 58 4 09 6 00 7 56 1 42 5 19 7 46 2 00 5 38 00 2 06 3 .’7 8 06 2 11 5 42 8 11 2 18 5 49 8 18 2 27 5 58 826 9 42 2 38 6 05 8 57 2 46 6 15 8 45 255 620 852 1005 10 17 o 10 59 1108 cxxuranMnn Ub waaiuciu, ue iccuivei luibui iu, jg (lie legènspraak, beweert Cc Palriote van be. goedheid, de liefde toot1 den even- dat zi,i.e inlichtingen e;ht Zijn. 7 06 7 oi 745 10 56 1’ S. lie Journal de Bruxelles en de Coun-.er logenstraffen ue ü;dmg van den Patriote. Ondanks w j dat zi;i.e inlichtingen edit zijn. ■v 5 45 8 11 9 19 11 CG emorg. ’smorg. 8 00 6 05 1 15 4 01 Nieuport Dixruuilö-Geut Veurne Dun.kerke. llij evil UVI ovuvvuolv vuivicio xiu U11O a l. u c l u 11 gC VOC1I gS --- .«MïWü-MM «saw—- Gewichtig Nieuws.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1891 | | pagina 1